Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностіСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Типовий навчальний план та програма

спеціалізації (інтернатури) випускників

вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV

рівнів акредитації зі спеціальності

«Медична психологія»

Харків-Київ – 2006

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності „Медична психологія" розроблені за наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.2005р. №621 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005р. №81" та листа МОЗ України №08.01-22/279 від 04.02.06р. у відповідності з вимогами Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації".

Рецензенти:

Б.В.Михайлов - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В.Л.Гавенко - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського державного медичного університету.

Н.Г.Пшук - доктор медичних наук, професор кафедри психіатрії, загальної та медичної психології Вінницького державного медичного університету ім.М.І. Пирогова.

М.І.Винник - доктор медичних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково- методичною радою з післядипломної освіти МОЗ України 19 квітня 2006 р.
Відповідальний за випуск: проректор з навчальної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти професор Марченко В.Г.
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ:

1.

Кришталь В.В.

- доктор медичних наук, професор, зав. кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти

2.

Максименко С.Д.

- доктор психол. наук, професор, академік АПН України, зав. кафедри психології і педагогіки Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

3.

Агішева Н.К.

- кандидат психологічних наук, доцент кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти

4.

Кочарян Г.С.

- доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти

5.

Луценко О.Г.

- доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти

6.

Коломієць М.Ю.

- доктор медичних наук, професор, проректор з навчальної роботи Буковинського державного медичного університету

7.

Дищук І.П.

- кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинського державного медичного університету

8.

Поліщук О.Ю.

- кандидат медичних наук, доцент, декан медичного факультету №3, керівник медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету

9.

Лазук-Бендес Т.І.

- кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинського державного медичного університету

10.

Пендерецька О.М.

- старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету

11.

Папуча М.В.

- кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя

12.

Філоненко М.М.

- кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

13.

Лазуренко О.О.

- старший викладач кафедри психології і педагогіки Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Пояснювальна записка

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників медико-психологічних та лікувальних факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста за спеціальністю лікар-психолог (медична психологія).

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «медична психологія» в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на основі типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури).

Основним завданням інтернатури з медичної психології є підвищення рівня практичної підготовки випускників медико-психологічних та лікувальних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на цій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються відповідними нормативними документами.

Мета цього навчального плану і програми - набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста за спеціальністю "медична психологія".

Підготовка лікарів-інтернів проводиться за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю „Медична психологія" упродовж одного року (11 місяців) передбачено: 6 місяців (936 год.) навчання на профільній кафедрі та суміжних кафедрах і 5 місяців (780 год.) стажування на відповідних базах.


Графік навчального процесу

Рік навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

В


Примітка: Б-стажування на базі

К-навчання на кафедрі та суміжних кафедрах

В-відпустка
Даний навчальний план розрахований на 36-годинний робочий тиждень.

Навчальна програма очної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медична психологія» є нормативним документом, яким визначається зміст навчання в інтернатурі і встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівців. Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, що є необхідними лікарям-психологам для надання кваліфікованої допомоги хворим.

Для виконання даної програми в процесі очної частини інтернатури передбачено такі види занять: лекції, семінарські заняття, практична лікарська діяльність. За потребою до структури практичної лікарської діяльності можуть включатися практичні заняття.

Кількість годин, відведених на лекційний матеріал, становить 5% від загального обсягу навчального часу. Теоретична підготовка передбачає крім лекцій активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних, клінічних та патологоанатомічних конференціях, тощо. Проведення науково-практичних конференцій, конференцій молодих вчених та лікарів-інтернів відбувається за рахунок часу, відведеного на викладання розділів, під час проведення яких проводяться дані заходи.

Основним видом навчання в інтернатурі є практична лікарська підготовка. Практична підготовка лікарів-інтернів під час занять на профільній та суміжній кафедрах здійснюється у вигляді практичної лікарської діяльності, що передбачає роботу лікаря-інтерна на клінічній базі під керівництвом викладача. Кількість годин, відведених на практичну підготовку лікарів-інтернів, складає приблизно 70% питомої ваги загального навчального часу. Особливий наголос під час занять робиться на засвоєнні практичних навиків.

В переліку практичних навичок передбачено 3 рівні засвоєння матеріалу: 1-ий рівень (+) - ознайомлення з даними питаннями; 2-й (++) - уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати певні маніпуляції; 3-й (+++) - самостійне застосування набутих знань, вмінь та навичок в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар-інтерн-психолог поданий в цій програмі окремо. З метою узагальнення результатів практичної підготовки слід максимально впроваджувати клінічні розбори-семінари. Така організація навчального процесу максимально готує лікаря-інтерна до самостійної практичної роботи. Додаткові програми та суміжні дисципліни можуть викладатися на відповідних кафедрах.

Загальна кількість годин, відведених на проведення певних тематичних блоків, структурування навчального плану за видами занять (лекції, семінари, практична лікарська діяльність) за рішенням ВНЗ може змінюватися в межах 15% в залежності від актуальності питань на сучасному етапі розвитку медичної науки, можливостей і структури кафедр та баз стажування, регіональних особливостей роботи лікарів.

Самостійна робота лікаря-інтерна над засвоєнням навчального матеріалу поза аудиторією може здійснюватися у бібліотеці вищого медичного навчального закладу (закладу післядипломної освіти), навчальних кабінетах кафедр, комп'ютерних класах, клініках. Для визначення початкового рівня знань, вмінь і практичних навиків на початку першого року навчання на кафедрі проводиться базовий контроль знань, який складається з двох етапів. Перший етап - перевірка рівня оволодіння практичними навиками, другий етап - тестовий контроль, який проводиться у вигляді вирішення тестових завдань чи у вигляді комп'ютерного контролю. Результати базового контролю враховуються при складанні індивідуального плану підготовки в інтернатурі. Викладання кожного розділу дисциплін закінчується перевіркою засвоєння практичних навичок з даної дисципліни.

По закінченню терміну підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Медична психологія».

За період навчання в інтернатурі лікар-інтерн повинен скласти ліцензійний іспит «Крок-3», відповідно до нормативних документів.

Державна атестація лікарів-інтернів включає в себе: контроль знань та вмінь за затвердженими МОЗ України комп'ютерними атестаційними програмами, оцінку державною атестаційною комісією володіння практичними навиками, співбесіду чи іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

Комп'ютерний контроль знань та вмінь проводиться в комп'ютерному класі кафедри (факультету) вищого закладу освіти за тестовими комп'ютерними програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України в присутності членів державної атестаційної комісії.

Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем-інтерном. За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста.

Проведення атестації та підведення її підсумків регламентуються відповідними директивними документами.

При проходженні заочної частини інтернатури лікар-інтерн підпорядковується адміністрації базової лікувально-профілактичної установи. На нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури при здійсненні функції лікаря інтерн володіє правами і несе відповідальність за свої вчинки на рівні зі іншими лікарями.

Відповідно до чинного положення про інтернатуру, лікар-інтерн повинен здійснювати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника.

Лікарі-інтерни чергують 2 рази в місяць в стаціонарі під керівництвом відповідального чергового лікаря і звітують про результати чергування на ранкових конференціях, оперативних нарадах у відділенні.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА БАЗІ СТАЖУВАННЯ

Навчальний план

практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю «Медична психологія» на базі стажування

(заочна частина інтернатури)

Тривалість 5 місяців (780 год.)Назва відділення (установи)

Код назви курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число тижнів практичної роботи

І. Психіатричні установи:
440

12

1).Психоневрологічний диспансер (медико-соціально-трудова експертиза)

01-02

38

1

2).Диференційно-діагностичне відділення

03-07

108

3

3).Відділення активної терапії

03-07, 13

108

3

4).Реабілітаційні відділення

13- 14

74

2

5).Відділення для хворих похилого віку з психічними розладами

03-07, 13

38

1

6).Дитяче та підліткове психіатричні відділення (військова експертиза)

03-07, 13

38

1

7).Відділення судово-психіатричних та судово-психологічних експертиз

12

36

1

II. Наркологічні установи:
80

2

1 .Наркологічний диспансер

03-06, 13

40

1

2.Відділення інтенсивної терапії психічних розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин

03-06, 13

40

1

III. Медико-психологічні, реабілітаційні, геріатричні установи, хоспіси:
260

7

Психотерапевтичний кабінет в стаціонарі загальносоматичної мережі різного профілю

08-11,

13-15


148

4

Психотерапевтичний кабінет в амбулаторній загальносоматичній мережі різного профілю

08-11,

13-15


112

3

РАЗОМ
780

21
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка