Смульська Алла ВДата конвертації10.09.2017
Розмір54.5 Kb.

І Всеукраїнська наукова конференція

студентів та молодих вчених «Теоретичні проблеми в праві»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Смульська Алла Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Класичний університет є потужним вищим навчальним закладом за кордоном і в Україні. Підготовка правознавців у класичних університетах має історію, ознайомлення з якою розширює й збагачує потенційні можливості кожної людини.

Однак в Україні проблема професійної підготовки юристів не врегульована на державному рівні, також ще не прийнято Концепцію розвитку юридичної освіти, не визначено необхідну кількість фахівців для різних сфер юридичної діяльності, відсутні сталі виважені підходи у розвитку юридичної освіти, формуванні правового світогляду громадян, створюються нерівні можливості для здобуття юридичної освіти. Серйозні недоліки у системі юридичної освіти України вимагають радикальних змін як на державному рівні, так і на рівні науково-методичного забезпечення навчального процесу, для тісного взаємозв’язку науки, освіти і юридичної практики, інтеграції, юридичної освіти України в європейський і світовий освітній простір.

Загалом професійна підготовка майбутніх фахівців у класичних університетах України має певні особливості. Значущими ознаками класичних університетів є високий рівень підготовки фахівців, можливість отримання студентами базових знань у різних галузях науки при поєднанні природничо-наукових і гуманітарних дисциплін, здатність до формування і поширення моральних і культурних цінностей, перевага в науковій роботі частки фундаментальних досліджень.

До відомих класичних університетів України відноситься Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – самоврядний (автономний) дослідницький національний університет у м. Харкові, заснований у листопаді 1804 р. з ініціативи видатного просвітителя Василя Назаровича Каразіна, другий за віком (після Львівського університету) університет сучасної України. Згідно з оцінками якості навчання університет займав сьоме (Компас, 2009 р.) та четверте місце (Дзеркало тижня, 2007 р.) в Україні. Згідно із одним з рейтингів провідних університетів світу (Webometrics, 2009 р.), Харківський університет займав шосту позицію серед університетів України та 2570 місце у світі; у галузі менеджменту та економіки університет посів восьме місце, у правознавстві – дев’яте, в інженерно- технічних спеціальностях – десяте, в інформаційних технологіях – восьме місце в Україні відповідно до рейтингу «Компас» у 2009 році. Харківський університет посідає друге місце серед українських класичних університетів і лідирує за двома критеріями оцінювання – «Міжнародна активність» та «Якість контингенту студентів» згідно з даними Національної рейтингової системи оцінювання діяльності вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України за 2013. Харківський університет займає друге місце в Україні серед вищих навчальних закладів за кількістю публікацій, цитувань і індексу Хірша у міжнародній бібліометричній науковій базі SciVerse Scopus. Згідно з рейтингом Міністерства освіти і науки України (2013), Харківський національний університет імені Василя Каразіна зайняв 2-е місце серед ВНЗ України в категорії «Класичні університети».

Керівництво класичного університету сприяє гармонійному розвитку особистості, підтримує студентське самоврядування, всіляко заохочує різні культурні заходи, спортивні змагання, художню самодіяльність студентів.

Класична освіта університету та високий рівень підготовки фахівців-юристів гарантують випускникам факультету працевлаштування в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та в організаціях різних форм власності, а також можливість здійснювати викладацьку та наукову діяльність.

Фахівець-правознавець – це професіонал в галузі господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління та правоохоронних органах, а також в наукових і навчальних закладах. Суттєвою характеристикою професії правознавця є знання чинного законодавства, а також основ філософії. Правознавець має бути навчений як теоретично, так і практично підходити до проблем підприємницького, кримінального, земельного і трудового права. Це фахівець, який після закінчення навчання у ВНЗ зможе працювати не тільки практичним професіоналом, але й у науковій сфері. Він повинен досконало знати чинне законодавство своєї та інших країн, володіти іноземними мовами, оскільки це дає правознавцеві можливість не тільки вивчати оригінал нормативних першоджерел, але й юридичну практику передових країн світу. Також, крім знань, необхідними є професійна мобільність, здібність до швидкої адаптації до всіх змін у законодавстві. Надалі правознавець може працювати в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суду, прокуратури, підрозділів УВС, юстиції, юридичних і економічних службах організацій, підприємствах різних форм власності.

Фахівець-правознавець здатен вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності, а саме:  • оцінка сучасних процесів та проблем у суспільно-політичному житті держави з точки зору історичних подій та її геополітичного становища;

  • засвоєння та реалізація наукових, правових та культурних досягнень світової цивілізації з поважним ставленням до різних культур, релігій і прав;

  • формування стійкого світогляду правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, правової культури;

  • формування правової і політичної свідомості та правової культури, а також політичної і правової активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем;

  • формування національного розуміння державності, свідомого дотримання прав, свободи та обов’язків людини – громадянина незалежної самостійної України;

  • оволодіння і прикладне використання однієї з іноземних мов у соціальній та професійній сферах, підвищення загальномовного рівня у сфері ділового спілкування в колективі;

  • підвищення загальномовного та правового рівня фахівця та формування практичних навичок ділового усного і письмового спілкування;

  • правове забезпечення згідно з належними культурно-побутовими умовами, охорона праці, здорового способу життя, сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі згідно з чинним законодавством.

Згідно з галузевим стандартом вищої освіти України та освітньо-професійними програмами спеціальності «Правознавство» майбутні юристи у процесі фахової підготовки вивчають основні галузі права, закономірності виникнення та розвитку держави і права України та зарубіжних країн на різних етапах історичного розвитку, основи організації та функціонування державних, судових, правоохоронних органів. Знання та уміння з консультативної діяльності становлять частину професійного досвіду майбутніх юристів. У консультаційній практиці важливим є володіння не тільки теорією та технологією консультативної діяльності в юридичній праці, але й соціально-психологічними знаннями і уміннями. Вони набуваються в процесі спеціальної консультаційної юридичної підготовки студентів. Особливу увагу цьому приділено у програмах гуманітарних дисциплін, зокрема української мови (за професійним спрямуванням), основ психології та педагогіки, конфліктології, де передбачено вивчення основ професійного спілкування майбутніх правознавців. Наприклад, під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) здійснюється формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійної діяльності в усній, письмовій формах, навичок і вмінь практичного володіння мовою, засвоєння юридичної лексики у різних видах мовленнєвої діяльності.

Крім того, залучення студентів до самостійної консультативної діяльності здійснюється також в позааудиторний час під час виробничої та педагогічної практик, та юридичної клінічної роботи. 

Таким чином класичні університети покликані виконувати роль інтелектуальних, духовно-культурних, просвітницьких центрів. Адже саме тут навчально-виховний процес та фундаментальні наукові дослідження розвиваються в атмосфері поєднання традицій та інновацій, та міждисциплінарної взаємодії.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка