Система менеджменту якості навчальна програмаСкачати 234.51 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір234.51 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик"_____"__________2015 р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Актуальні проблеми когнітивної психології"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"

Напрям підготовки: 6.030102 "Психологія"


Курс – 4 Семестр – 7


Аудиторні заняття – 51 Диференційований залік – 7 семестр

Самостійна робота – 57

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3
Індекс Н8-6.030102/12-5.2.4
СМЯ НАУ НП 12.01.11-01-2015
Навчальна програма дисципліни "Актуальні проблеми когнітивної психології" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.030102/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030102 "Психологія", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од., та наказу ректора від 24.04.2014 №79/од

Навчальну програму розробила

к.психол.наук _________ Н. Гординя
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030102 "Психологія" (спеціальність 7/8.03010201 "Психологія") – кафедри авіаційної психології, протокол № _____ від "_____"___________2014 р.

Завідувач кафедри __________________________________ О. Петренко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.


Голова НМРР _____________________________________С. Яґодзінський


УЗГОДЖЕНО


Директор ГМІ

_______________ А. Гудманян


"____"____________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник - 2


ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль № 1 "Когнітивна психологія: основні поняття, історія розвитку та аналіз сучасних досліджень" …………………………………………………

2.2. Модуль № 2 "Вплив когнітивно-стильових характеристик на професійну діяльність фахівців різних спеціальностей. Перспективи дослідження когнітивно-стильових характеристик у авіаційній галузі"……………………………………………………………………………...

3. Список рекомендованих джерел ………………......................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ……………………..


4

4

44

4

55

5
6


7
8

111. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна направлена на ознайомлення студентів-психологів із когнітивним напрямом у психології. Аналіз сучасних підходів дослідження когнітивної психології дозволяє розширити сучасні наукові знання психологів не тільки щодо закономірностей пізнавальної діяльності особистості, а й поглибити розуміння проявів індивідуальних відмінностей між людьми у способах пізнання навколишньої дійсності. Проаналізувати стійкі пізнавальні стратегії, які відображаються в індивідуальному сприйнятті та обробці інформації, а також в її структуризації, оцінюванні та контролі.

Також даний курс направлений на вивчення когнітивно-стильових характеристик фахівців операторського профілю з позицій впливу на успішність практичної підготовки та діяльності. Матеріали курсу можуть бути використані майбутніми психологами при проведенні професійного психологічного відбору фахівців різних спеціальностей, при індивідуальному консультуванню та психодіагностиці.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни


 1. Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основними поняттями когнітивної психології, історією її розвитку, вивченням когнітивно-стильових характеристик фахівців, а також детермінантів когнітивного розвитку особистості, що є найбільш доцільними при проведенні професійного відбору фахівців, діагностиці та консультативній роботі.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • систематизувати уявлення про основні напрями дослідження у когнітивній психології, ознайомлення із закономірностями та понятійним апаратом, що характеризує когнітивну сферу особистості;

 • розглянути основні когнітивно-стильові характеристики особистості та їх вплив на професійну підготовку та діяльність фахівців різних спеціальностей;

 • проаналізувати детермінанти когнітивного розвитку особистості;

 • ознайомитися із психодіагностичними методами дослідження у когнітивній психології та основами когнітивної психотерапії Л. Бека;

 • проаналізувати основні наукові проблеми когнітивної психології, які ґрунтуються на сучасних дослідженнях у сфері психолінгвістики, нейропсихології та понятті «штучного інтелекту».

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні поняття та історію розвитку когнітивної психології;

 • аналіз проблеми когнітивних стилів у вітчизняній і зарубіжній психології;

 • основні когнітивно-стильові характеристики та їх вплив на професійну підготовку і діяльність фахівців;

 • психодіагностичні методи у когнітивній психології ;

 • особливості впливу когнітивно-стильових характеристик на тренажерну підготовку та професійне становлення фахівців операторського профілю;

 • перспективи вивчення когнітивно-стильових характеристик у сучасних когнітивних дослідженнях.

Вміти:

– здійснювати підбір психодіагностичних методик направлених на визначення когнітивно-стильових характеристик фахівців різних спеціальностей при їхньому професійному відборі.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається із двох класичних навчальних модулів.


1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Когнітивна психологія: основні поняття, історія розвитку та аналіз сучасних досліджень" студент повинен

Знати:

 • історію виникнення і розвитку напрямку «Когнітивна психологія»;

 • основні поняття когнітивної психології;

 • наукові дослідження Дж. Міллера і У. Нейсера та їхню роль у становленні когнітивної психології;

 • детермінанти когнітивного розвитку особистості;

 • роль спадковості і середовища у когнітивному розвитку особистості;

 • сучасні дослідження інтелекту особистості;

 • основи когнітивної психотерапії.


Вміти:

– Аналізувати основні теорії наукових досліджень, які вплинули на становлення когнітивної психології та детермінанти когнітивного розвитку особистості.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 2 "Вплив когнітивно-стильових характеристик на професійну діяльність фахівців різних спеціальностей. Перспективи дослідження когнітивно-стильових характеристик у авіаційній галузі" студент повинен:

Знати:


 • етапи становлення поняття «когнітивний стиль»;

 • основні когнітивно-стильові характеристики (параметри когнітивних стилів;

 • полезалежність-поленезалежність;

 • імпульсивність-рефлективність;

 • ригідність-гнучкість пізнавального контролю;

 • когнітивна простота-когнітивна складність;

 • вузькість-широта діапазону еквіваленту;

 • вплив когнітивно-стильових характеристик на професійну діяльність фахівців різних спеціальностей;

 • перспективи дослідження когнітивно-стильових характеристик у авіаційній галузі.

Вміти:

 • аналізувати основні відмінності між когнітивно-стильовими характеристиками та визначати їх роль у професійній підготовці та діяльності фахівців різних спеціальностей, а також у авіаційній галузі;

 • застосовувати психодіагностичні методики направлені на вивчення когнітивно-стильових характеристик у психологічному професійному відборі фахівців операторського профілю.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Когнітивна психологія: основні поняття, історія розвитку та аналіз сучасних досліджень".

Тема 2.1.1. Історія розвитку когнітивної психології.

Основні поняття когнітивної психології: когнітивні схеми, фрейми, когнітивні контролі, ригідність пізнавального контролю, диференційованість психічних систем. Роль біхевіоризму, гуманістичної психології та інформаційного підходу у становленні когнітивної психології як наукового напрямку дослідження. Аналіз наукових праць Дж. Міллера і У. Нейсера та створення першого центру когнітивних досліджень в Гарвардському університеті.

Тема 2.1.2. Становлення когнітивної психології як наукового напряму дослідження.

Передумови виникнення. Об’єкт, предмет, методи та завдання когнітивної психології.

Тема 2.1.3. Детермінанти когнітивного розвитку особистості.

Роль спадковості і середовища у когнітивному розвитку особистості. Роль генотипу і спадковості на рівень розвитку інтелекту індивіда. Модель «структури інтелекту» – SI за Дж. Гілфордом. Поняття «біологічний», «соціальний» і «психометричний» інтелект. Вплив спадковості на розвиток вербального (словесно-логічного) інтелекту. Особливості вивчення когнітивних стилів та їх взаємозв’язки з інтелектом особистості.

Тема 2.1.4 Основи когнітивної психотерапії.

Загальнотеоретичні положення когнітивної терапії. Основні відмінності когнітивної терапії від психоаналізу та поведінкової терапії.


2.2. Модуль № 2 "Вплив когнітивно-стильових характеристик на професійну діяльність фахівців різних спеціальностей. Перспективи дослідження когнітивно-стильових характеристик у авіаційній галузі".

Тема 2.2.1. Етапи становлення поняття «когнітивний стиль».

Наукові розробки Г. Олпорта та Р. Стагнера. Поняття індивідуально-перцептивних стилів. Напрямок «Новий погляд» у американській психології. Наукові погляди Г. Клейна і Г. Гарднера у становленні поняття «когнітивний стиль». Поняття когнітивних контролів. Дослідження Менінгерської школи. Американський та європейський напрями дослідження когнітивних стилів. Індивідуальний стиль діяльності. Структурно-функціональний період дослідження проблематики когнітивно-стильових характеристик. Основні функції когнітивних стилів.

Тема 2.2.2. Основні когнітивно-стильові характеристики (параметри когнітивних стилів. Полезалежність-поленезалежність. Імпульсивність-рефлективність.

Визначення основних понять. Основні відмінності у сприйнятті, аналізі, обробці інформації у полезалежних і поленезалежних індивідів. Вплив поленезалежності на успішність навчальної діяльності. Основні психодіагностичні методики на визначення полезалежності-поленезалежності. Аналітичний та тематичний спосіб категоризації у поведінці індивідів. Поняття «когнітивного темпу». Змістові та динамічні аспекти сприйняття, аналізу, обробки інформації та прийняття рішення. Детермінанти індивідуальних розрізнень у швидкості прийняття рішення за Дж. Каганом.

Тема 2.2.3. Ригідність-гнучкість пізнавального контролю. Когнітивна простота-когнітивна складність. Вузькість-широта діапазону еквіваленту.

Сенсорно-перцептивне та вербально-мовленнєвий способи кодування інформації. Поняття «симтомокомлексу ригідності», «сенситивної ригідності», «установочної ригідності» та ін. Аналіз емпіричних досліджень сучасних науковців спрямованих на визначення стильових характеристик: «когнітивна простота-когнітивна складність» та «вузькість-широта діапазону еквіваленту». Основні психодіагностичні методики на визначення стильових характеристик: «когнітивна простота-когнітивна складність» та «вузькість-широта діапазону еквіваленту».

Тема 2.2.4. Вплив когнітивно-стильових характеристик на професійну діяльність фахівців різних спеціальностей та перспективи дослідження когнітивно-стильових характеристик у авіаційній галузі.

Роль когнітивно-стильових характеристик у професійній підготовці та діяльності фахівців. Вплив когнітивно-стильових характеристик на показники успішності професійної підготовки та діяльності фахівців різних спеціальностей. Дослідження когнітивно-стильових характеристик у фахівців операторського профілю.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психол.:В 2 т. / Борис Митрофанович Величковский. – М. : Академия, 2006. – 447с. : ил. – (Серия „Основы современного человекознания”).

3.2.2. Гординя Н. Д. Аналіз проблеми когнітивних стилів у наукових дослідженнях / Н. Д. Гординя // Вісник Національного університету оборони України: зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 1 (26). – С. 159-163.

3.2.3. Гординя Н. Д. Исследование ригидности-гибкости познавательного контроля и импульсивности-рефлективности у студентов-авиадиспетчеров / Н. Д. Гординя // Молодой ученый: ежемесячный научный журнал. – 2013. – №5 (52). – С. 634-638. –режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/52/6938/.

3.2.4. Горизонты когнитивной психологии / Под ред. В.Ф. Спиридонова и М.В. Фаликман. М.: Языки славянских культур, РГГУ, 2012.

3.2.5. Зинченко Т. П. Когнитивная и прикладная психология /


Т. П. Зінченко. – М. : МОДЕК, 2000 г. – 608 с.

3.2.5. Когнитивная психология. Учебник для вузов. [Под ред.


В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова ]. – М. : ПЕР СЭ, 2002 – 480 с.

3.2.6. Когнитивная психология / Р. Солсо. – 6-е изд. – СПб:. Питер, 2011. - 589 с. : (Серия «Мастера психология»).

3.2.7. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума / М. А. Холодная. 2-е изд. – СПб.: Питер. 2004. – 384с.
3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Гординя Н. Д. Роль полезалежності-поленезалежності у професійній підготовці майбутніх фахівців управління повітряним рухом / Н. Д. Гординя // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : НАУ, 2012. – Том X, вип. 21. – С. 42-51.

3.2.2. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

3.2.3. Карпов А. В. Рефлективность как психическое свойство и методика ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т.24, №5. – С. 46-47.

3.2.4. Когнитивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины / РАН; Институт философии [Владислав Александрович Лекторский (отв.ред.)]. – М. : Канон, 2008. – 463с.

3.2.5. Когнитивная психология: история и современность / Под ред.


М.В. Фаликман и В.Ф. Спиридонова. М.: Ломоносовъ, 2011.

3.2.6. Куценко Г. В. Психологічна оцінка когнітивного стилю особистості / Г. В. Куценко, Л. В. Мар’яненко та ін.; [за ред. С.Д. Максименка ]. // Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2000. – С 139-198.

3.2.7. Лобанов А. П. Когнитивная психология: от ощущений до интелекта : учеб. пособие / Александр Павлович Лобанов. – Минск : Новое знание, 2008. – 376 с.

3.2.8. Лобанов А. П. Психология интеллекта и когнитивных стилей / А. П. Лобанов. – Минск: Агенство Владимира Гревцова, 2008. – 296 с.

3.2.9. Максименко С. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності /С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка” Тематичний випуск „Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2010. – Вип. 14. – С. 3-10.

3.2.10. Максименко С. Д., Пасічник І.Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог:Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.12. – C. 3-8.

3.2.11. Максименко С. Д., Пасічник І. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д., Максименко І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології».  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», – 2012. – Вип.20. – С. 3-17. Режим доступу: http://psj.oa.edu.ua/articles/2012/n20/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.

3.2.12. Сікора Л. С. Когнітивна психологія і логіка формування процедур прийняття цільових рішень в надзвичайних ситуаціях / Л. С. Сікора., М. С. Антоник, І. Р Манишин, Р. Л. Ткачук // Українська академія друкарства; Кафедра АСУ Національного ун-ту Львівська політехніка. – Л., 2007. – 57с.

3.2.13. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная [2-ое изд., перераб. и доп. ].  — СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

3.2.14. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума / М. А. Холодная. 2-е изд. – СПб.: Питер. 2004. – 384с.

3.2.15. Холодная М. А. Перспективы исследований в области психологии способностей / М. А. Холодная // Психологический журнал, т.28, №1, 2007, – с.28-37.

3.2.16. Чекалина А. И. Когнитивно-стилевые особенности решения сенсорных задач : автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.01 / А. И. Чекалина. – М., 2008. –24 с.: табл. – Библиогр.: 24 с.

3.2.17. Чекалина А. И. Влияние импульсивности–рефлективности на эффективность решения сенсорных задач с разным уровнем информационной нагрузки [Электронный ресурс]  / А. И. Чекалина, А. Н. Гусев // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 2(16). Режим доступу: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/460-chekalina-gusev16.html.

3.2.18. Petrenko O.V. Human engineering aspects of transforming aircrew performance procedures in view of information technology expansion // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: V World Congress, 25-27 September 2012. – Kyiv, 2012. – P. 8.2.76-8.2.79.Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка