Стратегія розвиткуСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ”

КОБУШКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 330.322(477)(043.3)СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКраїни

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

Суми – 2013

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Фролов Сергій Михайлович, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів і кредиту.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Кубліков Володимир Костянтинович, Одеський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку;
доктор економічних наук, професор Тропіна Валентина Борисівна, Чернігівський державний інститут економіки і управління Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії;
доктор економічних наук, професор Футало Тетяна Володимирівна, Львівська комерційна академія Укоопспілки, завідувач кафедри фінансів і кредиту.

Захист дисертації відбудеться 25 квітня 2013 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1.

Автореферат розісланий 25 березня 2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І. М. БурденкоЗагальна характеристика роботи


Актуальність теми дослідження. У вітчизняній економічній науці домінує точка зору, що інвестиційний ринок (ІР) є складовим елементом фінансового ринку, а в зарубіжній він ототожнюється з фондовим ринком. Таке трактування ІР обумовлює розмиття меж між інвестиційними та спекулятивними фінансовими операціями, хоча саме зростання обсягів останніх частіш за все є причиною створення фінансових пірамід, надування фінансових бульбашок в економіці, збільшення обсягів фінансових інструментів, незабезпечених реальними активами чи майбутніми доходами. Наслідком цього є застосування однакових інструментів державного регулювання та нагляду за розвитком цих ринків, встановлення спільних цільових орієнтирів та стратегій розвитку. У той же час необхідність вирішення специфічних завдань підтримання оптимальних пропорцій фінансового та реального інвестування, а також споживання та інвестування в діяльності економічних суб’єктів вимагає формування самостійної та виваженої стратегії функціонування ІР та його регулювання з боку держави та саморегулівних організацій. Враховуючи надзвичайно важливу роль ІР в акумуляції розрізнених ресурсів та трансформації їх у продуктивний інвестиційний капітал, що формує галузеву та відтворювальну структуру економіки, визначає динаміку співвідношення позичкового та промислового капіталів, активізація системних досліджень в напрямку обґрунтування концептуальних засад та практичних механізмів реалізації стратегії розвитку ІР України є актуальною.

Фундаментальні основи теорії стратегічного розвитку ІР закладено в наукових працях зарубіжних дослідників, зокрема: Ф. Алена, Дж. Кейнса, С. Клаессенса, Г. Марковиця, А. Маршалла, Д. Тобіна, Е. Хансена, Д. Хікса та ін. Цікаві наукові результати з досліджуваної проблематики отримані також і вітчизняними вченими, серед яких: Л. М. Алексеєнко, І. А. Бланк, Т. А. Васильєва, В. В. Корнєєв, В. К. Кубліков, Т. В. Майорова, О. В. Мертенс, С. О. Москвін, А. А. Пересада, В. Б. Тропіна, С. М. Фролов, Т. В. Футало, І. О. Школьник та ін.

У той же час, незважаючи на високий рівень досліджень з питань функціонування ІР, цілий ряд теоретичних і прикладних проблем залишаються невирішеними остаточно. Це стосується зокрема подолання загальнометодологічних протиріч стосовно розуміння сутності ІР, його функцій в економічній системі та місця в ринковому просторі; формалізації закономірностей формування попиту, пропозиції та точки рівноваги на ІР, визначення стратегії їх підтримання на рівнях, необхідних для забезпечення стійкого економічного зростання в країні; обґрунтування напрямків реалізації стратегії дотримання паритету між відкритістю ІР та обмеженням присутності іноземного капіталу на ньому; формуванням стратегії і тактики підтримання економічно обґрунтованого рівня конкуренції між суб’єктами та об’єктами інвестування на цьому ринку; впорядкуванням заходів державного регулювання та нагляду за ІР, особливо – в контексті податкового регулювання. Логічна незавершеність формування цілісного уявлення про стратегію розвитку ІР України обумовила актуальність дослідження, його мету, завдання та зміст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає пріоритетним напрямам реалізації науково-дослідних програм національного та регіонального значення. Зокрема в Сумському державному університеті під час виконання теми “Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку України” (номер держ. реєстрації 0111U008162) враховано пропозиції дисертанта щодо оцінювання попиту, пропозиції та рівноваги на ІР України; теми “Формалізація сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку України” (номер держ. реєстрації 0111U009804) – пропозиції щодо формалізації конкурентних відносин на інвестиційному ринку України; теми “Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням” (номер держ. реєстрації 0109U001484) – пропозиції щодо відокремлення спекулятивного та інвестиційного капіталу. У ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” під час роботи над темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер держ. реєстрації 0103U006965) враховано пропозиції дисертанта щодо оцінювання інвестиційної привабливості окремих інструментів на ІР України; над темою “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер держ. реєстрації 0109U006782) – пропозиції щодо оцінювання рівня відкритості ІР України.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад формування стратегії розвитку та регулювання інвестиційного ринку України під впливом динамічних змін його кон’юнктури, загострення конкуренції на ньому та глобалізаційних процесів.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: • удосконалити критеріальну базу розмежування спекулятивного та інвестиційного капіталу;

 • удосконалити підходи до розуміння сутності ІР;

 • обґрунтувати роль та місце ІР в економічній системі;

 • обґрунтувати стратегію формування попиту на ІР України на основі економетричної моделі оцінювання його поточного та перспективного рівнів;

 • обґрунтувати стратегічні напрямки стимулювання пропозиції інвестиційних ресурсів в Україні на основі побудови моделі її оцінювання та прогнозування;

 • поглибити методичний інструментарій оцінювання точки рівноваги на ІР;

 • розробити систему заходів державного регулювання кон’юнктури ІР України з метою врівноваження попиту та пропозиції на ньому;

 • узагальнити поточні тенденції у розвитку основних суб’єктів ІР України;

 • удосконалити методичний інструментарій оцінювання рівня конкуренції на ІР, здійснити практичні розрахунки за даними фондового сегмента ІР України;

 • поглибити методичні основи оцінювання інвестиційної привабливості акцій та облігацій у контексті стратегії забезпечення конкурентних переваг об’єктів інвестування на ІР;

 • обґрунтувати стратегічні напрямки регулювання ІР України під впливом глобалізаційних процесів з урахуванням критичних меж проникнення іноземного капіталу на нього;

 • поглибити науково-методичний підхід до оцінювання оптимального рівня відкритості ІР як індикатора його інтегрованості в глобалізаційні процеси;

 • обґрунтувати основні положення Концепції державного регулювання ІР України на 2013–2015 рр.

 • розробити шляхи удосконалення стратегії податкового регулювання ІР України, зокрема в контексті оподаткування фінансових трансакцій.

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають на інвестиційному ринку між покупцями та продавцями інвестиційних ресурсів, посередниками та регуляторами цього ринку.

Предметом дослідження є науково-методологічні засади та практичний інструментарій формування стратегії розвитку та регулювання інвестиційного ринку України.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, теорії фінансів, грошей і кредиту, інвестування, оподаткування, сучасні концепції грошово-кредитного регулювання економіки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань функціонування фінансових ринків.

У роботі, відповідно до поставлених завдань, використано такі методи дослідження: методи логічного узагальнення та наукової абстракції (при уточненні категоріального апарату дослідження); факторний і порівняльний аналізи (при відокремленні спекулятивного та інвестиційного капіталу); кореляційний, регресійний, аналізи, економіко-математичне моделювання (при оцінюванні параметрів формування кон’юнктури ІР); дихотомічний метод (при оцінюванні критичних меж проникнення іноземного капіталу на ІР); системно-структурний аналіз (при обґрунтуванні місця ІР у просторі міжринкової взаємодії, дослідженні тенденцій розвитку ІР України); методи експертних оцінок, індексний, групувань (при оцінюванні рівня конкуренції на ІР та рівня його відкритості, розробці пропозицій щодо оподаткування фінансових трансакцій в Україні), методи синтезу, стандартизації та ранжування показників (при оцінюванні інвестиційної привабливості акцій та облігацій).

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, постанови та звітні дані Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; аналітичні матеріали Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також міжнародних фінансових організацій; звітна інформація Державної служби статистики України; результати наукових досліджень з питань функціонування фінансових ринків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукової проблеми щодо створення теоретико-методологічного та методичного підґрунтя формування стратегії розвитку та регулювання інвестиційного ринку України під впливом динамічних змін його кон’юнктури, загострення конкуренції на ньому та глобалізаційних процесів.

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є такі:вперше:

 • обґрунтовано роль ІР в системі ринків шляхом виокремлення його місця не в структурі фінансового ринку, а на перетині фінансового ринку та ринку факторів виробництва, а також окреслення його меж як ринкового простору, на якому обертається капітал, який має ознаки інвестиційного, а не спекулятивного;

 • розроблено методологічні засади формування системи заходів державного регулювання кон’юнктури ІР України з метою врівноваження попиту та пропозиції на ньому, які: 1) передбачають зміну одночасно всіх або лише одного з параметрів; 2) враховують часові лаги між застосуванням регулюючих заходів та отриманням результату; 3) дозволяють формалізувати межі кількісних змін кожного параметра. Це надає можливість кількісно оцінювати (за обсягами та часом) цільові орієнтири, що встановлюються при реалізації національних програм соціально-економічного та інвестиційного розвитку України;

 • розроблено методологічні засади оцінювання попиту на ІР України шляхом формалізації залежності обсягу інвестицій в економіку (як основного індикатора попиту на цьому ринку) від найбільш релевантних факторів його формування, виокремлених на основі кореляційного та регресійного аналізів. Цей підхід враховує тенденції розвитку ІР в цілому, а не його окремих сегментів; розриви у часі між зміною факторної та результативної ознак; не потенційний, а реальний попит, що дозволило спрогнозувати рівень попиту на інвестиційні ресурси в Україні на найближчу та стратегічну перспективу і визначити перелік та часові орієнтири застосування державними органами управління системи заходів щодо підтримання оптимального рівня попиту на ІР;

 • розроблено концептуальні засади та методичний інструментарій прогнозування рівня пропозиції на ІР України, які дозволяють формалізувати вплив факторів, що визначають рішення економічних суб’єктів щодо міжчасового розподілу споживання та інвестування, на рівень заощаджень в економіці (як індикатора обсягу вільних ресурсів, який потенційно може бути інвестований); оцінити поточний та перспективний рівні пропозиції на ІР України; визначити стратегічні напрямки реалізації в Україні заходів державного регулювання щодо її збільшення;

удосконалено:

 • методичні засади оцінювання рівня відкритості ІР як співвідношення сум фактичних і максимальних значень коефіцієнтів осциляції та темпів приросту за всіма релевантними факторами, що визначають жорсткість формальних і неформальних бар’єрів для входження на ринок, прозорість та транспарентність ІР, його готовність до інтеграції у світову ринкову систему, інвестиційну привабливість національної економіки;

 • науково-методичний підхід до оцінювання точки рівноваги на ІР, який, на відміну від існуючих, базується на використанні апарату лінійного параметричного програмування, що дозволило визначити часовий горизонт досягнення точки рівноваги на ІР України за умови збереження існуючих тенденцій розвитку його кон’юнктури;

 • методичний інструментарій регулювання ІР України з урахуванням глобалізаційних процесів, що, на відміну від існуючих підходів, здійснено на основі встановлення дихотомічним методом граничних меж діапазону зміни частки інвестицій, здійснених нерезидентами, в загальному обсязі інвестиційних ресурсів на ринку, при яких досягається найбільший темп зростання ВВП;

 • науково-методичний підхід до податкового регулювання ІР України шляхом обґрунтування необхідності введення додаткових податків на спекулятивні операції з фінансовими інструментами (які надають право власності, борговими цінними паперами, деривативами та валютними активами), а також диференціації розміру ставок оподаткування залежно від критеріїв: термін перебування фінансового інструмента у власності платника податку, наявність біржової реєстрації цінних паперів, місце здійснення торговельних операцій. Це дозволить знизити дохідність спекулятивних операцій порівняно з інвестиційними, підвищити транспарентність ІР та зменшити загальний рівень волатильності цін на ньому, переорієнтувати торги на організовані торговельні майданчики (біржу);

 • науково-методичні засади оцінювання інтенсивності конкурентних відносин між суб’єктами ІР, що, на відміну від існуючих, здійснено шляхом розрахунку інтегрального індикатора конкуренції на ІР на основі матричного підходу, що дозволило побудувати конкурентну карту ІР в координатах “частка ринку, яка контролюється відповідним суб’єктом – темп її приросту”, формалізувати конкурентну позицію кожної групи суб’єктів ринку;

 • науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості акцій та облігацій, що, на відміну від існуючих підходів, враховує обрану інвестором стратегію, базується на розрахунку інтегрального показника, який узагальнює індивідуальні оцінки за критеріями: прибутковість, ризик, надійність, ліквідність, безпека, конвертованість, курсова вартість;

набули подальшого розвитку:

 • розуміння економічного змісту поняття “інвестиційний ринок” як сукупності економічних відносин між продавцями ресурсів та їх покупцями (безпосередньо або за участю посередників) з приводу акумуляції інвестиційного та/або позикового капіталу та трансформації їх у фактор виробництва на основі взаємодії попиту та пропозиції в межах інституційного й правового поля;

 • методичні засади розмежування спекулятивного та інвестиційного капіталу, що, на відміну від існуючих підходів, здійснено за такими критеріями: строковість; спосіб отримання доходу; дохідність; ризиковість; орієнтири при прийнятті рішень про вкладення капіталу; оборотність; використання фінансового важеля. Це стало науковим підґрунтям для коректного визначення товару на ІР та окреслення меж цього ринку з позиції розмежування спекулятивного та інвестиційного сегментів фінансового ринку;

 • наукові засади обґрунтування напрямків впливу держави на розвиток ІР України шляхом розробки Концепції державного регулювання ІР України (на 2013–2015 рр.), які, на відміну від існуючих підходів, передбачають формування системи заходів, об’єднаних за напрямками: стимулювання процесів перетворення заощаджень в інвестиції, підвищення ефективності функціонування інфраструктури ринку, підвищення ефективності виконання державою ролі інвестиційного посередника, збільшення транспарентності ринку, регулювання конкуренції на ньому, підвищення якості нагляду та регулювання, податкове регулювання обігу інвестиційного капіталу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові положення дисертаційного дослідження доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій. Пропозиції автора щодо прогнозування перспективних тенденцій формування кон’юнктури ІР України можуть бути враховані його регуляторами при прийнятті стратегічних управлінських рішень; щодо стратегії розвитку ІР України під впливом глобалізаційних процесів як паритету між його відкритістю та обмеженням присутності іноземного капіталу на ньому – державними органами влади при розробці програмних документів та нормативних актів, що регулюють рух іноземного капіталу та загальні умови ведення бізнесу від його започаткування до ліквідації; щодо застосування податкових інструментів державного регулювання ІР України – Міністерством доходів і зборів України та Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики при удосконаленні системи оподаткування фінансових операцій в Україні; щодо оцінювання інтенсивності конкурентних відносин на ІР – інвестиційними посередниками при побудові стратегій позиціонування на ринку.

Наукові результати автора використовуються в практичній діяльності органів державного управління різних рівнів та інвестиційних посередників, що підтверджується відповідними актами та довідками. Так результати моделювання гранично допустимого рівня присутності іноземного капіталу на вітчизняному ІР використані в роботі Міністерства фінансів України (довідка № 05000-06/922 від 12.12.2012); результати прогнозування рівня попиту на ІР на базі розробленої мультиплікативної економетричної моделі – в діяльності Сумської обласної державної адміністрації (довідка № 01-24/7504 від 12.12.2012); пропозиції щодо формування конкурентної карти інвестиційного ринку на рівні регіону – в роботі Управління економіки Сумської районної державної адміністрації (довідка № 187 від 12.12.2012); результати прогнозування перспективних тенденцій зміни кон’юнктури ІР України в контексті регулювання інвестиційної діяльності банків – в діяльність Управління Національного банку України в Сумській області (довідка № 01-014/2096 від 05.12.2012); пропозиції щодо побудови конкурентної карти ринку для вимірювання інтенсивності конкуренції між інвестиційними посередниками – в діяльність філії “Сумська дирекція ПрАТ “Європейський страховий альянс” (довідка № 129 від 15.11.2012); пропозиції щодо впровадження в Україні податків на фінансові трансакції – в діяльність Державної податкової служби в Сумській області (довідка № 78-54/567 від 07.12.2012).

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі Сумського державного університету під час викладання дисциплін “Фінансовий ринок”, “Фінансове посередництво”, “Фінансовий аналіз”, “Управління фінансовою санацією підприємств”, “Фінансовий менеджмент” (акт від 06.11.2012).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, розробки, результати, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, вказано у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й одержали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях: “Економічні погляди: теорія і практика” (м. Одеса, 2012 р.); “Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень” (м. Вінниця, 2012 р.); “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” (м. Суми, 2012 р.); “Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва” (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); “Економіка та менеджмент: перспективи розвитку” (м. Суми, 2011 р.); “Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи” (м. Ялта, 2011 р.); “Економіка для екології” (м. Суми, 2008–2010 рр.); “Поглед въерху световната наука” (м. Софія, Болгарія, 2010 р.); “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” (м. Дніпропетровськ, 2010 р.) та ін. Крім того, пропозиції автора обговорювалися і були схвально оцінені на всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід” (м. Львів, 2012 р.); “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2012 р.); “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності” (м. Тернопіль, 2012 р.); “Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів України” (м. Київ, 2011 р.) та ін.

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дослідження опубліковано в 48 наукових працях загальним обсягом 46,42 друк. арк., з яких особисто автору належать 44,43 друк. арк., у тому числі 1 одноосібна монографія, розділи у 4 колективних монографіях, 24 статті в наукових фахових виданнях з економіки, 1 стаття в іноземному виданні, 16 публікацій у збірниках матеріалів конференцій, 2 навчальні посібники (у співавторстві).

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації – 473 сторінки, у тому числі: основного тексту 383 сторінки, 74 таблиці, 75 рисунків, 6 додатків, список використаних джерел з 392 найменувань.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка