Спеціальність 08. 00. 09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудитСкачати 441.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.09.2017
Розмір441.15 Kb.
  1   2
Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


ТОПОРОВСЬКА АННА МИХАЙЛІВНА

УДК 657.62:336.717


аналіз ефективності операцій банків

з платіжними карткамиСпеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ 2011


Дrectangle 3исертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Семениченко Юлія Костянтинівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

докторант кафедри обліку в кредитних та

бюджетних установах та економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Житний Павло Євгенович

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля, м.Луганськ

завідувач кафедрою банківської справи

кандидат економічних наук

Заднепровська Світлана Петрівна,

ПАТ «Ощадний банк України»

начальник управління платіжних карток
Захист відбудеться «__» грудня 2011 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «__» листопада 2011 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор В.М.Добровський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Потужні світові фінансові кризи останніх років призвели до серйозних випробувань банків на міцність. Нині банківська діяльність великою мірою залежить від використання нових технологій ведення бізнесу, зокрема у сфері платіжних карток.

Залежно від використовуваних методичних підходів до оцінювання економічної ефективності здійснення операцій банків з платіжними картками характеризується результативність цих операцій та визначається доцільність розширення сегментів ринку платіжних карток. З урахуванням цього чітко виокремилась проблема опрацювання методики аналізу ефективності, що дозволить оцінити ресурсомісткість, трудомісткість операцій та обсяги інвестицій на впровадження нових карткових продуктів і технологій. Це вимагає комплексного, системного підходу до використання методів економічного аналізу у даній сфері. В процесі аналізу економічної ефективності операцій банків з платіжними картками виявляються чинники впливу на обсяги доходів і витрат від цієї діяльності. Водночас комплексна оцінка ефективності операцій банків спрямовується не лише на поліпшення роботи банку з картковими продуктами, але й на виявлення резервів підвищення якості обслуговування потенційних клієнтів, зокрема фізичних, юридичних осіб, торгівельно-сервісних підприємств.Питаннями використання платіжних карток у системі безготівкових розрахунків та перспективами розвитку ринку пластикових карток займалися вітчизняні і зарубіжні макроекономісти та банківські науковці Т.Я.Андрейків, О.Д.Вовчак, Г.Л.Вознюк, В.М.Кравець, А.С.Савченко, Т.С.Смовженко, А.Г. Чумаков, Г.Є. Шпаргало, А.Д. Шеремет, Г.Н.Щербаков, В.А.Ющенко, Д.Хамфрі, Б.Д.Самерс, Д.Шеппард, Д.Шоенмейкер, П.Ангеліні, А.Грінспан. Значний вплив на становлення і розвиток теоретико-методологічних основ аналізу діяльності банків мають дослідження таких провідних учених в області бухгалтерського обліку та економічного аналізу суб’єктів господарювання, в тому числі банківських установ, як М.І.Баканова, Л.О.Батракової, Ф.Ф.Бутинця, О.В.Васюренка, А.В.Головача, М.І.Горбатка, П.Є.Житнього, В.М.Івахненка, М.П.Денисенка, С.В.Кала-бухової, І.І.Каракоза, Л.М.Кіндрацької, В.Б.Кириленка, О.Е.Кузьмінської, Ю.А.Кузьмінського, В.М.Кочеткова, О.І.Лаврушина, Є.В.Мниха, Л.В.Нападовської, К.К.Садвакасова, В.І.Самборського, Ю.К.Семениченко, В.В.Сопка, Г.С.Панової, І.М.Парасій-Вергуненко, К.Є.Раєвського, Р.І.Тиркало, В.І.Черкасова, А.Чугаєва, О.Б.Ширінської та ін.

За останні роки теоретико-методологічними, методичними та організаційними питаннями аналізу операцій банків з платіжними картками займається обмежене коло вітчизняних науковців, в тому числі Т.Д.Косова, О.Заєць, І.Коваль, А.Поліщук, С.П.Поліщук, В.Харченко, С.В.Криворучко, А.М.Герасимович, О.А.Шевчук. Слід зазначити, що на розвиток методики аналізу ефективності діяльності господарюючих суб’єктів суттєвий вплив мають праці науковців, які займаються загальними питаннями економічного аналізу Г.В.Савицької, С.Ю.Буєвича, О.Г.Королева, В.С.Марцина, О.Д.Виварця, Л.О.Примостки, Г.О.Холодного, Г.Л.Монастирського, В.І.Щелкунова, О.О.Вороніна, З.І.Щибиволка, М.Г.Чумаченка, О.О.Чуб.

Віддаючи належне результатам наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аналізу банківської діяльності, слід визнати, що проблема комплексної оцінки ефективності діяльності банку загалом та ефективності окремих операцій банку залишається поки що не розкритою. Окремі праці теоретичного характеру не підкріплені глибокими розрахунками, що унеможливлює виявлення зв’язків між процесами, характерними для розрахунків платіжними картками. Слабо досліджені питання формування попиту на послуги банків, комплексної оцінки доходів і витрат від операцій з платіжними картками, соціально-економічного розвитку мережі банків та торгово-сервісних підприємств, які використовують платіжні картки у розрахунках. Особливої гостроти набуває розробка теоретико-методологічних та методичних питань аналізу ефективності діяльності банків на ринку платіжних карток.

Перелічені напрями дослідження, спрямовані на розробку якісної інформаційно-аналітичної бази управлінських рішень банків у сфері діяльності з платіжними картками, обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її предмет, об’єкт, мету і завдання.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в межах науково-дослідної теми «Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 0106U004356). У межах проведення досліджень за темою автором сформовано методологічні основи аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками, обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення методики аналізу ефективності та здійснена апробація наукових результатів.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці методичних питань аналізу ефективності операцій з платіжними картками як основної інформаційної бази прийняття управлінських рішень у процесі побудови стратегії розвитку діяльності банків на картковому ринку.

Відповідно до мети у дисертації сформульовано такі завдання теоретичного, методологічного та практично-методичного характеру: • уточнити економічну сутність понять «платіжна карткова система», «банківська платіжна карткова система» з метою практичного розв’язання окремих проблем функціонування карткового ринку;

 • узагальнити та критично проаналізувати погляди науковців на платіжну систему, розкрити її сутність, визначити структуру, функції, здійснити класифікацію платіжних систем, що діють в Україні; побудувати організаційну модель функціонування платіжних карткових систем для конкретизації процесу управління ними у банках;

 • розширити класифікацію операцій банків з платіжними картками для використання у практичній діяльності та з метою поглиблення аналітичних процедур;

 • визначити перелік ефектів, що виникають у процесі здійснення операцій з платіжними картками банків, дати їм характеристику, виділивши їх принципи і прояви, встановити вид ефекту від фінансових та нефінансових операцій, а також розподілити ці операції за спадаючою корисністю;

 • розкрити сутність поняття економічної ефективності операцій з платіжними картками, як відносного виразу ефекту від операцій, виділити основні підходи до визначення ефективності операцій з платіжними картками;

 • з орієнтацією на принципи системного підходу до побудови методики аналізу ефективності операцій з платіжними картками окреслити її складові; згрупувати методи за пріоритетністю використання; розробити комплекс робіт у розрізі етапів аналізу операцій з платіжними картками з метою поглиблення інформативності комплексного аналізу банківської діяльності;

 • систематизувати інформаційне забезпечення аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками, оцінити організаційні аспекти формування аналітичної інформації;

 • розробити систему показників оцінки економічної ефективності операцій банку з платіжними картками з використанням ефектів за результатами цих операцій;

 • запропонувати методику комплексного аналізу економічної ефективності операцій банку з платіжними картками на основі інтегральної оцінки ефективності даного виду операцій;

 • удосконалити методичні підходи, розробити та апробувати на даних конкретного банку методику прогнозного аналізу ефективності проекту карткової програми банку; опрацювати методики і напрями аналізу ефективності діючих карткових програм банку.

Об’єктом дослідження є платіжні карткові системи України, операції з платіжними картками та продуктові програми банків.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні питання аналізу ефективності операцій банків з платіжними картками та продуктових програм.

Методи дослідження. Базуються на загальнонаукових і фундамен-тальних положеннях банківської справи й аналізу банківської діяльності. В дослідженні використовувались такі загальнонаукові методи: при вирішенні й узагальненні теоретичних основ аналізу ефективності – системний підхід, індукція, дедукція, аналіз і синтез, узагальнення, систематизація; при побудові моделей функціонування платіжних карткових систем, моделюванні попиту на карткові продукти – моделювання; для апробації методики аналізу ефективності операцій з платіжними картками – методи емпіричного дослідження: спостереження, експеримент, вимірювання, оцінювання. У процесі дослідження також використано низку спеціальних методів аналізу банківської діяльності. При дослідженні тенденцій розвитку окремих процесів – ряди динаміки; для здійснення аналізу проекту карткової програми банку – методи прогнозування (перспективний аналіз); для характеристики зміни факторів у моделях зміни попиту – кореляційний аналіз; для оцінки ефективності діючих карткових програм банку – графічний метод, метод табличного відображення аналітичних даних; для методики комплексного аналізу ефективності – групування, метод середніх величин, індексний метод, метод стандартизації, метод відносних величин (коефіцієнтів), метод приведення показників до порівнянного вигляду.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності та ринку фінансових послуг, офіційні публікації та методичні матеріали Національного банку України, фінансова та статистична звітність, внутрішні документи ПАТ «Банку Форум», національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, літературні джерела, матеріали періодичних видань з банківських операцій (банківської справи), економічного аналізу й аналізу діяльності банків, статистичні дані Державного комітету статистики, дані анкетування та експертних оцінок менеджерів вітчизняних банків, джерела сітки Інтернет.Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретико-методичних питань аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками, а також в обґрунтуванні дієвості запропонованої методики аналізу ефективності даних операцій у процесі прийняття управлінських рішень щодо напрямків розвитку ринку платіжних карток.

Наукову новизну дисертації визначають такі положення:вперше:

 • запропоновано комплекс показників для оцінки економічної ефективності операцій банку з платіжними картками, диференційованих за ієрархічними рівнями: середній інтегральний показник, значення якого визначає оцінку як корисної результативності діяльності банку, так і ефективність використання ресурсів та поточних витрат при здійсненні операцій з платіжними картками; стандартизовані показники; узагальнюючі та часткові показники; наведено формули їх розрахунку з метою проведення інтегральної оцінки ефективності операцій, що надає суттєву та адекватну реальній ситуації інформацію стосовно ефективності здійснення операцій банку з платіжними картками;

удосконалено:

 • понятійний апарат аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками в частині теоретичного обґрунтування сутності понять «платіжна карткова система», «банківська платіжна карткова система», «фінансові операції з платіжними картками», «нефінансові операції з платіжними картками», «ефективність операцій банку з платіжними картками». У наведених визначеннях цих понять враховано технологічний інструментарій карткового ринку і особливості функціонування банків в платіжних системах;

 • класифікацію фінансових операцій з платіжними картками для практичного застосування у банківській діяльності через виокремлення таких ознак: за принципом роботи з рахунками; за напрямком руху коштів; за видачею готівки залежно від мережі; за пристроями видачі готівки; за емісією карток. Це дозволить виявляти результати операцій з урахуванням їх дохідності та проводити якісний і кількісний аналіз емісійної та еквайрингової політики банку;

 • порядок розрахунку окремих ефектів (корисних результатів) при здійсненні операцій банку з платіжними картками: загальнодержавного, технологічного, мережевого, економічного та соціального, на основі яких визначається ефективність операцій як відносний вимір цих ефектів, окреслено напрями їх впливу на загальну ефективність діяльності банку;

 • організацію аналізу ефективності операцій з платіжними картками у розрізі таких елементів: формування інформаційного забезпечення операцій банку з платіжними картками; дотримання вимог формування інформації; технологічний цикл відкриття, обслуговування карткових рахунків; бухгалтерський облік операцій; документообіг між фронт та бек офісами. Удосконалення організації аналізу сприятиме оптимізації інформаційних потоків за операціями з платіжними картками для потреб системного управління банком;

 • методику аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками на основі методу стандартизації показників, виділених за п’ятьма блоками ефективності, що має забезпечувати можливість швидкого порівняння та динамічної оцінки кожної компоненти ефективності операцій та реалізацію функції комплексності аналізу;

дістали подальшого розвитку:

 • теоретичні положення аналізу ефективності операцій з платіжними картками, визначення і характеристика складових методики: методів аналізу, технології аналітичного процесу операцій банку з платіжними картками з метою формування аналітичного базису достовірної інформації про ефективність діяльності банку на картковому ринку та уніфікації аналітичної роботи;

 • методичні підходи до аналізу ефективності карткового бізнесу банку шляхом його доповнення процедурами проектного аналізу продуктової програми та аналізу ефективності діючих у банку карткових програм. Використання даних підходів доповнює результати аналізу коефіцієнтів, факторного аналізу та інтегральної оцінки і сприяє формуванню банківської стратегії розширення сегментів платіжних послуг шляхом прогнозування основних параметрів фінансових результатів операцій.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій, придатних до використання у практичній діяльності відділів економічного аналізу банків другого рівня. Впровадження наукових результатів дисертації спрямоване на поглиблення методології і практики аналізу банківської діяльності в сфері операцій з платіжними картками.

Розроблені у дисертації рекомендації щодо удосконалення методики аналізу ефективності операцій з платіжними картками та ефективності карткових продуктових програм апробовані експериментальним впровадженням у діяльність відділення ПАТ «Укргазбанк» у м.Києві (довідка №500/3450-1/2011 від 18.04.2011), Печерською філією ПАТ КБ «Приватбанком» (довідка №1405 від 14.06.2011), ПАТ «Фінексбанк» (довідка №722/1/03 від 21.04.2011).Основні теоретико-методологічні положення, висновки і пропозиції, які містяться в дисертації, використано при розробці змісту магістерської робочої навчальної програми за спеціальністю «Облік і аудит» за дисципліною «Управлінський облік та аналіз в банках». Результати досліджень теоретичного і прикладного характеру використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз госпо-дарської діяльності», «Управлінський облік і аналіз в банках», «Облікові техно-логії банківських операцій», «Звітність банків» (довідка від 26.05.2011).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, ідеї, теоретико-методологічні і практичні розробки питань аналізу ефективності операцій банку, висновки і пропозиції здійснені автором особисто. Публікації дисертанта стосуються конкретних питань обраної теми дослідження, одержаних наукових результатів та обґрунтованих практичних рекомендацій.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи викладені та отримали позитивну оцінку на 6 науково-практичних і 1 науково-методичній конференціях, зокрема: IV Міжнародній науково-практичній конференції «Місце та роль бухгалтерської професії в сучасних інтеграційних процесах економіки України» (м.Мукачево, 16-17 жовтня 2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми сталого розвитку національного господарства України: інтеграційний контекст» (м.Харків, 23-24 квітня 2010 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах» (м.Київ, 13-14 травня 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики» (м.Київ, 14 травня 2010 р.), Науково-методичній конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку» (м.Київ, 12 квітня 2011 р.), VII Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (м.Черкаси, 18-20 травня 2011 р.), 11-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (м.Хмельницький, 20 травня 2011 р.)

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 14 наукових працях загальним обсягом 4,24 д.а., у тому числі 6 статей надруковано у наукових фахових виданнях, 8 – у інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок. Робота містить 17 таблиць на 21 сторінках, 30 рисунків на 27 сторінках, 24 додатки на 95сторінках. Список використаних джерел включає 178 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання і об’єкти дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів дослідження.

У розділі 1 «Теоретичні засади операцій банків з платіжними картками та поняття їх економічної ефективності» досліджено сутність і види банківських платіжних карткових систем, удосконалено класифікацію операцій банку з платіжними картками та запропоновано визначення ефективності операцій як відносного виразу ефекту від їх здійснення.

У процесі вивчення історії виникнення і розвитку платіжних систем у світі та на Україні уточнено історичну періодизацію розвитку платіжних карткових систем, зокрема виділено такі етапи: зародження карткового ринку на Україні, розвиток карткового ринку, створення національних платіжних карткових систем, платіжну кризу та прогнозний етап, для якого характерна глобалізація і впровадження нових технологій карткового ринку в Україні. Результати дослідження свідчать, що процес входження банків до локальних платіжних систем, створення і налаштування яких на сучасному етапі вимагає серйозного правового, технологічного та фінансового забезпечення, повинен відбуватися поступово, з мінімізацією втрат для банків, процесингових центрів і держателів платіжних карток.

На підставі чинної класифікації операцій банку з платіжними картками розроблено класифікацію операцій з платіжними картками для використання у практичній діяльності банків, зокрема у роботі відділів фінансово-економічного аналізу. Основним критерієм класифікації обрано поділ операцій за їх економічною сутністю й отриманням доходів, що дозволило виокремити фінансові і нефінансові операції (рис.1). Це дало можливість визначити схеми on-line та off-line операцій з метою характеристики взаємодії банка – емітента з банками – еквайрами та платіжною організацією.

За результатами уточнення сутності термінів «фінансова операція з платіжними картками» та «нефінансова операція банку з платіжними картками» проведено розподіл операцій за пріоритетністю їх здійснення, стабільністю одержання доходів та отриманням різних видів ефектів. Фінансові та нефінансові операції класифіковано за ступенем спадання корисності (від операцій із найбільшими обсягами отримання доходу до найменших).

Доведено, що ефективність прямою мірою залежить від абсолютного показника ефекту, який характеризує результат надання послуг банком. Економічна ефективність є відносним показником, з використанням якого можливо порівняти отриманий ефект з витратами або з ресурсами, використаними для його досягнення. На підставі проведених теоретичних та методологічних узагальнень виділено п’ять видів ефектів (корисних результатів) при здійсненні операцій банку з платіжними картками: загальнодержавний, технологічний, мережевий, економічний та соціальний; наведено їх характеристику, окреслено можливі сфери їх прояву та визначено принципи, яких слід дотримуватись задля їх досягнення.

Рис.1. Класифікація операцій банку з платіжними картками за економічною суттю та можливістю отримання доходів
У розділі 2 «Методика та організація аналізу ефективності операцій банків з платіжними картками» узагальнено існуючі методичні підходи до аналізу ефективності діяльності суб’єктів господарювання, запропоновано авторську методику аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками на основі інтегральної оцінки.

Методику аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками у дисертації розглянуто з позиції складової економічного аналізу, що включає інструментарій дослідження ефективності операцій банку, етапи проведення (технологію) аналітичного процесу і систему показників економічної ефективності операцій банку з платіжними картками. Запропонована методика аналізу за характеристикою процесів банку є комбінованою, оскільки містить елементи описових, нормативних та прогнозних методик. У роботі визначено такі складові методики аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками: технічні прийоми і способи; технологію або процедури аналізу; технічне, методичне та інформаційне забезпечення; рекомендації з прийняття стратегічних та тактичних управлінських рішень. У дисертації запропонована загальна блок-схема проведення комплексного аналізу ефективності операцій з платіжними картками, яка включає сім етапів: складання плану та програми аналізу ефективності операцій з платіжними картками; розробка системи показників; формування інформаційного та методичного забезпечення; вибір методів аналізу (технічних прийомів і способів); виконання основних завдань аналізу; узагальнююча оцінка ефективності діяльності банку; оформлення результатів аналізу, прийняття управлінських рішень.

Важливим напрямом дослідження є організація інформаційного забезпечення аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками. Інформаційне забезпечення включає такі блоки: законодавчо-правове; нормативно-інструктивне; планово-бюджетне; облікове; статистичне; аналітичне; контрольне та публічно-масове. Автором вивчено схему документообігу між підрозділами банку, які формують інформаційне забезпечення за картковими операціями банку, їх функції і взаємозв’язки. Зокрема встановлено, що у банку технологічний цикл відкриття та обслуговування картрахунків, виготовлення карток, а також здійснення операцій та ведення їх бухгалтерського обліку забезпечують такі структурні підрозділи: департамент платіжних систем, департамент банківської безпеки, головне операційне управління, відділ роздрібних продуктів філії (відділення) та департамент обліку і звітності.

Узагальнення методичних підходів до аналізу ефективності діяльності господарюючих суб’єктів підтвердило відсутність комплексної, системної оцінки рівня економічної ефективності операцій з платіжними картками. З огляду на це, запропоновано для використання інтегральну оцінку рівня ефективності операцій з платіжними картками на підставі стандартизації системи показників.

Залежно від міри узагальнення оцінки, отриманої за допомогою того чи іншого показника, вся їх сукупність диференційована за чотирма рівнями: середній інтегральний показник; стандартизовані показники; узагальнюючі та часткові показники. Найбільший ступінь узагальнення досягається на основі інтегральної оцінки з використанням середнього показника із стандартизованих значень. Він дає змогу оцінити як корисну результативність діяльності банку, так і ефективність використання ресурсів і поточних витрат при здійсненні операцій з платіжними картками.

Доведено доцільність проведення сукупної оцінки економічної ефективності операцій з платіжними картками за блоками ефективності. Розроблений комплекс показників технологічної ефективності дав можливість визначити коефіцієнти для аналізу даного блоку (табл.1, табл. 2).У подібний спосіб розроблено також систему показників для аналізу блоків загальнодержавної ефективності операцій банків з платіжними картками, мережевої ефективності, економічної та соціальної ефективності.


Таблиця 1

Показники технологічної ефективності операцій банку з платіжними картками

Абсолютні показники

Умовні позначення

Відносні (розрахункові) показники

Умовні позначення

Ефективність емісійних операцій з платіжними картками (Efem)

Кількість емітованих карток за видами (кредитних, дебетових, зарплатних, пенсійних тощо)

Кemc.i

Процентні витрати (відсотки за залишками на приватних, зарплатних тощо рахунках)

Exr

Собівартість однієї картки визначеного виду

Cpr1с.і

Щоденні залишки на кінець дня за картками

Rc

Відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Exf

Відсоткова ставка за залишки

ir

Витрати на оплату праці

Expay

Прибуток від емісійних операцій

Priss

Плата платіжній організації (наприклад, МasterCardInt.)

Expo

Сплачені поточні витрати (інтерчейндж)

Exi

Вступний внесок у систему (одноразовий платіж)

Exs

Плата банку-спонсору за послуги + придбання БІНів

Exserv

Витрати загальні від емісійних операцій

Exiss

Вартість необоротних активів (одноразовий платіж)

Exia

Постійні витрати (оренда приміщення, комунальні послуги, телефон)

Exconst

Доходи загальні від емісійних операцій

Inciss

Отримані поточні доходи (інтерчейндж)

Inci

Доходи від продажу карток

Incsale

Ефективність еквайрингових операцій з платіжними картками (Efaq)

Плата платіжній організації (наприклад, МasterCardInt.)

Expo

Прибуток від еквайрингових операцій

Praq

Сплачені поточні витрати (інтерчейндж)

Exi

Витрати загальні від еквайрингових операцій

Exaq

Отримані поточні доходи (інтерчейндж)

Inci

Доходи загальні від еквайрингових операцій

Incaq

Плата за процесинг

Expr

Ефективність використання різних видів платіжних карток (Efc.i)

Кількість операцій, здійснених із використанням різного виду карток

Kcop.i

Прибуток від операцій за різними видами карток

Prcop.i

Кількість карток різних видів

Kc.i

Прибутковість кредитних карток

Prccred

Вартість кредитних ресурсів, розміщених під кредитні картки

Credc

Процентні доходи від операцій з кредитними картками (відсотки за кредитами)

Incccred

Залишки коштів за картковими рахунками

Rc

Зростання попиту на картки (у відсотках)

∆Dc

Залучені ресурси банку (зобов’язання)

L

Зростання витрат на рекламу (у відсотках)

∆Ad


Таблиця 2

Система показників технологічної ефективності операцій банку з платіжними картками, що диференційована

за ієрархічними рівнями

Назва показника

Формула для розрахунку

Примітки

Часткові показники ефективності

Собівартість карток визначеного виду

Cprс.і = Cpr1с.і * Кemc.i

Де і – вид картки (дебетова, кредитова, картка фізичної особи, корпоративна тощо)

Процентні витрати (відсотки за залишками на приватних, зарплатних тощо рахунках), річні

Exr= Rc* ir/100
Доходи від продажу (реалізації) карток

Incsale= Кemc.i* Cpr1с.і *%sale

Де %sale – процент реалізації емітованих карток за рік

Доходи загальні від емісійних операцій

Inciss= Incsale+ Inci
Витрати загальні від емісійних операцій

Exiss = Cprс.і + Exr+ Exf+ Expay+ Expo+ Exi+

+ Exs+ Exserv+ Exia+ ExconstПрибуток від емісійних операцій

Priss = Inciss- Exiss

Доходи загальні від еквайрингових операцій

Incaq= Inci

Витрати загальні від еквайрингових операцій

Exaq= Expo+Exi+Expr

Прибуток від еквайрингових операцій

Praq= Incaq- Exaq

Прибутковість однієї операції за дебетовою карткою (Pr1cop.d)

Pr1cop.d= Prcop.d/ Kcop.d

Де Prcop.d – прибуток від здійснення операцій банку з дебетовими картками, Kcop.d – кількість операцій з дебетовими картками

Загальні показники

Ефективність емісійних операцій банку з платіжними картками (Efem)

Efem = Priss/ Exiss
Ефективність еквайрингових операцій з платіжними картками (Efaq)

Efaq= Praq / Exaq

Ефективність використання різних видів платіжних карток (Efc.i)

Прибутковість однієї операції за різними видами карток (Pr1cop.i), грн.

Pr1cop.i= Prcop.i/ Kcop.i
Прибутковість кредитних карток (Prccred)

Prccred= Incccred/Credc

Потужність карткових рахунків (Powc)

Powc = Rc/ L

Активність картки і-того виду (Ac.i)

Ac.i = Kcop.i/ Kc.i


У розділі 3 «Реалізація методів аналізу ефективності роботи банків з платіжними картками» викладено результати апробації запропонованої методики аналізу ефективності операцій з платіжними картками у банку, удосконалено методику проектного (прогнозного аналізу) продуктових програм банку у сфері карткового ринку, обґрунтовано пропозиції щодо використання факторних моделей аналізу операцій з картками, визначено сферу впливу найбільш значимих факторів.

Обраний методичний підхід до здійснення аналізу проекту карткової програми включає як розробку витратної частини емісійної програми за корпоративною карткою MasterCard Business на 2010-2012 рр., так і дохідної частини програми. В основу проекту покладений прогноз випуску різних видів карток, обсягів операцій, що проходять через карткові продукти, вартості обладнання та прогноз інших понесених банком витрат. Проведений структурний, динамічний і графічний аналіз доходів і витрат емісійної програми наочно підтвердив правильність розрахунку й ефективність запропонованого проекту. До методики аналізу на заключному етапі включено проведення аналізу ефективності проекту і розрахунок індексного показника загальної ефективності. Результати аналізу виявили, що окупність проекту почнеться тільки з третього року його впровадження через значні витрати на закупівлю обладнання та сплату внесків за обслуговування у платіжній системі.

Для апробації запропонованої методики ефективності операцій з платіжними картками на основі інтегральної оцінки показників ефективності обрано 20 показників (табл.3) для розрахунку загальнодержавної ефективності операцій з платіжними картками, технологічної ефективності, мережевої ефективності, економічної ефективності та соціальної ефективності операцій.

За результатами розрахунку показників за даними вітчизняного банку проведено процедуру стандартизації окремо для показників – стимуляторів та показників-дестимуляторів. Зі зростанням значень одних показників ефективність операцій з платіжними картками підсилюється, зі зростанням інших, навпаки, слабшає. З огляду на це, показники називають стимуляторами і дестимуляторами, відповідно. У дослідженні всі показники, за винятком одного, є стимуляторами.

Це відносні показники прибутковості операцій, прибутковості карток, ефективності здійснення витрат, активності різного виду карток. При зростанні їх значень ефективність операцій з платіжними картками всіх видів (загальнодержавна, технологічна, мережева, економічна, соціальна) збільшується. Тільки при зростанні показника №10 - середнього обсягу коштів (витрат) на обслуговування одного виду обладнання (банкоматів, технічних пристроїв, наприклад, терміналів) за рік (i) - загальна ефективність операцій банку з платіжними картками буде знижуватися. Для розрахунку стандартизованого значення для цього показника застосований власний підхід.

Інтегральна оцінка ефективності операцій () дорівнює такому співвідношенню:,

де - стандартизований показник ефективності (розрахунковий).


Таблиця 3

Показники для інтегральної оцінки ефективності операцій банку з платіжними карткамиз/пПоказники


Поз-нач-ки

Стимуля-тор «+» /Дестиму-лятор «-«
Блок І. Показники для розрахунку загальнодержавної ефективності операцій з платіжними картками1

Загальнодержавна ефективність функціонування ЛПКС,грн.

Х1

+

2

Загальнодержавна ефективність функціонування МПКС, грн.

Х2

+
Блок ІІ. Показники для розрахунку технологічної ефективності операцій з платіжними картками3

Ефективність емісійних операцій банку з платіжними картками (Efem)

Х3

+

4

Ефективність еквайрингових операцій з платіжними картками (Efaq)

Х4

+

5

Прибутковість однієї операції за різними видами карток (Pr1cop.i), грн.

Х5

+

6

Прибутковість кредитних карток (Prccred)

Х6

+

7

Потужність карткових рахунків (Powc)

Х7

+

8

Активність картки і-того виду (Ac.i) , шт.опер. на 1 картку

Х8

+
Блок ІІІ. Показники мережевої ефективності операцій банку з платіжними картками


Ефективність використання еквайрингової мережі банку (обладнання) (Efaq.n)9

Прибутковість однієї операції з обладнанням (Pr1op.b(i)), грн. на 1 вид обл.

Х9

+

10

Середній обсяг коштів на один вид обладнання за період,

(i), грн. на 1 вид обл.


Х10

-
Ефективність функціонування торгово-сервісної мережі в сфері карткового ринку (Efc.tr)11

Середній оборот на одну картку в торгово-сервісній мережі (Сyc1cc.tr), грн.

Х11

+

12

Активність торгово-сервісної мережі на банківському картковому ринку (Ac.tr), шт.опер. на 1 підпр.

Х12

+

13

Прибутковість операцій з картками в торгово-сервісній мережі (Propc.tr), грн. на 1 опер.

Х13

+
Блок ІV.Показники економічної ефективності операцій банку з платіжними картками14

Загальна рентабельність операцій (Rentop)

Х14

+

15

Продуктивність праці, грн. на одного працівника (Prlab)

Х15

+

16

Ефективність фінансових операцій з платіжними картками (Effop)

Х16

+

17

Ефективність нефінансових операцій з платіжними картками(Effnop)

Х17

+
Блок V.Показники соціальної ефективності операцій банку з платіжними картками18

Рівень забезпеченості населення установами банка – емітента (Wbpop.b-em), чол. на 1 уст.

Х18

+

19

Рівень забезпеченості населення установами банка - еквайєра (Wbpop.b-aq), чол. на 1 уст.

Х19

+

20

Рівень розвитку банківського ринку платіжних карток (Ldrc)

Х20

+
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка