Тема. Менеджмент в системі шкільної освіти: науково-теоретичний аспектСкачати 126.48 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір126.48 Kb.
Тема. Менеджмент в системі шкільної освіти: науково-теоретичний аспект
Ключові поняття: система управління школою, внутрішкільне управління, менеджмент в системі шкільної освіти, функції внутрішкільного управління, методи управління школою, управлінські технології, менеджер освіти.
Тематичні питання:

 1. Зміст управлінської діяльності в сучасній школі.

 2. Основні підходи до управління сучасною школою

 3. Роль керівника в управлінні сучасною школою


Цілі заняття:

  • Визначити зміст управління сучасною школою

  • Розглянути нові підходи до управління закладами загальної середньої освіти.

  • З’ясувати роль керівника в системі шкільного менеджменту.


Зміст управлінської діяльності в сучасній школі. Основні поняття освітнього менеджменту. Сутність та зміст шкільного менеджменту. Цілі і завдання управління сучасною школою. Функції та методи внутрішкільного управління. Методи проектування та моделювання в управлінні сучасною школою. Організація як об’єкт шкільного менеджменту. Зовнішнє і внутрішнє середовище шкільної організації. Основні форми взаємовпливу між зовнішнім і внутрішнім середовищами. Організаційна культура шкільної організації. Управлінська та керована системи у шкільній організації.


 • Менеджмент—це професійний вид діяльності в соціальній сфері.

 • Управління школою—один із різновидів соціального управління.

 • Теорія управління школою тісно пов’язана із багатьма науками.Середовище

Дії


Засоби
Внутрішкільне управління
 • це функція школи як цілісної системи( О.М. Моїсєєв);

 • це цілісний і неперервний процес реалізації всієї сукупності взаємопов’язаних управлінських функцій, що забезпечує досягнення поставленої мети і програми;
 • це забезпечення оптимального функціонування і цілеспрямованої динаміки розвитку загальноосвітнього навчального закладу, (Л.М.Калініна та Н.М.Островерхова , с. 47).

В.Г.Афанасьєв, М.В.Черпінський, В.Ф.Паламарчук визначають управління як сукупність певних дій, що здійснюють суб’єкти управління з метою розвитку школи, забезпечення цілеспрямованого руху вперед. (с.16 Забр.)В.С.Пікельна та Т.С. Рабченюк трактують управління як певну послідовность зміни станів, неперервний рух від цілей до результату (с.5)(.62 П).

Система внутрішкільного управління – це цілісна підсистема (об’єкти, суб’єкти управління, структура, зв’язки, механізми взаємодії) складної педагогічної системи школи, яка засобами цілеспрямованих управлінських дій впливає на динаміку та статику розвитку шкільної організації.


Технологія управління—це послідовність операцій, які вибирає менеджер освіти для впливу на об’єкт управління.
Технологічність виступає важливою складовою якості внутрішкільного управління. Як форма існування діяльності, технологія породжує систему необхідних управлінських дій та наступних за ними результатів. Засобами управлінських технологій здійснюється взаємодія керівника з учителями, батьками, громадськістю. Оскільки провідною ідеєю в сучасній теорії внутрішкільного управління є гуманістичний аспект, то відповідно цільовий, змістовий і операційний блоки управлінських технологій підпорядковані принципам гуманізації. Такі вимоги обумовлені загальною логікою управлінських технологій:

 • Технологія проектування: узгодження принципів проектування з гуманістичними принципами.

 • Технологія планування –спрямованість на досягнення конкретних результатів на принципах співпраці.

 • Технологія прийняття управлінського рішення – пріоритет принципу консенсусу та колегіальності у прийнятті управлінських рішень.

 • PR-технології – гуманістична спрямованість зв’язків з громадськістю.

 • Маркетингові технології—аксіологічні пріоритети у визначенні запитів ринку освіти.

Основні підходи до управління сучасною школою. Підходи до управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (системний, синергетичний, гуманістичний, особистісно—зорієнтований, компетентнісний, акмеологічний, аксіологічний, культурологічний, маркетинговий).

 • Людиноцентристський підхід. Основу такого підходу складають: повага до людини, цілісний погляд на учня та вчителя, фокусування уваги на розвитку їх особистості (с.121, Конаржевський, Шамова). Важливим аспектом людиноцентритського підходу є орієнтація внутрішкільного управління не на кінцевий результат, а на сам освітній процес, на створення умов для розкриття творчого потенціалу суб’єктів управління. Прихильники людиноцентритського підходу (Шамова, с.98) визначають його як нову управлінську парадигму, яка передбачає кардинальні зміни традиційних поглядів не тільки на змістовий аспект, а й на вирішення питань технологій управлінської діяльності, що, в першу чергу, стосуються проблем мотиваційного, координуючого характеру управлінської діяльності та прийняття управлінського рішення.

 • Аксіологічний підхід. Аксіологія як наука про цінності виступає важливою складовою гуманістичної освітньої парадигми. Звідси цілком природнім є застосування аксіологічного підходу до управління інноваційним навчальним закладом, адже цінності освіти визначають і цінності внутрішкільної організації. У концептуальній моделі гуманістично-зорієнтованого управління цінності визначають стратегію управління інноваційним навчальним закладом.

 • Акмеологічний. Акме (грец.) означає найвищу ступінь чогось. Акмеологічний підхід в управлінні передбачає творче засвоєння і застосування на практиці ідей, які закладені в наукових працях і практичниій діяльності педагогів-керівників минулого і сучасності, досягнення у своїй діяльності найвищих результатів (Румянцева, с.220).З точки зору акмеології людина виступає як суб’єкт життєдіяльності, який здатний до саморозвитку і творчості, самоорганізації особистого життя і професійної діяльності. В основі саморозвитку і самоорганізації лежить потреба у нових досягненнях, спрямованості до успіху та досконалості, активна життєва позиція, позитивне мислення та віра у свої можливості. У зв’язку з цим акмеологічними цінностями управлінської діяльності Під акмеологічним підходом в системі внутрішкільного управління передбачається забезпечення найвищої результативності в самореалізації суб’єктів внутрішкільного управління.

 • Компетентнісний підхід. В умовах управління інноваційною школою компетентнісний підхід виступає важливим критерієм якості внутрішкільного управління. У своїй моделі ми розглядаємо професійну компетентність як сукупність професійно важливих компетентностей менеджера освіти, які допомагають йому ефективно здійснювати управлінську діяльність. Поряд з комунікативною, інформаційною, розумовою, соціальною, методологічною ми виділяємо людинознавчу компетентність як суттєву складову професійної діяльності керівника і умову переходу на гуманістично-зорієнтоване управління.

 • У культурологічному підході сама культура виступає важливим критерієм якості внутрішкільного управління. В основу цього підходу покладено ідею культури як міру (ступінь) розвитку людини. Нові соціокультурні зміни в освіті зумовили важливість проблем культури управлінської діяльності суб’єктів внутрішкільного управління як однієї з визначальних складових нової концепції управління, що розглядає соціальне управління як важливу складову загальнолюдської культури. Загальновизнаним є факт, що саме культура управління формує ціннісні основи школи, а значить виступає важливою умовою гуманізації внутрішкільного управління.

 • Синергетичний підхід у системах внутрішкільного управління. розглядається як новий спосіб мислення в організації процесів управління школою, пов’язаний з уявленнями про самоорганізацію, саморозвиток педагогічних і управлінських систем, які грунтуються на законах синергетики і є спільними для усіх систем. Сингергетика допомагає зрозуміти як діють механізми розвитку системи через зміну управлінських структур та зміну освітнього середовища (гуманізація, психологізація освітніх процесів).


Роль керівника в системі шкільного менеджменту. Вплив теорії лідерства на ефективність внутрішкільного менеджменту. Культура управлінської праці керівника сучасної школи.

Відповідно до синергетичних понять, особистісний фактор на біфуркаційному етапі впровадження інновацій (змін) здатний впливати на хід та результат інноваційних у тому числі гуманістичних процесів. Дії менеджера освіти у таких умовах стають своєрідною „флуктуацією”, яка і визначає вибір або спрямування розвитку школи як складної соціально-педагогічної, відкритої системи. Тому людинознавча компетентність менеджера, його ціннісні орієнтації задають „тон” саморозвитку і спрямованості шкільної організації. Поняття людинознавча компетентність сьогодні досить широко використовується в теорії і практиці управління школою (Шепель). Конаржевський у своїй роботі „Менеджмент и внутришкольное управление” відзначав, що сучасний лідер - це носій нового управлінського мислення, орієнтованого на інтеграцію зусиль співробітників на широке використання культурно-етичних інструментів управління (с..). Враховуючи вищезазначене, до концентрів людинознавчої компетентності менеджера освіти ми відносимо: • гуманність у ставленні до людини;

 • моральність у вчинках;

 • принциповість у самооцінці;

 • далекоглядність у стратегіях розвитку навчального закладу;

 • гнучкість у тактиці;

 • послідовність у діях;

 • поміркованість у поглядах;

 • толерантність у стосунках;

 • професіоналізм у праці.

Важливу роль у становленні людинознавчої компетентності керівника навчального закладу відіграють гуманістичний світогляд, орієнтація на духовні цінності, моральність, що складають цінності управління і є основою нової концепції внутрішкільного управління. Найбільш повно ціннісне управління представлено у моделі Є.Ямбурга через прагнення керівника до філософського осмислення змісту управлінської діяльності, орієнтацію на гуманістичні засади в управлінні школою, освоєння культурно-історичної педагогіки. Аналіз теорії і практики управління школою свідчить, що ціннісні орієнтири в управлінні навчальним закладом виступають сьогодні важливим показником рівня шкільної організаційної культури, рівня мотивації до інноваційних змін у школі, рівня згуртованості шкільної організації, рівня розвитку навчального закладу. При цьому важливу роль відіграє моральність, яку ми розуміємо і як особистісні якості керівника (гідність, щирість, совість, чесність) і як його професійну етику (справедливість у відношенні до себе та оточуючих, відповідальність, тактичність, толерантність, доброзичливість). Отже, духовні цінності, моральні якості керівника, його світоглядні позиції впливають на зміст управлінської діяльності і визначають його орієнтири у виборі стратегії розвитку навчального закладу.

Гуманістично значимі якості керівника інноваційного закладу освітиГуманістичний світоглядОрієнтація на духовні цінності


Моральність

Висока внутрішня та загальна культура


КреативністьРефлексивність

Раціональне поєднання прагматизму з сенсуалізмом

Активна життєва позиція


Г
Спрямованість на саморозвиток
уманістично значиміПитання для самоперевірки:

 1. Роль загальної теорії управління на розвиток теорії внутрішкільного управління.

 2. Функціональний склад управління сучасною школою.

 3. Нові методи внутрішкільного управління.

 4. Нові технології в управлінні сучасною школою.

 5. Нові підходи до управління загальноосвітнім навчальним закладом.

 6. Роль менеджера освіти у становленні нової організаційної культури шкільної організації.


Список рекомендованої літератури:

 1. Даниленко Л.І.Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності: Монографія.—2-е вид.—К.: Логос, 2002. – 140 с.

 2. Державна національна програма „Освіта”: Україна XXI століття.—К.: Райдуга, 1994.—61 с.

 3. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навчальний посібник.—Харків: Видавнича група „Основа”, 2003.—240 с.

 4. Дмитренко Г.Д. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посіб. –К.:Інститут змісту і методів навчання, 1996.—140 с.

 5. Єльникова Г.В.Основи адаптивного управління: курс лекцій.—К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

 6. Закон України про освіту //Освіта. – 1991.—35 червня.

 7. Закон України про загальну середню освіту //Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1999.--№20. – С.3—9.

 8. Калініна Л.М. Моделі управлінської діяльності керівника школи /\педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. Наук. праць /ред. кол. Л.І.Даниленко (гол.ред.) та ін. – К.:Логос, 2000.—С.35—41.

 9. Калініна Л.М. Соціально-педагогічна інформація як основа ефективного управління навчальним закладом //Директор школи.—2001.--№39.—С.4-5.

 10. Калініна Л.М. Професіограма українського директора школи: Моделювання управлінської діяльності директора школи //Директор школи.—2001.--№3.—С.13—15.

 11. Калініна Л.М. Стратегічне управління //Директор школи.—2004.--№23-30.—с.11 – 26.

 12. Карамушка Л.М.Психологічні основи управління закладами середньої освіти: Автореф. дис. ...д-ра псих.. наук:19.00.05. /Інститут психології АПН України.—К, 2000.—35 с.

 13. Касьянова О. Моніторинг в управлінні навчальним закладом. Управлінський супровід моніторингу якості освіти.—Х.: Видавнича група „Основа”, 2004.—96 с.

 14. Коломенський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія.—К.: МАУП, 2000.—286 с

 15. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг. Ред. О.В. Овчарук.—К.: „К.І.С.”, 2004. – 112 с..

 16. Конаржевсний Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление.—М.: Образовательный центр „Педагогический поиск”, 1999.—224 с.

 17. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління.—Т.1.—1997.—С.30.

 18. Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій:Автореф. дис. ...к-та пед. наук:13.00.01. /ЦІППО АПН України.—К, 2002.—20 с.

 19. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом Х.: Видав. Гр.. „Основа”, 2004.—240 с.

 20. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління.—Х.: Видав. Гр.. „Основа”, 2005.—176 с.

 21. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ..—М.: Дело, 1997.—701 с.

 22. Моисеев А.М., Капто А.Е., Лоренсов А.В., Хомерики О.Г. Нововведения во внутришкольном управлении.—М.: Педагогическое общество России, 1998.—272 с.

 23. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навчальний посібник /Т.М.Десятов, О.М.Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М.Чепурна. – Харків: Видавнича група „Основа”, 2003. – 240 с. (Серія „Управління школою”).

 24. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті. –К.: Шкільний світ, 2001.—24 с.

 25. Ніколаєнко С. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб.—К.:ІВЦ „Вид-во „Політехніка”, 2004 – 280с.

 26. Онищук Л.А. Гуманізація управлінської діяльності лиректора школи: Монографія //Л.А.Онищук.—Житомир: “Полісся”, 2002.— 324 с.

 27. Освітній менеджмент: навчальний посібник /За заг. ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки.—К.: Шкільний світ, 2003.— 400 с.

 28. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект: Монографія.—К.: Школяр, 1996.—302 с.

 29. Пікельна В.С..Управління школою.У 2 ч.— Х.: Видав.гр.”Основа”, 2004.— ч.1.—112 с.— (Серія «Бібліотека журналу „Управління школою”»); Вип.6 (18).

 30. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформ.зб. М-ва освіти і науки України.—2001.--№1.—С.3-12.

 31. Про Концепцію загальної середньої освіти ( 12-річна школа). Постанова спільного засідання колегії МОНУ та Президії Академії педагогічних наук України //Інф. Збірник МОНУ.—2002.--№2.—С.2

 32. Романенко М.І. Освітня парадигма: генезис ідей і систем. Наукова монографія.—Дніпропетровськ: Видавництво „Промінь”, 2000.—159 с.

 33. Романенко М.І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід: Наукова монографія.—Дніпропетровськ.: Вид-во ”Промінь”, 2001.—158 с.;

 34. Романенко М.І.Філософія освіти. Посткласична філософсько-освітня парадигма: історичний генезис, теорія, напрями концептуалізації: Наукова монографія.—Дніпропетровськ, Вид-во ”Промінь”,2001— 177с.

 35. Сорочан Т. Управління школою – діяльність професійна:Посіб. для директорів серед. Загально освіт. навч. закл..—Луганськ: Знання, 2003.---48 с.

 36. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб.пособие.—К.:МАУП, 2003.—368 с.

 37. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором.—К.:Рад.шк., 1988.—284 с.

 38. Тейлор Ф.У. Менеджмент: Пер. С англ.. – М.:Контроллинг, 1992. – 137с.

 39. Третьяков П.И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента. – М.: Новая школа, 1998. – 288 с.

 40. Турбота про вчителя – надія на майбутнє: інформаційно-аналітичні матеріали до Всеукраїнського форуму (24 травня 2005 року), (відп. за випуск М.Ф.Степко, В.О. Огнев’юк).—Полтава, 2005.—159 с.

 41. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посібник. У двох частинах. /О..Мармаза, О.. Касьянова, В Григораш та інші.—Харків: Веста: Вид-во „Ранок”, 2003.—Ч.1.—160 с.; Ч.2. –150 с.

 42. Фуллан.М. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ./пер з анг. Шиян Г. та Шиян Р.—Львів: „Літопис”, 2000.—269 с.;

 43. Фуллан М. Сили змін: продовження /пер з анг.Савчак І.—Львів: „Літопис”, 2001.—161 с.

 44. Чернов Ю.В.”Паблік рілейшнз” сучасної школи.—Х.:Видав.гр. „Основа”, 2003. – 80 с. – (Серія «бібліотека журналу „Управління школою”»).

 45. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными системами:Учеб.пособие для студ. высш.учеб. заведений / Под ред.Т.И. Шамовой.—М: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001.—320 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка