Розпорядженням голови районної державної адміністрації «22» 1 2013 р. №324/А-2013 положен ня про архівний відділ Миколаївської районної державної адміністрації Одеської областіСкачати 70.51 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір70.51 Kb.
Затверджено

Розпорядженням голови

районної державної

адміністрації «22» 11. 2013 р.

№324/А-2013
П О Л О Ж Е Н НЯ

про архівний відділ Миколаївської районної державної адміністрації

Одеської області (нова редакція)

1. Загальні положення

Архівний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється та підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний державному архіву Одеської області, відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови Одеської обласної держадміністрації, рішеннями, наказами Державного архіву Одеської області, а також положенням про архівний відділ.


2. Основні завдання    1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

    2. Координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,

зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

2.3 Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

2.4 здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
3. Функції
3.1 Складання і за погодженням з Державним архівом Одеської області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

3.2 Забезпечення зберігання, обліку і охорони:

документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

3.2.1 Документів особового походження друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

3.2.2 Облікових документів і довідкового апарату до них;

3.3 Організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

3.4 Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

3.5 Інформування Державного архіву Одеської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

3.6 Ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел

формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;


3.7 Подання на затвердження Державному архіву Одеської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

3.8 Перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

3.9 Надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

3.10 Ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи Державному архіву Одеської області;

3.11 Надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

3.12 Передання Державному архіву Одеської області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

3.13 Створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

3.14 Надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

3.15 Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ;

3.16 Здійснення інших функцій що випливають з покладених на відділ завдань.


4. Права
4.1 Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи,від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

4.2 Отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4.3 Проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

4.4 Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

4.5 Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;
4.6 Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

4.7 Установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом;

4.8 Відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
5. Взаємодія з іншими суб’єктами
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Керівництво
6.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із обласною державною адміністрацією.

6.2 Начальник відповідно до покладених на відділ завдань несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань:

6.2.1 здійснює керівництво архівним відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

6.2.2 подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про архівний відділ;

6.2.3 планує роботу архівного відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

6.2.4 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного відділу;

6.2.5 звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6.2.6 представляє інтереси архівного відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

6.2.7 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного відділу.


7. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.

Склад експертної комісії і положення про неї затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом.8. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

9. Відділ, як юридична особа публічного права має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

10. Граничну численність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка