Самостійна робота основні засади організації навчального процесу у вищих закладах освіти підготувати реферати з темиСкачати 48.74 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір48.74 Kb.
Самостійна робота 1.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Підготувати реферати з теми

 1. Цілісний навчально-виховний процес у ВНЗ

 2. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в умовах особистісно-орієнтованої системи освіти

 3. Загальні питання удосконалення організації і змісту науково-методичної роботи

 4. Реформування вищої освіти і Болонський процес

 5. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти

 6. Основні засади розвитку вищої освіти в Україні

 7. Система методичного забезпечення навчального процесу.

 8. Зміст освіти як педагогічно-адаптований соціальний досвід, педагогічну адаптовану систему знань, способів діяльності інтелектуального і практичного характеру, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу: система чотирьох компонентів соціального досвіду, віддзеркалену у видах і галузях діяльності, втілених у навчальних предметах і програмах позанавчальної діяльності студентів.

 9. Поняття про навчання як цілеспрямований, соціально обумовлений педагогічно організований процес розвитку (створення) особистості того, хто навчається, який відбувається на основі оволодіння систематизованими науковими знаннями і способами діяльності, що відбивають склад духовної й матеріальної культури людства.

 10. Учіння як специфічна діяльність, яка передбачає конкретні цілі, зміст, принципи, методи, організаційні форми навчальної роботи, навчальні дії, що забезпечують оволодіння студентами змістом освіти, його розвиток і виховання.

 11. Структурні компоненти навчання: цільовий, мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, емоційно-вольовий, контрольно-регулюючий і оцінно-результативний, які реалізуються як викладачем, так і студентом у сумісній діяльності.

 12. Сторони процесу навчання: діяльність викладача (викладання) та діяльність студента (учіння).

 13. Етапи процесу навчання: дидактичне проектування навчання студентів; формування потреб у оволодінні змістом освіти, мотивів навчальної діяльності; організація навчально-пізнавальної діяльності студентів; контроль і оцінювання результатів навчальної діяльності.

 14. Діяльність студента: усвідомлення студентами навчально-пізнавальної діяльності, мети й завдань, сприйняття навчального матеріалу; самоконтроль, корекція в діяльності; самооцінка її результатів.

 15. Мотивація навчальної діяльності студентів. Соціальні та пізнавальні мотиви. Функції навчання: освітня, розвивальна, виховна.Самостійна робота 2.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Ознайомитися із змістом основних документів Болонського процесу


 1. Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

 2. Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України.

2. Ознайомитися з кредитно-модульною системою організації НВП у ВНЗ:

 1. Формування інформаційного пакету ECTS.

 2. Складання структурно-логічних схем, навчальних планів спеціальностей та індивідуального навчального плану студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 3. Методика формування змістового модуля дисципліни та залікового кредиту.

 4. Розробка шкал оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 5. Формування "Інформаційного пакету" (ВНЗ, факультету, спеціальності).

 6. Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності).

 7. Складання навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності.

 8. Формування індивідуального навчального плану студента.

 9. Розробка структури залікового кредиту курсу.

 10. Створення шкали оцінювання навчальної діяльності студента з курсу

3. Ознайомитися із формами навчання студентів у ВНЗ

Самостійна робота 3.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА І РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА
Підготувати реферати з питань:

 1. Види контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ

 2. Поточний контроль навчальних досягнень студентів у ВНЗ

 3. Семестровий контроль навчальних досягнень студентів у ВНЗ

 4. Державна атестація студентів у ВНЗ


Самостійна робота 4.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Підготувати реферати з питань:

 1. Структура вищої освіти в Україні

 2. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців в Україні

 3. Вищи навчальні заклади

 4. Мережа навчальних закладів України за рівнями акредитації

 5. Організація неперервної підготовки фахівців в Україні

 6. Співпраця системи вищої освіти із зарубіжними країнами

 7. Навчання студентів-іноземців


Самостійна робота 5.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Підготувати реферати з питань:

 1. Нормативна база про вищи навчальні заклади

 2. Вдосконалення механізмів управління ВНЗ

 3. Університетський комплекс

 4. Рада ректорів ВНЗ

 5. Державне управління освітою

 6. Інформаційна система управління ВНЗ

 7. Відокремлені структурні підрозділи ВНЗ

 8. Структурні підрозділи ВНЗ та напрями їх діяльності


Самостійна робота 6.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ
Підготувати реферати з питань

 1. Стандарти надання адміністративних послуг у сфері ліцензування, акредитації в Україні

 2. Ліцензійні умови відкриття нових спеціальностей

 3. Концепція розвитку ВНЗ

 4. Кадровий склад ВНЗ

 5. Матеріально-технічна база ВНЗ

 6. Інформаційне забезпечення навчального процесу ВНЗ

 7. Формування акредитаційної справи

 8. Якість надання освітніх послуг ВНЗ

 9. Самоаналіз діяльності ВНЗ

 10. Акредитацій ні документи. Акредитацій ний сертифікат

 11. Акредитація спеціальності й акредитація ВНЗСамостійна робота 7.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Підготувати реферати за питаннями

 1. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу

 2. Трудовий колектив ВНЗ та його можливості

 3. Основи студентського самоврядування

 4. Професорсько-викладацький склад ВНЗ та вимоги до кваліфікацій

 5. Оплата праці працівників освіти

 6. Організація роботи профспілки ВНЗ

 7. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

 8. Соціальних захист учасників навчально-виховного процесу


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка