Школа майбутнього першокласникаСкачати 333.67 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір333.67 Kb.
Школа майбутнього першокласника

У зв’язку із запровадженням обов’язкової дошкільної освіти для дітей, які досягли 5-річного віку, особливо актуальною є проблема формування готовності дитини до шкільного життя.

Перед педагогами і батьками стоїть завдання – забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвитку виховання та навчання, який гарантуватиме малюкові достатню й необхідну життєву компетентність, адаптованість та адекватну зорієнтованість у довкіллі та соціумі.

Відомо, що шостий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В ньому відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, важливі зміни у сприйманні пам’яті, мисленні. Провідною діяльністю дітей цього віку є гра, зокрема творча сюжетно-рольова. У цей рік суттєво змінюється самосвідомість: формується самооцінка, розвивається здатність аналізувати й осмислювати власні дії. Прихід до школи - це початок нового етапу у житті 6-річної дитини.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» важливо створити кожній дитині можливості для здобуття якісної дошкільної освіти та рівні стартові умови для отримання початкової освіти.

Зміст дошкільної та початкової ланки освіти знаходить своє відображення у Державних стандартах і програмах відповідних галузей. Зокрема оновлений зміст дошкільної освіти відтворено у Базовому компоненті дошкільної освіти України. Зміст початкової шкільної освіти викладено в Державному стандарті початкової загальної освіти. Він передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів вміння і бажання вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних навичок, основ здорового способу життя.

Відповідно до чинного стандарту складаються програми для початкової школи.

У Державному стандарті початкової загальної освіти та Базовому компоненті дошкільної освіти України багато спільного, зокрема, посилено роль розвивальних завдань, які покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, естетичний розвиток.

Забезпечення наступності та перспективності змісту освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя.

Щоб процес адаптації дітей до шкільного життя пройшов успішно, доцільно завчасно розпочати підготовку дітей до школи. Заняття з майбутніми першокласниками слід проводити 1 раз на тиждень на базі школи і тривати кожне повинно не більше 1 години.

Учителям, які готуватимуть дітей до школи, особливу увагу слід звернути на формування загальних навчальних, організаційних умінь та гігієнічних навичок, зокрема , уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитання, уміння порівнювати предмети за різними ознаками. Крім того, важливо навчати дітей готувати робочі місця, добирати необхідні навчальні речі на урок, прищеплювати бажання бути охайним, правильно сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.

Пояснювальна записка

до Робочого навчального плану «Школи майбутнього

першокласника»

Робочий навчальний план складено на підставі методичних рекомендацій із базових навчальних предметів МОіН України, розроблених у лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, а саме: . ------української мови — О. Н. Хорошковська;

-математики — Н. П. Листопад, В. С. Шпакова;

-ознайомлення з навколишнім світом — II. М. Бібік, Н. С. Коваль;

-робота з дитячою книгою — В. О. Мартиненко;

-письмо (підготовка руки до письма) — О. Ю. Прищепа.

Розроблені навчальні матеріали орієнтовані на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та на програми дошкільної освіти «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженої МОН України (наказ від№ 1111).

Це програми розвитку, що повною мірою забезпечують реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводять поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно- ціннісний та креативний розвиток.. Окремий акцент зроблено на ігровій діяльності — провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незмінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура робочого навчального плану.

В основі групування матеріалу — ідея формування в дитини 5-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опанування дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості. Програма спрямована не тільки на обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й на розвивальний та виховний аспекти.

Основними завданнями розділу «Розвиток мовлення і підготовка до засвоєння грамоти» є розвиток мовленнєвої компетенції дитини, що містить лексичну, фонетичну, граматичну, діалогічну, комунікативну компетенцію (розвиток фонематичного слуху, навчання говорити чітко, у помірному темпі та регулювати темп мовлення; виховання критичного ставлення до граматичних помилок у власному і чужому мовленні, прагнення до правильності мовлення).

Завдання курсу «Ознайомлення з навколишнім світом» полягають у виявленні та уточненні уявлень дітей 5-річного віку про явища, події, речі, взаємини, стосунки між однолітками, членами сім’ї тощо. Це дасть змогу створити основу для засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень, що відображають основні властивості та закономірності реального світу, упорядковують і організовують пізнавальний досвід дитини, формують позитивне ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду.

Мета курсу «Підготовка до навчання письма» полягає у формуванні елементарних технічних і графічних умінь; розвитку просторових уявлень, уміння орієнтуватися на площині, сторінці альбому, книжки, зошита, упевнено рухатися по площині, уздовж рядка, ритмічно розміщувати на рядку прості зображення, графічні елементи і візерунки з них. Заняття з підготовки письма можна інтегрувати із заняттями образотворчого мистецтва і художньої праці, з певними темами інших предметів.

Мета курсу «Робота з дитячою книгою» — підготовка дітей до систематичного курсу читання в початковій школі; пробудження і підтримання у дошкільників інтересу до дитячої книжки і бажання з нею спілкуватися; розвиток зв’язного мовлення дітей; формування елементарних умінь орієнтуватися у книжці з опорою на такі показники: написи на обкладинці (прочитує педагог), ілюстрації; розвиток уваги до засобів художньої виразності твору; формування навичок обережного поводження із книгою, охайного користування нею; підтримання інтересу до самостійного перегляду, читання книжок, ілюстрування, ліплення за мотивами і під враженням книжок, розігрування творів.

Мета підготовчого періоду навчання математики — виявлення й уточнення математичних уявлень дітей; підготовка дітей до систематичного вивчення математики в початковій школі; стимулювання пізнавальної активностідітей; розвиток розумових здібностей (пам’яті, уваги, образногомислення,фантазії, уяви, конструктивного мислення).

До Робочого навчального плану можна також включити розділ «Психологічний практикум», що містить діагностику функціональної, вольової та інтелектуальної готовності, адже успішність навчання дитини в першому класі суттєво залежатиме від розвитку довільних психічних процесів (за програмою психологічної підготовки дитини до школи Г. А. Цукермана, К. М. Поливанова «Введення до шкільного життя»). Цей курс бажано вводити в квітні-травні.

Учителям, які готуватимуть дітей до школи, необхідно враховувати загальний розвиток дітей, що, зрештою, визначає індивідуальний підхід до кожної дитини. Готуючи дітей до школи, особливу увагу слід звернути на формування загальнонавчальних, організаційних умінь та гігієнічних навичок, зокрема уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитання, уміння порівнювати предмети за різними ознаками, розрізняти спільне й відмінне, мовні явища між собою тощо. Крім того, важливо навчати дітей підготовки робочого місця, добирання необхідних навчальних речей (зошит, олівець, трафарети, лінійка); прищеплювати бажання не запізнюватися на заняття, бути охайним, правильно сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.

Проводячи заняття, учителеві слід ураховувати вікові особливості дітей, насамперед, швидку втомлюваність, нестійкість уваги, образність мислення, недостатнє зміцнення м’язів тіла. Тому на кожному занятті слід надавати перевагу ігровим прийомам роботи; проводити хвилинки відпочинку, що підтримують інтерес до навчання; обирати лагідні форми звертання, слова і дії, що підбадьорювали б дітей, підтримували віру в їх сили. Заняття мають ґрунтуватися на принципі добровільності (якщо дитина не хоче, не варто примушувати її)..

Заняття радимо проводити 1 раз на тиждень у робочий день .

Тривалість заняття не повинна перевищувати 20-25 хвилин ,за день таких занять варто проводити не більше двох з обов’язковою фізкультхвилинкою.

Підготовка до школи має бути системною, комплексною, відповідати індивідуальним особливостям дитини.

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ШМО Директор ЗНЗ №

вчителів початкових класів

(Протокол № від .20 р.)Робочий навчальний план «Школи майбутнього першокласника» (набір на 20 -20 навчальний рік)з/п


Назва предмета

Кількість

ГОД1ІН


1

Розвиток мовлення і підготовка до засвоєння грамоти15


2


Ознайомлення з навколишнім світом8


3


Підготовка до навчання письма9


4
Робота з дитячою книгою4


5


Математика16


6


Психологічний практикум


1

Разом:


52(1)

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ШМО Директор ЗНЗ №

вчителів початкових класів

(Протокол № від . . 20 р.)

ГІлан-графік роботи «Школи майбутнього першокласника» (набір на 20 -20 навчальний рік)Термін


Час


Розклад

ПІБ

учителя

Місце

проведення12.00-13.00Розвиток мовлення Навколишній світ

16.00.-17.00Письмо

Робота з дитячою книгою16.00.-17.00Розвиток мовлення Математика

16.00.-17.00Розвиток мовлення Письмо

16.00.-17.00Математика Навколишній світОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Математика

з/п

Тема заняття

Кількість

годин

Дата

Примітка

ГІлап

Факт


1

Спереду, позаду, поруч, між. Предмет. Фігура. Розрізнення предметів за кольором, за формою. Групування предметів. Лічба


12

Розрізнення предметів за матеріалом, за призначенням. Класифікація предметів. Зверху, знизу, над. Верхній, нижній. Об’єднання груп предметів. Лічба


13

Ліворуч, праворуч. Усередині, посередині, поза. Перший, останній, середній. Виділення з групи предметів певної частини


14

Довгий, короткий. Довший, коротший, однакові завдовжки. Високий, низький. Вищий, нижчий, однакові заввишки


15

Широкий, вузький. Ширший, вужчий, однакові завширшки. Товстий, тонкий. Товщий, тонший, однакові завтовшки


16

Великий, малий. Більший, менший. Пара предметів


17

Більше, менше, порівну


18

Лічба предметів. Один. Багато


19

Кількісна і порядкова лічба. Числа 1,2. Геометричний матеріал. Круг


110

Числа 3, 4. Геометричний матеріал. Трикутник. Чотирикутник


1

11

Число 5. Геометричний матеріал. П’ятикутник


112

Математичні дії додавання та віднімання. Знаки « + » та «-». Приклади


113

Число 6. Геометричний матеріал. Квадрат


114

Числа 7 та 8. Тиждень


115

Числа 9 та 10. Задачі


116

Узагальнення та систематизація набутих знань


1Робота з дитячою книгоюЗ/іІ

Тема заняття

Кількість

годин

Дата

Примітка

План

Факт


1

Як добре, коли вмієш читати. Як улаштована дитяча книга?


12

«Що на городі росте? » Разом прочитаємо — разом відгадаємо


13

Герої казки. Гра «Упізнай казку»


14

Ознайомлення з дитячими журналами. Бібліотека


1


Ознайомлення з навколишнім світомз/п

Тема заняття

Кількість

годин

Дата

ПриміткаПлан

Факт
Розділ «Наша школа»


1

Ознайомлення зі школою. Учимося вчитися


1
Розділ «Сім’я»

2

Ти і твоя сім’я. У тебе вдома

1


Розділ «Дорога від дому до школи»

3

Наша вулиця

1


4

Абетка пішохода

1


Розділ «Де ми живемо»


5

Мій рідний край. Моя країна — Україна


1


6

Моє рідне місто

1


Розділ «Природа навколо нас»


7

Розмаїття рослин. Бережімо зеленого друга — ліс!


18

Розмаїття тваринного світу. Не скривдь жодної тварини!


1


Підготовка до навчання письмаз/п

Тема заняття

Кількість

годин

Дата

Примітка

План

Факт


1

Розміщення предметів на сторінці аркуша. Як тримати олівець, ручку


12

Зображення коротких і подовжених ліній


1


3

Робота в рядку

1


4

Робота в рядку

15

Робота в основному рядку з міжрядковою (допоміжною) лінією


16

Робота в основному рядку з міжрядковою (допоміжною) лінією


1


7

Робота в клітинці, в колі


1


8

Робота в клітинці, в колі


1


9

Штрихування


11
Розвиток мовлення та підготовка до засвоєння грамотиз/п

Тема заняття

Кількість

годин

Дата

Примітка

План

Факт

Розділ І. Розвиток мовлення. Слово. Речення


1

Ми вивчаємо українську мову. Знайомство

1


2

Ти і твоя сім’я. Родина

13

Увічливість. У країні Ввічливості


14

Іграшки. Ігри дітей. Слово — назва предмета


15

Слово — назва дії. Речення

16

Предмети, що нас оточують, їх ознаки


17

Наш дім. Предмети побуту і вжитку. Слова, що нічого не називають (службові). Хто живе поруч із нами


1


Розділ II. У Країні звуків і літер. Елементи фонетики і графіки


8

Хто як голос подає. Звуки людської мови. Голосні звуки

19

У Країні звуків. Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні


110

У Країні звуків. Голосні й приголосні звуки. Склад. Наголос


111

У нас на гостині літери о, а, у. Голосні звуки [о], [а], [у]


112

Ми вчимося читати. Звуки [м], [м’], [т], [т’]


11з

Ми вчимося читати. Звуки [к], [к’], [л], [л’]


114

Ми вчимося читати. Звуки [и], [і]. Літери и, і

1
15

Звуки [н], [н’]. Літера н


1


\


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка