Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів УкраїниСторінка1/11
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Лариса Андрієвська,

Валентина Бездрабко,

Сергій Зворський,

Катерина Климова,

Софія Лозова,

Надія Павловська,

Наталія Христова

Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України

В системі довідкового апарату архіву важливе місце посідає систематичний каталог – тип міжфондового архівного довідника, який забезпечує пошук документної інформації на рівні окремого архівного документа чи групи конкретних документів незалежно від їх фондової належності.

В сучасних архівних систематичних каталогах документна інформація представлена за галузями знань і практичної діяльності суспільства згідно зі Схемою єдиної класифікації (СЄК) документної інформації в систематичних каталогах державних архівів СРСР (радянський і дорадянський періоди). В основу будови СЄК було покладено “наукову ідеологію марксизму-ленінізму, яка органічно поєднує в собі партійність і наукову об’єктивність пізнання”. В руслі партійності висвітлювались проблеми і явища як минулого, так і сучасності, особливо закономірності будівництва соціалістичної економіки, державності, культури, керівної ролі комуністичної партії в суспільному житті, соціалістичного інтернаціоналізму і патріотизму. В цьому ж руслі відбувалося користування документами і використання документної інформації.

Позитивним досягненням розроблення і впровадження СЄК було створення умов для вирішення проблеми уніфікації систематичних каталогів з урахуванням наукової класифікації подій, явищ і фактів державного і суспільного життя.

На сучасному етапі розвитку архівної справи виникла потреба в неупередженому висвітленні документної інформації в архівних довідниках, зокрема, в систематичних каталогах, які містять інформацію найнижчого рівня описання – рівня документа чи його частини.

Ефективність пошуку в каталогах документної інформації залежить від вдало обраної схеми її класифікації і внутрішньої систематизації. В пропонованій Схемі інформація класифікується за трьома відділами: 1 – Держава; 2 – Економіка; 3 – Культура (перші цифри індексів); відділи поділяються на підвідділи (другі цифри індексів); розділи, підрозділи, рубрики. Документна інформація класифікується незалежно від історичної періодизації і систематизується за хронологією. Потреба в доповненні чи деталізації інформації задовольняється шляхом введення нових чи доповнення індексів нижчого рівня в кожному конкретному випадку.

При здійсненні автоматизованого пошуку документної інформації першочергового значення набуває створення за єдиними методологічними і методичними засадами структурованої сукупності взаємопов’язаних і взаємодоповнюваних баз даних, які б забезпечили тематичний і адресний пошук архівної інформації. Це передбачає сумісність усіх баз даних за технічним, програмним забезпеченням і засобами доступу до них. Спільні дані, які використовуються в різних базах даних, повинні бути уніфіковані за типом, назвою, семантикою, що зумовлює застосування у пропонованій Схемі тільки цифрової індексації. З цих же причин недоцільним було визнано використання таблиць загальних і спеціальних визначників, розроблених до попередніх СЄК.

До Схеми буде підготовлений алфавітно-предметний покажчик з посиланнями до відповідних індексів і Настанови щодо її застосування.

Під час укладання Схеми було враховано: СЄК (радянський і дорадянський періоди), досвід роботи із систематичними каталогами держархівів України, Основні правила роботи державних архівів України.

Проект підготовлено авторським колективом у складі: Н. М. Христова (керівник), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська.Зауваження, рекомендації, пропозиції просимо надсилати за адресою: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110 або e-mail: nkhristova@archives.gov.ua.
проект

Генеральна схема
класифікації документної інформації
в систематичних каталогах державних архівів України


1 Державний устрій. Державна влада та управління

1.1

Державний устрій
Загальні питання

1.1.1

Територія

1.1.1.1

Кордони державні
Відомості про встановлення, зміни і уточнення кор­донів між Україною та іншими державами, між Ук­раїною і сусідніми республіками СРСР

1.1.1.2

Адміністративно-територіальний поділ
Відомості про проведення адміністративно-терито­ріального поділу, установлення і перенесення ад­мі­ністративних центрів, описання адміністративних одиниць, перейменування населених пунктів

1.1.2

Населення

1.1.2.1

Національний склад


1.1.2.2

Становий склад


1.1.2.3

Класовий склад


1.1.2.4

Облік населення (метричні книги, ЗАГС, регести, реві­зії, списки, реєстри, переписи тощо)

1.1.2.5

Міграція населення (добровільне, стихійне і примусове переселення)

1.1.3

Громадянство
Відомості про набуття, зміну, поновлення, позбав­лен­ня громадянства, правове становище осіб без гро­ма­дянства

1.1.4

Державна символіка (герб, прапор, гімн),столиця держави
Відомості про порядок застосування державної символі­ки, про розроблення проектів, обговорення і затверд­ження державних гербів, прапорів, гімнів України, про внесення змін у державну символіку

1.1.4.1

Регіональна символіка

1.1.4.2

Геральдика

1.1.4.3

Столиця держави, її офіційний статус; перенесення сто­лиці в інше місто

1.1.5

Ордени, медалі, премії державні, галузеві
Відомості про розроблення і затвердження статутів орденів, медалей, положень про державні та галу­зе­ві премії, інших відзнак, описання нагородних зна­ків, в т. ч. їх ескізи і проекти

1.1.5.1

Почесні звання
Відомості про розроблення і затвердження статутів почесних звань

1.1.6

Право. Законодавство. Конституції
Загальні питання
Відомості загального характеру про перші консти-туційні акти, про правове становище окремих ста­нів населення, про звичаєве право, прецеденти

1.1.6.1

Конституції України
Відомості про розроблення, введення, зміни, доповнення і перегляд загальних законів, правових норм і актів

Систематизація за хронологією

1.1.6.2

Правове законодавство з окремих галузей

1.1.6.2.0

Загальні питання

1.1.6.2.1

Конституційне право
Відомості про розроблення, затвердження, на­буття чинності, зміни, доповнення, перегляд норм конституційного права

1.1.6.2.2

Адміністративне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.3

Фінансове право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.4

Підприємницьке право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.5

Цивільне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.6

Цивільно-процесуальне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.7

Антимонопольне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.8

Право приватної власності
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.9

Винахідницьке та раціоналізаторське право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.10

Патентне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.11

Ліцензійне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.12

Авторське право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.13

Спадкове право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.14

Зобов’язувальне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.15

Сімейне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.16

Аграрне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.17

Екологічне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.18

Водоохоронне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.19

Лісоохоронне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.20

Соціально-забезпечувальне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.21

Житлове право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.22

Трудове право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.23

Кримінально-процесуальне право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.23

Кримінально-виконавче право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.6.2.24

Виборче право
За аналогією з 1.1.6.2.1

1.1.7

Виборчі системи
Загальні питання
Відомості про призначення виборів до державних і представницьких (дорадчих) органів влади, вироблення, впровадження, внесення змін і доповнень до виборчих систем

1.1.7.1

Виборчі кампанії. Виборчі комісії

1.1.7.2

Вибори глави держави

1.1.7.3

Вибори до вищих органів державної влади

1.1.7.4

Вибори до місцевих органів державної влади

1.1.7.5

Вибори до органів місцевого самоврядування

1.1.7.6

Права і обов’язки депутатів
Відомості про правовий статус депутатів, перед­ви­бор­чі програми, накази виборців, звіти депутатів пе­ред виборцями, відкликання депутатів

1.1.7.7

Референдуми. Плебісцити

Систематизація за хронологією

1.2

Державна влада. Державне управління

1.2.1

Система органів державної влади і управління

1.2.1.0

Загальні питання

Відомості про створення, реорганізацію, перемі­щення, ліквідацію окремих органів державної вла­ди і управління, зміни структури, функціонального призначення тощо

1.2.1.1

Глава держави


1.2.1.3

Законодавчі органи


1.2.1.3.1

Вищі, центральні органи законодавчої влади

1.2.1.3.2

Місцеві органи державної влади

1.2.1.4

Виконавчі органи державної влади і управління

1.2.1.4.1

Вищі, центральні органи виконавчої влади

1.2.1.4.2

Місцеві органи державної влади і управління

1.2.1.4.3

Органи місцевого самоврядування

1.2.1.5

Органи земського самоврядування

1.2.1.6

Органи станового самоуправління

1.2.1.7

Органи державного і народного контролю

1.2.2

Внутрішня політика

1.2.2.1

Національна політика
Відомості про державне регулювання міжна­ціо­нальних відносин, забезпечення економічних, со­ціальних, культурних потреб національних меншин

1.2.2.2

Соціальна політика
Відомості про державне регулювання і прийняття політичних рішень в галузі соціального розвитку

1.2.2.3

Економічна політика
За аналогією з 1.2.2.2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка