Розвиток творчої діяльності студентів машинобудівних спеціальностей із застосуванням проблемних задач вхідні передумовиСкачати 99.57 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір99.57 Kb.
УДК 378.147+681.3
© Карпенко М.А.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОБЛЕМНИХ ЗАДАЧ
Вхідні передумови.

Однією з актуальних проблем, що вирішуються сучасною педагогічною наукою, є проблема підготовки спеціалістів майбутніх технологів машинобудівного профілю з високим творчим потенціалом. Майбутні фахівці повинні вміти адаптуватись до швидких змін соціального прогресу. Науковий аналіз проблеми розвитку творчих здібностей особистості і діяльності студентів дозволив виявити відсутність чітко поставленої організації творчої діяльності студентів у вищих закладах I та II рівня акредитації а також відсутність методики формування творчих здібностей у майбутніх технологів машинобудівного профілю [1]. Тому встає проблема пошуку педагогічних технологій, за допомогою яких буде активізована творча діяльність студентів. Цю проблему можливо вирішити лише в тому випадку, якщо студент протягом навчання сам буде докладати докладає зусильля до отримання солідної бази знань при вивченні спеціальних-технічних дисциплін.


Ціль статті.

Знайти нові технології для організації творчої діяльності майбутнього технолога машинобудівних спеціальностей, які допоможуть студенту:

 стимулювати зацікавленість в оволодінні майбутньою професією;

 знаходити шляхи самостійного вирішування складних задач;

 підвищити якість навчання спеціальних дисциплін не перенавантажуючи пам’ять.
Характеристика проблеми організації творчої діяльності студентів.

Одним із можливостей досягнення підготовки висококваліфікованого спеціаліста є спрямовання конструктивного вдосконалення введення в процес навчання комп’ютерних підручників. Головною метою проекту створення комп’ютерного підручника повинен бути не алгоритм послідовності дій, а стратегічний напрямок вказівок, визначених викладачем, який орієнтує майбутнього фахівця на самостійний, творчий пошук вирішення навчальних задач, систематизуючи роботу студента за формою організації аудиторних і поза аудиторних занять.Для організації творчої роботи студентів, в комп’ютерний підручник необхідно внести матеріал що вивчається не в спрощеному вигляді, а подати його в новій непередбаченій ситуації, тому що тільки подолання труднощів приведе до поглиблення знань та розвитку творчого мислення. [2]. Методикою рішення такої ситуації є розробка проблемних задач, яка відповідає сучасному розвитку даної галузі. Ситуація, що застосовується для вирішення проблем, повинна бути взятою з реальної практики та бути достатньо типовою [3]. При створенні комп’ютерного підручника необхідно визначити об’єм нового матеріалу виходячи з наростаючого об’єму інформації та незмінності часу, відведеного на підготовку спеціаліста. В звичайному підручнику дуже великий об’єм інформації подається в вигляді нагромадження матеріалу, що вивчається разом зі застарілою інформацією[2]. Стратегія викладача при створенні комп’ютерного підручника міститься в тому, щоб скомпонувати навчальний матеріал, раціонально виявити головне. На місце зайвого об’єму інформації слід ввести структурно-супровідний довідник[2]. Такий метод дасть можливість студенту повернутися, при необхідності, до незакріпленого матеріалу, або отримати рекомендації до установи послідуючого кроку та керувати самоконтролем при засвоєнні об’єкту що вивчається.
Постанова і рішення задачі.

Виходячи з визначених вимог до створення комп’ютерного підручника, на перший план виступає задача розробити ефективну методику формування цілісного педагогічного підходу спрямованого на моделювання учбово-творчої діяльності майбутніх фахівців технологів машинобудівних спеціальностей. Метою такої методики повинно бути проектування конкретних виробничих ситуацій і стимулювання тих, хто навчається на подолання труднощів.

Задача вирішувалась в два етапи.  1. На основі аналізу наукових джерел було розроблено модель організації творчої діяльності студентів з використанням в учбово-творчому процесі комп’ютерного підручника із застосуванням проблемних задач (рис.1).

  2. Було проведено експериментальне дослідження для перевірки практичної дії запропонованої моделі.


Цілі експерименту.

Для рішення проблеми організації творчої діяльності, в Машинобудівному коледжі було проведено експеримент, який мав цілі:

Підтвердити теоретичну методику створення і впровадження комп’ютерного підручника із застосуванням проблемних задач в навчальний процес.

Виявити зацікавленість у студентів до своєї спеціальності.

Навчити студентів самостійно вирішувати складні задачі.

Підвищити якість навчання майбутніх професіоналів.


Методика організації творчої діяльності студентів.

На студентському науковому товаристві студентами, разом із викладачами, були розроблені комп’ютерні підручники, спрямовані на моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, що проектували конкретні виробничі ситуації і стимулювали студентів на подолання труднощів.

До експерименту увійшли три комп’ютерних підручника. Перший підручник з дисципліни “Газотурбінні установки“ зі спеціальності “Конструювання та експлуатація турбінних установок”, в цьому навчальному проект було використано частково пошуковий метод [4]. Програма має призначення використовуватись на практичних заняттях, метою яких є оволодіння навиків розрахунків основних показників газотурбінної установки, перевірка економічних показників витрат робочої сировини та економічність самої газової турбіни. Програма базується на раціональному дозуванні учбового матеріалу, забезпечена проблемним завданням, яке отримують студенти, перевіряючи свої результативні дані, стимулює творчій підхід в навчанні, мобілізує самостійне мислення у студентів, трансформуючи проблемну задачу в модель пошукового рішення.


Модель організації творчої діяльності студентів
1 Теоретична частина


2. Рішення типових задач

3.Самостійо-творче рішення задач


Раціонально-тематичний матеріал тематичними розділами та параграфами.

Імітаційно-тематичні схеми об’єкту, що вивчаєтьсяПриклад рішення задач

Вибір теми
Тестові питання для контролю знань.

(Якщо передбачені)


Постанова задачі

Вхідні данні (суперечливі, надлишкові, відсутні)


Час відведений на рішення задачі


Час відведений на роздуми


Візуальна схема для простеження змін в розрахунковій моделі

Розробка розрахункової моделі студентом
Рекомендації спрямовані на подолання труднощів


Очікування загального результату програмою


Точна відповідьНеточна відповідь, з погрішністю від 1- до 10%

Відповіді не має

Оцінка за рейтингом “незадовільна”. Повернення в теоретичну частину

Оцінка за рейтингом

Аналіз отриманої відповіді. Продовження ускладненого рішення задачі

Рис.1. Схема будови комп’ютерного підручника

Другий комп’ютерний підручник розроблено для дисципліни: «Системи Програмного керування в механообробці» до спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях». Для розвитку творчих здібностей студента, необхідних майбутньому фахівцю в своєї області, перед студентами ставляться проблемні задачі «розрахунку координат», що стимулюють шукати шляхи та засоби їх вирішення. У другому проекті також було використано частково-пошуковий метод [4] проблемного навчання. В основу підручника введено принцип створення імітаційного моделювання професійних проблем, конкретних умов динаміки виробництва реальних протиріч та ускладнень, випробувальних в типових професійних проблемних ситуацій. Принцип проблемності даної ситуації реалізується в формі імітації процесу обробки отворів на верстаті з числовим програмним керуванням (ЧПК). Індивідуальні імітаційні завдання мають мету в творчої обставині, надати студентам знання, закріпити навики, та акцентувати уяву на розумінні важливості оптимально якісного програмування операції на технологічних процесах.

Третій комп’ютерний підручник розроблено для курсового проектування до курсу «Деталі машин». В третьому педагогічному проекті було використано дослідницький метод проблемного навчання [4].

Робота програми має мету організувати самостійну роботу студента до розрахунку окремих вузлів або всього механізму за допомогою довідкової літератури і матеріалу лекцій. При переході до кожного нового розділу підручника, обов’язково слідують теоретичні питання, уточняючи, наскільки добре студент засвоїв основні поняття та розрахункові формули, необхідні для виконання розрахунків даного розділу. При цьому комп’ютер контролює правильність вибору необхідних довідникових даних, підказує, де ці данні можна взяти та перевіряє необхідну теоретичну підготовку. Студент по запиту програми вводить вхідні данні в комп’ютер, які вибираються по довідниковій літературі, контролюються на відповідність заданим умовам.

В кінці роботи комп’ютер аналізує степінь підготовки студента и дає рекомендації, на що слід звернути уяву при виконанні курсового проекту. Крім того, в багатьох випадках розрахунок може іти на час. Якщо введенні данні не відповідають умовам роботи проекту механізму, програма наполягає змінити данні. Після цього на екран виводяться розрахунки по даному розділу. Якщо кількість помилок, зроблених студентом при роботі з компютер’ним підручником, перевищує заздалегідь встановлений рівень, то на екран виводиться повідомлення: «Ви допустили …. помилок, рівень Вашої підготовки недостатньо. Почніть розрахунок з початку» і програма повернеться до початку розрахунків.


Результати.

У першому семестрі, при традиційній формі навчання, педагогами було виявлено наступні результати у навчанні (рис.2).Рис. 2. Результати навчання I семестру


Введення комп’ютерних підручників з використанням проблемних задач в другому семестрі значно покращило результати у навчанні (рис.3):

Рис.3. Результати II семеструЕксперимент показав:

У другому семестрі в порівнянні з першим у студентів на спеціальностях:

1) “Конструювання та експлуатація турбінних установок” (ТУ): виявлення зацікавленості до своєї спеціальності збільшилось на 4%, самостійне рішення складних задач на 16 %, якість навчання на 6%.

2) «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» (ОВА): виявлення зацікавленості до своєї спеціальності збільшилось на 2%, самостійне рішення складних задач на 8 %, якість навчання на 10%.

3) “Виробництво двигунів” (ВД): виявлення зацікавленості до своєї спеціальності збільшилось на 4%, самостійне рішення складних задач на 5 %, якість навчання на 3%.
Експеримент підтвердив:

Для розвитку творчої діяльності студентів необхідно створення і впровадження комп’ютерного підручника із застосуванням проблемних задач в навчальний процес.


Висновки.

1 В основу методики організації творчої діяльності повинно бути покладено електронні дидактичні матеріали: комп’ютерні підручники, навчальні посібники, навчальні комп’ютерні програми, які будуть спеціально розроблені для обраної спеціальної дисципліни і мати характерні проблемні задачі.

2. Практичне використання запропонованої моделі, організації творчої діяльності студентів на основі комп’ютерного підручника, показало ефективність її застосування в навчальному процесі.

3. Розроблена модель організації творчої діяльності студентів має інтегрований характер і може використовуватись для інших технічних спеціальностей.

4. Для подальшої організації творчої діяльності майбутніх технологів, необхідно розробити методику розвитку творчих здібностей студентів машинобудівних спеціальностей.
Подальші напрями роботи. У подальших дослідженнях планується визначити складові компоненти формування творчої особистості майбутніх технологів машинобудівних спеціальностей, розробити методику засобів діагностування творчих здібностей для студентів машинобудівних спеціальностей.
Література

1 В.Д. Мороз «Самостійна навчальна робота студентів» Монографія. Харків Машинобудівний коледж. 2003 р. с.37-38.

2. П.Г. Буга «Создание учебных книг для вузов». Изд. Московский Университет 1990г., с.4-25.

3. Ю.Г. Поливець, В.Д.Гуськова .«Методические рекомендации для преподавателей по составлению и решению ситуационных задач на практических занятиях студентов» .Харьков. УЗПИ 1985 г. с.3-8.

4. З.П.Мотова «Проблемное обучение» в организации занятий по курсу аналитической геометрии»./Сб. трудов. «Научно-Методические основы проблемного обучения в вузе». Изд. Ростовского Университета. 1998г. с.138-141.
Карпенко М.А.

Розвиток творчої діяльності студентів машинобудівних спеціальностей із застосуванням проблемних задач

В статті запропонована модель організації творчої діяльності студентів машинобудівних спеціальностей на основі комп’ютерного підручника із застосуванням проблемних задач.


Карпенко М.А.

Развитие творческой деятельности студентов машиностроительных специальностей с применением проблемных задач

В статье предложена модель организации творческой деятельности студентов машиностроительных специальностей на основе компьютерного учебника с использованием проблемных задач.


M.A.Karpenko

Development of creative activity of the students of machine-building specialities with application problematic profession of situations

In clause the model of organization of creative activity of the students of machine-building specialties is offered on the basis of the computer tutorial with use of problem tasks.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка