Семінар Загальне поняття про соціологіюСкачати 101.34 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір101.34 Kb.


Плани практичних занять з дисципліни «Соціологія масових комунікацій»
Семінар 1. Загальне поняття про соціологію

План.


1. Визначення соціології. Історія розвитку соціологічних знань.

2. Структура соціології.

3. Cоціологія масових комунікацій, її виникнення та ровиток.

4. Організація і проведення конкретного соціологічного дослідження.


Контрольні запитання та завдання

1. Що таке "масова комунікація"?

2. Які напрямки впливу масової комунікації на людей ви можете назвати?

3. За яких умов виникає інформація?

4. Які риси й аспекти соціальної інформації ви знаєте?

5. Назвіть загальну формулу масової комунікації. Розшифруйте її елементи.

6. Які властивості має діяльність засобів масової комунікації?

8. Як виникла соціологія масових комунікацій?

9. Які напрямки виявилися у соціології масових комунікацій на Заході в 20-30 р.р.?

10. Назвіть особливості досліджень Йєльської школи.

11. Які характерні умови проведення контент-аналізу? В чому його переваги та недоліки?

Рекомендована література


 1. Коробейников В.С. Редакция и аудитория: Социологический анализ. - М.: Мысль, 1983. - С. 3-68.

 2. Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989. - С. 148-149, 347-349.

 3. Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 13-22.

 4. Социология журналистики: Теория, методология, практика / Прохоров Е.П., Фомичева И.Д., Свитич Л.Г. и др.; Под ред. Прохорова Е.П. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 3-52.

 5. Шевченко В.Ф. Преса і соціологічні дослідження читача. Спецкурс. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. - С. 3-8.

 6. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов/Л. Н. Федотова. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.

Семінар 2. Соціологія громадської думки і журналістика

План

 1. Поняття "громадська думка". Теорія та соціологія громадської думки.

 2. Фактори, що впливають на формування громадської думки: тип суспільства, ступінь розвитку демократичних свобод.

 3. Об'єкт і суб'єкт громадської думки. Об'єктивні та суб'єктивні інтереси.

 4. Динаміка громадської думки.

 5. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки.

 6. Процес сприйняття інформації.


Завдання для самостійної роботи


 1. Прогляньте останні дослідження громадської думки, проведені Центром соціологічних досліджень ім. О. Разумкова (веб-ресус: www.razumkov.org.ua.).

 2. Проаналізуйте 3 дослідження (на вибір) та їх результати на предмет того, які аспекти (культури, політики, суспільного життя тощо) і яким чином відображені у думці української громадськості.

 3. Визначте суб’єкт (прошарок населення, що взяв участь у опитуванні) та об’єкт (тема дослідження) обраних досліджень.
 1. Історія вивчення громадської думки.

 2. Громадська думка і античні філософи.

 3. Соціальна оцінка і настанова.

 4. Взаємодія громадської думки і раціонального знання.

 5. Діалектичний підхід до вивчення громадської думки.

 6. Етапи розвитку громадської думки.

 7. Взаємозалежність і єдність індивідуальних і громадських думок.

 8. Роль інтересів і потреб у формуванні думок.

Контрольні запитання та завдання

1. Як ставилися до поняття "громадська думка" античні філософи?

2. У чому полягала суперечність поглядів Гегеля щодо громадської думки?

3. Яку роль грає у громадській думці соціальна оцінка? Назвіть види оцінок.

4. Як формується соціальна настанова?

5. Які відношення між громадською думкою і раціональним знанням?

6. Назвіть етапи розвитку громадської думки.

7. У чому полягає взаємозалежність і єдність індивідуальних і громадських думок?

8. Дайте визначення громадської думки.

9. Чим займається теорія та соціологія громадської думки?

10. Які критерії обрання об'єкту громадської думки?

11. Як визначити суб'єкт громадської думки?

12. Розкрийте процес сприйняття інформації.

Рекомендована література


 1. Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений: Проблемы методологии исследования общественного мнения. - М.: Политиздат, 1967. - 400 с.

 2. Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989.

 3. Пресса и общественное мнение / АН СССР, Институт социологических исследований; Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: Наука, 1986. - 205 с.

 4. Социологические проблемы общественного мнения и деятельности средств массовой информации / Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: ИСИ АН СССР, 1976. - С. 7-21.


Семінар 3. Соціологічні методи дослідження засобів масової комунікації

План.


 1. Поняття про соціологічні методи. Теоретичні й емпіричні методи.

 2. Поняття спостереження.

(Формалізоване і неформалізоване, включене і невключене, польове і лабораторне, систематичне і несистематичне обстеження. Інструментарій спостереження. Переваги і недоліки спостереження. Валідність і достовірність спостереження. Особливості спостереження. )

 1. Об'єктивні та суб'єктивні труднощі спостереження. Етапи планування спостереження. Програма спостереження.

 2. Поняття експерименту як наукового метода. (Класичний і факторний план експерименту. Натурний і уявний експеримент. Вирішальний експеримент. Специфіка експерименту. Умови проведення експерименту.)

 3. Опитування. (Види опитування: анкетування та інтерв'ювання. Переваги та складнощі опитування. Особливості опитування. Інструментарій опитування, критерії його якості. Перевірка надійності й обгрунтованості опитування. Основні фази опитування)

 4. Типи і види питань. Закрите, напівзакрите та відкрите питання, їхня обробка. Формулювання і послідовність питань.


Завдання для самостійної роботи
Обрати тему для соціологічного дослідження громадської думки Бердянського регіону та підготувати програму дослідження громадської думки з обраної проблематики.

Рекомендована література

 1. Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике: Учеб.-метод. пособие для студентов фак. и отд-ний журналистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 57 с.

 2. Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989. - С. 155-157, 169-170, 217-218, 457-458.

 3. Кропотов Л.А. Журналистика на путях социологии: Методы социологического исследования в журналистской практике. Учеб.пособие. Свердловск: УГУ, 1976. - 69 с.

 4. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. - М.: Прогресс, 1972. - С. 197-305, 353-602.

 5. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. - М.: Наука, 1976. - С. 298-479.

 6. Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 72-79.

 7. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике: Учеб.-метод. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 80 с.

Семінар 4. Методи вивчення громадської думки.

План.


 1. Соціогрупові підходи до вивчення громадської думки.

 2. Метод масового опитування у дослідженнях громадської думки.

 3. Використання різновидів соціологічного інтерв’ю для вивчення громадської думки.

 4. Метод фокус-груп як інструмент дослідження.


Завдання для самостійної роботи:

Провести соціологічне дослідження громадської думки за обраною темою та підготовленою програмою, використовуючи один із методів дослідження громадської думки. Поясніть, чому Ви використали той чи інший метод.


Рекомендована література

 1. Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике: Учеб.-метод. пособие для студентов фак. и отд-ний журналистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 57 с.

 2. Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989. - С. 155-157, 169-170, 217-218, 457-458.

 3. Кропотов Л.А. Журналистика на путях социологии: Методы социологического исследования в журналистской практике. Учеб.пособие. Свердловск: УГУ, 1976. - 69 с.

 4. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. - М.: Прогресс, 1972. - С. 197-305, 353-602.

 5. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. - М.: Наука, 1976. - С. 298-479.

 6. Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 72-79.

 7. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике: Учеб.-метод. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 80 с.

Семінар 5. Дослідження змісту комунікації

План.


 1. Класичні методи аналізу змісту.

 2. Різновиди класичних методів аналізу змісту: журналістський аналіз тексту, біографічний метод, історичний метод, літературний метод, лінгвістичний метод тощо.

 3. Внутрішній і зовнішній аналіз документів.

 4. Формалізований метод аналізу змісту - контент-аналіз. Застосування методу контент-аналізу в зарубіжній соціології.

 5. Символьний контент-аналіз Г.Лассвелла і Б.Берельсона.

 6. Інструментальний напрямок О.Джорджа.

 7. Психологічний напрямок Ч.Осгуда.

 8. Статистичний опис преси Ж.Кейзера.

 9. Історія розвитку контент-аналізу в колишньому СРСР.


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення класичних методів аналізу змісту.

2. Які є вади у класичних методів аналізу?

3. Що таке внутрішній і зовнішній аналіз змісту?

4. Назвіть різновиди класичних методів аналізу.

5. Чим відрізняється професійний журналістський аналіз змісту?

6. Наведіть приклад ефективного використання біографічного методу.

7. У чому полягає історичний метод вивчення текстів?

8. Що вивчається за допомогою літературного методу?

9. Чим відрізняється контент-аналіз від класичних методів?

10. Коли і як виник метод контент-аналізу?

11. Назвіть найбільш яскраві приклади контент-аналізу.

12. Які напрямки у контент-аналізі виділилися після другої світової війни?

Рекомендована література


 1. Коробейников В.С. Редакция и аудитория: Социологический анализ. - М.: Мысль, 1983. - С. 116-153.

 2. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества: Метод. указания к курсу "Теория и практика советской журналистики" для студентов-заочников фак-в и отд-й журналистики гос. ун-тов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 79 с.

 3. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. - М.: Прогресс, 1972. - С. 325-326.

 4. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. - М.: Наука, 1976. - С. 319.

 5. Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды: Учеб.-метод. пособие по курсу "Методика конкретно-социологических исследований и журналистика". - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 77 с.Семінар 6. Соціологічні дослідження аудиторії засобів масових комунікацій

План.


 1. Напрямки вивчення аудиторії.

 2. Показники реальної поведінки аудиторії.

 3. Типологізація аудиторії.

 4. Методи вивчення аудиторії.

 5. Опитування: анкетування та інтерв'ювання.

 6. Загальні та спеціалізовані інтерв'ю.

 7. Індивідуальне та групове анкетування.

 8. Поштова анкета. Пресова анкета. Анкета експерта. Щоденникові опитування. Групова співбесіда.

 9. Спостереження.

 10. Вивчення листів.

 11. Соціально-психологічний експеримент.

Контрольні запитання та завдання

1. Розкажіть про історію досліджень аудиторії в Україні.

2. Як розвивалося дослідження зв'язків між газетою і читачами?

3. Що корисного можна запозичити у дослідженнях аудиторії в зарубіжних країнах?

4. Що таке аудиторія?

5. У чому полягає сутність аудиторії? Як її емпірично можна зафіксувати?

6. Що таке реальна і потенційна аудиторія? Навіщо досліджувати потенційну аудиторію?

7. У чому різниця між масовою і спеціалізованою аудиторіями?

8. Що таке цільова аудиторія?

9. Як визначається читацька адреса газетних матеріалів?

10. Назвіть напрямки вивчення аудиторії.

11. Які можна виділити типи аудиторії?

12. Які є методи вивчення аудиторії?
Рекомендована література


 1. Верховская А.И. Социологические методы работы с читательской почтой: Лекции. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 79 с.

 2. Коробейников В.С. Редакция и аудитория: Социологический анализ. - М.: Мысль, 1983. - С. 188-244.

 3. Пресса и общественное мнение / АН СССР, Институт социологических исследований; Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: Наука, 1986. - С. 84-127.

 4. Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 48-55.

 5. Социология журналистики: Теория, методология, практика / Прохоров Е.П., Фомичева И.Д., Свитич Л.Г. и др.; Под ред. Прохорова Е.П. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 53-105.

 6. Шевченко В.Ф. Преса і соціологічні дослідження читача. Спецкурс. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. - 93 с.


Семінар 7. Вивчення ефективності роботи засобів масової комунікацій

План.


 1. Вивчення ефективності засобів масової комунікації у закордонній науці.

 2. Умови впливу на свідомість людей.

 3. Вивчення ефективності роботи телебачення.

 4. Психологічна школа К.Ховленда.

 5. Теорія когнітивного дисонансу.

 6. Проблема "першості" та "нещодавності".

 7. Ефективність емоційної та раціональної аргументації.

 8. Ефективність журналістики: сутність проблеми, критерії та показники.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Ефективність журналістики як об'єкт соціологічного дослідження.

 2. Потенційна і реальна ефективність.

 3. Часткові та комплексні дослідження ефективності журналістики.

 4. Дослідження ефективності.

 5. Шляхи її підвищення.

 6. Дослідження ефективності та дієвості засобів масової комунікації.

 7. Ефективність і дієвість: взаємозв'язок і засоби дослідження.

Контрольні запитання та завдання

1. Чим різняться потенційна та реальна ефективність?

2. Назвіть основний критерій ефективності.

3. Які є типи дослідження ефективності журналістики?

4. Визначте поняття "ефективність матеріалу".

5. Визначте поняття "дієвість матеріалу".

6. Що таке "сплячий ефект"?

7. Поясніть теорію когнітивного дисонансу.

8. Як працюють ефекти "першості" та "нещодавності"?

9. Яка інформація ефективніша: емоційна чи раціональна?Рекомендована література

 1. Пресса и общественное мнение / АН СССР, Институт социологических исследований; Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: Наука, 1986. - С. 128-162.

 2. Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 61-67.

 3. Социологические исследования эффективности журналистики / Под ред. Я.Н.Засурского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 5-9, 171-178.

 4. Социология журналистики: Теория, методология, практика / Прохоров Е.П., Фомичева И.Д., Свитич Л.Г. и др.; Под ред. Прохорова Е.П. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 189-192.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка