Тес Система навчання іноземної мови Дайте найоптимальніше визначення системи навчання імСкачати 437.28 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір437.28 Kb.
Тест1. Система навчання іноземної мови


 1. Дайте найоптимальніше визначення системи навчання ІМ

А) будь-яке складне явище до якого входять численні елементи, котрі утворюють пувну сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв’язків;

Б) багаторівнева ієрархічна побудова, в межах якої визначається характер взаємодії усіх елементів, що складають систему навчання іноземних мов.2. Основною метою навчання ІМ є

а) виховна мета

б) освітня мета

в) практична мета

г) розвиваюча мета

3. Співвіднесіть назви цілей навчання ІМ (1-4) з їх тлумаченнями (а-г)

1) практична мета а) розвиток мислення, пам'яті, уваги, уяви, емоцій

2) освітня мета б) формування мовленнєвих навичок та вмінь усного і писемного мовлення

3) розвиваюча в) формування соціальне активної особистості, розвитку мета важливих рис характеру учнів

4) виховна мета г) розширення лінгвістичного кругозору учнів, прилучення їх до культури країни, мова якої вивчається

4. Реалізація комунікативного підходу при навчанні ІМ відбувається

а) завдяки формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, шляхом і завдяки здійсненню вчителем іншомовної мовленнєвої діяльності

б) завдяки засвоєння учнями на уроці ІМ мовної компетенції

5. До змісту навчання ІМ у школі відносять

а) наочні посібники

б) навички та вміння володіння мовленнєвою діяльністю

6. Мовний матеріал поділяється на активний і пасивний на

а) початковому ступені

б) середньому ступені

в) старшому ступені7. Предметно-змістовий план іншомовного мовлення під час навчання зумовлюється

а) темою, ситуацією, сферою спілкування

б) використання адекватних принципів та методів навчання.

8. Навчання ІМ і середніх навчальних закладах відбувається у сферах

а) соціально-побутовій, громадсько-політичній, соціально-культурній, професійно-побутовій

б) духовно-інтелектуальній, соціально-побутовій, громадсько-політичній, соціально-культурній.9.Зміст навчання ІМ включає

А) сфери спілкування, теми, ситуації; мовний мовленнєвий, країнознавчий, лінгвокраїнознавчий матеріал,; знання, навички, уміння.

Б) теми, ситуації; мовленнєвий, країнознавчий, лінгвокраїнознавчий матеріал; навички, уміння.

10. Мінімізація змісту навчання ІМ в школі означає

а) кількісне обмеження мовного матералу, обмеження сфер і ситуацій спілкування

б) зменшення кількості навчального часу на ІМ в школі та зниження якості волдіння іноземною мовою


 1. До методичних принципів належать

а) комунікативності, домінуючої ролі вправ, взаємоповязаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови, індивідуалізації

б) комунікативності, домінуючої ролі вправ, взаємоповязаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови.


8. В кінці шкільного курсу учні повинні володіти лексичним мінімумом, обсяг якого складає

а) ___ лексичних одиниць, з них

б) ___ - для продуктивного засвоєння

9. Поєднайте засоби навчання з їх функціями (наприклад: 1 - к)

1) книжка для вчителя а) управління діяльністю учнів

2) підручник б) організація діяльності вчителя

3) книжка для читання в) демонстрація зразкового мовлення

4) фонограма г) забезпечення систематичного самостійного читання 10. Розподіліть засоби навчання на три типи (наприклад: 1 - н, о, п)

1) слухової а) предмети є) картки наочності

наочності б) фонограми ж) макети

2) зорової в) малюнки з) таблиці наочності

наочності г) комп'ютерні програми і) жести

3) слухо-зорової д) схеми й) кінофільми наочності

наочності е) діафільми к) відеофільми
Тест “Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. Визначте послідовність компонентів вправи

а) зразок виконання вправи

б) контроль виконання вправи

в) виконання вправи учнями

г) завдання-інструкція до вправи

2. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до рецептивної вправи

а) назвіть усі предмети, що є у класній кімнаті

б) послухайте речення, що виражають прохання та накази; підніміть руку, коли почуєте прохання

в) розкажіть гостям з Великої Британії про бібліотеку вашої школи

3. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до репродуктивної вправи

а) покажіть фото своєї мами (сестри, подруги) товаришу по парті та опишіть її зовнішність

б) послухайте лист, який я одержала від своєї подруги з Великої Британії; зверніть увагу, скількох членів сім'ї вона згадує

в) я скажу вам, що я хочу купити в універмазі, а ви скажіть мені, що ви хочете купити там

4. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до продуктивної вправи

а) поясніть іноземцю, як пройти від головпоштамту до міськради

б) послухайте, що робить Оленка, і спитайте, чи робить її брат те ж саме

в) дайте відповіді на альтернативні запитання

5. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до рецептивно-репродуктивної вправи

а) розкажіть, що звичайно роблять і чого не роблять учні вранці

б) послухайте опис погоди і визначте номер малюнка, який відповідає описові

в) послухайте, що робила Оленка та її товариші на уроці англійської мови; скажіть, що й ви робили те ж саме

6. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до мовної вправи

а) послухайте, як я називатиму предмети; виправте мене, якщо я не правий

б) прочитайте твердження; поставте до них загальні запитання

в) послухайте розповідь про маленького хлопчика; скажіть, чому він відмовився сам брати вишні

7. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до мовленнєвої вправи

а) послухайте запитання, повторіть їх за диктором, звертаючи увагу на інтонацію

б) прочитайте підписи під малюнками, виправте їх, якщо вони неправильні

в) прочитайте оповідання, скажіть, чи ви зробили б так само, як його герої

8. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до умовно-мовленнєвої вправи

а) подивіться у вікно; я опишу погоду; заперечте мені, якщо моє твердження не відповідає дійсності

б) я називатиму 1 форму неправильних дієслів, назвіть II та III форми

в) розкажіть класу про свої літні канікули

9. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: "Подивіться на карту. Я буду описувати географічне положення Великої Британії. Погодьтеся зі мною, якщо я правий, і повторіть мої твердження".

а) мовна рецептивно-репродуктивна

б) умовно-мовленнєва рецептивно-репродуктивна

в) мовленнєва продуктивна

10. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: "Послухайте оповідання про маленького англійського хлопчика і намалюйте предмет, що був причиною його сліз".

а) мовна рецептивна

б) умовно-мовленнєва рецептивна

в) мовленнєва рецептивнаТест “Навчання фонетичного матеріалу ІМ”
Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи е) і запишіть її (наприклад, 1-а).

1. Метою навчання вимови в середній школі є

а) ознайомлення учнів із звуками англійської мови

б) формування слуховимовних навичок мовлення

в) ознайомлення з інтонаційними моделями англійської мови

2. Основним методом навчання вимови у середній школі вважається

а) імітативний

б) аналітико-імітативний

в) аналітичний

3. Імітація без пояснення артикуляції використовується для навчання звуків, що

а) максимально наближені до звуків рідної мови ,

б) схожі зі звуками рідної мови, але відрізняються від них за суттєвими ознаками

в) відсутні в рідній мові

4. Пояснення артикуляції, яка супроводжується імітацією, використовується для навчання звуків, що

а) максимально наближені до звуків рідної мови

б) схожі зі звуками рідної мови, але відрізняються від них за суттєвими ознаками

в) відсутні в рідній мові

5. Перше ознайомлення з новим фонетичним явищем має відбуватися

а) в окремих словах

б) ізольовано

в) у звуковому тексті

6. Визначте вид рецептивної вправи на розвиток фонематичного слуху, що має таке завдання-інструкцію: "Послухайте пари слів і визначте, чи однакові у них голосні звуки всередині слова"

а) вправа на упізнавання

б) вправа на диференціацію

в) вправа на ідентифікацію

7. Визначте вид репродуктивної вправи на засвоєння інтонаційної моделі, що має таке завдання-інструкцію: "Послухайте мої розпорядження і передайте їх товаришу як прохання".

а) вправа на імітацію

б) вправа на підстановку

в) вправа на трансформацію

8. Звуки виділяються із зразка мовлення й опрацьовуються окремо

а) завжди, коли вивчається новий звук

б) якщо звук суттєво відрізняється від звука рідної мови

в) якщо звук відсутній у рідній мові

9. При навчанні вимови обов'язково використовуються такі допоміжні засоби

а) таблиці

б) схеми


в) фонограми

10. Навчання вимови завершується на

а) початковому ступені

б) середньому ступені

в) старшому ступені
Тест “Навчання лексичного матеріалу ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишгть її.

1. До лексичного шкільного мінімуму входить

а) активний і потенціальний словник

б) активний і пасивний словник

в) активний, пасивний і потенціальний словник

2. Реальний словник учня утворюють

а) пасивний та активний словниковий запас

б) активний та потенціальний запас

в) потенціальний та пасивний запас

3. До потенціального словника учня входять

а) слова, які вони самостійно вживають у говорінні

б) слова, про значення яких вони дізналися із словника

в) слова, про значення яких вони можуть здогадатися при читанні та/або аудіюванні

4. Поняття "лексична одиниця" включає

а) слово

б) вільне словосполучення

в) стале словосполучення

г) мовленнєве кліше

д) просте речення

5. Метою навчання лексики в середній школі є

а) формування лексичних навичок говоріння, аудіювання, читання і письма

б) знання всієї лексики іноземної мови

в) формування в учнів потенціального словника

6. Вибір способу семантизації ЛО залежить

а) від уподобання вчителя

б) від особливостей ЛО

в) від тематики для мовлення

7. Виходячи з особливостей ЛО, виберіть найдоцільніший спосіб семантизації для І таких груп слів:

1) cat, dog, cow, sheep, cock, hen а) здогадка завдяки відомим афіксам

2) lady, sir, Mr, Mrs, Miss б) здогадка завдяки подібності ЛО до

3) continent, tourist, region, climate, total слів рідної мови

4) misunderstand, disarmament, helpful, helpless, unjust в) наочність г) тлумачення

8. Пред'являти нові ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму, доцільно:

а) в ситуації мовлення

б) в писемному мікротексті

в) ізольовано

9. Формуванню навички розуміння похідних слів при читанні сприятиме вправа

а) на підстановку ЛО у зразок мовлення

б) на групування ЛО згідно з їх афіксами

в) на парафраз

10. Визначте послідовність поданих нижче видів вправ для оволодіння ЛО, що нале­жать до активного лексичного мінімуму

а) самостійне вживання ЛО на рівні фрази

б) лаконічна відповідь на альтернативне запитання

в) завершення зразка мовленняТест “Навчання активного граматичного матеріалу ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її

1. Завданням навчання граматики у школі є

а) дати учням систематичні знання з граматики ЇМ

б) сформувати лише репродуктивні граматичні навички

в) сформувати репродуктивні й рецептивні граматичні навички

2. У середній загальноосвітній школі вивчають

а) усі граматичні явища даної ЇМ

б) граматичні явища, відібрані до шкільного граматичного мінімуму

в) граматичні явища, які зустрічаються в текстах

3. До активного граматичного мінімуму (АГМ) входять

а) граматичні явища, що їх необхідно розпізнавати і розуміти в текстах при читанні

б) граматичні явища, які учень має вживати в говорінні і письмі та розуміти при читанні та аудіюванні

в) граматичні явища, що використовуються лише в усному мовленні

4. До репродуктивної граматичної навички входить операція з

а) вживання граматичної структури у відповідності до ситуації мовлення

б) розпізнавання граматичної структури

в) сприйняття граматичної структури

5. АГМ у середній загальноосвітній школі засвоюється

а) лише на початковому ступені

б) на початковому та середньому ступенях

в) на старшому ступені

6. Новий активний граматичний матеріал раціонально пред'являти

а) у письмовому тексті

б) в окремих реченнях

в) в ситуаціях мовлення

7. Для засвоєння АГМ слід найширше використовувати вправи

а) мовні

б) умовно-мовленнєві

в) мовленнєві

8. Визначте раціональну послідовність вказаних видів вправ для засвоєння ГС, що належать до АГМ

а) вправа на імітацію зразка мовлення (ЗМ)

б) вправа на завершення ЗМ

в) вправа на підстановку у ЗМ

9. Виберіть комунікативне спрямовану інструкцію до вправи на засвоєння питальної форми дієслова

а) зробіть подані речення питальними

б) вставте необхідне допоміжне дієслово

в) спитайте свого товариша, чи виконав він дії, які я називав

10. Виберіть комунікативне спрямовану інструкцію до вправи на засвоєння заперечної форми дієслова

а) виправте мене, якщо я не правий

б) вставте заперечення там, де необхідно

в) зробіть подані речення заперечними
Тест “Навчання пасивного граматичного матеріалу”

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишить її.


 1. До ПГМ входять

а) граматичні явища, які треба розпізнавати і розуміти в текстах при читанні та аудіюванні

б) граматичні явища, що використовуються в усному мовленні і читанні

в) граматичні явища, що використовуються лише в усному мовленні


 1. Метою навчання ПГМ у школі є

а) знання граматичних явищ, що вживаються лише в писемному мовленні

б) формування рецрптивних граматичних навичок

в) формування репродуктивних граматичних навичок


 1. До рецептивниї граматичної навички входять

а) вживання граматичної структури у мовленні

б) оформлення (усне чи письмове) ГС відповідно до норм даної мови

в) розпізнавання граматичних форм та співвіднесення їх з певним значенням


 1. Методика навчання активного і пасивного граматичних мінімумів

а) зовсім не різниться

б) різниться не суттєво

в) різниться суттєво


 1. Новий пасивний граматичний матеріал доцільно пред’являти учням

а) в ситуаціях мовлення

б) у структурних групах

в) в таблицях або письмових мікротестах


 1. Більш раціональним способом пояснення граматичних явищ, що входять до ПГМ, є

а) описові правила

б) правила-інструкції

в) правила-схеми


 1. Для засвоєння пасивного граматичного матеріалу використовуються

а) рецептивні вправи

б) репродуктивні вправи

в) продуктивні вправи


 1. Для вправи на засвоєння пасивного граматичного матеріалу підходить інструкція

а) знайдіть серед поданих речення з нереальною умовою і запишіть їх номер

б) розкрийте дужки і поставте дієслово у правильній формі

в) поставте запитання до підкреслених членів речення


 1. Визначте тип вправи для навчання ПГМ, що має таке завдання-інструкцію: “Прочитайте подані речення (текст). Визначте функції віддієслівних форм V-ing”.

а) мовленнєва продуктивна

б) мовленнєва рецептивна

в) мовна рецептивна


 1. Пасивний граматичний матеріал можна вважати засвоєним, якщо учні розпізнають і розуміють його на рівні

а) окремого речення

б) тексту

в) групи речень

Тест “Навчання аудіювання ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. Аудіювання - це

а) продуктивна діяльність

б) рецептивна діяльність

в) репродуктивна діяльність

2. Аудіювання пов'язане з

а) говорінням

б) читанням

в) з усіма видами мовленнєвої діяльності

3. Аудіювання є

а) метою навчання ІМ

б) ефективним засобом навчання ІМ

в) одночасно і метою, і засобом навчання ІМ

4. У середній школі навчають аудіювання

а) з повним розумінням та розумінням основного змісту

б) з вибірковим розумінням

в) із загальним розумінням

5. Найбільші труднощі виникають в учнів при аудіюванні текстів

а) описів

б) повідомлень

в) роздумів

6. До мовних труднощів аудіювання належить а) відсутність зорової опори

б) наявність конвертованих слів

в) темп пред'явлення аудіотексту

7. До немовних труднощів аудіювання належить

а) незнайомий голос диктора

б) омофони

в) незнайомі слова

8. До групи умовно-мовленнєвих вправ в аудіюванні належить

а) розуміння на слух опису картини

б) розпізнавання нового слова серед відомих

в) аудіювання фонограми тексту

9. До мовленнєвих вправ в аудіюванні належить

а) визначення інтонації прослуханої фрази

б) визначення кількості слів, почутих у фразі

в) розуміння звукового супроводу до кінофільму

10. Найбільш ефективним способом контролю розуміння аудіотексту є

а) переказ тексту рідною або іноземною мовою

б) відповіді на запитання

в) тести


Тест “Навчання діалогічного мовлення ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. До лінгвістичних характеристик діалогічного мовлення відносяться

а) вмотивованість

б) еліптичність

в) ситуативність

г) наявність "готових" фраз

д) наявність заповнювачів пауз

2. Метою навчання діалогічного мовлення в середній школі є вміння

а) брати участь у бесіді у зв'язку з прочитаним, прослуханим чи побаченим

б) робити усні повідомлення

в) інсценувати запропонований текст-діалог

3. У процесі навчання діалогічного мовлення учні повинні оволодіти вміннями

а) розуміти співрозмовника

б) швидко реагувати на його висловлювання

в) робити розгорнуте повідомлення

г) продовжувати діалог

д) користуватися розмовними штампами

4. Вихідною одиницею навчання діалогічного мовлення є

а) репліка

б) діалогічна єдність

в) мікродіалог

5. Найбільшу мовленнєву активність має діалогічна єдність а) повідомлення-повідомлення

б) повідомлення-запитання

в) запитання-контрзапитання

г) запитання-відповідь

6. Найлегшим діалогом для оволодіння є

а) діалог-домовленість

б) діалог-розпитування

в) діалог-обмін враженнями

г) діалог-обговорення

7. Жорсткою детермінованістю висловлювань учнів характеризуються вправи

а) на оволодіння діалогічними єдностями

б) на оволодіння мікродіалогами

в) на створення власних діалогів

8. До підготовчих у навчанні діалогічного мовлення належать вправи

а) бесіда у зв'язку з прочитаним

б) розучування діалога-зразка

в) обмін репліками "прохання-порада"

г) складання діалогу за підстановкою таблицею

9. До мовленнєвих у навчанні діалогічного мовлення належать вправи

а) бесіда за запропонованою ситуацією

б) бесіда за природною ситуацією

в) ведення діалогу в опорі на схему

10. Найефективнішим засобом навчання діалогічного мовлення є

а) фонограма діалогу

б) друкований діалог

в) діафільм

Тест “Навчання іншомовного монологічного спілкування”


Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її 1. Характерною рисою монологічного мовлення є

а) використання розмовних штампів та формул

б) неповноскладність реплік

в) повноскладність та розгорнутість

2. Специфічною трудністю монологічного мовлення є

а) логічне зв'язування окремих мовленнєвих зразків

б) переключення з аудіювання на говоріння

в) швидкість відповідей на запитання

3. Вихідною одиницею для навчання монологічного мовлення є

а) окрема фраза

б) понадфразова єдність

в) зв'язний текст

4. Кінцевою метою навчання монологічного мовлення є

а) передача змісту прослуханого або прочитаного тексту

б) зв'язне висловлювання за темою або ситуацією

в) з'єднання окремих мовленнєвих зразків у логічній послідовності

5. Мета навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють висловлюватися

а) в опорі на текст-зразок

б) в опорі на ключові слова

в) без будь-якої опори

6. До повної вербальної опори відноситься

а) структурно-мовленнєва схема

б) логіко-синтаксична схема

в) підстановча таблиця

7. Висловлюванню в монологічній формі навчає вправа на

а) коментування діафільму

б) переказ вивченого тексту

в) з'єднання двох-трьох фраз у логічній послідовності

8. До висловлювання у монологічній формі готує вправа

а) відповіді на запитання вчителя

б) приєднання учнем своєї фрази у логічній послідовності до фрази, яку сказав учитель, диктор або інший учень

в) розповідь про свої літні канікули

9. Найбільш доцільним для навчання монологічного висловлювання на старшому ступені є завдання

а) скажіть, що зображено на малюнку

б) висловіть свою думку про зміст картини та її автора

в) скажіть 3 фрази про зміст картини

10. Обґрунтовувати свою точку зору вчить завдання

а) передай головний зміст спектаклю

б) скажи, які артисти виконували головні ролі

в) поясни товаришам, чому тобі сподобався/не сподобався спектакль (концерт, фільм)
Тест “Навчання техніки читання ІМ”


Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її (наприклад: 1-а

1. Головним призначенням читання іноземною мовою є

а) служити засобом оволодіння лексикою та граматикою

б) бути джерелом інформації

в) бути опорою для оволодіння усним мовленням

2. Щоб навчитися читати англійською мовою, необхідно

а) уміти писати англійською мовою

б) знати назви букв англійського алфавіту

в) засвоїти буквено-звукові співвідношення

3. Оволодіння технікою читання є однією з цілей навчання іноземної мови

а) на початковому ступені

б) на середньому ступені

в) на старшому ступені

4. Поряд із зоровим аналізатором обов'язковим при читанні є

а) зоровий аналізатор

б) рукомоторний аналізатор

в) слуховий аналізатор

5. Навички читання рідною мовою впливають на формування аналогічних іншомовних навичок

а) позитивно

б) подвійно

в) негативно

6. Перенос навички читання з рідної мови на іноземну легше здійснюється, якщо починати із слів

а) з голосною у відкритому складі

б) з голосною у закритому складі

в) із сполученням голосних

7. Мінімальною одиницею зорового сприймання у процесі читання є

а) речення

б) слово


в) синтагма

8. Головним компонентом техніки читання є

а) знання вимог програми до техніки читання

б) здогадка про значення слова

в) швидкість зорового сприймання графічних комплексів і правильне їх озвучування

9. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається

а) звуковий аналітико-синтетичний метод

б) метод цілих слів

в) алфавітний метод

10. Формування міцної навички техніки читання забезпечується

а) вивченням правил читання

б) великим обсягом вправляння в читанні

в) запам'ятанням звукових образів слів

Тест “Навчання читання ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. Для розвитку мотивації читання важливою є І а) якість текстів І б) якість передтекстових завдань в) кількість незнайомих слів у тексті

2. Читання - це

а) активна рецептивна діяльність

б) пасивна рецептивна діяльність

в) активна індуктивна діяльність

3. Метою навчання читання у школі є

а) формування навичок читання про себе

б) читання про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного

в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки 1. Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є

а) вивчаючим

б) переглядовим

в) ознайомлювальним

5. При навчанні переглядового читання ефективною вправою є

а) переказ тексту

б) визначення основної думки тексту

в) письмовий переклад тексту

6. При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є

а) знайти в тексті відповіді на вказані запитання

б) знайти в тексті речення з певним граматичним явищем

в) прочитати вказані речення з правильною інтонацією

7. При формуванні умінь вивчаючого читання адекватною вправою є

а) прочитати даний абзац, підкреслити слова з указаним звуком

б) прочитати даний абзац, звертаючи увагу на інтонацію

в) прочитати даний абзац і здогадатись про значення підкреслених слів

8. Кількість незнайомих лексичних одиниць у тексті від ступеня до ступеня

а) збільшується

б) зменшується

в) залишається однаковою

9. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої діяль­ності є

а) переказ змісту тексту

б) тест множинного вибору

в) відповіді на запитання

10. Перевірити розуміння тексту можна за допомогою

а) описання кадру фільму

б) складання серії запитань

в) визначення правильних/неправильних тверджень за змістом тексту

Тест “Навчання техніки письма та писемного іншомовного мовлення”


Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. Писемне мовлення є... видом мовленнєвої діяльності

а) продуктивним

б) рецептивним

в) репродуктивним

2. Навчання писемного мовлення передбачає формування в учнів

а) графічних навичок

б) орфографічних навичок

в) умінь висловлюватись у письмовій формі

3. Характерним для початкового ступеня навчання є

а) формування графічних та орфографічних навичок

б) розвиток писемного мовлення як засобу навчання усного мовлення

в) розвиток писемного мовлення як засобу самостійної роботи учнів над мовою

4. Письмо є

а) метою і засобом навчання ІМ

б) засобом навчання і контролю іншомовних знань, навичок та вмінь

в) одночасно метою, засобом навчання і контролю іншомовних знань, навичок та вмінь

5. Письмові контрольні роботи застосовуються з метою перевірки

а) знань мовного матеріалу, умінь аудіювання, писемного висловлювання, читання

б) знань мовного матеріалу, умінь аудіювання, усного висловлювання, читання

в) лише знань мовного матеріалу

6. Вправою для навчання техніки письма є

а) виписування антонімів із запропонованого списку слів

б) списування слів з підкресленням буквосполучення, що передає звук [аі]

в) написання прикметників у вищому ступені

7. Підготовчою вправою до навчання писемного мовлення є

а) письмовий переказ

б) самодиктант (відтворення груп речень, пов'язаних змістом)

в) вибір ключових слів з тексту

8. Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є

а) написання листа зарубіжному другові

б) розширення висловлювання

в) складання плану у формі запитань

9. Творчі письмові вправи (написання оголошення, автобіографії тощо) пропону­ються учням на ... ступені

а) початковому

б) середньому

в) старшому

10. Робота над удосконаленням орфографічних навичок проводиться на ... ступенях навчання

а) початковому та середньому

б) середньому і старшому

в) початковому середньому і старшому


Тест . “Планування уроків ІМ на початковому ступені”

Інструкція: 3 поданих нижче тверджень виберіть тільки ті, які характеризують навчаль­ний процес з іноземної мови на початковому ступені

1. Формуються слуховимовні, лексичні, граматичні та орфографічні навички.

2. Поряд з усним мовленням провідним видом мовленнєвої діяльності стає читання.

3. Учні повинні навчитися сприймати на слух усне повідомлення тривалістю до 1 хвилини.

4. Учні повинні робити невеликі повідомлення - не менше 6 фраз.

5. Для оволодіння говорінням учні вчаться робити повідомлення у формі розповіді, резюме, коментаря і брати участь у бесіді, поєднуючи обмін репліками з розгорну­тими повідомленнями.

6. Учні оволодівають звуковою та графічною системами мови, найбільш поширеними граматичними явищами та словником, що засвоюються активно.

7. Поряд з художньою літературою для читання використовуються науково-популярні та суспільно-політичні тексти.

8. Ставиться завдання оволодіти технікою читання вголос і мовчки з повним розумін­ням змісту тексту.

9. Учні повинні оволодіти каліграфією та орфографією іноземної мови.

10. Учні оволодівають практично усім граматичним матеріалом, необхідним для усного мовлення.

11. У процесі навчання спілкування іноземною мовою необхідно враховувати невеликий досвід соціальної комунікації учнів.

12. Учні повинні навчитись розпізнавати і розуміти при читанні певні граматичні форми та лексичні одиниці.

13. Суттєвою рисою цього періоду є те, що тут по-особливому діє навчальна (пізнаваль­на) мотивація.

14. Навчаючись письма, учні повинні оволодіти вмінням складати план, тези до усного повідомлення, писати анотації, складати реферат.

15. На цьому етапі необхідно урізноманітнювати форми роботи за рахунок використання ігор, віршів, пісень, інсценівок та прийомів навчання, що потребують рухової діяльності.

16. Програма передбачає рецептивне засвоєння певної кількості лексичних одиниць. Продовжується робота з формування потенціального словника учнів.

17. На цьому ступені має місце цілеспрямоване формування вмінь ознайомлювального та вивчаючого читання.

18. Важко переоцінити використання зорової та слухової наочності на даному ступені. Правильне й доцільне її використання значно активізує роботу учнів на уроці.

19. Різноманітність інтересів, реалізація вимог щодо профорієнтації роблять необхід­ним подальше посилення індивідуалізації навчання ІМ.

20. Найпоширенішими для даного ступеня є хорова, фронтальна та парна робота.


Тест . “Планування уроків на середньому і старшому ступенях”

Інструкція: Визначте, яке із запропонованих тверджень неправильне, і запишіть його.

1. На середньому ступені

а) усній роботі відводиться більша частина уроку

б) велика увага приділяється розвитку непідготовленого монологічного мовлення

в) значне місце займає розвиток уміння сприймати аудіотексти

2. Порівняно з початковим ступенем на середньому ступені

а) збільшується обсяг та кількість текстів для читання

б) основними є вміння читати вголос та мовчки

в) цілеспрямовано формуються вміння ознайомлювального, вивчаючого т. переглядового читання

3. До кінця 9 класу учні повинні вміти

а) написати анотацію, резюме до прочитаного

б) скласти реферат на базі прочитаних текстів

в) скласти тези до усного повідомлення

4. В 7-9 класах

а) учні оволодівають усім граматичним матеріалом, необхідним для усного та писемного мовлення

б) формується активний та пасивний словник учнів

в) починається формування потенціального словника

5. Навчальний процес на середньому ступені повинен враховувати такі вікові особливості учнів

а) розвиток критичного мислення

б) здатність до механічного запам'ятовування

в) зростання потреби у спілкуванні

г) вибірковий інтерес до навчальних предметів

д) потяг до самостійності

е) формування мотивів навчання, пов'язаних з життєвою перспективою

6. Порівняно з початковим ступенем урок ІМ на середньому ступені характеризу­ється

а) упровадженням самостійної роботи

б) широким використанням парних та групових форм роботи

в) переважанням вербальної наочності над зображальною

г) повнішою реалізацією принципу усного випередження

7. Дослідницька (гностична) функція вчителя включає вміння

а) спостерігати та аналізувати педагогічний процес

б) узагальнювати досвід викладання

в) володіти професійно-методичними знаннями та вміннями

г) аналізувати власну навчально-виховну діяльність

8. Глобальними об'єктами аналізу уроку є

а) цілеспрямованість уроку

б) структура та зміст уроку

в) активність учнів на уроці

г) форми взаємодії вчителя та учнів

д) мовленнєва поведінка вчителя

е) результативність уроку

9. Об'єктами аналізу основної частини уроку е такі компоненти його структури

а) мовленнєва зарядка

б) подача мовного матеріалу

в) тренування у використанні мовного матеріалу в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі

г) мовленнєва практика на основі засвоєного матеріалу

10. Аналізуючи мовлення вчителя на уроці, слід враховувати

а) його нормативність, виразність та зверненість до учнів

б) його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів

в) співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці

г) відповідність мовлення індивідуальним якостям учнів

д) доцільність використання рідної мови вчителем на уроціТест . “Урок іноземної мови”

Тестове завдання 1

Інструкція: У поданій нижче таблиці позначте буквою "П" постійні компоненти уроку, а буквою "З" - змінні.

Структура уроку ЇМ

Частини

уроку


Компоненти уроку

Відповідь

І. Початок

уроку


1. Організаційний момент
2. Мовленнєва або фонетична зарядка
ІІ. Основна

частина

уроку


3. Подача нового матеріалу
4. Тренування у мовленні
5. Практика у мовленні
6. Систематизація вивченого
7. Контроль навичок та вмінь
а) поточний
б) тематичний, підсумковий
ІІІ. Кінець

уроку


8. Пояснення домашнього завдання
9. Підсумки уроку


Тестове завдання 2

Інструкція: Заповніть пропуски поданими нижче словами (наприклад: 21 - Р).

У ході основної частини уроку вирішуються його головні _1_. Основна частина уроку включає такі компоненти: _2_ нового матеріалу, _3_ учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні; _4_ в мовленнєвій діяльності; _5_ засвоєного та _6_ мовленнєвих навичок і вмінь.

Найбільшу частину уроку займають _7_ вправи та _8_ у мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики буде залежати від поставленої учителем _9_ уроку. Важливо пам'ятати, що мета уроку має бути реалізована у _10_ вправ, до якого органічно входять як _11_ (для формування навичок), так і _12_ (для розвитку вмінь) вправи. Завершуючи урок, учитель підсумовує _13_ учнів, мотивує та виставляє _14_, роз'яснює _15_16_. При формулюванні домашнього завдання важливо передбачити також його _17_ на _18_, короткі _19_ щодо способів його _20_та оформлення.
а) інструкція й) практика (двічі)

б) виконання і) систематизація

в) запис ї) контроль

г) оцінка й) мета

д) успіх к) комплекс

е) завдання (двічі) л) домашній

є) дошка м) тренувальний

ж) подача н) умовно-мовленнєвий

з) тренування о) мовленнєвий


Тест . “Шляхи індивідуалізації процесу навчання ІМ”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. До основних цілей індивідуалізації відноситься

а) формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовленням

б) стимулювання навчальної діяльності учнів

в) активізація навчально-виховного процесу

2. Завданням індивідуалізації навчання ІМ є

а) контроль рівня сформованості навичок та вмінь

б) скорочення обсягу програмного матеріалу

в) підвищення рівня володіння ІМ

3. Види індивідуалізації процесу навчання ІМ визначаються

а) відповідно до підструктур психологічної структури індивідуальності учня

б) з урахуванням типу пізнавальної діяльності учня

в) з опорою на індивідуальний стиль оволодіння ІМ учнем

4. Психологічна структура індивідуальності включає 4 підструктури

а) індивідуальний досвід, спрямованість, форми відображення та переконання

б) спрямованість, соціальний досвід, форми відображення та вікові особливості

в) спрямованість, соціальний досвід, форми відображення та біологічні властивості

5. Провідними видами індивідуалізації є

а) мотивуюча, контролююча, розвиваюча, формуюча

б) регулююча, розвиваюча, мотивуюча, формуюча

в) розвиваюча, регулююча, стимулююча, мотивуюча

6. Для вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів використовується

а) пробне навчання

б) експеримент

в) тестування

7. Основним засобом реалізації мотивуючої індивідуалізації є

а) тексти

б) пам'ятки

в) картки

8. Основним прийомом реалізації регулюючої індивідуалізації є

а) підбір мовленнєвих партнерів

б) підбір раціональних режимів виконання вправ

в) зміна обсягу завдань

9. Основним засобом реалізації розвиваючої індивідуалізації є

а) тексти, що відповідають індивідуальним запитам учнів

б) адаптуючі роздавальні картки

в) підручник та навчальні роздавальні картки

10. Основним прийомом реалізації формуючої індивідуалізації на позакласних заняттях є

а) адаптуючі роздавальні картки

б) фонограма

в) пам'ятки


Тест . “Прийоми інтенсивного навчання ІМ”


Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Будьте уважні: можливі дві правильні відповіді.

1. До методу активізації резервних можливостей особистості і колективу відноситься і

а) принцип комунікативності

б) принцип особистісного спілкування

в) принцип ситуативної спрямованості

2. За типологією уроки інтенсивного навчання поділяються на

а) урок тренування у спілкуванні

б) урок практики у спілкуванні

в) комбінований урок

3. Поліпшенню запам'ятовування навчального матеріалу під час його подачі в інтенсивному навчанні сприяють прийоми

а) пояснення граматичного правила та показ граматичних таблиць

б) використання жестів, мелодизація, ритмізація, римування

в) запис нових слів у словники

4. Завдання: "You're a weatherman of the Weather-Bureau in Oxford. Residents phone your office and ask you for weather forecast. Answer their questions. Make use of the weather-chart for the following week and the example given below" відноситься до

а) етапу практики у спілкуванні

б) етапу подачі нового навчального матеріалу

в) етапу тренування у спілкуванні

5. Установка "Today we're going to learn the Simple Present Tense"

а) є типовою в курсі інтенсивного навчання

б) може бути використана на уроці інтенсивного навчання

в) не рекомендується для використання на уроці інтенсивного навчання

6. Домашнє завдання типу "Вивчіть діалог напам'ять, я опитаю вас наступного разу"

а) притаманне курсу інтенсивного навчання

б) не використовується в курсі інтенсивного навчання

в) широко використовується в курсі інтенсивного навчання

7. При вивченні граматичного матеріалу в інтенсивному курсі

а) вчитель пояснює правило, потім наводить декілька прикладів, які опрацьову­ються і записуються учнями

б) граматичний матеріал опрацьовується на великій кількості прикладів, після чого учні під керівництвом учителя виводять правило

в) учні читають правило, потім учитель пояснює те, що не зовсім зрозуміло, після чого учні виконують вправи на це правило

8. Розучування пісень використовується в курсі інтенсивного навчання з метою

а) глибшого вивчення навчального матеріалу та регулювання емоційного і фізичного стану учнів

б) надання учням відпочинку від виконання навчальних завдань

в) їх виконання під час позакласної роботи

9. В інтенсивному навчанні мовні вправи

а) зовсім не використовуються

б) широко використовуються

в) використовуються у сфері ігор

10. Комунікативні вправи виконуються учнями

а) на уроках подачі нового навчального матеріалу

б) на уроках практики у спілкуванні

в) на уроках тренування у спілкуванні

Тест . “Контроль у навчанні іноземних мов”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її

1. Основною функцією контролю є

а) оціночна

б) розвиваюча

в) функція зворотного зв'язку

2. Контроль має бути

а) об'єктивним і систематичним

б) репрезентативним і рубіжним

в) об'єктивним та індивідуальним

3. За формою організації контроль може бути

а) усним, письмовим

б) індивідуальним, груповим, фронтальним

в) поточним, рубіжним, підсумковим

4. Об'єктами контролю є

а) мовленнєві навички та вміння

б) лінгвістична та комунікативна компетенції

в) тексти для читання та аудіювання

5. Якісними показниками умінь говоріння є

а) правильність використання мовних засобів

б) обсяг висловлювання

в) наявність пауз

6. Якісними показниками вмінь аудіювання є

а) тривалість звучання фонограми

б) ступінь розуміння аудіотексту

в) уміння переказати зміст прослуханого

7. Кількісними показниками вмінь читання є

а) уміння передати зміст прочитаного

б) уміння зрозуміти підтекст

в) швидкість читання

8. Якісними показниками вмінь письма є

а) обсяг писемного висловлювання

б) кількість простих і складних речень

в) повнота відображення теми

9. Основними показниками якості тесту є

а) кількість тестових завдань

б) практичність та надійність

в) об'єктивність

10. Для організації поточного контролю застосовується

а) стандартизований лінгводидактичний тест

б) нестандартизований лінгводидактичний тест

в) стандартизований та нестандартизований лінгводидактичні тести

Тест . “Позакласна робота з іноземної мови”

Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її 1. Участь у позакласній роботі є

а) обов'язковою для всіх учнів

б) обов'язковою для кращих учнів

в) добровільною

2. Позакласна робота з ІМ проводиться

а) за спеціальною програмою

б) за планом методичного об'єднання вчителів ІМ

в) без будь-якого плану

3. Основна мета позакласної роботи з ІМ полягає

а) в подальшому удосконаленні практичного володіння учнями іноземною мовою

б) в розвитку особистості учня

в) в естетичному вихованні учнів

4. Визначальною рисою позакласної роботи з ІМ е

а) навчання видів мовленнєвої діяльності

б) використання іноземної мови як засобу спілкування

в) формування творчих стосунків між учнями та вчителями

5. Характерною методичною вимогою до позакласної роботи з ІМ є

а) використання пізнавальних навчальних матеріалів

б) посильні завдання

в) цікавий зміст матеріалів і яскравість форми

6. Інтерес учнів до позакласної роботи значною мірою залежить від

а) організованості й дисциплінованості учнів

б) системи прийомів, які спонукають до спілкування

в) можливості спілкування в атмосфері святковості, невимушеності тощо

7. До основних організаційних принципів позакласної роботи відносять

а) принцип ситуативності

б) принцип масовості

в) принцип наступності

8. Позакласна робота за організаційно-структурною ознакою буває

а) масово-груповою

б) індивідуальною

в) груповою

9. Позакласна робота за змістом поділяється на

а) культурно-масову

б) культурно-змагальну

в) індивідуально-масову

10. До заходів культурно-масового характеру відноситься

а) прес-конференція

б) вечір-свято

в) фестиваль


Тест . “Етапи розвитку Методики викладання іноземних мов”

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її (наприклад: 1-а).

1. Головною заслугою Г. Пальмера є

а) розробка закінченої системи навчання екстенсивного читання

б) визначення структур-моделей речень для навчання усного мовлення на почат­ковому ступені

в) проведення занять лише іноземною мовою

2. Основною заслугою М.Уеста є

а) обґрунтування системи навчання різних видів мовлення

б) розробка закінченої системи навчання читання

в) створення комплексу завдань для хорової роботи

3. Психологічною базою аудіо-лінгвального та аудіо-візуального методів є

а) біхевіоризм

б) асоціативна психологія

в) експериментальна психологія

4. Представниками аудіо-лінгвального методу є

а) Ч.Фріз, Р.Ладо

б) Г.Пальмер, М.Уест

в) М.Берліц, Ф.Гуен, М.Вальтер

5. Аудіо-лінгвальний метод виник в

а) Англії

б) США


в) Франції

6. Згідно з принципами аудіо-лінгвального методу оволодіння мовою слід розпочи­нати із

а) засвоєння звукової системи і системи моделей

б) аналізу лексичного мінімуму

в) оволодіння навичками читання і письма

7. Представники аудіо-лінгвального методу

а) надають особливого значення оволодінню лексикою

б) зосереджують увагу на вивченні структур-моделей побудови речення

в) висувають на перше місце вивчення зв'язних текстів

8. Представниками аудіо-візуального методу є

а) Р.Ладо, Ч.Фріз

б) Ж.Гугенейм, П.Губерина

в) М.Берліц, Ф.Гуен

9. Найважливішим в аудіо-візуальному методі є поєднання

а) зорової вербальної наочності зі слуховою вербальною

б) зорової екстралінгвістичної наочності із зоровою вербальною

в) зорової екстралінгвістичної наочності зі слуховою вербальною

10. Об'єктом навчання в аудіо-візуальному методі є

а) діалогічне мовлення

б) читання

в) монологічне мовлення

Ключі до тестів


Тест до теми: “Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ІМ”

1г, а, в, б; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8а; 9б; 10в.

Тест до теми: “Навчання фонетичного матеріалу ІМ”

1б; 2б; 3в; 4б,в; 5в; 6б; 7в; 8б, в; 9в; 10в.

Тест до теми: “Навчання лексичного матеріалу ІМ”

1в; 2а; 3в; 4а, в, г; 5а; 6б; 7 – 1в, 2г, 3б, 4а; 8а; 9б; 10б, в, а.

Тест до теми: “Навчання активного граматичного матеріалу ІМ”

1в; 2б; 3б; 4а; 5б; 6в; 7б; 8б, г, в, а; 9в; 10а.

Тест до теми: “Навчання пасивного граматичного матеріалу ІМ”

1а; 2б; 3в; 4в; 5в; 6б; 7а; 8а; 9в; 10б.

Тест до теми: “Навчання аудіювання ІМ”

1б; 2в; 3в; 4а; 5в; 6б; 7а; 8б; 9в; 10в.

Тест “Навчання іншомовного діалогічного мовлення”

1б, г, д; 2а; 3а, б, г, д; 4б; 5г; 6б; 7а; 8б, в, г; 9а, б; 10а.

Тест до теми: “Навчання іншомовного монологічного мовлення”

1в; 2а; 3б; 4б; 5в; 6а; 7а; 8б; 9б; 10в.

Тест до теми: “Навчання техніки читання ІМ”

1б; 2в; 3а; 4в; 5а; 6б; 7б; 8в; 9а; 10б.

Тест до теми: “Навчання техніки письма та писемного іншомовного мовлення”

1в; 2в; 3а; 4в; 5а; 6б; 7в; 8а; 9в; 10в.

Тест до теми: “Навчання читання ІМ”

1а; 2а; 3б; 4в; 5б; 6а; 7в; 8а; 9б; 10в.

Тест до теми: “Планування уроків ІМ на початковому ступені”

1; 3; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 15; 18; 20.

Тест до теми: “Планування уроків ІМ на середньому і старшому ступенях”

1б; 2б; 3в; 4а; 5б; 6г; 7в; 8г; 9а; 10г.

Тест до теми: “Урок іноземної мови”

Тест 1.


П-1; 2; 5; 7а; 8; 9. З-3; 4; 6; 7б.

Тест 2.


1е; 2ж; 3з; 4и; 5і; 6ї; 7м; 8и; 9й; 10к; 11н; 12о; 13д; 14г; 15л; 16 е; 17в; 18є; 19а; 20в.

Тест до теми: “Шляхи індивідуалізації процесу навчання ІМ”

1а; 2в; 3а; 4в; 5б; 6в; 7а; 8в; 9б; 10в.

Тест до теми: “Прийоми інтенсивного навчання ІМ”

1б; 2а, б; 3б; 4в; 5в; 6б; 7б; 8а; 9в; 10б.

Тест до теми: “Контроль у навчанні іноземних мов”

1в; 2а; 3б; 4а; 5а; 6б; 7в; 8в; 9б; 10б.

Тест до теми: “Позакласна робота з іноземної мови”

11в; 2б; 3а; 4в; 5в; 6в; 7б; 8в; 9а; 10б.

Тест до теми: “Етапи розвитку МВІМ”

1б; 2б; 3а; 4а; 5б; 6а; 7б; 8б; 9в; 10а.

Навчальний рейтинг з методики викладання іноземних мов

Робота на лекціях 15х 0,5 = 7,5

Робота на семінарах 17х 3 = 51 бал

Іспит 30 балів

Контрольна робота 11,5 балів

Всього 100 балів


Контрольна робота
Складання конспекту уроку для будь-якого етапу і класу на основі діючих підручників і презентація уроку з необхідною наочністю у формі ділової гри

Складання конспекту позакласного заходу для будь-якого етапу і класу і презентація заходу з необхідною наочністю у формі ділової гри


Завдання до іспиту

з методики викладання іноземних мов


Структура білета (два запитання – 40 балів)
1.Теоретичне питання (20 балів).

Очікувана відповідь. Відповіді передує коротка підготовка, під час якої студент складає план відповіді, а далі подає розгорнуту відповідь, користуючись цим планом. Читання з написаного не дозволяється. Відповідь супроводжується конкретними прикладами та посиланням на підручники й програму.

2.Фрагмент уроку (20 балів).

Фрагмент уроку має стосуватися конкретного класу (можна використати програму).Необхідно прокоментувати фрагмент уроку, зазначивши: клас, тему, обладнання, матеріал (граматичний, лексичний, фонетичний тощо), етап, мету, прийом, зміст.
Питання:


 1. Методика як наука і теорія навчання іноземної мови у школі. Основні методичні принципи як стратегія навчання. Шляхи реалізації принципу комунікативності у вправах для навчання спілкування іноземною мовою.

 2. Методи дослідження в сучасній методиці навчання ІМ. Застосування методів дослідження у процесі педпрактики та написання курсової роботи.

 3. Зв’язок методики навчання іноземних мов з іншими науками.

 4. Специфіка реалізації дидактичних принципів (наочності, свідомості, активності та ін.) у процесі навчання іноземних мов.

 5. Цілі навчання іноземних мов у школі. Взаємозв’язок практичної, освітньої, виховної та розвиваючої цілей навчання.

 6. Зміст навчання іноземних мов у середній школі, його компоненти.

 7. Характеристика чинної програми з іноземних мов для середньої школи: зміст і структура.

 8. Методи та прийоми навчання іноземних мов.

 9. Основні форми навчання іноземної мови в школі. Вимоги до сучасного уроку ІМ. Реалізація цих вимог у сучасних підручниках з іноземної мови.

 10. Особливості навчання іноземної мови на початковому ступені: завдання, зміст, засоби. Використання зорового та слухового унаочнення у процесі виконання вправ.

 11. Особливості навчання іноземної мови на середньому ступені: завдання, зміст, засоби.

 12. Особливості навчання іноземної мови на старшому ступені: завдання, зміст, засоби.

 13. Засоби навчання, їх класифікація. Особливості використання зорових (вербальних і зображальних) засобів на різних ступенях. Методика роботи з цими засобами в різних підручниках з іноземної мови для середньої школи.

 14. Використання технічних засобів навчання іноземних мов у школі. Використання фоновправ у навчанні діалогічного мовлення.

 15. Проблема створення НМК з іноземної мови. Різні точки зору на НМК. Необхідність створення альтернативних НМК.

 16. Проблема навчання іноземної вимови у школі. Характеристика фонетичних вправ. Фрагмент уроку для навчання фонетики.

 17. Проблема навчання граматики на початковому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 5 класі.

 18. Проблема навчання граматики на середньому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 7 класі.

 19. Проблема навчання граматики на старшому ступені. Складання фрагмента уроку з навчання активної граматики у 10 класі.

 20. Різні способи семантизації ЛО. Складання фрагмента уроку для ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями.

 21. Навчання лексики на початковому і середньому ступенях. Характеристика лексичних вправ. Складання фрагмента уроку з навчання активної лексики.

 22. Навчання лексики на старшому ступені. Характеристика вправ для навчання мовної здогадки.

 23. Загальна характеристика усного мовлення. Аудіювання та говоріння. Монологічна а форми мовлення.

 24. Навчання усного мовлення на початковому ступені на основі мовленнєвих зразків. Складання фрагмента уроку з навчання ДМ.

 25. Поняття мовленнєвої ситуації та засоби її створення на уроці ІМ. Приклади мовленнєвих ситуацій для навчання ДМ.

 26. Етапи навчання діалогічного мовлення. Система вправ.

 27. Рольова гра у навчанні діалогу. Складання фрагмента уроку з навчання ДМ у 6 класі.

 28. Етапи навчання монологічного мовлення. Система вправ. Складання фрагмента уроку з навчання монологу.

 29. Навчання аудіювання на різних ступенях. Система вправ. Складання фрагмента уроку з навчання аудіювання.

 30. Навчання читання іноземною мовою. Суть процесу читання. Види читання. Складання фрагмента уроку з навчання ознайомлювального читання.

 31. Проблеми навчання техніки читання іноземною мовою. Види вправ.

 32. Проблеми навчання техніки письма іноземною мовою. Види вправ.

 33. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності на різних ступенях. Види письмових вправ.

 34. Контроль у навчанні іноземних мов. Об’єкти, види і форми контролю. Складання тесту для контролю розуміння змісту прочитаного тексту.

 35. Планування навчально – виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Складання плану уроку з іноземної мови для 9 класу.

 36. Урок як основна форма навчально – виховного процесу. Типологія і структура уроків з іноземної мови.

 37. Проблема вправ для навчання іноземних мов. Типи і види вправ. Визначення типу, виду і мети запропонованих вправ.

 38. Наочність у навчанні іноземних мов. Види наочності та їх застосування у навчанні мовного матеріалу і видів мовленнєвої діяльності. Планування фрагмента уроку з використанням зображувальної наочності.

 39. Шляхи інтенсифікації навчально – виховного процесу з іноземної мови у школі.

 40. Цілі, форми і зміст позакласної роботи з ІМ у школі. Аналіз запропонованого сценарію позакласного заходу з іноземної мови.

Індивідуалізація навчання іноземної мови на різних ступенях.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка