Сучасний погляд на психологічне консультуванняСкачати 78.58 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір78.58 Kb.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ІІІ курсу ППОМ

Напрям підготовки:

6.030103 «Практична психологія»

(за вимогами кредитно-модульної системи)
КРЕДИТ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1

Теоретичні основи психологічного консультування
Практичне заняття №1 (2 години)

Тема: Сучасний погляд на психологічне консультування

1. Поняття психологічного консультування.

Види надання психологічної допомоги.

2. Стадії психологічного консультування..

3. Взаємини між консультантом та клієнтом.

4. Модель структури сесії.


Практичне заняття № 2 (2 години)
Тема: Організація роботи психологічної консультації.

 1. Загальні питання організації роботи психологічної консультації.

 2. Підбір кадрів для роботи у психологічній консультації.

 3. Умови, за яких виникає необхідність у вузькій спеціалізації психологів-консультантів в окремих видах психологічного консультування.

 4. Типові випадки, що вимагають активної ділової взаємодії психолога-консультанта з іншими фахівцями-консультантами.

 5. Особистісна сумісність працівників психологічної консультації.

 6. Режим роботи психологічної консультації. Розподіл обов'язків між працівниками психологічної консультації.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Практичне заняття № 3 (2 години)
Тема: Гуманістичний, психоаналітичний, когнітивний напрямки у психологічному консультуванні.

 1. Я-концепція. Шість ключових характеристик уявлень про себе і їх функціонування.

 2. Технології консультування у практиці гуманістичного підходу

 3. Основні компоненти психоаналізу за Фрейдом:

 4. Основні методи роботи психоаналітика з клієнтом.

 5. Соціально- когнітивна теорія, її значення та сутність.

 6. Когнітивні техніки: дискутування, наукове опитування, обговорення.


Практичне заняття № 4 (2 години)

Тема: Біхевіоральний, екзистенційний напрямки у психологічному консультуванні. Еклектичне та інтегративне психологічне консультування.

 1. Біхевіоральна теорія як спроба вивчити і пояснити людську поведінку

 2. Чому люди ведуть себе неадекватно: екзистенційна модель механізмів захисту.

 3. Розвиток психологічного консультування кінця ХХ-го - початку XXI-го століття

 4. Мультимедійне консультування та його еклектична сутність.КРЕДИТ 2

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Семінарське заняття № 5 (2 години)
Тема: Професійна підготовка психолога – консультанта.

 1. Вимоги до психолога-консультанта і його роботи.

 2. Поняття про загальну професійну підготовку психолога- консультанта.

 3. Особистісні якості психолога-консультанта.

 4. Кодекс професійної етики практичного психолога, його основні
  положення стосовно роботи психолога-консультанта.

 5. Питання підвищення фахової кваліфікації психолога-консультанта.


Практичне заняття № 6 (2 години)

Тема: Засоби особистої презентації та робота з ними.

1.Мовлення як інструмент психотерапевтичної допомоги.

2. Мова тілесного симптому. Робота з образом і символом.

3. Трансформація емоційних реакцій.

4. Життєві навички та аксіологія консультування.

5. Типологія консультантів та клієнтів. Профілактика типових помилок психолога-консультанта.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

Практичне заняття № 7 (2 години)
Тема: Етапи, процедури та техніки психологічного консультування.

1. Специфіка підготовки консультанта до проведення сесії.

2. Етапи психологічного консультування..

3. Процедури та техніки першого етапу консультування.

4. Процедури та техніки другого етапу консультування.

5. Процедури та техніки третього етапу консультування.

6.Типові технічні помилки в процесі консультування
Практичне заняття № 8 (2 години)
Тема:. Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта.

1. Умови взаємодії.

2. Встановлення і підтримка контакту.

3. Основні навички та вміння, необхідні в роботі з клієнтом.

4. Активне слухання.

5.Техніки постановки питань.


КРЕДИТ 3

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5

Практичне заняття № 9 (2 години)
Тема: Консультування з питань особистісного росту.

 1. Консультування з проблем особистісного плану.

 2. Робота з особивостями темпераменту

 3. Консультування, пов’язанне з корекцією рис характеру та волі.

 4. Рекомендації з розвитку ділових та комунікативних рис характеру.

 5. Консультування з проблем потреб та мотивації.


Практичне заняття № 10 (2 години)
Тема: Консультування з проблем міжособистісних взаємин.

1.Основні проблеми в міжособистісних взаєминах.

2. Симпатії та антипатії в міжособистісних взаєминах.

3. Ефективність ділової міжособистісної взаємодії. Вміння бути лідером та підлеглим.

4. Вміння говорити компліменти та реагувати на них.

5. Вміння оцінювати соціальні ролі людей.

6. Конфлікти їх попередження та вирішення.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6

Практичне заняття № 11 (2 години)
Тема:. Питання сімейного психологічного консультування.

1. Основні проблеми консультування подружніх пар.

2. Особливості консультування в роботі з подружньою парою.

3. Взаємини з майбутнім подружжям.

4. Взаємини між подружжям в сім’ї.

5. Взаємини подружжя з батьками.


Практичне заняття № 12 (2 години)
Тема: Можливості та особливості управлінського консультування.

 1. Управління консультування як специфічна діяльність.

 2. Керівник як замовник та клієнт.

 3. Види форми та фази консультування.

 4. Консультування з проблем вибору професії та просування по службі та підтримання працездатності.

 5. Коучінг як вид організаційного консультування.

 6. Робота з проханнями та вимогами.

 7. Конкуренція з іншими людьми.


КРЕДИТ 4

ЗМІСТОВНИ МОДУЛЬ 7

Практичне заняття № 13 (2 години)
Тема: Кризове консультування та консультування з життєвих проблем.

1. Поняття кризового консультування.

2. Стратегії кризового консультування.

3. Особливості консультування клієнтів у кризових станах

4. Особливості консультування клієнтів з неадекватною поведінкою

5.Консультування з приводу життєвих невдач.


Практичне заняття № 14 (2 години)
Тема:. Проблеми психолого-педагогічного консультування

1. Взаємовідносини батьків із дітьми-дошкільниками.

2. Психолого-педагогічне консультування батьків молодших

школярів.

3. Рішення психолого-педагогічних проблем підліткового віку.

4. Консультування батьків юнаків.

5. Консультування батьків дівчат.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8

Практичне заняття № 15 (2 години)
Тема: Комунікативне та соціально-перцептивне консультування.

1.Дифіцит особистого досвіду в процесі спілкування

2.Питання сприйняття та оцінки соціальних ролей оточуючих.

3.Недоліки в процесі керування емоціями.

4.Проблеми конкуренції з іншими людьми.
Практичне заняття № 16 (2 години)
Тема:. Оцінка результатів психологічного консультування

1. Що таке результативність психологічного консультування.

2. Як оцінювати результати психологічного консультування.

3. Критерії оцінки результативності.

4. Причини недостатньої результативності психологічного консультування.

5. Підвищення результативності психологічного консультування


Основна література

 1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Г. С. Абрамова. – Брест : БГПИ, 1993.

 2. Абрамова Г.С. Практическая психология / Г. С. Абрамова. – М. : ИЦ Академия , 1997.

 3. Алешина Ю. Е Семейное и индивидуальное психологическое консультирование / Ю. Е. Алешина. –М. : РИЦ Соц. здоровье России, 1993.

 4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: учб. посібник. / О. Ф. Бондаренко. – Харків : Фоліо, 1996.

 5. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К., 1997.

 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования: пер. с лит. / Р. Кочюнас. – М. : Академический проект, 1999.

 7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. / Р. Мэй. – М. : Независимая фирма "Класс", 1994.

 8. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: учеб. для студ. педвузов / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

 9. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування / Г. О. Хомич, Р. М. Ткач. – К. : МАУП, 2004. – С.111.

 10. Цзен Н. В. Психотренинг. Игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. – М., 1988.


Додаткова література

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: навч. посібник. - Харків: Фоліо, 1996. - 237 с.

 2. Бурменская Г.В. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб.пособие для студентов вузов // Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О А. Карабанова и др. - М.: Academia, 2002. - 416 с.

 3. Василюк  Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических стуаций / Ф. Е. Василюк. – М. : МГУ, 1984.

 4. Васьковская С, В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С. В. Васьковская, П. П. Горностай. – К.: Вища школа, 1996.

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. / П. П. Горностай,  С. В. Васьковская. – К. : Наукова думка, 1995.

 6. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – Л.: ЛГУ, 1984.

 7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как давать и обретать душевное здоровье / Пер.с англ. М.Будыниной, Г.Пимочкиной. - М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 144 с.

 8. Моргун В.Ф. Делинквентный подросток. - Полтава, 1995. - 161с.

 9. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование: Учебное пособие. – СПб.: Лидер, 2006.– 256с.

10. Хомич П.О., Ткач P.M. Основи психологічного консультування. - К.: МАУП.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка