Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групиДата конвертації14.04.2016
Розмір42.5 Kb.

  1. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи.

В управлінні виховною роботою у студентській академічній групі значна роль належить куратору. Куратор — це викладач вищого навчального закладу, що координує виховну роботу в академічній групі.

Основними завданнями куратора є:

— надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу академічної групи, проведення індивідуальної та групової виховної роботи;

- встановлення зв'язків з батьками студентів, з'ясування проблем студентів;

- надання їм допомоги;

- здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом;

- відповідальність за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку університету.

Провідним напрямом виховної діяльності в умовах сучасної практики вищої школи є педагогічна підтримка студентів, яку покликані здійснювати наставники студентської академічної групи. Остання виступає головною первинною ланкою у виховній системі ВНЗ. Надаючи допомогу студентам академічної групи в організації життєдіяльності, куратор здійснює координацію, інтеграцію і корекцію педагогічної взаємодії в системі "викладач-група", а також як психолог здійснює індивідуальну підтримку в саморозвитку студента.

У результаті проведеного дослідження І.В.Соколова виділяє такі основні функції, які визначають зміст управлінської діяльності куратора: аналітичну, організаторську, комунікативну [148].Аналітична функція Ця функція передбачає планування і організацію виховної роботи в студентській академічній групі на діагностичній основі.

Організаторська функція передбачає надання допомоги органам студентського самоврядування, творчим групам, радам справ в організації культурно-освітньої роботи, пізнавального дозвілля студентів, залученні їх до тих видів діяльності, які відповідають їх інтересам, потребам та соціальним запитам і мають характер творчо-розвивальних.

Комунікативна функція полягає у створенні сприятливого психолого-педагогічного клімату в групі . В основі управління виховною роботою лежить творча взаємодія наставника з окремими студентами чи групою в цілому. При виникненні конфліктних ситуацій в системі "адміністрація-студент" куратор виступає посередником у їх вирішенні; захищає права студентів, інформує адміністрацію щодо їх пропозицій, побажань, зокрема, стосовно організації навчально-виховного процесу, вирішення практичних соціально-побутових проблем.

В особистісно орієнтованій взаємодії в системі "наставник-студент" здійснюється соціалізація студентської молоді.

Зазначені функції зумовлюють алгоритм діяльності куратора, який включає такі етапи управлінського циклу у виховній системі:

О діагностику (вивчення студентів академічної групи, їх індивідуального розвитку і групової взаємодії та взаємин, одержання необхідних для організації виховної роботи відомостей про студентів);

О планування (визначення мети, завдань, змісту, методів, засобів, форм організації виховання). Як правило, метою є організація психо-соціального середовища в студентській академічній групі, яке сприяє розвитку духовного потенціалу кожного студента, його саморозвитку, самовихованню, самореалізації. Для цього можуть використовуватися такі методи, як діалог, дискусія в умовах співробітництва, поєднання групових та індивідуальних форм виховної роботи тощо;

О організацію і координацію виховної взаємодії (розробка розгорнутих планів конкретних заходів і координація діяльності студентів, спрямованої на їх реалізацію);

О аналіз і оцінку підсумків роботи (передбачає анкетування, тестування, узагальнення результатів педагогічного спостереження з метою визначення рівня вихованості кожного студента, а також характеру міжособисіісних взаємин в колективі. При цьому куратор робить висновки щодо власної професійної компетентності як вихователя.

Доцільно зазначити, що ефективність виховної діяльності куратора визначається не формою планування та кількістю заходів, атим, наскільки він знає студентів групи, поважає їх і на цій основі вибудовує стратегію і тактику виховної взаємодії. Його діяльність спрямовується на створення оптимального середовища в умовах студентської академічної групи.

Методи виховання, виходячи із засад демократизації виховання, слід розглядати не як спосіб педагогічного впливу на вихованців, а як виховну взаємодію її суб'єктів (вихователів і вихованців) і об'єктів середовища, з якими суб'єкти взаємодіють і які несуть в собі певні цінності.

Виховна діяльність куратора студентської академічної групи полягає у створенні сприятливих умов для формування цілісної особистості громадянина України в тому середовищі, у якому проходить життєдіяльність студентів (стосунки в університеті, гуртожитку; зміст освіти, методи і форми навчання і виховання тощо). Відбувається переорієнтація уваги з вербальних методів виховання (лекції, бесіди тощо) на діял ьнісне виховання, перехід від "примусу" зовнішнього до "самопримусу" внутрішнього, коли позитивний досвід поведінки формується на основі саморегуляції і саморегламентації особистості, в процесі самовиховання, без участі вихователя. При цьому у виховній роботі куратора більшого значення набувають організаційні зусилля, спрямовані на забезпечення активності самого вихованця. Такий шлях вироблення активної громадянської позиції студентської молоді.Вимоги до

особистості

куратора

■ професіоналізм;

високі моральні якості;

■ активна громадянська позиція;

■ особистий приклад в усьому; 1 повага до законів держави;

■ національна свідомість і самосвідомість;

■ національна гідність, патріотизм;

■ активний спосіб життя;

гуманізм, духовність.

Результати теоретичного дослідження, а також експериментальної роботи [.В.Соколової [20] дають можливість виділити чотири умовні позиції взаємодії куратора зі студентською академічною групою:

О наставник-помічник; j

О наставник-посередник у вирішенні деяких питань; JО наставник-захисник прав студентів;

О наставник-координатор діяльності.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка