Система валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності економікиСторінка1/16
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Національний банк України

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»


на правах рукопису
КОЛДОВСЬКИЙ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК [336.743:336.748](477)(043.5)
СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

Журавка Федір Олександрович,

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

Суми – 2013

ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………….…

4

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНе забезпечення СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ з урахуванням нестабільності економіки ………………………………………………………………....….

12


1.1

Теоретико-методологічні підходи до формування системи валютного регулювання …………………………………………..……………….......

12


1.2

Практичні аспекти застосування стратегій валютного регулювання в умовах трансформації світової валютної системи …..………………….

31


1.3

Еволюція та основні тенденції розвитку системи валютного регулювання ……………………………………………………………….

45


1.4

Емпіричний аналіз моделей щодо валютних криз та валютного регулювання в умовах нестабільності економіки …………..…..……...

58


Висновки до розділу 1……………………………………………........................

74

РОЗДІЛ 2. аналіз системи валютного регулювання у контексті циклічності фінансово-економічної кризи в україні ………………………………………………………………………….

77


2.1

Оцінка науково-методичної бази регулювання обмінного курсу гривні Національним банком України в умовах нестабільності економіки …………………………………………..……………………...

77


2.2

Антикризові підходи щодо динаміки платіжного балансу України в системі валютного регулювання …………………………….…………...

97


2.3

Управління золотовалютними резервами центральними банками світу та Національним банком України…………..……………………………

121


Висновки до розділу 2………………………………………………………........

136

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ у КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ ….………………………………………….

140


3.1

Розробка гібридної динамічної моделі прогнозування оптимального валютного курсу в системі антикризового валютного регулювання.....

140


3.2

Визначення оптимального рівня золотовалютних резервів як методу страхування від «раптової зупинки» припливу капіталу…….………..

154


3.3

Система валютного регулювання НБУ в умовах подальшої трансформації економіки …………………………………………………

175


Висновки до розділу 3…………………………………………………………....

198

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………....

201

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..……………………………………...

206

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….…..

228
Додаток А – Систематизація науково-методичних підходів щодо трактування поняття «валютний ринок»……………………………………..

228

Додаток Б – Систематизація науково-методичних підходів щодо трактування поняття «валютне регулювання»…………………....................

229

Додаток В – Вихідні дані окремих рядів динаміки валютного курсу гривні відносно долара США…….…………………...................................................

230

Додаток Г – Оптимальні і реальні золотовалютні резерви по відношення до ВВП у 2007р. та у 2011р. …………………. ………………………………

231

Додаток Д – Довідки про впровадження результатів дисертаційного
дослідження……………………………………...………………………...…...

232

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах швидкого розвитку процесів інтернаціоналізації та глобалізації (особливо в контексті фінансової нестабільності світової економіки) проблеми ефективної організації системи валютного регулювання займають провідне місце в економічному житті кожної країни, адже їх результатом є формування важливих показників діяльності країн. Впливаючи на загальний стан економіки країни, система валютного регулювання, у свою чергу, значною мірою ним і визначається та залежить від ролі держави у міжнародних валютно-фінансових відносинах.

Враховуючи необхідність інфраструктурної адаптації валютного регулювання, і як результат – подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи та виходу на якісно новий рівень розвитку, особливої актуальності набуває питання формування адаптованої цілісної системи валютного регулювання в умовах фінансової нестабільності економіки країни. Вищезазначена постановка проблеми обумовлює необхідність пошуку механізмів впливу на систему економічних відносин у валютній сфері.

Вивченню теоретико-методологічних засад, розробці практичних аспектів системи валютного регулювання присвячено наукові праці вітчизняних учених: Б.Адамика, О. Бакуна, О.Береславської, С. Боринця, А. Вожжова, А.Гальчинського, О. Гриценка, О. Дзюблюка, Ф. Журавки, С. Михайличенка, А.Мороза, О. Петрика, С. Погасія, М. Савлука, В. Стельмаха та інших. Значний внесок у розробку теоретичних і практичних аспектів організації системи валютного регулювання в умовах фінансової нестабільності економіки зробили зарубіжні економісти: Дж.М.Кейнс, П. Кенен, Л. Красавіна, Р. МакКінон, Р.Манделл, Ф. С. Мишкін, А.Мовсесян, С.Моісєєв, М. Монтес, М. Пебро, І.Платонова, В. Попов, М.Фрідмен, Ф. Хайєк, Г.Хоггарт та інші.

Разом з цим узагальнення напрацювань з даної проблематики, накопичений досвід та отримані результати щодо організації системи валютного регулювання дозволяють зробити висновок про незавершеність досліджень у даному напрямку та актуалізують потребу його подальшого розвитку. Зокрема, на погляд автора, вдосконалення потребують наступні аспекти: заходи антикризового валютного регулювання, дослідження шляхів удосконалення системи валютного регулювання для попереджання негативних наслідків економічних потрясінь. Крім того, існує об’єктивна необхідність у поглибленні теоретико-методологічних засад прогнозування оптимального валютного курсу, а також розвитку науково-методичної бази оптимізації процесу впровадження обґрунтованих управлінських рішень щодо забезпечення збалансованої структури золотовалютних резервів.

Актуальність вирішення вказаних проблем та недостатній рівень їх теоретико-методологічного обґрунтування обумовили вибір теми, мети та завдань дисертаційної роботи, підкреслюють її актуальність і значущість розроблених теоретичних і практичних рекомендацій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження узгоджується з пріоритетними напрямами наукових розробок, що були здійснені в рамках науково-дослідних тем ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», у виконанні яких автор брав участь особисто. До звіту за темою «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965) увійшли пропозиції дисертанта з підготовки рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку системи валютного регулювання для нейтралізації негативних наслідків економічних дисбалансів, а також щодо оптимізації рівня золотовалютних резервів як методу страхування від «раптової зупинки» припливу капіталу в системі валютного регулювання; за темою «Стан та перспективи розвитку банківської системи України» (номер державної реєстрації 0190U044204) – пропозиції щодо здійснення гібридного моделювання як інструмента прогнозування оптимального валютного курсу та формування підходів до регулювання обмінного курсу гривні в умовах нестабільності економіки.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методологічних засад, науково-методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо організації системи валютного регулювання в Україні в контексті фінансової нестабільності економіки.

Сформульована мета обумовила необхідність вирішення наступних наукових завдань:

• узагальнити теоретичні підходи до сутності, цілей, задач, функцій, інструментів системи валютного регулювання;

• дослідити особливості еволюції розвитку системи валютного регулювання;

• систематизувати досвід впровадження емпіричних антикризових моделей в системі валютного регулювання;

• проаналізувати та систематизувати сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку системи валютного регулювання в Україні та світі;

• визначити особливості забезпечення збалансованого антикризового валютного регулювання;

• дослідити роль і місце золотовалютних резервів в системі валютного регулювання країни;

• розробити науково-методичні підходи до прогнозування оптимального валютного курсу в умовах кризових потрясінь;

• обґрунтувати науково-методичні засади визначення оптимального рівня золотовалютних резервів країни;

• обґрунтувати шляхи вдосконалення системи валютного регулювання з метою попередження негативних наслідків економічних потрясінь.

Об’єктом дослідження є система валютного регулювання у контексті фінансової нестабільності економіки.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та науково-методичне забезпечення ефективного функціонування системи валютного регулювання в умовах фінансової нестабільності економіки.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження виступають: фундаментальні положення економічної теорії, теорії державних фінансів, грошового обігу та кредиту, міжнародної економіки, сучасні концепції міжнародної торгівлі, валютного регулювання, здійснення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, теорії оптимізації; напрацювання вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені проблемам валютного регулювання, сучасних концепцій управління золотовалютними резервами та регулювання обмінного курсу гривні Національним банком України.

У процесі дослідження застосовувалися наступні методи: емпіричних і теоретичних досліджень (аналіз, синтез і групування) – при розкритті сутності, функцій, механізму та інструментів валютного регулювання в умовах трансформації світової валютної системи та дослідження ролі і місця валютного регулювання в умовах нестабільності економіки; логічного узагальнення – при визначенні особливостей світового історичного досвіду впровадження валютного регулювання; порівняльний і статистичний аналізи – при дослідженні особливостей розвитку системи валютного регулювання в Україні; моделювання – при розробці підходу до побудови оптимального рівня золотовалютних резервів; регресійний аналіз – при розробці гібридної динамічної моделі щодо прогнозування оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання.

Інформаційну та фактологічну базу наукового дослідження складають закони України, укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, офіційні дані Національного банку України, Державного комітету статистики України, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аналітична інформація Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського центрального банку, Федеральної резервної системи США та інших фінансових організацій, статистичні звіти науково-дослідних установ, а також наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні наукової задачі поглиблення теоретико-методологічних засад і розвитку науково-методичного інструментарію системи валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності економіки.

До найбільш істотних результатів, що визначають наукову новизну, автором віднесено наступні положення:вперше:

• запропоновано концептуальний підхід до прогнозування оптимального валютного курсу, в основу якого покладено гібридну динамічну модель, побудовану шляхом злиття економіко-математичних моделей та інтегрованих моделей авторегресії. Розроблена модель є інструментом прогнозування оптимального обмінного курсу з урахуванням стохастичних змін зовнішнього середовища, зокрема, динаміки розвитку валютного ринку України;удосконалено:

• науково-методичне забезпечення оцінки еволюційного розвитку системи валютного регулювання, особливістю якого є врахування взаємозв’язку циклічності економічних процесів, що дозволило обґрунтувати часові межі основних етапів регулювання валютних відносин і визначити пріоритетні завдання валютної політики держави на кожному етапі;

• науково-методичний підхід до періодизації фаз фінансово-економічної кризи в Україні протягом 2008–2012 рр. Проведено в систематизованому вигляді з відповідним обґрунтуванням заходи антикризового валютного регулювання на кожному з виділених етапів;

• науково-методичний підхід до визначення оптимального рівня золотовалютних резервів центрального банку країни як методу страхування від “раптової зупинки” припливу капіталу в системі валютного регулювання, який, на відміну від існуючих, мінімізує ймовірність «раптової зупинки» за допомогою емпіричних моделей;набули подальшого розвитку:

• методологічні засади організації системи валютного регулювання шляхом побудови структурної схеми за допомогою методу тетрабазисів, що включає об’єкт дослідження та чотири компоненти: економічне, правове, організаційне та науково-методичне забезпечення системи валютного регулювання. Це дозволило більш повно розкрити сутність і зміст поняття валютного регулювання;

• економічний зміст поняття «валютний ринок», яке в межах даного дослідження пропонується розглядати як систему стійких економічних, юридичних, організаційних і комунікаційних відносин між його суб’єктами, пов’язаними з операціями купівлі-продажу іноземної валюти та інших валютних цінностей, а також спекулятивними операціями, арбітражем, операціями зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійсненням інвестицій та інших видів діяльності за визначеним обмінним курсом, що формується на основі законів попиту та пропозиції;

• сутність поняття «валютне регулювання», яке пропонується розглядати як систему законодавчих норм і економічних заходів, що реалізуються державою в особі уповноважених органів з метою організації національної валютної системи країни відповідно до основних принципів розвитку світової валютної системи, забезпечення валютної стабільності та ефективного функціонування механізму валютно-фінансових відносин з іншими країнами з використанням адміністративних та економічних методів впливу на учасників валютних відносин щодо валютної політики в державі;Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у використанні теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій щодо розробки системи валютного регулювання країни, стійкої до кризових потрясінь.

Пропозиції автора щодо вдосконалення нормативно-правого забезпечення вітчизняної системи валютного регулювання з метою мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи використано в Центрі наукових досліджень Національного банку України (довідка про впровадження від 04.02.2013 № 53-117/175); щодо гібридної динамічної моделі прогнозування валютного курсу – в діяльності ПАТ «Перший український міжнародний банк» (довідка про впровадження від 08.02.2013 № 61); щодо науково-теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій відносно прогнозування економічного розвитку України на 2014–2017 рр. в сегменті валютних відносин – в діяльність ПАТ «Дельта Банк» (довідка про впровадження від 08.02.2013 № 1827); щодо факторів впливу на курсоутворення, оцінки та управління валютними ризиками в умовах нестабільності економіки – в діяльність ПАТ «Русский стандарт» (довідка про впровадження від 08.02.2013 № 22/51-06-00015).

Результати наукових розробок використовуються у навчальному процесі ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» при викладанні дисциплін: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Економіко-математичні методи і моделі» (акт від 21.11.2012).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації і розробки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікованих працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані у дисертаційній роботі лише в межах особистого внеску.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені, обговорювались і отримали схвальну оцінку на науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси, 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 2009–2012 рр.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 2009–2012 рр.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 13 наукових працях загальним обсягом 5,01 друк. арк., з яких особисто автору належать 4,20 друк. арк., у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 6 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації складає 237 сторінок, у тому числі на 65 сторінках розміщено 12 таблиць, 28 рисунків, 5 додатків і список літератури з 203 найменувань. Основний текст дисертації складає 172 сторінки.

РОЗДІЛ 1

НАУКОВО-МЕТОДИЧНе забезпечення СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ з урахуванням нестабільності економіки

1.1. Теоретико-методологічні підходи до формування системи валютного регулювання

В умовах швидкого розвитку інтернаціоналізації та глобалізації економічних процесів міжнародні проблеми сучасного валютного регулювання займають провідне місце у економічному житті кожної країни. Система сучасного глобалізму за своєю природою є пульсуючим явищем, що, в свою чергу, переживає періоди підйому та спаду, сповільнення та прискорення, а отже криза глобалізму закладена у його природі [22]. Наукові дослідження ґенези та економічної природи сучасної системи глобалізму довели перехідний характер системи корпоративно-державного глобалізму та ймовірність краху даної системи внаслідок загострення його внутрішніх та зовнішніх конфліктів. В історичному вимірі економічна наука свідчить про те, що економічні кризи беруть свій відлік з 1825 року і найбільшим потрясінням для світової економіки вважалась Велика депресія 1929 – 1933 рр.

На нашу думку, причини фінансової нестабільності полягають також у незбалансованих взаємовідносинах основних гравців глобальних ринків – США, Євросоюзу та країн Азії. Нестабільність пов’язана зі спорідненими національними та міжнародними явищами – економічними, циклічними, банківськими, валютними, фінансовими кризами, а також із ринковими коливаннями [4].

Доволі поширеним є виокремлення низки зовнішніх шоків, через які глобальна фінансова нестабільність може впливати на Україну. До причин, що можуть спровокувати такі зовнішні щоки, відносять: фактичну прив’язку курсу гривні до долара США; можливі зміни валютного курсу в разі зумовленої валютними коливаннями різкої зміни міжнародної кон’юнктури та умов торгівлі; можливі зміни кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках [6, 9]. Сучасні події на світовій економічній арені демонструють тісний зв’язок валютної і фінансової сфери, синхронність процесів, що в них відбуваються, показують глобальність їх географічного розповсюдження, а також масштаб їхнього впливу на ключові сфери економіки [10].

Світова історія валютно-фінансових криз за останні десятиліття показала, наскільки сильно впливає валютно-фінансовий сектор на економіку, а також продемонструвала проблеми розробки механізмів антикризового валютного регулювання. Сучасне економічне зростання має бути ключовою метою антикризового валютного регулювання, а підходи до регулювання мають бути орієнтовані не тільки на подолання наслідків кризи, але і на забезпечення трансформаційних змін в економіці до та під час економічної кризи [60]. Таким чином, на нашу думку, застосування антикризового валютного регулювання має особливу актуальність в умовах сучасної світової фінансової кризи.

Задля більш ґрунтовного розгляду поняття «валютне регулювання» вважаємо за доцільне розглянути більш ширші поняття, а саме зосередити увагу на більш широких категоріях, таких як «валютний ринок» та «валютна політика». Виходячи з того, що методи та інструменти системи валютного регулювання застосовуються передусім на валютних ринках, а саме валютне регулювання є невід’ємною частиною валютної політики (рис. 1.1).

Валютний фактор – один з ключових елементів розвитку світової економіки, особливо проявляється в умовах фінансових криз. Економічні процеси у валютній


Рисунок 1.1 – Місце валютного регулювання у валютній політиці держави (авторська розробка)


сфері формуються під впливом великої кількості політичних, економічних та інших чинників міжнародного, а також внутрішнього характеру [5].

Швидке переміщення великих фінансових ресурсів між країнами світу здійснюється завдяки використанню сучасних технічних можливостей, тому, на нашу думку, валютний та фінансові ринки носять інтернаціональний та глобальний характер. Міжнародний платіжний оборот, що пов’язаний з оплатою зобов’язань фізичних і юридичних осіб країн світу, а також грошових вимог, обслуговується валютним ринком. А отже, саме валютний ринок є однією з ключових форм забезпечення світових господарських зв’язків, що виконує по суті функції міжнародної грошової системи, а також сприяє здійсненню міжнародних інвестицій та торгівлі.

Аналіз науково-методичних підходів щодо розуміння сутності «валютного ринку», систематизованих нами в таблиці – додатку А [228], дозволяє стверджувати, що загальновизнаного та усталеного підходу щодо визначення даного економічного поняття як у вітчизняній, так і у зарубіжній економічній літературі не розкрито повністю.

Більшість авторів, зокрема О.В. Дзюблюк [64], Ф.О. Журавка [80], В.А.Ющенко [191], В.І. Міщенко [58], С.В. Мочерний [125] та І.Н.Платонова [39] визначають валютний ринок як систему економічних відносин. Разом з тим існує цілий ряд наукових робіт, в яких валютний ринок розглядається як сектор грошового ринку (А.М. Мороз [184]), а також як сукупність спеціальних інститутів та механізмів (М.А. Савлук [57]).

Слід відзначити вагомі уточнення В.А. Ющенка та В.І. Міщенка [191] щодо спектру операцій – купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху іноземних капіталів, в той час як інші науковці згадують лише операцій з купівлі-продажу валют, а також влучне доповнення Ф.О. Журавки [75] щодо засобів здійснення операцій – сучасних засобів фінансової телекомунікації.

Не дивлячись на вищеперераховані відмінності у визначенні сутності валютного ринку, всі науковці єдині у думці, що за функціональним змістом валютні ринки забезпечують своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, хеджування валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів.

Таким чином, можна стверджувати, що в вузькому розумінні валютний ринок розглядається як система економічних відносин щодо операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. В широкому розумінні валютний ринок, на нашу думку, це система стійких економічних, організаційних та юридичних відносин між учасниками міжнародних розрахунків, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземної валюти та інших валютних цінностей, а також спекулятивними операціями, арбітражем, операцій зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності за визначеним валютним курсом, що формується на основі законів попиту та пропозиції, за допомогою сукупності сучасних засобів фінансової телекомунікації, а саме телекс, інформаційні системи, телефон, спеціалізовані комп’ютерні системи та ін.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка