Текст доречний для Європейського Економічного Простору (єеп))Сторінка1/7
Дата конвертації15.09.2017
Розмір1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЕС

(Текст доречний для Європейського Економічного Простору (ЄЕП))


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,
Приймаючи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу та, зокрема, його Статтю 114,
Приймаючи до уваги пропозицію Європейської Комісії,
Після передачі проекту законодавчого акту до національних парламентів,

Приймаючи до уваги висновок Європейського Центрального Банку (1),


Приймаючи до уваги висновок Європейського економічного та соціального (2),

Діючи у відповідності зі звичайною законодавчою процедурою (3),Ураховуючи, що:

(1)

Потоки незаконних грошей можуть призвести до пошкодження цілісності, стабільності та репутації фінансового сектору та поставити під загрозу функціонування внутрішнього ринку Союзу, а також міжнародного розвитку. Відмивання грошей, фінансування тероризму та організована злочинність залишаються істотними проблемами, які необхідно вирішувати на рівні Союзу. Крім подальшого розроблення підходу до кримінального права на рівні Союзу, необхідним є цілеспрямоване та пропорційне запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму та може сприяти досягненню додаткових взаємодоповнюючих результатів.
(2)

Ефективність, цілісність та стабільність кредитних організацій і фінансових інститутів, та впевненість у фінансовій системі в цілому можуть бути серйозно поставлені під загрозу зусиллями злочинців та їхніх пособників приховати походження доходів, одержаних злочинним шляхом, або направляти законні або незаконні гроші для цілей фінансування тероризму. Для здійснення їх злочинної діяльності, особи, які займаються відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, можуть спробувати скористатися свободою руху капіталу та свободою надання фінансових послуг, якими дозволяє користатись інтегрована фінансова територія Союзу. Таким чином, необхідно застосовувати певні координаційні заходи на рівні Союзу. У той же час, цілі захисту суспільства від злочинності та захисту стабільності і цілісності фінансової системи Союзу повинні бути збалансовані з необхідністю створення нормативно-правового середовища, що дозволяє компаніям розвивати свій бізнес без необхідності нести непропорційні витрати на дотримання вимог.
(3)

Дана Директива є четвертою Директивою, яка спрямована на запобігання загрози відмивання грошей. Директива Ради 91/308/EEC (4) визначала відмивання грошей з точки зору правопорушень, пов’язаних з наркотиками, і накладала зобов'язання виключно на фінансовий сектор. Директива 2001/97/EC Європейського Парламенту та Ради (5) розширила сферу дій Директиви 91/308/EEC як з точки зору охоплення злочинів, так і з точки зору охоплення сукупності професій та видів діяльності. У червні 2003 року, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) переглянула свої рекомендації, щоб охопити фінансування тероризму, та надала більш детальні вимоги стосовно ідентифікації клієнта та перевірки, ситуацій, в яких більш високий ризик відмивання грошей або фінансування тероризму може виправдати підвищені заходи, а також ситуації, в яких знижений рівень ризику може виправдати менш суворий контроль. Зазначені зміни були відображені в Директиві 2005/60/EC Європейського Парламенту та Ради  (6) та в Директиві Комісії 2006/70/EC (7).
(4)

Відмивання грошей та фінансування тероризму часто здійснюються в міжнародному контексті. Заходи, вжиті виключно на національному або навіть на рівні Союзу, без урахування міжнародного співробітництва та координації, будуть мати дуже обмежений результат. Таким чином заходи, прийняті Союзом в зазначеній сфері, повинні бути сумісними з, та принаймні, настільки ж строгими, як, інші заходи, що вживаються на міжнародному рівні. Діяльність Союзу повинна продовжувати приділяти особливу увагу Рекомендаціям FATF та інструментам інших міжнародних органів, що діють у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. З метою посилення ефективності боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, відповідні нормативно-правові акти Союзу повинні, у доречних випадках, бути приведені у відповідність з міжнародними стандартами по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та його розповсюдженням, прийнятими FATF у лютому 2012 року («оновлені Рекомендації FATF»).
(5)

Крім того, зловживання фінансовою системою з метою спрямування незаконних або навіть законних грошей для терористичних цілей створює чіткий ризик для цілісності, належного функціонування, репутації та стабільності фінансової системи. Відповідно, превентивні заходи, викладені в даній Директиві, повинні бути спрямовані на управління операціями з грошима, отриманими від серйозного злочину та збирання грошей або майна в терористичних цілях.
(6)

Використання великих грошових платежів є дуже уразливим для відмивання грошей та фінансування тероризму. З метою збільшення настороженості та зниження ризиків, виникнення яких пов'язане з такими грошовими виплатами, на особистостей, які здійснюють торгівлю товарами, повинні поширюватись положення даної Директиви за умови, що вони здійснюють або отримують грошові виплати в розмірі 10000 євро або більше. Держави-члени повинні бути в змозі затвердити більш низькі граничні величини, додаткові загальні обмеження на використання готівкових коштів і в подальшому більш строгі положення.
(7)

Використання електронних грошових продуктів все частіше розглядається в якості заміни для банківських рахунків, що крім заходів, викладених в Директиві 2009/110/EC Європейського Парламенту та Ради (8), обґрунтовує, що на зазначені продукти поширюються зобов’язання по боротьбі з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму (БВГ/ПФТ) зобов'язань. Тим не менш, в деяких перевірених обставинах, які характеризуються низьким рівнем ризику, і в суворих положеннях зменшення ризиків, Державам-членам повинно бути дозволено звільнити електронні грошові продукти від застосування деяких заходів належної перевірки клієнта, таких як ідентифікація та перевірка клієнта і бенефіціарного власника, але не від заходів стосовно моніторингу угод або ділових відносин. Положення стосовно зменшення ризику повинні включати вимогу, що електронні грошові продукти, які звільнені від застосування заходів, будуть використовуватись виключно для покупки товарів або послуг, а також, що загальна сума, яка зберігається в електронному вигляді, буде досить низькою, щоб виключити обхід правил БВГ/ПФТ. Зазначене звільнення не повинно шкодити дискреційному праву Держав-членів дозволити зобов'язаним суб'єктам застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнта стосовно інших електронних грошових продуктів, що створюють більш низькі ризики, відповідно до Статті 15.
(8)

Стосовно зобов'язаних суб’єктів, на яких поширюються положення даної Директиви, може бути зрозумілим, щоб агенти з нерухомості включали агентів зі здавання в оренду, у доречних випадках.
(9)

На спеціалістів у галузі права, як визначено державами-членами, повинні поширюватися положення даної Директиви, за умови участі у фінансових або корпоративних угодах, у тому числі при наданні податкових консультацій, в яких існує найвищий ризик, що послугами цих юристів зловживають з метою відмивання доходів, отриманих від злочинної діяльності, або для цілей фінансування тероризму. Проте, повинні існувати винятки з будь-якого зобов'язання звітування інформації, отриманої до, під час або після судових розглядів, або в ході встановлення правового становища клієнта. Таким чином, на юридичну консультацію повинні поширюватись вимоги зобов'язання стосовно зберігання професійної таємниці, крім випадків, в яких спеціаліст у галузі права приймає участь у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, правова консультація надається з метою відмивання грошей або фінансування тероризму, або спеціаліст у галузі права знає, що клієнт звертається за отриманням юридичної консультації для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму.
(10)

Послуги, які можна безпосередньо порівняти, повинні розглядатися таким же чином, коли вони надаються будь-яким із фахівців, які охоплені положеннями даної Директиви. Для забезпечення поваги прав, гарантованих Хартією основних прав Європейського Союзу («Хартія»), у справах із аудиторами, зовнішніми бухгалтерами та податковими консультантами, які, в деяких державах-членах, мають право на захист або представлення клієнта в процесі судового розгляду або засвідчення правового статусу клієнта, на інформацію, яку вони отримують у процесі виконання зазначених завдань, не повинні поширюватись зобов'язання щодо звітування, які викладені в даній Директиві.
(11)

Важливо чітко підкреслити, що «податкові злочини», пов'язані з прямими і непрямими податками, включені у широке визначення «злочинної діяльності» в даній Директиві, відповідно до оновлених Рекомендацій FATF. Враховуючи, що різні податкові правопорушення можуть бути визначені в кожній державі-члені як складові «злочинної діяльності», яка карається за допомогою санкцій, зазначених у пункті (4) (f) Статті 3 даної Директиви, національні юридичні визначення податкових злочинів можуть розходитись. Хоча не прагнеться досягнення гармонізації визначень податкових злочинів в національному законодавстві держав-членів, держави-члени повинні дозволити в максимально можливій мірі відповідно до положень національного законодавства обмін інформацією або надання допомоги між органами фінансової розвідки ЄС (FIU).
(12)

Існує необхідність визначення будь-якої фізичної особи, яка здійснює володіння або контроль над юридичною особою. З метою забезпечення ефективної прозорості, держави-члени повинні забезпечити охоплення максимально широкого спектру юридичних осіб, зареєстрованих як корпорація або створених на основі використання будь-якого іншого механізму на їх території. Хоча виявлення визначеного відсотка володіння акціями та частки в статутному капіталі не призводить автоматично до виявлення бенефіціарного власника, це повинно бути одним з доказових факторів, серед інших, який повинен бути прийнятий до уваги. Держави-члени повинні бути в змозі, однак, вирішити, що більш низький відсоток може бути ознакою права власності або контролю.
(13)

Ідентифікація та перевірка бенефіціарних власників повинні, у доречних випадках, поширюватись на юридичних осіб, які володіють іншими юридичними особами, а зобов'язані органи повинні шукати фізичну особу (осіб), що в кінцевому підсумку здійснює контроль через власність або за допомогою інших засобів за юридичною особою, що є клієнтом. Здійснення контролю за допомогою інших засобів може, серед іншого, включати критерії контролю, які використовуються для цілей підготовки консолідованої фінансової звітності, наприклад, шляхом угоди акціонерів, здійснення домінуючого впливу або повноважень, призначати вище керівництво. Можуть існувати випадки, в яких не можливо ідентифікувати жодної фізичної особи, яка в кінцевому підсумку володіє або здійснює контроль над юридичною особою. У таких виняткових випадках, зобов'язані особи, вичерпавши всі інші засоби ідентифікації, і за умови, що немає ніяких підстав для підозр, може розглядати старшу управляючу посадову особу (осіб) як бенефіціарного власника (власників).
(14)

Необхідність наявності точної і актуальної інформації про бенефіціарного власника є ключовим чинником у відстеженні злочинців, які в іншому випадку могли приховати свою особистість за корпоративною структурою. Тому держави-члени повинні забезпечити, щоб особи, зареєстровані на їхній території, відповідно до положень національного законодавства, отримували та утримували достовірну, точну та актуальну інформацію про їх бенефіціарне володіння, на додаток до основної інформації, такої як ім'я компанії, адреса і докази реєстрації та юридичне право власності. З метою підвищення прозорості в цілях боротьби із незалежним використанням юридичними особами, держави-члени повинні гарантувати, що інформація про бенефіціарного власника зберігається в центральному реєстрі, який розташований за межами компанії, в повній відповідності з законодавством Союзу. Держави-члени можуть, для досягнення зазначеної мети використовувати центральну базу даних, яка збирає інформацію про бенефіціарну власність, або реєстр юридичних осіб, чи інший центральний реєстр. Держави-члени можуть вирішити, що зобов'язані особи є відповідальними за заповнення реєстру. Держави-члени повинні переконатися, що у всіх випадках інформація стає доступною компетентним органам і FIU, і надається зобов'язаним особам, коли останні здійснюють заходи з належної перевірки клієнтів. Держави-члени повинні також забезпечити, щоб іншим особам, які можуть продемонструвати законний інтерес стосовно відмивання грошей, фінансування тероризму та пов'язаних правопорушень, таких як корупція, податкові злочини і шахрайства, надається доступ до інформації про бенефіціарну власність відповідно до правил захисту даних. Особи, які можуть продемонструвати законний інтерес, повинні мати доступ до інформації про характер та бенефіціарної долі участі, що складається з їх приблизної ваги.
(15)

Для досягнення цієї мети держави-члени повинні бути в змозі, відповідно до положень національного законодавства, забезпечити доступ, який є ширшим, ніж доступ, який передбачається відповідно до вимог даної Директиви.
(16)

Своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність повинен забезпечуватись способами, які уникають виникнення будь-якого ризику інформування зацікавленої компанії.
(17)

Для забезпечення рівних умов між різними видами юридичних форм, довірені особи повинні також бути зобов'язані отримувати, зберігати та надавати інформацію про бенефіціарну власність зобов'язаним особам, які здійснюють заходи із належної перевірки клієнта, і повідомити зазначену інформацію в центральний реєстр або центральну базу даних, і вони повинні розкрити їх статус зобов'язаним особам. На юридичні особи, такі як фонди та юридичні механізми, схожі на трести повинні поширюватись еквівалентні вимоги.
(18)

Положення даної Директиви повинні також застосовуватись до діяльності зобов’язаних суб’єктів, які здійснюється в мережі інтернет.
(19)

Нові технології надають ефективні за використанням часу і рентабельні рішення для бізнесу і споживачів, і тому повинні бути прийняті до уваги при здійсненні оцінювання ризику. Компетентні органи та зобов'язані суб’єкти повинні відігравати активну роль у боротьбі з новими та інноваційними способами відмивання грошей.
(20)

Представників Союзу в керівних органах Європейського банку реконструкції та розвитку заохочують імплементувати положення даної Директиви та опублікувати на його веб-сайті політику у сфері БВГ/ПФТ, що містить докладні процедури, які запроваджують положення даної Директиви.
(21)

Викликає занепокоєння використання послуг у сфері азартних ігор для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. З метою зниження ризиків, пов'язаних із послугами у сфері азартних ігор, положення даної Директиви повинні передбачати обов'язок для постачальників послуг у сфері азартних ігор, що представляють вищі ризики, застосувати заходи належної перевірки клієнта для разових угод на суму 2 000 євро або більше. Держави-члени повинні забезпечувати, щоб зобов'язані суб'єкти застосували однакову граничну величину до зборів виграшів, укладання парі на ставку, в тому числі шляхом придбання та обміну гральних фішок, або обох операцій. Постачальники послуг у сфері азартних ігор, які володіють фізичними приміщеннями, такі як казино та ігорні доми, повинні гарантувати, що належна перевірка клієнта, за умови здійснення в точці входу в приміщення, може бути пов'язана з операціями, які виконуються клієнтом в цих приміщеннях. Проте, в перевірених умовах низького ризику, держави-члени повинні мати можливість виключати певні послуги у сфері азартних ігор від виконання деяких або всіх вимог, викладених в даній Директиві. Використання виключення державою-членом слід розглядати тільки в жорстко визначених та виправданих обставинах, та у випадках, в яких ризики відмивання грошей та фінансування тероризму є низькими. У зазначених виключеннях повинна застосовуватись спеціальне оцінювання ризиків, яке також враховує ступінь уразливості відповідних угод. Вони повинні бути доведені до відома Комісії. У процесі здійснення оцінювання ризику, держави-члени повинні вказати, як вони врахували будь-які відповідні висновки, що містяться в доповідях, випущених Комісією в рамках здійснення наднаціонального оцінювання ризику.
(22)

Ризик відмивання грошей і фінансування тероризму не є однаковим в кожному випадку. Відповідно, постає необхідність у використанні цілісного підходу на основі ризику. Підхід, заснований на оцінці ризику, не є надмірно дозвільним варіантом для держав-членів і зобов'язаних суб'єктів. Він передбачає використання прийняття рішень на основі фактичних даних з метою виявлення ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, які виникають в Союзі, і тих, хто функціонує в ньому більш ефективно.
(23)

В основі підходу, заснованому на ризику, полягає необхідність для держав-членів і Союзу визначити, зрозуміти та зменшити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими вони стикаються. Важливість наднаціонального підходу до ідентифікації ризиків була визнана на міжнародному рівні, і Європейському наглядовому органу (Європейській службі банківського нагляду) («EBA»), заснованому відповідно до Регламенту (EU) No 1093/2010 Європейського Парламенту та Ради  (9), Європейському наглядовому органу (Європейському органу з нагляду в сфері страхування та недержавного пенсійного забезпечення) (EIOPA), заснованому відповідно до Регламенту (EU) No 1094/2010 Європейського Парламенту та Ради  (10), та Європейському наглядовому органу (Європейському органу з цінних паперів та фондового ринку) (ESMA), відповідно до Регламенту (EU) No 1095/2010 Європейського Парламенту та Ради  (11), слід доручити представлення висновку, через їх Спільний Комітет, про ризики, які впливають на фінансовий сектор Союзу.
(24)

Комісія має всі найкращі можливості для того, щоб розглянути конкретні транскордонні загрози, які можуть вплинути на внутрішній ринок і які не можуть бути ідентифіковані, та з якими неможливо ефективно боротися окремим державам-членам. Саме тому на неї повинна бути покладена відповідальність за координацію оцінки ризиків, пов'язаних з транскордонною діяльністю. Залучення відповідних експертів, таких як Група експертів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також представники FIU, а також у доцільних випадках, інших органів на рівні Союзу, має важливе значення для ефективності цього процесу. Національні оцінки ризику і досвід також є важливим джерелом інформації для процесу. Зазначене оцінювання транскордонних ризиків Комісією не повинно включати в себе обробку персональних даних. У будь-якому випадку, дані повинні бути повністю анонімними. Національні та Союзні наглядові органи захисту даних повинні бути залучені тільки, якщо оцінка ризику відмивання грошей та фінансування тероризму впливає на конфіденційність і захист даних фізичних осіб.
(25)

Результати оцінки ризику повинні, у доречних випадках, надаватись зобов'язаним суб’єктам своєчасно, щоб дати їм можливість визначити, зрозуміти, управляти та зменшити свої власні ризики.
(26)

Крім того, з метою визначення, розуміння, управління та зниження ризиків на рівні Союзу в ще більшому обсязі, держави-члени повинні надавати результати їх оцінки ризику один одному, Комісії та EBA, EIOPA і ESMA («ЄНО»).
(27)

При застосуванні положень даної Директиви, доцільно враховувати особливості і потреби менших зобов'язаних осіб, які підпадають під її дію, і забезпечити ставлення, яке відповідає їх специфічним потребам, і характеру бізнесу.
(28)

Для того щоб захистити нормальне функціонування фінансової системи Союзу та внутрішнього ринку від відмивання грошей і фінансування тероризму, Комісії повинно бути делеговане повноваження приймати акти у відповідності зі Статтею 290 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) з метою виявлення юрисдикцій третіх країн, які мають стратегічні недоліки в їх національних БВГ/ПФТ режимах («треті країни, що характеризуються високим рівнем ризику»). Динамічний характер відмивання грошей і фінансування терористичних загроз, якому сприяє постійна еволюція технології і засобів, наявних у розпорядженні злочинців, вимагає швидкої та постійної адаптації нормативно-правової бази треті країни, що характеризуються високим рівнем ризику, з метою ефективного вирішення існуючих ризиків та запобігання виникненню нових ризиків. Комісія повинна враховувати інформацію від міжнародних організацій та розробників стандартів в сфері БВГ/ПФТ, таких як публічні звіти FATF, звіти взаємної або деталізованої оцінки або опубліковані подальші звіти, і адаптувати свої оцінки до змін в них, у доречних випадках.
(29)

Держави-члени повинні, принаймні забезпечити застосування заходів із поглибленої належної перевірки клієнта зобов'язаними особами при роботі з фізичними або юридичними особами, створеними в третіх країнах з високим рівнем ризику, ідентифікованих Комісією. Покладання на третіх сторін, створених в таких третіх країнах з високим рівнем ризику, також повинно бути заборонене. Не повинно автоматично вважатись, що країни, які не включені в перелік, мають ефективні системи БВГ/ПФТ, та фізичні або юридичні особи, засновані в таких країнах, повинні бути оцінені на основі чутливості до ризику.
(30)

Ризик є змінним за своїм характером, та змінні величини, самі по собі або в поєднанні, можуть збільшити або зменшити потенційний ризик, таким чином, впливаючи на відповідний рівень превентивних заходів, таких як заходи з належної перевірки клієнта. Таким чином, існують обставини, при яких постає необхідність у застосуванні заходів поглибленої належної перевірки та інші обставини, в яких доцільним є застосування заходів спрощеної належної перевірки.
(31)

Необхідно усвідомити, що в деякі ситуації представляють більший ризик відмивання грошей або фінансування тероризму. Хоча особистість і бізнес-профіль всіх клієнтів повинні бути встановлені, є випадки, в яких потрібні особливо суворі процедури ідентифікації клієнтів і верифікації.
(32)

Це особливо вірно стосовно взаємовідносин з приватними особами, які виконують або виконували важливі суспільні функції, в рамках Союзу або на міжнародному рівні, і, зокрема осіб з країн, де широко поширена корупція. Зазначені відносини можуть піддавати фінансовий сектор зокрема значним репутаційним та правовим ризикам. Міжнародні зусилля по боротьбі з корупцією також обґрунтовують необхідність приділяти особливу увагу таким особам і застосовувати відповідні заходи поглибленої належної перевірки клієнтів по відношенню до осіб, яким доручаються або яким були доручені виконувати важливі публічні функції всередині країни або за кордоном і по відношенню до особистостей високого рівня в міжнародних організаціях.
(33)

Вимоги, пов'язані з видатними політичними діячами, носять превентивний, а не кримінальний характер, та не повинні інтерпретуватись як такі, що асоціюють політично значимих осіб із причетністю до злочинної діяльності. Відмова у ділових відносинах з людиною просто на основі визначення, що він або вона є політичним діячем суперечить букві і духові даної Директиви та оновлених Рекомендацій FATF.
(34)

Отримання дозволу від старшого керівництва на встановлення ділових відносин не повинно означати у всіх випадках отримання схвалення від ради директорів. Повинно бути можливим, щоб таке схвалення надавалось ким-небудь, хто володіє достатніми знаннями у сфері схильності до ризику відмивання грошей установи організації та терористичного фінансування, та має достатньо високий рівень посади, щоб приймати рішення, що впливають на її схильність до ризику.
(35)

З метою уникнення численних процедур ідентифікації клієнтів, що призводять до затримок і неефективності діяльності, доречним є, при наявності відповідних гарантій, дозволити клієнтам, ідентифікація яких була проведена в іншому місці, бути представляти її зобов'язаним особам. У випадку, якщо зобов'язана особа покладається на третю особу, в кінцевому рахунку відповідальність за проведення належної перевірки клієнтів покладається на зобов'язаний суб’єкт, якому представлений клієнт. Третя сторона, або особа, яка представляє клієнта, також повинна нести власну відповідальність за дотримання положень даної Директиви, включаючи вимогу звітування щодо підозрілих операцій та збереження записів реєстрації в рамках ділових стосунків з клієнтом згідно з положеннями даної Директиви.

(36)

У випадку наявності агентських або аутсорсингових стосунків на
контрактній основі між зобов’язаними суб’єктами та зовнішніми особами, на яких не поширюється дія даної Директиви, будь-які зобов'язання стосовно БВГ/ПФТ для таких агентів та постачальників аутсорсингових послуг як складових частин зобов’язаних суб’єктів можуть випливати лише з контракту між сторонами, а не з положень даної Директиви. Таким чином, відповідальність за дотримання положень даної Директиви має залишатися головним чином за зобов’язаними суб’єктами.
(37)

Всі держави-члени мають або повинні створити операційно незалежні і автономні FIU збирати та аналізувати інформацію, яку вони отримують з метою встановлення зв'язків між підозрілими операціями та прихованою злочинною діяльністю з метою попередження і боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Операційно незалежні і автономні FIU означає, що FIU мають повноваження і можливості для вільного виконання своїх функцій, включаючи автономне рішення здійснювати аналіз, надсилати запит та поширювати певну інформацію. Інформація про підозрілі угоди та інша інформація, що відноситься до відмивання грошей, пов'язаними предикатними правопорушеннями та фінансуванням тероризму, повинна бути доведені до відома FIU, який повинен виступати в якості центрального національного органу для прийому, аналізу та поширення результатів свого аналізу компетентним органам. Інформацію про всі підозрілі операції, включаючи спроби здійснення операцій, необхідно повідомляти незалежно від суми угоди. Інформація, що повідомляється, може також включати в себе інформацію, засновану на граничних величинах.
(38)

Шляхом часткового обмеження загальної заборони здійснення підозрілих операцій, зобов’язані суб’єкти повинні бути в змозі здійснювати підозрілі операції перед інформуванням компетентних органів, якщо відмова від здійснення є неможливою чи може звести нанівець спроби виявлення бенефіціарів за підозрілими операціями з відмивання грошей або фінансування тероризму. Це, однак, має відбуватися без завдавання шкоди міжнародним зобов'язанням, прийнятим державами-членами щодо негайного заморожування коштів або інших активів терористів, терористичних організацій чи тих, хто займається фінансуванням тероризму, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН.
(39)

Для певних зобов’язаних суб’єктів держави-члени повинні мати можливість призначати відповідний саморегулюючий орган як орган, який замість FIU слід інформувати в першій інстанції. Відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини, система першої інстанції звітності саморегулюючому органу є важливою гарантією для підтримки захисту основних прав стосовно зобов'язань щодо звітування, які застосуються до юристів. Держави-члени повинні забезпечити засоби і способи для досягнення захисту професійної таємниці, конфіденційності та секретності.
(40)

У випадку, якщо держава-член вирішує призначити такий саморегулюючий орган, вона може дозволити або вимагати, щоб зазначений орган не передавав FIU будь-яку інформацію, отриману від осіб, представлених цим органом, якщо така інформація була отримана від або про одного з їх клієнтів, в процесі визначення правового статусу свого клієнта або при виконанні своїх функцій по захисту або представлення їх клієнта у судових процесах або стосовно судових процесів, в тому числі надання консультацій щодо порушення або уникнення таких судових процесів, незалежно, чи була така інформація отримана до, під час або після такого провадження.
(41)

Було кілька випадків, в яких співробітники, які повідомили про свої підозри у відмиванні грошей, були піддані погрозам або ворожим діям. Хоча положення даної Директиви не можуть втручатись в судові процедури держав-членів, дуже важливо, щоб це питання було розглянуто в цілях забезпечення ефективності системи БВГ/ПФТ. Держави-члени повинні усвідомлювати цю проблему та повинні робити все, що вони можуть, щоб захистити людей в тому числі співробітників і представників зобов'язаного суб’єкта від таких загроз або ворожих дій, і забезпечити, відповідно до положень національного законодавства, належний захист таким особам, особливо щодо їх права на захист своїх персональних даних та їх право на ефективний судовий захист і представництво.
(42)

Директива 95/46/EC Європейського Парламенту та Ради  (12), після транспонування у національне законодавство, застосовується до обробки персональних даних для цілей цієї Директиви. Регламент (EC) № 45/2001 Європейського Парламенту та Ради (13) застосовується до обробки персональних даних установами та органами Союзу для цілей цієї Директиви. Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму визнається в якості важливої основи громадського інтересу для всіма державами-членами. Положення даної Директиви не завдає шкоди захисту персональних даних, які обробляються в рамках поліцейського і судового співробітництва у кримінальних справах, в тому числі Структурного рішення Ради 2008/977/JHA (14), після імплементації в національне законодавство.
(43)

Важливо, що приведення у відповідність даної Директиви з оновленими Рекомендаціями FATF здійснюється в повній відповідності з законодавством Союзу, зокрема стосовно законодавства Союзу в сфері захисту даних і захисту основних прав, закріплених в Хартії. Деякі аспекти реалізації цієї Директиви включають збір, аналіз, зберігання та обмін даними. Зазначену обробку персональних даних слід дозволити при повному дотриманні основних прав тільки для цілей, викладених в даній Директиві, і для діяльностей, передбачених цією Директивою, таких, як проведення належної перевірки клієнта, постійний моніторинг, дослідження та звітування про незвичайні та підозрілі транзакції, ідентифікація бенефіціарного власника юридичної особи або юридичного механізму, виявлення політичного діяча, спільне користування інформацією компетентними органами та спільне користування інформацією кредитними організаціями і фінансовими установами та іншими зобов'язаними особами. Збір і подальшу обробку персональних даних зобов'язаними особами слід обмежувати тим, що необхідно для цілей дотримання вимог цієї Директиви, а персональні дані не слід додатково обробляти таким чином, який несумісний з цією метою. Зокрема, подальшу обробку персональних даних в комерційних цілях має бути строго заборонено.
(44)

Оновлені Рекомендації FATF показують, що для того, щоб мати можливість повною мірою співпрацювати і швидко виконувати інформаційні запити від компетентних органів з метою запобігання, виявлення або розслідування відмивання грошей і фінансування тероризму, зобов'язані особи повинні підтримувати, принаймні, п'ять років, необхідну інформацію, отриману за допомогою заходів належної перевірки клієнта, і документи по транзакціям. Для того, щоб уникнути використання різних підходів і з метою виконання вимог, пов'язаних із захистом персональних даних та правової визначеності, термін зберігання повинен бути встановлений на рівні п'яти років після закінчення ділових відносин або випадкової транзакції. Проте, якщо це необхідно для цілей попередження, виявлення або розслідування відмивання грошей і фінансування тероризму, і після проведення оцінки необхідності і пропорційності, держави-члени повинні мати можливість дозволити або вимагати подальше зберігання документів на період, що не перевищує додаткові п'ять років, без шкоди для національного кримінального законодавства у сфері доказів, що застосовуються до поточних кримінальних розслідувань та судових розглядів. Держави-члени повинні вимагати, щоб конкретні запобіжні заходи бути введені в дію для забезпечення безпеки даних, та повинні визначити, які особи, категорії осіб або органи повинні мати ексклюзивний доступ до даних, які утримуються.
(45)

З метою забезпечення належного і ефективного здійснення правосуддя протягом терміну транспозиції положень даної Директиви до національного правопорядку держав-членів, і з метою сприяння її ефективної взаємодії з процесуальним правом, інформацією та документами, що мають відношення до поточного правового судочинства з метою запобігання, виявлення або розслідування можливого відмивання грошей або фінансування тероризму, які були на розгляді в державах-членах на дату набрання чинності цієї Директиви, які повинні бути збережені протягом п'яти років після цієї дати, і повинно бути можливим продовжити цей термін ще на наступні п'ять років.
(46)

Права доступу до даних з боку суб'єкта персональних даних застосовні до персональних даних, оброблених для цілей цієї Директиви. Проте, доступ суб'єкта даних до будь-якої інформації, пов'язаної з повідомленням про підозрілу операцію, може серйозно підірвати ефективність боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Винятки та обмеження цього права відповідно до Статті 13 Директиви 95/46/EC та, у доцільних випадках, Статті 20 Регламенту (EC) No 45/2001, можуть тому бути таким чином виправданими. Суб'єкт даних має право вимагати, щоб наглядовий орган, згаданий у Статті 28 Директиви 95/46/EC, або, у доречних випадках, Європейський інспектор із захисту даних, контролював законність обробки і мав право домагатись судового захисту, який зазначений у Статті 22 цієї Директиви. Контролюючий орган, який згадується в Статті 28 Директиви 95/46/EC, також може діяти на основі займаної посади. Без порушень обмежень права доступу, контролюючий орган повинен мати можливість інформувати суб'єкта даних, що дули проведені всі необхідні перевірки наглядовим органом, і про результат щодо законності зазначеної вище обробки.
(47)

Особи, які просто перетворюють паперові документи в електронні дані та діють відповідно до договору з кредитною організацією або фінансовою установою, та особи, які надають кредитним організаціям або фінансовим установам тільки повідомлення або інші допоміжні системи підтримки для переказу коштів або клірингові і розрахункові системи, не підпадають під дію цієї Директиви.
(48)

Відмивання грошей і фінансування тероризму є міжнародними проблемами, і зусилля по боротьбі з ними повинні бути глобальними. У випадках, в яких кредитні організації та фінансові установи Союзу мають філії та дочірні компанії, які розташовані в третіх країнах, в яких вимоги в цій сфері є менш суворими, ніж вимоги держав-членів, вони повинні для того, щоб уникнути застосування дуже різних стандартів всередині організації або групи установ, звертатися до тих стандартів філій і дочірніх компаній Союзу або повідомляти про це компетентні органи держави-члена походження, якщо застосування подібних стандартів не є можливим.
(49)

Зворотний зв'язок про корисність та подальші заходи стосовно повідомлень про підозрілі транзакції, які вони представляють, повинні, якщо це практично можливо, надаватися зобов'язаними особами. Щоб зробити це можливим, і, щоб мати можливість аналізувати ефективність своїх систем боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, держави-члени повинні підтримувати і покращувати якість відповідних статистичних даних. З метою подальшого підвищення якості та узгодженості статистичних даних, зібраних на рівні Союзу, Комісія повинна відстежувати загальносоюзні ситуації по відношенню до боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та повинна публікувати регулярні огляди.
(50)

У випадках, в яких держави-члени вимагають від емітентів електронних грошей та постачальників платіжних послуг, які засновані на їх території в інших формах, ніж філія, а головний офіс якої знаходиться в іншій державі-члені, призначити центральну точку контакту на своїй території, вони повинні мати можливість вимагати, щоб така центральна точка контакту, яка діє від імені призначаючої установи, забезпечувала дотримання установою правил БВГ/ПФТ. Вони також повинні гарантувати, що ця вимога є пропорційною і не виходить за рамки того, що необхідно для досягнення мети дотримання правил БВГ/ПФТ в тому числі шляхом сприяння здійсненню відповідного нагляду.
(51)

Компетентні органи повинні забезпечити, щоб по відношенню до офісів обміну валюти, офісів переведення чеків в готівку, трастів або постачальників послуг компаніям або постачальників послуг у сфері азартних ігор, особи, які ефективно здійснюють управління діяльністю таких осіб і бенефіціарих власників таких осіб були відповідними та справжніми особами. Критерії визначення, чи є особа відповідною та справжньою, повинні, як мінімум, відображати необхідність захисту таких осіб від зловживань ними їх менеджерами або бенефіціарними власниками в злочинних цілях.
(52)

У випадку, якщо зобов'язаний суб’єкт управляє установами в іншій державі-члені, в тому числі через мережу агентів, компетентний орган держави-члена походження повинен нести відповідальність за здійснення нагляду за застосуванням зобов'язаною особою політики і процедур БВГ/ПФТ для всієї групи. Це може включати поїздки на місця в установи, розташовані в іншій державі-члені. Компетентному органу держави-члена походження слід тісно співпрацювати з компетентним органом приймаючої держави-члена і слід повідомляти про це останньому органу про виявлені проблеми, які могли б вплинути на їх оцінку дотримання установою правил БВГ/ПФТ приймаючої держави.
(53)

У випадку, якщо зобов'язаний суб’єкт управляє установами в іншій державі-члені, в тому числі через мережу агентів або осіб, які розповсюджують електронні гроші відповідно до Статті 3(4) Директиви 2009/110/EC, компетентний орган приймаючої держави-члена зберігає відповідальність за виконання дотримання установою правил БВГ/ПФТ, включаючи, у доречних випадках, шляхом проведення локальних перевірок на місцях і зовнішнього моніторингу та вживання належних і пропорційних заходів для врегулювання серйозних порушень цих вимог. Компетентний орган приймаючої держави-члени повинен тісно співпрацювати з компетентним органом держави-члена походження, і повинен інформувати останній про виявлені проблеми, які можуть вплинути на його оцінку застосування зобов'язаною особою групових політик і процедур у сфері БВГ/ПФТ. Для того щоб видалити серйозні порушення правил БВГ/ПФТ, які вимагають негайного виправлення, компетентний орган приймаючої держави-члена повинен мати можливість застосовувати відповідні і пропорційні тимчасові заходи щодо виправлення становища, які застосовуються при аналогічних обставинах до зобов'язаних осіб в межах їх компетенції, для вирішення таких серйозних недоліків, у доречних випадках, за допомогою або у співпраці з компетентним органом держави походження.
(54)

Беручи до уваги транснаціональний характер відмивання грошей і фінансування тероризму, координація і співробітництво між FIU є надзвичайно важливими. З метою удосконалення такої координації і співпраці, і, зокрема, для забезпечення того, що повідомлення про підозрілі транзакції досягали FIU держави-члена, де цей звіт був би найбільш корисним, в цій Директиві викладені докладні правила.
(55)

Платформа органів фінансової розвідки ЄС (Платформа FIU ЄС), неофіційна група в складі представників FIU, яка діє з 2006 року, використовується для сприяння співпраці між FIU та обміну поглядами з питань співробітництва, пов'язаними з такими, як ефективне співробітництво серед FIU і між FIU та підрозділами фінансової розвідки третіх країн, спільний аналіз транскордонних справ і тенденцій і чинників, що відносяться до оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на національному і наднаціональному рівнях.
(56)

Удосконалення обміну інформацією між FIU в рамках Союзу є особливо важливим у процесі вирішення проблеми транснаціонального характеру відмивання грошей і фінансування тероризму. Використання надійних механізмів для обміну інформацією, зокрема децентралізованої комп'ютерної мережі FIU.net («FIU.net») або її наступних варіантів і методів, запропонованих FIU.net, повинне заохочуватись державами-членами. Початковий обмін інформацією між FIU, що відноситься до відмивання грошей або фінансування тероризму, для аналітичних цілей, які надалі не обробляються або не розповсюджуються, має бути дозволений, якщо такий обмін інформацією не суперечив би основним принципам національного законодавства. Обмін інформацією про випадки, визначені FIU, як такі, що можливі із залученням податкових злочинів, повинен здійснюватися без шкоди для обміну інформацією в сфері оподаткування відповідно до положень Директиви Ради 2011/16/EU (15) або відповідно до міжнародних стандартів з обміну інформацією та адміністративного співробітництва в податкових питаннях.
(57)

Для того, щоб мати можливість повною мірою і оперативно реагувати на запити FIU, зобов'язані особи повинні мати ефективні системи, які дозволяють їм мати повний і своєчасний доступ через безпечні і конфіденційні канали до інформації про ділові відносин, які вони підтримують або зберегли з зазначеними персонами. Відповідно до законодавства Союзу і національних законодавств держави-члени могли б, наприклад, розглядати питання про запровадження систем банківських реєстрів або електронних систем вилучення даних, які забезпечили б FIU доступ до інформації про банківські рахунки без шкоди для судової влади у випадках, в яких це може бути застосовано. Держави-члени могли б також розглянути питання про створення механізмів для забезпечення того, щоб компетентні органи мають процедури для ідентифікації активів без попереднього повідомлення власника.
(58)

Держави-члени повинні заохочувати свої компетентні органи надавати швидко, конструктивно і ефективно широкий спектр транскордонного співробітництва для цілей цієї Директиви без шкоди для будь-яких правил або процедур, які можна застосувати до судової співпраці у кримінальних справах. Держави-члени повинні, зокрема, забезпечити, щоб їх FIU обмінювались інформацією вільно, спонтанно або за запитом, з підрозділами фінансової розвідки третіх країн, беручи до уваги права Союзу і принципи в сфері обміну інформацією, розроблені Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки.
(59)

Важливість боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму повинна привести до того, що держави-члени встановлять ефективні, адекватні та стримуючі адміністративні санкції і заходи в національному законодавстві за недотримання національних положень, які транспонують цю Директиву. Держави-члени в даний час володіють широким спектром адміністративних санкцій і заходів за порушення діючих ключових запобіжних положень. Ця різноманітність може бути шкідливою для зусиль, що вживаються в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та реагування Союзу знаходиться під загрозою фрагментації. Таким чином, ця Директива повинна забезпечувати сукупність адміністративних санкцій і заходів для держав-членів принаймні для серйозних, неодноразових або систематичних порушень вимог стосовно належної перевірки клієнта, обліку, повідомлення про підозрілі операції та внутрішнього контролю зобов'язаних осіб. Діапазон санкцій і заходів повинен бути досить широким, щоб дозволити державам-членам і компетентним органам приймати до уваги відмінності між зобов'язаними особами, зокрема, між кредитними організаціями і фінансовими установами та іншими зобов'язаними особами стосовно їх розміру, характеристик і характеру бізнесу. У процесі транспозиції положень даної Директиви, держави-члени повинні забезпечити, щоб накладання адміністративних санкцій і заходів відповідно до цієї Директиви та кримінальних санкцій відповідно до національного законодавства, не порушували принцип ne bis in idem (неможливості притягнення до юридичної відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення).
(60)

Для цілей оцінки доцільності осіб, що виконують функцію управління, або осіб, які іншим чином контролюють зобов'язаних осіб, будь-який обмін інформацією про судимість має здійснюватися відповідно до структурного рішення Ради 2009/315/JHA (16)  і рішення Ради 2009/316/JHA (17), як транспоновано у національне законодавство, і з іншими відповідними положеннями національного законодавства.
(61)

Нормативно-технічні стандарти в сфері фінансових послуг повинні забезпечити послідовне узгодження і належний захист вкладників, інвесторів і споживачів усього Союзу. Як суб’єктам з високою спеціалізованою компетентністю, було б ефективним і доцільним доручити ЄНО ретельну розробку для подання Комісії проектів нормативно-технічних стандартів, які не включають політичний вибір.
(62)

Комісія повинна прийняти проекти нормативно-технічних стандартів, розроблених ЄНО відповідно до цієї Директиви за допомогою делегованих актів відповідно до Статті 290 ДФЄС і відповідно до Статей з 10 по 14 Регламентів (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 та (EU) No 1095/2010.
(63)

З огляду на досить істотні поправки, які необхідно зробити до Директив 2005/60/EC та 2006/70/EC в світлі цієї Директиви, вони повинні бути об'єднані і замінені для ясності і послідовності.
(64)

Оскільки мета цієї Директиви, а саме захист фінансової системи за допомогою попередження, виявлення і розслідування відмивання грошей і фінансування тероризму, не може бути досягнута в достатній мірі державами-членами, оскільки окремі заходи, що вживаються державами-членами для захисту своїх фінансових систем, можуть виявитися несумісними з функціонуванням внутрішнього ринку та з нормами законодавства і публічної політики Союзу, але можуть, скоріше, через масштаби і наслідки цієї дії, бути краще досягнута на рівні Союзу, Союз може приймати заходи відповідно до принципу субсидіарності, викладеному в Статті 5 Договору про Європейський Союз. Відповідно до принципу пропорційності, як це викладено в цій Статті, ця Директива не виходить за рамки того, що необхідно для досягнення цієї мети.
(65)

Ця Директива поважає основні права і дотримується принципів, визнаних Хартією, зокрема право на повагу до приватного і сімейного життя, право на захист персональних даних, свободу вести бізнес, заборона дискримінації, право на ефективний засіб і на справедливий судовий розгляд, презумпцію невинуватості та право на захист.
(66)

Відповідно до Статті 21 Хартії, яка забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою, держави-члени повинні гарантувати, що ця Директива буде реалізована стосовно оцінки ризику в контексті належної перевірки клієнтів, без дискримінації.
(67)

Відповідно до спільної політичної декларації від 28 вересня 2011 року держав-членів та Комісії про пояснювальні документи (18), держави-члени зобов'язалися супроводжувати, в обґрунтованих випадках, повідомлення про свої заходи транспозиції в одному або декількох документах, що пояснюють взаємозв'язок між компонентами Директиви та відповідними частинами національних інструментів транспозиції. Стосовно цієї Директиви, законодавець вважає, що передача таких документів є справедливою і обґрунтованою.
(68)

З Європейським інспектором із захисту даних була проведена консультація відповідно до Статті 28 (2) Регламенту (ЕС) № 45/2001 і висновок фахівця було доставлено 4 липня 2013 року (19),


ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка