Тема предмет, об’єкт, метод статистики товарного ринку. Показники статистики ринку товарів та послуг в системі національних рахунківДата конвертації18.04.2016
Розмір84.7 Kb.
ТЕМА 1. Предмет, об’єкт, метод статистики товарного ринку. Показники статистики ринку товарів та послуг в системі національних рахунків.

План лекції:

 1. Поняття ринку. Класифікація ринків.

 2. Предмет статистики ринку.

 3. Завдання статистики ринку товарів та послуг.

 4. Система показників статистики ринку.

 5. Інформаційна база та методи статистики ринку товарів та послуг.Ключові слова та поняття: суб’єкти ринку, предмет статистики ринку, ринок товарів, оптовий ринок, локальний ринок, звітність, опитування, масові споживачі, покупці, виробничий споживач, продавці, посередники, інформаційна база, блок-показники.


Ринок – це організована система товарно-грошових відносин, яка регулюється державою і саморегулюється через попит і пропозицію.


Ринок товарів та послуг – економічна категорія, яка відображає ступінь розвитку відносин купівлі-продажу між економічно вільними продавцями та покупцями в масштабах світової системи господарювання, окремої держави чи певного регіону.За кількістю суб’єктів та умо-вами їх діяльності

- вільний;

- монопольний;

- олігополістичний;

- монополістичної конкуренції.

За сферою територіальної діяльності

- місцевий;

- національний;

- регіональний;

- світовий.

За відповідністю до існуючого законодавства

- легальний;

- тіньовий.
Види ринку
За місцем товару в суспільному житті

- засобів виробництва;

- споживчий ринок;

- фінансовий;

- робочої сили і т.д.


За початковим обме-женим доступом:

- медичних послуг;

- юридичних консультацій.
За ступенем регулювання

- організований;

- неорганізований.

Предмет статистики ринку - масові явища та процеси в системі ринкових відносин в їх кількісному прояві, але у нерозривному взаємозв’язку з якісною стороною.

Суб’єкти ринку – це продавці (власники товару) та покупці (власники грошей).

Об’єктом взаємовідносин є товар, права власності на який передаються від продавця покупцю.

Класифікація ринкових партнерів
Класифікація торгових посередників:


 1. Оптові;

 2. Оптово-роздрібні;

 3. Роздрібні;

 4. Громадського харчування;

 5. Фірми;

 6. Кооперативи;

 7. Торгові доми;

 8. Товариства з обмеженою відповідальністю;

 9. Клієнти біржі.Товарні зв’язки на ринку товарів та послуг

Умовні позначення:

 1. Оптовий споживчий ринок засобів виробництва.

 2. Оптовий споживчий ринок предметів споживання.

 3. Оптовий торгово-посередницький ринок засобів виробництва, в т.ч. торговельного обладнання.

 4. Оптовий торгово-посередницький ринок предметів споживання.

 5. Споживчий (роздрібний) ринок товарів.

 6. Споживчий ринок послуг.

 7. Дрібногуртовий ринок предметів споживання.

Продуктовий ринок ділиться на 2 етапних взаємодіючих ринків: оптовий й споживчий, що пов’язано з специфікою товаропросування, групуванням продавців та покупців.

Концептуальні завдання:

 1. створення моделі державної статистики адаптованої до ринкових умов, міжнародних стандартів і методології;

 2. забезпечити остаточний перехід до загальноприйнятих у міжнародній практиці методів збирання, опрацювання, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

 3. створити єдину методологічну основу галузевих систем статистичної інформації;

 4. запровадити нові форми державного статистичного спостереження;

 5. впровадження національної класифікації товарів у зовнішньоекономічній діяльності.

Функціональні завдання:

 1. удосконалення статистичної звітності підприємств роздрібної та оптової торгівлі;

 2. створення та впровадження методики вибіркового обстеження підприємств оптової та роздрібної торгівлі у відповідності з міжнародними вимогами;

 3. розробка та удосконалення системи показників та методів організації статистичного спостереження за діяльністю фізичних осіб-підприємців;

 4. продовження роботи по створенню комплексної статистики послуг;

 5. оцінка та аналіз розвитку ринку товарів та послуг;

 6. характеристика структури ринку;

 7. регіональний аналіз ринку товарів та послуг.


Завдання по дослідженню окремих категорій ринку:

 1. аналіз попиту і пропозиції, тенденції їх розвитку і співвідношення;

 2. оцінка та аналіз показників кон’юнктури ринку;

 3. характеристика процесу ціноутворення, показників стану та поведінки цін;

 4. вивчення процесів товарного руху та товарообігу, товарних запасів та товарооборотності;

 5. оцінка стану та розвитку інфраструктури ринку;

 6. характеристика та аналіз соціально-економічної ефективності функціонування ринку.


В основі системи показників лежать соціально-економічні категорії ринку: товар, попит, пропозиція, кон’юнктура, ціна, товарорух, товарообіг, товарний запас, товарообертання, витрати обертання, прибуток.

Послідовність системи блок-показників та їх взаємозв’язок представлені на схемі.

Система блок-показників статистики ринку товарів та послуг


Блок 1


Показники стану та форму-вання ринку

Блок 2


Показ-ники стану та пове-дінки цін

Блок 3

Показники наявності та руху товарної масиБлок 4

Показ-ники інфра-струк-тури ринкуБлок 5

Показники соціально-економічної ефектив-ності результатів ринкової діяльностіБлок 1 – дає комплексну характеристику ринкової ситуації (кон’юнктури ринку), аналізує попит та пропозицію, їх співвідношення та тенденції розвитку.

Блок 2 – характеризує процеси ціноутворення та поведінки цін, як найважливішого елемента ринкового механізму.

Блок 3 – центральний в системі показників ринку, охоплює три групи показників: товарообігу, товарних запасів, тварообертання.

Блок 4комплексний, характеризує показники матеріального, технічного, інформаційного, транспортного та трудового забезпечення ринкових процесів.

Блок 5 – об’єднує показники економічного ефекту: ефективності поточних витрат, ефективності ринкових процесів, ефективності ресурсів.Джерела інформації:

 • офіційна державна статистика;

 • відомча статистика;

 • дані вибіркових обстежень та опитувань населення для одержання відомостей, яких немає в офіційній і відомчій статистиці;

 • опитування населення і споживачів щодо думки про асортимент і якість товару у формі споживчих оцінок;

 • панелі обстеження – вивчення думки і поведінки споживачів на основі інформації, яку дістають від постійних сукупностей споживачів (панелі обстеження);

 • опитування спеціалістів торгівлі і промисловості;

 • експертні оцінки про ступінь збалансованості ринку.


Інформаційна база державної статистики:

 • обов’язкова звітність підприємств (фірм) по головних показниках;

 • звітність по розширеному обсягу показників підприємств (фірм), що ввійшли у вибіркову сукупність;

 • одноразові обстеження (переписи, суцільні, вибіркові обстеження);

 • дані статистики сімейних бюджетів та інших обстежень населення, дані експертних оцінок;

 • дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу;

 • адміністративні дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

 • статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо.


Методи статистики ринку:

 1. статистичне спостереження;

 2. статистичних групувань;

 3. абсолютних та відносних величин;

 4. індексний;

 5. балансовий;

 6. графічний;

 7. методи аналізу динамічних рядів, побудова трендових моделей;

 8. метод екстраполяції;

 9. розрахунок показників еластичності;

 10. кореляційно-регресійний метод аналізу;

 11. нормативних та експертних оцінок;

 12. статистично-економетричного моделювання (трендові та регресійні рівняння, теорія прийняття рішень, теорія масового обслуговування).

Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики, є основою для складання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень.
Звітно-статистична документація включає:

 1. програми статистичних спостережень;

 2. форми звітності та інструкції щодо їх заповнення;

 3. анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, що затверджуються органами державної статистики;

 4. державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо.Завдання автоматизованої системи збирання, опрацювання та аналізу даних державної статистики: 1. створення інтегрованих баз статистичних даних центрального і регіонального рівня;

 2. створення програмного забезпечення комп’ютерних мереж;

 3. створення єдиної системи нормативно-довідкової інформації для електронного оброблення даних та формування інтегрованих інформаційних ресурсів Держкомстату.

Контрольні запитання:


 1. Розкрийте поняття ринку, вкажіть його ознаки.

 2. Дайте визначення предмету статистики ринку товарів та послуг.

 3. Класифікуйте складові частини ринку.

 4. Вкажіть основні завдання статистики ринку.

 5. Охарактеризуйте систему блок-показників статистики ринку, їх взаємозв'язок.

 6. Дайте характеристику основних джерел інформації статистики ринку.

 7. Розкрийте поняття ринкових партнерів, приведіть їх класифікацію.

 8. Які основні методи використовуються в статистиці ринку?
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка