Сучасні тенденції щодо удосконалення професійної компетентності, розвитку управлінського потенціалу керівників загальноосвітніх закладівСкачати 146.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір146.67 Kb.
Сучасні тенденції щодо удосконалення професійної компетентності, розвитку управлінського потенціалу керівників загальноосвітніх закладів

Загальна середня освіта переходить на нову структуру та зміст, що потребує створення принципово нових моделей управління, які дозволяють опрацьовувати цілісну концепцію освітньої практики з урахуванням особливостей і можливостей конкретного навчального закладу. Реформування передбачає інноваційні підходи до удосконалення функцій та методів керівництва, впровадження нової етики стосунків, заснованих на партнерстві.

Успіх модернізації освіти, підвищення ефективності навчання, виховання і розвитку школярів, ріст професійної майстерності вчителя і творчого потенціалу педагогічного колективу залежить насамперед від рівня професіоналізму, компетентності керівника школи, що сприяє вирішенню широкого спектра проблем, серед яких:


 • перехід до програмно-цільового, стратегічного управління;

 • запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;

 • створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях;

 • впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність;

 • здатність втілити будь-яку значущу ідею, реалізувати або трансформувати її за допомогою підпорядкованих можливостей.

Сьогодні перед керівниками шкіл постають завдання, які вимагають умінь аналізувати великий обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток педагогічної системи закладу, приймати рішення, організовувати їх виконання, оцінювати досягнуті результати. Директори все більше відчувають вплив ринкових відносин, усвідомлюють, що управлінські процеси не обмежуються внутрішньошкільним управлінням. За таких умов діяльність адміністрації шкіл значно ускладнюється, оскільки вони вже не є пасивними виконавцями формальних інструкцій і вказівок. Має існувати така система підготовки нової генерації управлінців, яка б ураховувала соціальний запит до них, особистісні потреби професійного розвитку самих керівників.

При визначенні змісту освіти керівників шкіл на перший план виходить вимога, що знання і вміння, яких вони набувають, спрямовуються на те, щоб випередити суспільні та освітні зміни і забезпечити готовність до здійснення управлінської діяльності в нових умовах.

Чинниками випереджувальної спрямованості підготовки у системі підвищення фахового рівня стали:


 • усвідомлення значущих для суспільства завдань розвитку освіти;

 • опанування прогностичних основ управління школою, стратегічного та інноваційного менеджменту.

На практиці випереджувальна спрямованість забезпечується оновленням навчальних планів курсів підвищення кваліфікації, до яких вносяться теми з філософії освіти («Інформаціогенна природа освіти», «Модернізація освіти: стан і перспективи», «Зміна освітньої парадигми як об’єктивна необхідність», «Нове мислення: особистісні виміри», «Європейський шлях розвитку сучасної освіти»), що обґрунтовують зміни в суспільстві та освітньому просторі. Вводяться модулі зі стратегічного та інноваційного менеджменту («Сутність стратегічного управління», «Стратегічне мислення», «Стратегічне планування», «Наукові та нормативно-правові основи менеджменту інновацій», «Управління інноваційним освітнім процесом у школі»), спецкурси з використання інформаційних технологій («Інформаційні, телекомунікаційні технології у навчально-виховному процесі та управлінні закладом освіти»).

Окрім того, ефективність розвитку професіоналізму управлінської діяльності визначається сукупністю компетенцій, які формуються під час підвищення кваліфікації та потребують постійного оновлення. Це зумовлює необхідність створення системи роботи з керівниками шкіл, яка б забезпечувала неперервність їхнього професійного зростання.

Процес постійного навчання є втіленням принципу неперервності освіти впродовж життя, тобто, об’єктивною вимогою сучасності. Керівники шкіл також усвідомлюють необхідність безперервної освіти, тому висувають запити щодо забезпечення можливості неперервного професійно-особистісного розвитку. Ця потреба актуалізується у зв’язку з тим, що переважна більшість з них не отримала спеціальної управлінської підготовки в системі вищої освіти, а вимоги до рівня професійної діяльності на керівній посаді досить високі.

Отже, виникає необхідність створення такої системи, яка б не обмежувала навчання керівників шкіл, усталеними формами та термінами (тільки курсами підвищення кваліфікації та семінарами), а забезпечувала послідовність і цілісність етапів розвитку професіоналізму, об’єднаних змістовно та організаційно.

Неперервність розвитку професіоналізму керівників шкіл області забезпечується такими чинниками:

- превентивна підготовка майбутніх керівників шкіл і наступність між підготовкою керівників шкіл перед призначенням на посаду у педагогічному вузі та інституті післядипломної педагогічної освіти (на психолого-педагогічному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка здійснюється підготовка студентів та магістрів за напрямом «Управління навчальним закладом» з використанням окремих частин «Освітньо-професійної програми підготовки педагогічних кадрів з напряму підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів», розроблених відділом освітнього менеджменту Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського). Кожного року відділ освітнього менеджменту, а тепер обласний навчально - методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб проводить курси підвищення кваліфікації новопризначених директорів шкіл та резерву на цю посаду, в районах і містах області створені школи кадрового резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи, діють школи-семінари становлення малодосвідчених керівників та консультпункти (додатки 6,7);

- створення єдиної системи курсів підвищення кваліфікації, семінарів, інших форм професійного розвитку, які підпорядковані загальній меті, об’єднуються за змістом і структурою.

Тематика курсів підвищення кваліфікації складається з урахуванням змін, які відбуваються в освіті та суспільстві («Модернізація стилю, форм і методів управління сучасною школою в контексті реформування національної системи освіти», «Соціально-психологічні основи управління», «Створення інформаційного середовища як умова функціонування якісної освіти», «Управлінські аспекти впровадження компетентнісно- діяльнісного підходу у навчально-виховний процес», «Системний підхід до управління школою», «Управління розвитком школи за результатами»).

Створенню цілісної системи безперервної освіти підпорядкованої категорії педагогічних працівників, орієнтованої на всебічний розвиток особистості, організації роботи з керівниками шкіл у міжкурсовий період сприяла участь у різноманітних методичних заходах.

З метою навчання керівних кадрів в обласній ланці були організовані й працювали:

- обласний постійно діючий семінар менеджерів освіти , до роботи якого залучалися начальники відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських рад) з проблеми «Сучасна освітня політика і проблеми управління в освіті. Теорія і практика управлінської діяльності»;

- постійно діюча школа управлінської майстерності, до складу якої входили учасники семінару шкільного менеджера з проблеми «Традиції та інновації в діяльності загальноосвітнього навчального закладу»;

- семінар шкільного менеджера (для малодосвідчених керівників, які підвищували кваліфікацію на курсах новопризначених директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи) з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти управління загальноосвітнім навчальним закладом»;

- творча лабораторія заступників директорів шкіл з проблеми «Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи»;

- обласний семінар керівників навчальних закладів з проблеми «Підготовка до виявлення і підтримки обдарованої дитини»;

- творча група директорів шкіл, які запроваджують інформаційні, комунікаційні технології у навчально-виховний процес та управління;

- творча лабораторія з проблеми «Розвиток гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в сучасній освіті»;

- науково-практичний семінар керівників навчальних закладів з проблеми «Науково-методичне забезпечення профілізації змісту освіти в старшій школі».

Це дає підставу стверджувати, що обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , надаючи перевагу проведенню курсів підвищення кваліфікації, намагається вплинути на зміст науково-методичної роботи, яка організовується з керівниками шкіл у міжкурсовий період.

Частково проблему підвищення фахової, методологічної, інформаційної культури керівників шкіл можна розв’язати належною організацією діяльності методичних служб. При цьому слід враховувати, що методичні кабінети (центри) мають менші можливості, ніж інститут післядипломної педагогічної освіти щодо теоретичної підготовки, проте вони достатньою мірою опрацьовують, узагальнюють педагогічний досвід і тому можуть забезпечувати практичну частину підготовки до управлінської діяльності.

У районах та містах області функціонує розгалужена система різнопланових методичних формувань, які мають сприяти фаховому зростанню директорів закладів освіти та їх заступників з навчально-виховної роботи (додатки 5,6,7).

Основними напрямками роботи цих формувань у міжкурсовий період є:

- освоєння та практична реалізація нормативно - правового забезпечення освіти (закони, концепції, положення з питань освітньої практики, накази, інструкції, інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки);

- опанування і практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні, організації навчально-виховного процесу;

- ознайомлення з позитивним досвідом управлінської діяльності керівників шкіл України, області, району(міста).

Цілеспрямована діяльність центру позитивно впливає на піднесення ефективності роботи РМК (НМЦ), управлінської діяльності керівників ЗНЗ щодо науково – методичного забезпечення модернізації освіти, підвищення рівня професійної компетентності, інноваційної культури педагогічних кадрів.

Організаційна робота протягом 2012 – 2013 років дала змогу забезпечити в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів області не лише адміністративно-управлінську підготовку директорів та заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, але й врахувати їх фахову спеціалізацію як вчителів-предметників:


 • курси керівників шкіл, які викладають історію, основи правознавства, географію (проблема: «Проблеми реалізації концепції громадянської освіти. Модернізація управління школою в контексті реформування системи освіти») ;

 • курси керівників шкіл, які викладають українську мову і літературу, світову літературу та російську мову (проблема: «Розвиток та саморозвиток творчої особистості в умовах модернізації навчально-виховного процесу»);

 • курси керівників закладів освіти, які викладають математику, фізику, інформатику (проблема: «Стратегія управління закладом освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управління закладом освіти»);

 • курси новопризначених керівників шкіл та резерву на цю посаду (проблема: «Підготовка до управління загальноосвітнім навчальним закладом на засадах проектно-цільового прогнозування»);

 • курси заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи (проблема: «Формування системи науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі»).

Особливу зацікавленість викликали заняття, які орієнтували слухачів курсів на:

 • творчу інноваційну діяльність;

 • удосконалення управління закладами освіти;

 • модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи;

 • інтенсифікацію навчально-виховного процесу.

Провідною технологією розвитку професіоналізму керівника навчального закладу став науково-методичний супровід, який дозволяє слухачеві обрати певний варіант підвищення кваліфікації за спрямованістю, змістом, формами або терміном здійснення. Однією з таких освітніх технологій, що здатна задовольнити попит на якісні знання, є очно-дистанційна форма навчання. Було успішно здійснено підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з проблеми «Аспекти ефективної інноваційної діяльності шкільного колективу».

Методичні кабінети (центри), керівники закладів освіти можуть пропонувати свої варіанти конфігурацій курсів та інших форм підвищення кваліфікації, які будуть розглянуті й по можливості враховані та використані. При цьому не слід забувати, що підвищенню професійного рівня керівників шкіл значною мірою може сприяти їх залучення до самоосвіти, оскільки мету розвитку власного професіоналізму визначає для себе кожний керівник. І цей особистісний рівень визначення мети зумовлює вмотивованість професійного зростання, що в свою чергу дає змогу успішно пристосовуватись до змін зовнішнього середовища, нових технологій, видів діяльності. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли «старіння» професійних знань і навичок відбувається дуже швидко.

Як свідчить практика, найбільшого ефекту у використанні розглянутих підходів до навчання керівників навчальних закладів можна досягти за умови комплексного і системного їх вибору відповідно до конкретних завдань управлінської підготовки керівників.

Одним із аспектів діяльності обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб (далі ОНМЦ) є спрямування керівників освітніх закладів на створення моніторингової системи управління як ефективного механізму підвищення якості освітніх послуг.

Важливу роль у забезпеченні успішного розв’язання даної проблеми відіграє побудова оптимальної структури підвищення рівня компетентності управлінського персоналу в питаннях моніторингових досліджень.

З цією метою в плані роботи, реалізуючи зміст розділу «Моніторингові дослідження якості освіти, організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання», передбачено: 1. Під час проведення курсів підвищення кваліфікації та семінарів опрацювання модуля, в якому висвітлюють питання моніторингу якості освіти на різних рівнях управління, підготовки вчителів, учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, а саме:

 • вивчають нормативні вимоги до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • ознайомлюють слухачів з процедурою проведення ЗНО міжнародних і Всеукраїнських моніторингових досліджень, їх результатами та відповідним аналізом;

 • виконують завдання за матеріалами науково-методичних посібників «Зовнішнє незалежне оцінювання»;

 • сприяють належній підготовці слухачів до проведення вимірювань якості освіти на основі сучасних технологій оцінювання.

 1. Ведення каталогу публікацій в педагогічній періодиці, що висвітлюють питання моніторингових досліджень якості освіти, організації та проведення ЗНО.

 2. Пропаганда позитивного досвіду здійснення моніторингових досліджень керівниками закладів освіти.

 3. Використання під час курсів та індивідуальних консультацій підбірки спеціальної літератури, наявної у відділі.

Як бачимо з діаграми 10, із 531 директора ЗНЗ області 48% становлять ті, хто має стаж роботи на посаді керівника до 10.

Діаграма 10
В області працюють 500 заступників директорів з навчально-виховної роботи. З них мають стаж управлінської діяльності до 10-ти років 69% .

Діаграма 11

Враховуючи якісний склад керівників навчальних закладів (діаграми 10, 11), забезпечена безперервність у навчанні керівників освітніх закладів області у міжкурсовий період. Реалізації даної проблеми сприяють: • панорама творчих знахідок «Плекаємо творчу особистість керівника»;

 • творчі звіти і майстер-класи;

 • рекомендації науково-методичної ради КОІППО «Діяльність Петрівського РМК щодо науково-методичного забезпечення становлення і розвитку особистості керівника школи»;

 • підготовка до друку методичного посібника «Сучасний керівник: шлях до майстерності й успіху».

- електронна версія «Методичних консультацій» на допомогу керівникам навчальних закладів області.

Постійно проводяться індивідуальні консультації для методичних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково-методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо.

На замовлення методичних кабінетів (центрів) працівниками ОНМЦ проведено регіональні семінари для керівників загальноосвітніх навчальних закладів з таких питань: модернізація та трансформація системи освіти, розв’язання організаційно-педагогічних та методичних напрямків роботи з обдарованими дітьми, розвиток управлінського та шкільного менеджменту. З цією метою здійснено виїзди до:


 • Новоукраїнського РМК (17.02.2012 р.);

 • Знам’янського РМК (06.03.2012 р.);

 • Маловисківського РМК (03.04.2012 р.);

 • Олександрійського НМЦ (12.04.2012 р.);

 • Долинського РМК (20.04.2012 р.);

 • Гайворонського РМК (12-15.06.2012 р.);

 • Устинівського РМК (11 – 15.03.2013).

За останні два роки здійснено вивчення і аналіз стану науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації керівників шкіл, ефективності їх управлінської діяльності:

 • аналіз шкільної документації (концепцій діяльності, перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, річні плани роботи) закладів освіти Вільшанського, Добровеличківського, Долинського, Маловисківського районів, міст Олександрії, Світловодська, Кіровограда та надано рекомендації щодо її удосконалення;

 • узагальнення та аналіз картотеки керівників навчальних закладів області;

 • аналіз планів роботи РМК щодо організації підвищення кваліфікації керівників закладів освіти у міжкурсовий період.

Вивчалась діяльність:

 • Світловодського ММК, керівників навчальних закладів щодо запровадження алгоритму управлінських дій, спрямованих на організацію науково-методичної роботи (12-14.03. 2012 р.);

 • Долинського РМК, керівників шкіл з проблеми «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, створення умов для виявлення і підтримки обдарованих учнів» (17-19.04.2012 р.);

 • Центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради, керівників закладів освіти м. Кіровограда
  (12-23.11.2012 р.).

За результатами вивчень підготовлені аналітичні довідки та рекомендації щодо вдосконалення діяльності методичних служб, керівників загальноосвітніх закладів.

Завершено опис досвіду роботи директора «Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П.Гайдара Олександрійської районної ради Кіровоградської області» Правого В.П. з проблеми «Моніторинговий супровід управлінської діяльності», узагальнені матеріали надруковані у «Педагогічному віснику» (№ 4 (24), 2012) «Школа, якою вона має бути». Підготовлено до друку матеріали досвіду спільної діяльності відділу освіти Петрівської райдержадміністрації, методичного кабінету щодо організації, регулювання, координації функціонування освітньої галузі в районі та управління нею.

За 2012 рік працівниками відділу освітнього менеджменту та ОНМЦ підготовлено:


 • пропозиції щодо проблематики курсів підвищення кваліфікації, форм та тематики обласних методичних заходів на 2013 рік;

 • матеріали до виступу на засіданні Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару за темою «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку» (м. Рівне, 21-22.03. 2012 р.).

 • аналітичні матеріали до червневого випуску «Методичного вісника» (2012):

 • «Аспекти науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду»;

 • «Формування професійної компетентності керівників навчальних закладів»;

 • «Удосконалення професійної майстерності керівників загальноосвітніх закладів у системі післядипломної освіти»;

 • «Сучасні тенденції в практиці підвищення кваліфікації керівників закладів освіти»;

 • «Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості керівника».

Працівники центру брали участь у розробці зауважень та пропозицій до проектів Примірного положення про медіатеку районного (міського) методичного кабінету (центру), Положення про базовий навчальний заклад, Положення про школу педагогічної майстерності, «Про національну систему рейтингового оцінювання ЗНЗ».

Новим напрямком інформаційного та науково-методичного забезпечення керівників навчальних закладів є створення сайта, очного та заочного дистанційного консультування на базі ресурсів Інтернету тощо.Завжди на всіх етапах неперервної освіти в центрі уваги повинен стояти особистісний і професійний розвиток та постійне професійне удосконалення кожного керівника навчального закладу. Тільки переорієнтація на нові підходи в організації якісного управлінського і методичного супроводу освіти дозволить ефективно впливати на модернізацію освітньої галузі в регіоні, підвищення якості навчання та виховання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка