Спеціальність 11. 00. 11 – конструктивна географія І раціональне використання природних ресурсів передмоваСкачати 108.74 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір108.74 Kb.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

11.00.11 – КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Передмова

Вступники до аспірантури з спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів мають володіти фундаментальними знаннями з конструктивної географії, географічних основ природокористування та раціонального використання природних ресурсів, географічних та геоекологічних основ регіонального планування і проектування, геоекології, фізичної географії, економічної та соціальної географії, географії України, географічного краєзнавства, географії рекреації та туризму, охорони природи та екотуризму. Вони мають володіти методами географічного та геоекологічного аналізу, оцінки, прогнозування та експертизи в обґрунтуванні регіональних схем і проектів природокористування, географічного моніторингу та оцінки норм антропогенного навантаження на природне та антропогенне середовище та ін. Вступники до аспірантури мають володіти сучасними методами та технологіями набуття, обробки, збереження і поширення конструктивно-географічної інформації.

На вступних випробуваннях оцінюються відповіді вступника до аспірантури на питання програми державного іспиту та зміст реферату, який готується за темою майбутньої дисертаційної роботи. Реферат пишеться за вимогами до наукової роботи і характеризує здатність вступників до самостійного осмислення і постановки наукових завдань та шляхів їх розв'язання за допомогою новітніх методів досліджень. Обсяг реферату - 1 др. арк. Замість нього може бути подана стаття вступника, опублікована у фаховому виданні.

Критерії оцінки: оцінювання проводиться за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Магістри – випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка вступають до аспірантури за співбесідою.

Програма вступного іспиту до аспірантури

Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів – об'єкт, предмет, методи досліджень

Історія становлення і розвитку конструктивної географії. Методологічні основи конструктивної географії та природокористування. Системні уявлення про географічну оболонку. Концепції "природа – населення – господарство" та "вплив – зміни – наслідки", поняття "геосистема", "геоекосистема", "геотехсистема", "сталий розвиток", "збалансоване природокористування".

Геотехсистеми – ГТС. Класифікація ГТС. Промислові ГТС. Транспортні ГТС. Міські ГТС. Водогосподарські ГТС. Сільськогосподарські ГТС. Лісогосподарські ГТС. Рекреаційні ГТС. Природоохоронні ГТС.

Природокористування як науковий напрям і навчальна дисципліна. Об'єкт та предмет, мета і завдання досліджень з природокористування. Суспільство і природа: виникнення локальних, регіональних та глобальних проблем природокористування. Міжнародний та вітчизняний досвід дослідження геопросторових проблем природокористування.
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ природокористування

Поняття про інженерне, територіальне і соціальне проектування, його процес, зв'язок з конструктивно-географічними проблемами. Еволюція відношень природничої і суспільної географії, технічних наук і проектування. Територіальне регіональне проектування як вид географічної практики, її зв'язок з геоекологією та іншими науками.

Конструктивно географічні та геоекологічні основи проектування. Регіональне проектування, співвідношення його стадій і відповідних їм об'єктів геоекологічної інформації. Суть геоекологічного підходу в обґрунтуванні схем і проектів. Основні властивості сучасних геоекосистем. Природні й природно-антропогенні геоекосистеми. Соціально-економічні функції геоекосистем. Інтегральні природно-технічні геоекосистеми як об'єкт регіонального проектування.

Проектування ГТС. Роль і місце конструктивної географії у проектуванні ГТС очами географа та проектувальника. Особливості геоекологічного обґрунтування проектів ГТС, географічні та геоекологічні принципи проектування ГТС. ОВНС: зміст, завдання, аналіз, оцінка, прогноз, висновки. Експертиза проектів природокористування. Проектування меліоративних ГТС. Проектування рекреаційних ГТС. Проектування промислових та транспортних ГТС.

Загальні конструктивно-географічні та геоекологічні принципи проектування геотехсистем; проектування просторово-часових геотехсистем, повсюдність природоохоронних заходів, принцип територіальної диференційованості. Принципи конструктивно-географічного та геоекологічного аналізу в регіональному проектуванні. Геосистемно-функціональний принцип. Історико-геосистемний принцип., Структурно-геосистемний принцип. Функціональна класифікація геотехсистем. Геоеколого-організаційний принцип.

Конструктивно-географічні методи геоекологічного обґрунтування проектів природокористування. Оцінювальні методи конструктивної географії. Об'єкт, суб’єкт, критерії та види оцінок. Технічна та економічна оцінка природних умов і ресурсів.

Інженерно-геоекологічний аналіз. Зміст і методика інженерно-геоекологічного аналізу. Інженерно-геоекологічні характеристики і оцінки геотехсистем. Інженерні властивості фізико-географічних та соціально-економічних процесів, урахування їх прояву, інтенсивності й поширення в обґрунтуванні проектів природокористування. Інженерно-геоекологічне районування території.

Конструктивно-географічне та геоекологічне прогнозування в обґрунтуванні схем і проектів природокористування. Об'єкт і цілі прогнозування. Принципи геоекологічного прогнозування. Терміни і методи прогнозування. Глобальне, регіональне і локальне геоекологічне прогнозування. Прогнозування і експертиза проектів природокористування.

Нормування антропогенного навантаження на географічне середовище. Сучасний стан розробки норм природокористування і навантажень на географічне середовище. Стандарти якості навколишнього середовища. Будівельні норми та правила. Санітарно-гігієнічні норми. Нормативи забруднення атмосфери, води, ґрунтів, сільськогосподарської продукції. Норми впливу окремих галузей господарства (лісового, сільського, міського, транспортного, промислового, рекреаційного) на довкілля. Нормування в територіальному плануванні та проектуванні. Принципи та методи визначення норм навантажень на географічне середовище.

Моніторинг в регіональному проектуванні природокористування. Види моніторингу природного середовища. Регіональний геоекологічний моніторинг, його зміст і принцип організації. Моніторинг природно-технічних геосистем. Геоекологічний моніторинг в обґрунтуванні регіональних схем і проектів.

Експертиза проектів природокористування. Зміст, мета і завдання експертизи проектів природокористування. Об'єкти, що підлягають обов'язковій експертизі. Науково-методичні основи екологічної експертизи проектів природокористування. Оцінка географічної та екологічної інформації на передпроектних стадіях, у проектах природокористування. Аналіз та оцінка прогнозованого впливу на географічне середовище і його змін. Правові основи екологічної експертизи проектів.
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ районного планування
Місце районного планування в системі етапів територіального планування і проектування. Схема і проект районного планування, послідовність їх обґрунтування і реалізації. Структура проектів районних планувань. Географічні та природоохоронні вимоги до схем і проектів районних планувань.

Комплексний територіальний аналіз для проектно-планувальних цілей. Аналіз територіальних ресурсів. Комплексна оцінка території в районному плануванні. Планувальна структура території та її обґрунтування. Функціональне зонування як результат комплексного аналізу і оцінки території та основа для формулювання проектних рішень.

Аналіз і оцінка впливу природних умов на архітектурно-планувальну структуру міста. Охорона природного середовища в генеральних планах міст. Експертиза схем і проектів містобудівництва, промислового, транспортного та рекреаційного природокористування тощо.

Охорона природного середовища в проектно-планувальних розробках. Аналіз стану природного середовища. Визначення системи інженерних, технологічних і організаційних природоохоронних заходів. Обґрунтування природоохоронних заходів проектно-планувальними заходами на основі географічного та екологічного підходу. Територіальні комплексні схеми охорони природи (ТерКСОП). Зміст, мета, завдання та етапність проектування. Аналіз існуючих розробок ТерКСОП. Експертиза схем і проектів районного планування.

Географічне та екологічне обґрунтування проектів організації природних парків. Основні функції природних парків. Етапи проектування природних парків (вибір і дослідження території, аналіз і оцінка природних умов і ресурсів території, розробка екотуристських стежок тощо). Естетична оцінка ландшафтів, нормування рекреаційних навантажень на них. Комплексна оцінка території природного парку. Функціональне зонування і планувальна структура парку, його архітектурно-ландшафтна організація. Експертиза проектів природних парків.

ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Географія в системі міждисциплінарних наук у вирішенні проблем охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

Фізико-географічні та економіко-географічні методи дослідження проблем взаємовідносин суспільства і природи. Історія географічних досліджень природоохоронних проблем. Специфіка вирішення природоохоронних проблем і раціонального використання природних ресурсів у різних природних зонах. Антропогенні ландшафти як результат взаємодії суспільства і природи. Динамічна рівновага, відносна стійкість у розвитку природних процесів.

Оцінка масштабів впливу діяльності людства на навколишнє природне середовище. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій з раціонального використання природних ресурсів та охороні природи. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал території. Охорона природи, природоохоронна освіта і виховання.

Використання і охорона атмосферного повітря. Основні джерела забруднення атмосфери. Радіоактивне забруднення атмосфери. Закон про охорону атмосферного повітря. Клімат як ресурс і його використання. Енергія вітру.

Використання і охорона ресурсів надр. Визначення поняття і класифікації ресурсів надр. Раціональне освоєння і комплексне використання ресурсів надр. Охорона родовищ корисних копалин. Охорона природних комплексів при розробці мінеральних ресурсів. Рекультивація техногенних територій. Законодавство про надра.

Використання і охорона земельних ресурсів. Ґрунти як природний ресурс. Агроландшафти. Органічне землеробство. Природа і прискорена ерозія ґрунтів та боротьба з нею. Захист ґрунтів від хімічного забруднення, засолення, заболочення, підтоплення та ін. Рекультивація земель. Земельне законодавство.

Вода як природний ресурс. Використання і охорона водних ресурсів. Проблема прісної води. Забруднення водойм, їх антропогенне евтрофування. Використання і охорона підземних вод. Основи водного законодавства.

Біоресурси, їх використання і охорона. Біоресурси суші, їх склад і диференціація за природними зонами. Біоресурси Світового океану. Проблеми біологічної продуктивності Землі.

Використання і охорона рослинності. Ліс як природний ресурс планети, компонент біосфери і його значення. Відновлення і підвищення продуктивності лісів, комплексне їх використання. Захист лісів від шкідників і хвороб, пожеж, хімічних забруднень. Охорона лісових насаджень населених пунктів і приміських зон. Раціональне використання лісових ресурсів. Законодавство про ліс.

Тваринний світ, його використання та охорона. Роль тварин у кругообігу речовин у природі та в житті людини. Особливості використання та охорони рибних ресурсів і морського звіра. Вплив людини на тваринний світ. Охорона тваринного .світу. Закони про охорону тварин.

Організація охорони природи. Заповідні території (заповідники, заказники, національні парки, ботанічні сади, дендропарки, зоопарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, пам'ятки природи, заповідні урочища, заповідно-мисливські господарства). Біосферні заповідники. Основні напрямки природокористування в межах заповідних територій, рекреаційне природокористування та екотуризм. Проблеми заповідної справи. Закони про охорону природи.


Охорона природи і раціональне використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Сучасна еколого-географічна ситуація на стан природних ресурсів в Україні. Загальні особливості використання природних ресурсів України, зумовлені структурою, організацією та рівнем розвитку її економіки. Проблеми комплексного освоєння території для вирішення природоохоронних проблем.

Радіоактивне забруднення. Особливості охорони природи у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Ядерна енергетика і проблеми охорони природи. Класифікація природних ресурсів. Використання і охорона атмосферного повітря. Використання і охорона ресурсів надр, земельних і водних ресурсів. Біоресурси, їх використання і охорона. Використання і охорона лісів, трав'яної рослинності. Тваринний світ, його використання та охорона. Охорона ландшафтів. Регіональні проблеми охорони природи і раціонального використання природних ресурсів України.

Організація охорони природи і раціональне використання природних ресурсів. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи.

Регіональні проблеми охорони природи і раціонального використання природних ресурсів в Україні (Українське Полісся, Карпати, Київське Придніпров'я, Промислове Придніпров'я, Лівобережне Придніпров'я, Причорномор'я, Донбас, Поділля, Крим та ін.).
Охорона природи урбанізованих територій.
Система моніторингу в галузі охорони природи і раціонального природокористування. Антропогенні ландшафти і проблеми їх динамічного розвитку. Стійкість сучасних ландшафтів, їх залежність від тривалості та інтенсивності господарського впливу. Визначення критичних параметрів антропогенних ландшафтів.

Оцінка стану навколишнього середовища. Санітарно-гігієнічні норми. Граничнодопустимі концентрації. Охорона природного середовища в різних типах ландшафтів і різних типах територіально-виробничих комплексів.

Природоохоронне і природоресурсне законодавство. Закон про охорону природи в Україні та інші природоохоронні законодавчі акти.

Наукові дослідження в галузі охорони навколишнього природного середовища. Екотуризм та пропаганда охорони природи. Громадські природоохоронні організації.


Список літератури

Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. – М., 1982.


Будыко М.Й. Глобальная экология. – М., 1977.
Будыко М.Й. Климат в прошлом и будущем –Л., 1980.
Бурдіян Б.Г. та ін. Навколишнє середовище та його охорона. -К.,1993.
Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. – Л., 1991.
Географические науки и районная планировка. – М., 1980.
Географическое обоснование экологических экспертиз. – М., 1985.
Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования. – М., 1989.
Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем. – М., 1985.
Генсірук С.А. Регіональне природокористування. – Львів, 1992.
Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. – Киев, 1993.
Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця, 1998.
Диксон Дж. Проектирование схем: изобретательство, анализ и принятие решений. – М., 1969.
Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.,
Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – Л., 1976.
Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., 1980.
Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические й методические исследования (Маринич А.М., Горленко Й.А., Руденко Л.Г. й др.). – Киев, 1990.
Лаптев А.А. й др. Охрана й оптимизация окружающей среды. – Киев, 1990.
Лопатина Е.Б., Назаревский К.Л. Оценка природных условий жизни населения. – М., 1973.
Минц А.А. Экологическая оценка естественных ресурсов. – М., 1972.
Петлін В.М. Конструктивна географія. – Львів, 2010.
Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. – К., 1991.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М., 1990.
Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – Киев, 1988.
Руководство по составлению схем и проектов районной планировки. – М., 1978.
Справочник проектировщика. Градостроительство. – М., 1978.
Комплексная районная планировка. - М., 1980.
Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. – М., 1986.
Социальное проектирование / Ж.Т.Тощенко. Н.А.Аитов, Н.ИЛапин. – М., 1982.
Нестеров П.М. Экономика природопользования. – М., 1994.
Руденко В,П. Український природно-ресурсний потенціал. – К., 1976.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка