Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностіСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Лікар-медичний психолог повинен вміти:

 • застосовувати психопрофілактичні заходи серед населення з метою збереження і підтримання психічного здоров'я;

 • проводити просвітницьку роботу (бесіди, лекції) серед населення, хворих і в закладах загальної медичної мережі;

 • складати план обстеження хворого;

 • діагностувати індивідуальні відмінності особистості;

 • проводити клініко-психологічне дослідження хворого;

 • застосовувати методи психологічного дослідження особистості та міжособистісних відносин, психічних процесів та станів;

 • проводити аналіз результатів психодіагностичного обстеження;

 • виявити особливості соматичного та психічного стану хворого;

 • визначити необхідність в спеціальних методах дослідження (лабораторних, функціональних), організувати їх виконання та дати їх правильну інтерпретацію;

 • поставити клініко-психологічний та синдромальний психопатологічний діагноз;

 • проводити диференційний діагноз;

 • визначити показання та характер для медико-психологічної допомоги (консультування, психологічна корекція, психотерапія);

 • обґрунтувати лікарську тактику та методи лікування з урахуванням індивідуальних особливостей хворого та загальних закономірностей перебігу хвороби;

 • розробити для хворих індивідуальні програми психотерапії та реабілітації;

 • оцінити особливості когнітивної та емоційної сфери;

 • визначити психічний стан пацієнта, в тому числі наявність стресу, стану фрустрації, невротичних розладів;

 • визначити наявність і характер актуальної психологічної проблеми пацієнта;

 • оцінити психічний та фізичний розвиток дитини;

 • визначити принципи та методи психологічного впливу;

 • визначити тактику і конкретні методики надання медико-психологічної допомоги;

 • надати невідкладну психологічну допомогу при стресах, життєвих кризах, суїцидальних намірах тощо. Діагностувати стани, що потребують невідкладної медико-психологічної допомоги і визначити тактику надання невідкладної психологічної та психіатричної допомоги;

 • формувати групи психокорекції, психотерапії, тренінгові групи та групи самодопомоги;

 • оформити медичну та медико-психологічну документацію (карта амбулаторного хворого, історія хвороби, санаторно-курортна карта, лікарняний лист, документація для МСЕК, записи в журналі спостережень, індивідуально-психологічних консультацій, експериментальних та психодіагностичних досліджень та психологічної роботи).

Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни спеціальності "Медична психологія" повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі

Назва маніпуляції

Ступінь оволодіння

створити психологічний контакт з пацієнтом

+++

провести цілеспрямовану психологічну бесіду з пацієнтом

+++

скласти програму психологічного (патопсихологічного) дослідження пацієнта (хворого)

+++

підібрати адекватні методики психологічного дослідження

+++

провести психологічне (патопсихологічне) обстеження хворого

+++

володіти основними прийомами нейропсихологічного дослідження: гнозиса, праксиса, мовних функцій

+++

виявити психопатологічні симптоми і синдроми психічних розладів

+++

диференціювати психологічні феномени і психопатологічні симптоми

+++

виявити внутрішню картину захворювання

+++

провести діагностику конфліктних переживань

+++

провести психокорекцію виявлених розладів

++

розробити систему психогігієнічних заходів в конкретних умовах (в сім'ї, в колективі, в медико-профілактичних закладах тощо)

+++

впроваджувати психогігієнічні і психопрофілактичні заходи в практику

+++

створити здоровий психологічний клімат в колективі

+++

проводити психопрофілактику серед медичного персоналу

++

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології

+++

психологічне обстеження психічних процесів та станів

+++

психологічне обстеження особистості та міжособистісних відносин

+++

інтерпретація результатів психологічного обстеження

+++

психологічне консультування

+++

методи самонавіювання та аутогенного тренування

+++

раціональна психотерапія

+++

непряма психотерапія

+++

групова психотерапія

++

поведінкова психотерапія

++

сімейна психотерапія

++

психоаналіз та психоаналітична терапія

+

транзактний аналіз

+

нейролінгвістичне програмування

+

гештальт-терапія

+

оформлення медичної документації

+++

Примітка: + - ознайомлений (1-й рівень); ++ - уміння застосувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати певні маніпуляції (2-й рівень); +++ - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих (3-й рівень).

Список рекомендованої літератури

 1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных: Руководство для врачей. - 2-е изд. - М.: Медицина, 1988. - 528 с.

 2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - М.: Медицина, 2000. - 496 с.

 3. Ален Айві Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. - К.: Сфера, 1998. - 342с.

 4. Аммон Г. Психосоматическая терапия/Пер, с англ. - СПб. : Изд-во "Речь", 2000. -238 с.

 5. Антропов Ю Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства у детей - М.: Изд-во института психотерапии, изд-во НЕМА, 2ООО.-32Ос.

 6. Березин СВ., Лисецкий К.С., Орешникова И.Б. (под ред.) Предупреждение подростковой, и юношеской наркомании. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. -256с.

 7. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. - Ташкент "Медицина УзССР", 1976.-323с.

 8. Блейхер В.М Расстройства мышления. - К.: Здоров'я, 1983. - 192 с.

 9. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. - К.: "Здоров'я", 1986.-280с.

 10. Блейхер В.М , Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов -В 2-х т. -Воронеж, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. -Т. 1. - 480с; Т.2. -448 с.

 11. Болдырев А.И. Психические особенности больных эпилепсией (43-летний опыт изучения и лечения больных эпилепсией), - М.:"Медицина", 2000 -384с.

 12. БремсК. Полное руководство по детской психотерапии/Пер, с англ -М-Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640с.

 13. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина / Пер с англ.-М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.-376с.

 14. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике -СПб.-М., 1999.-518с.

 15. Бурлачук Л., Кочарян А., Жидко М. Психотерапия: Учебник для Вузов.-СПб.: Питер, 2003.-472 с.

 16. Бурно М. Клиническая психотерапия. - М.: Академический Проект, ОПИЛ. 2000.-719с.

 17. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. - М.: Медицина, 1989. -304с.

 18. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология: Пособие для врачей - Ростов н/Д: Изд-во ЛРНЦ "Феникс", 1 998. -4 16 с.

 19. Вассерман Л.И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство. Санкт-Петербург, 1997.

 20. Введение в психотерапию/Под ред. Сиднея Блоха/Пер, с англ. - К.: "Сфера". -1997.-280С.

 21. Вейн А.М. Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, лечение. - М.: Медицина, 1998. - 752с.

 22. Волков В.Т., Стрелис А.К., Караваева Е.В., Тетенев Ф.Ф. Личность пациента и болезнь. - Томск: Сиб. мед. ун-т, 1995. - 328с.

 23. Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. -СПб.: Питер, 2003.

 24. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии: Пер. с англ.: В 2-х т. - К.: Сфера, 1999. - Т.1 - 300с, Т.2 - 436с.

 25. Голдберг Д., Бенджамин С, Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике/ Пер, с англ. - К.: Сфера, 1 999. - 304 с.

 26. Груповий психоаналіз // За ред. О.Фільца, Р.Гаубля, Ф.Лямотт: Навч. посібник. Пер.з нім. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. - 192с.

 27. Дежарле Р., Фйзенберг Л., Гуд Б., Кляйнман А. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах/Пер, с англ. - К.: Сфера, 2001. -575 с.

 28. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие-практикум. - Спб.: "Паритет", 1999. - 224 с.

 29. Детская психоневрология/Под ред. Булаховой Л. А. - К.: «Здоровья», 2001.-496с.

 30. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики. - Минск: "Беларусь", 2001.-427 с.

 31. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: Учебник. - М.: Медицина, 2000.-544 с.

 32. Загальна та медична психологія: (практикум) / Під заг. ред. І.Д.Спіріної, І.С.Вітенко. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. - 176с.

 33. Закон України "Про психіатричну допомогу". - К.: Сфера, 2000. - 50 с.

 34. Закони України про охорону здоров'я: Збірник нормативно-правових актів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 464 с

 35. Исследование психического статуса больных на психотерапевтическом приеме: (Методические рекомендации) / Сост. Скумин В.А., Кадук Г.И. - Харьков, 1990.-21с.

 36. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. -Л.: Медицина, 1983. - 312 с.

 37. Кампінські А. Пізнання хворого /Пер. з пол. під ред. Долішньої Н.І. - Львів: Видавництво МС, 2004. - 120с.

 38. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х т. / Пер. с англ. - М.: Медицина, 1994. - Т.1 - 672с, т.2 - 528с

 39. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности.- СПб.:Питер,2003. – 640 с.

 40. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. - СПб, - М.,: 1998.-743. с.

 41. Карлов В.А. Неврология: Руководство для врачей / 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Мед.информ агентство, 2002. - 640с

 42. Карманное руководство к МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями (ИДКуСост. Дж.Э.Купер; Под. ред. Дж.Э.Купера/Пер, с англ. - К.: Сфера, 2000. - 464с.

 43. Келли Г. Основы современной сексологии. - СПб.: Питер, 2000. - 896с.

 44. Крайг Г.Психология развития. - СПб.: Питер, 2001. - 992с.

 45. Кришталь В.В., Григорян СР. Сексология. Учебное пособие. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 879с.

 46. Кнскер К.П., Фрайбергер Г., Розе Т.К., Вулф Э. Психиатрия. Психосоматика. Психотерапия./Пер. с нем. - М.: Алетейа, 1999. - 504с.

 47. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - СПб.:Питер, 2002. - 960с.

 48. Клиническая психология: Учеб. для студ.мед.вузов / Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. - М: МЕДпресс-информ., 2003. - 416с.

 49. Клиническая психология и психофизиология. Под ред.Чл.корр.РАМН Яковлева Г.М.Санкт-Петербург, 2003.

 50. Клиническая и судебная подростковая психиатрия/Под ред. проф. Гурьевой В.А. -М: Генезис, 2001. - 480 с.

 51. Клиническая психиатрия / Пер. с англ. / Гл.ред. Т.Б.Дмитриева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1998. - 505с.

 52. Клиническое руководство: модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств / Под ред. проф. В.Н.Краснова и проф. И.Я.Гуровича. - М.: 1999.-223 с.

 53. Кондратенко В.Т., Донской Д.И., Игуменов С.А. Общая психотерапия. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. - 464 с.

 54. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб.: Питер, 2001.-464 с.

 55. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: Клінічний посібник. - Харків: Арсіс, 2000. - 303с.

 56. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М., 1988.-224с.

 57. Кэрролл Э. Изард Психология эмоций / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000. - 464с.

 58. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М: Изд.центр Академия, 2000. - 232с.

 59. Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу. - СПб.: Питер, 2001. -688с.

 60. Лейн Д., Миллер Э. Детская и подростковая психотерапия/Пер, с англ. - СПб.: Питер, 2001.-448с.

 61. Лекции по наркологии: изд. третье / Под ред. Н.Н.Иванца. - М.: Медпрактика, 2001. - 344с.

 62. Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. - Ростов на Дону, 1997.-359с.

 63. Либих С.С. под ред. Руководство по сексологии. - СПб.: Питер, 2001. - 480 с.

 64. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера. - Л.: Медицина, 1983. - 256с.

 65. Любан-Плоцца Б., Пёлдингер В., Крёгер Ф., Ледерак-Хофман К. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике/Пер с нем-СПб., 2000.-287с.

 66. Макаров В.В. Психотерапия нового века. - М.: Акад. проект, 2001. - 496с.

 67. Малахов Б.Б. Трудовая терапия психически больных. - Л.: Медицина, 1989.-192с.

 68. Мамайчук И.И. Экспертиза личности в судебно-психиатрической практике. -СПб.: Речь, 2002.- 255с.

 69. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по диагностике ВОЗ/Пер, с англ. -К.: Факт, 1999. - 272 с.

 70. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. М., 2002.

 71. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. - М,: «МЕДпресс-информ», 2002. -608с.

 72. Напреенко А.К., Петров К.Н. Психическая саморегуляция. - К.: Здоров'я, 1995.-240с.

 73. Напрєєнко О К. ред. Психіатрія. -К.: "Здоровя", 2001. -584 с.

 74. Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия. - СПб.: Питер, 2001.-512с.

 75. Нейропсихология: Учебник для вузов. 3-е изд. / Е.Д.Хомская. - СПб.: Питер, 2003.-496с.

 76. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб.: Питер, 2000.-464с.

 77. Овсянников С.А., Цыганков Б.Д. Пограничная психиатрия и соматическая патология: Клинико-практическое руководство. -М.:Триада-фарм, 2001.-100 с.

 78. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Пер. з англ. - К.: ФАДА, ЛТД, 2002. - 393с.

 79. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. - М.: Медицина, 1996. - 464с.

 80. Перре М., Баумане У. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.

 81. Подкорытов В.С, Чайка Ю.Ю. Депрессии. Современная терапия: руководство для врачей. - Харьков: Торнадо, 2003. - 352с.

 82. Полищук Й.А., Булахова Л.А. Клиническая генетика в психиатрии. - К.: Здоров'я, 1981.-200с.

 83. Психодиагностика: Учеб. для вузов / Л.Ф.Бурлачук. - СПб.: Питер, 2003. -351с.

 84. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича. - СПб.: Питер, 2003. - 652с.

 85. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: в 2-х т. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. - Т. 1. - 312с. - Т.2. - 248с.

 86. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2003.-607с.

 87. Психотерапия/Под редакцией Б.Д.Карвасарского. - СПб., 2000. - 536 с.

 88. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III - IV уровней аккредитации / Михайлов Б.В., Табачников СИ., Витенко И.С., Чугунов В.В. - Харьков: Око, 2002. - 768с.

 89. Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Питер, 2000. - 624с.

 90. Ранняя диагностика и профилактика психических расстройств при развитии гипертонической болезни, церебрально-сосудистой недостаточности у лиц молодого возраста: (Методические рекомендации) / Сост. Гавенко В.Л., Бачериков И.Е. - Харьков: ХМИ, 1982. - 32с.

 91. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная и педагогическая психология. -СПб.: Питер, 2000. - 624с.

 92. РемшмидтХ. Детская и подростковая психиатрия/Пер, с нем. - М: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001 .-624 с.

 93. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине. - Прага, "Авиценум", 1974.-405с.

 94. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 720с.

 95. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. - СПб.: Питер, 1998.

 96. Самойлов В.И. Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. - В 2-х т. -СПб.- СпецЛит, 2001. - Т. 1 и Т.2. по 304 с.

 97. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты / Руд. и сост. У.С.Сахакиан. Пер. с англ. - М.: Апрель. Пресс. Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624с.

 98. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: В 2-х т./Учебник для студентов медвузов. - М.: Академический проспект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. -Т.1. 416с, Т.2. 381 с.

 99. Сорокман Т.В., Пішак В.П., Ластівка І.В., Волосовець О.П., Булик Р.С. Клінічна генетика. - Чернівці, 2006. - 487с.

 100. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. - СПб.: Изд-во Питер, 1999. - 752с.

 101. Судебная психиатрия / Под ред. Т.Б.Дмитриевой. - М.: Юрист, 1998.-406с.

 102. Томэ X., Кэхеле X. Современный психоанализ / Пер. с англ. - Т.1, 2. - М.: изд.группа "Прогресс" - "Литера", 1996. - 576с.

 103. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. -СПб.: Сова., 2001. -768 с.

 104. Тополянский В.Д., Струкова М.В. Психосоматические расстройства. - М.: Медицина, 1986. - 384 с.

 105. Уоллес В., Холл Д. Психологическая консультация. СПб.: Питер, 2003.-544 с.

 106. Фармакотерапевтические основы реабилитации психически больных / Под ред. Р.Я.Бовина и Г.Е.Кюне (Совместное издание СССР- ГДР). - М.: Медицина, 1989. - 288с.

 107. Фінзен А. Психоз и стигма./Пер.с нем.-М.:Алетайа, 2001. -216с.

 108. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными / Пер. с венгер. / Под ред. проф. М.В.Коркиной. - Будапешт, 1973. - 286с.

 109. Частная сексопатология: Руководство для врачей/Под ред. Г.С.Васильченко. - в 2-х т. - М.:Медицина, 1983. - Т.1 - 304с, Т.2 - 352с

 110. ПО. Шерток Л., Соссюр Р. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда: Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1991. - 288с.

 111. Шувалов А.В. Психиатрия, наркология, сексопатология: Новая классификация МКБ-10. справочник практического врача. - М.: Сов.спорт, 2001. -432с.

 112. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). - СПб.: Питер-Пресс, 1997. - 608с.

 113. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкас В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 1999.-656с.

 114. Энтони В., Коэн М., Фаркас М. Психиатрическая реабилитация / Пер.с англ..-К.: Сфера, 2001.-298с.

 115. Энциклопедия глубинной психологии. Том 1: Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие / Пер. с нем. / Общ. Ред. А.М.Боковикова. - М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. - 800с.

 116. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: Пер.с англ. - СПб.: Питер Ком, 2000. - 652 с.

 117. Ясперс К. Общая психопатология / Пер.с нем. - М.: «Практика», 1997.-1056 с.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка