Робоча програма з курсу "Українська мова" для підготовчогоСкачати 317.26 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір317.26 Kb.
Робоча програма з курсу

“Українська мова”

для підготовчого відділення
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови…” – ці слова відомого українського поета М.Рильського є дуже актуальними в наш час, коли українська мова стала державною, коли вивчення її є обов’язковим у всіх закладах народної освіти, коли функціонування мови в усіх сферах суспільного життя визначається законом про надання українській мові статусу державної, ухваленим 26 жовтня 1989 року, і 10 статтею Конституції України, прийнятою Верховною Радою 28 червня 1996 року.

Оскільки українська мова є державною мовою України, то вільне володіння нею сприяє духовному вдосконаленню слухачів підготовчого відділення, подальшому формуванню і розвитку національної самосвідомості, утвердженню найкращих людських якостей – глибокого патріотизму українського народу, шанобливого ставлення до його духовних скарбів і поваги до інших народів, мов, культур.

Завдання курсу


 • дати слухачам якнайповніші знання про українську мову як основу для формування світоглядних позицій: походження мови, історію розвитку, структуру, функції;

 • навчити широко користуватися всіма багатствами мовних засобів;

 • формувати вміння навички зв’язного усного і писемного мовлення;

 • забезпечити засвоєння орфоепічних і граматичних норм сучасної української літературної мови;

 • виробити і закріпити у слухачів міцні орфографічні та пунктуаційні навички.

Крім того, українська мова як навчальна дисципліна сприяє розв’язанню загальнопедагогічних завдань:

 • виховання студентів;

 • розвитку їхнього логічного мислення;

 • формування вмінь самостійно поповнювати свої знання і підвищувати культуру спілкування.

Програма практичного курсу сучасної української літературної мови побудована за традиційним принципом розташування і послідовності викладу окремих тем, проте вона не передбачає повного теоретичного викладу всіх її пунктів. Вивчене в школі – своєрідна база для нашого курсу. Основний акцент робиться на стилістичному та культурномовному аспектах. Саме з цією метою до кожного заняття, крім висвітлення основного, програмного питання, вводяться вправи і завдання на вдосконалення вимови, правопису, на засвоєння різних груп лексики і засобів образності, фразеології, на переклад, редагування тощо.

Вивчення курсу “Українська мова” тісно пов’язане з українською літературою, географією, історією, археологією тощо.


ВСТУП (10 год)

Поняття української літературної мови. Українська мова як національна мова українського народу і одна з форм вияву його національної культури. Українська літературна мова як унормована, відшліфована форма загальнонародної мови. Поняття про норми літературної мови. Сучасна українська літературна мова як єдина і загальна цілісна система, що поєднує в собі часткові системи (підсистеми): фонетичну, морфологічну, синтаксичну, лексичну та стилістичну. Писемна і усна форма української літературної мови. Діалектна основа української літературної мови. Наукова основа вивчення сучасної української літературної мови (підручники, словники, довідники). Основний зміст і завдання практичного курсу.

Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Загальна характеристика стилів сучасної української літературної мови. Лексико-граматична характеристика наукового стилю.

Походження української мови та української літературної мови. Українська мова серед інших слов’янських мов. Теорії про походження української мови та української літературної мови. Роль старослов’янської мови в процесі формування староруської літературної мови. Характер літературної мови Київської Русі. Характер старокнижної української літературної мови XIV-XVIIIст. Найдавніші українські граматики і словники.

Розвиток нової української літературної мови. Значення творчості І.П.Котляревського і Т.Г.Шевченка в історії розвитку нової української літературної мови. Умови розвитку і стан української літературної мови до Жовтня. Досягнення українського мовознавства. Розвиток української літературної мови після Жовтня. Проблеми розвитку української літературної мови в наш час. Закон про мови в Україні.
Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія (20 год)

Предмет фонетики. Загальна характеристика звуків української мови. Особлива увага звертається на якість українських голосних а, о, е, и порівняно з відповідними російськими. Вимова приголосних д,ж,г,г,ч. М’які, пом’якшені і напівпом’якшені приголосні. Асиміляція. Спрощення в групах приголосних. Подовжені і подвоєні приголосні. Специфічно українські чергування голосних: о та е з і, е з о після шеплячих та й; чергування у-в, і-й; чергування звукосполучень ро, лори, ли. Чергування приголосних.

Склад. Характер складу в українській мові.

Наголос та інтонація. Смислова і граматична функція українського словесного наголосу. Фразовий наголос: синтагматичний, логічний, емфатичний. Членування мовного потоку. Мелодика.

Поняття про орфоепію. Вимова українських голосних. Вимова приголосних. Відсутність оглушення приголосних у кінці слова та всередині слова перед глухим приголосним. Ствердіння приголосного р в кінці слова та складу в українській мові. Вимова груп приголосних при словотворенні та словозміні. Вимова слів іншомовного походження. Сучасні тенденції у вимові слів іншомовного походження, зумовлені впливом змін у правописі (вживання и у власних назвах) та інтерференцією (телєфон, універсітет тощо).

Графіка. Зміни в українському алфавіті. Співвідношення літер і звуків, звукове значення літер ї, є, ю, я. Сполучення літер йо, ьо, їх уживання. Принципи українського правопису. Вживання апострофа та м’якого знака. Правопис суфіксів і префіксів. Правопис іншомовних слів. Вживання великої літери. Правопис прізвищ і географічних назв. Правила переносу частин слів з одного рядка в інший.


Лексика і фразеологія. Українська лексикографія (10год)

Поняття про лексикологію. Словниковий склад мови: самостійні і службові слова, багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Однозначні слова. Терміни.

Поняття про омоніми, синоніми, антоніми, пароніми, перифрази й евфемізми. Склад лексики сучасної української літературної мови із стилістичного погляду: загальновживана лексика, специфічнопобутова лексика, наукова-термінологічна лексика та професіоналізми, адміністративно-ділова, емоційнозабарвлена та поетична лексика, просторіччя, діалектизми, жаргонізми. Використання цих груп лексики в різних стилях української мови. Зміст деяких фахових термінів. Лексика української мови з погляду її походження: корінна українська лексика, запозичені слова, інтернаціоналізми.

Поняття про фразеологізми. Використання фразеологізмів зі стилістичною метою.

Типи словників. Робота з різними типами словників, особливо з енциклопедичними, перкладними, тлумачним, іншомовних слів.

Особливості слововживання: доречність вживання окремих слів і словосполучень. Свідомий вибір слів і словосполучень відповідно до стилю мови.


СЛОВОТВІР (6 год)

Морфологічна будова слова: основа слова, корінь, префікс, суфікс, закінчення. Слова змінні та незмінні.

Способи словотворення: найуживаніші префікси та суфікси, за допомогою яких утворюються спеціальні терміни. Правопис найголовніших іменникових та прикметникових суфіксів. Правопис складних слів.
МОРФОЛОГІЯ (40год)

Іменник. Рід іменників. Особливості узгодження залежних форм з іменниками спільного роду (нероба, плакса,сирота; Шура, Валя тощо) та з іменниками, рід яких в українській мові інший, ніж у російській (типу путь, голуб, біль, кір, степ, Сибір, насип, собака). Визначення роду невідмінюваних іменників-термінів.

Число іменників. Переміщення наголосу з основи на закінчення при творенні називного відмінка множини від іменників чоловічого і жіночого роду на а, я (грім – ) на відміну від російської мови.

Відміна і групи іменників. Категорія відмінка. Вживання і правопис іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини (-а, -я,-- -у,-ю). Форма родового відмінка іменників-термінів чоловічого роду типу аванс – авансу, обіг – обігу, брокер – брокера. Форми родового відмінка однини від іменників чай, цукор в українській і російській мові. Вплив інтерференції на змішування цих форм.

Форми давального і місцевого відмінків однини чоловічого та жіночого роду. Чергування приголосних в іменниках з основою на г, к, х. Паралельні форми: у Вінніпегу – у Вінніпезі, у Данцігу – у Данцізі, у Гамбургу – у Гамбурзі.

Форми орудного відмінка однини іменників твердої, м’якої і мішаної груп. Форма орудного відмінка прізвищ і географічних назв типу Тамбов (-ом, -им).

Форми кличного відмінка. Чергування приголосних при утворенні кличної форми.

Відмінювання українських жіночих прізвищ на приголосний та на –енко в різних ділових паперах. Розбіжності у відмінюванні іменників назв істот та неістот.

Словотвір іменників. Найпродуктивніші іменникові суфікси та префікси, зокрема такі, за допомогою яких утворюються терміни. Правопис іменникових суфіксів. Стилістичне використання іменників жіночого роду, утворених за допомогою суфіксів –к(а), -ш(а): авторка, авторша.

Наголос іменників.

Прикметник. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників; способи їх творення в порівнянні з російською мовою. Утворення присвійних прикметників, зокрема від іменникових основ на г, к, х.

Повні та короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників в українськів мові порівняно з російською мовою, їх стилістичне використання.

Відмінювання прикметників твердої та м’якої груп.

Словотвір прикметників: найхарактерніші прикметникові суфікси та префікси.

Наголос прикметників.

Числівник. розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Особливості відмінювання простих, складних і складених числівників. Вимова та правопис числівників. Особливості узгодження іменників з числівниками два, три, чотири та наголошування цих іменників в українській та російській мовах. Стилістичне використання числівників.

Займенник. Групи за значенням. Відмінювання і правопис займенників. Наголошування заперечних та неозначених займенників. Стилістичне використання різних розрядів займенників.

Дієслово. Граматичні категорії дієслова (час, вид, стан, спосіб). Стилістична взаємозаміна граматичних значень у межах граматичних категорій. Дієвідмінювання. Чергування приголосних при дієвідмінюванні. Особливості дієслівного керування (дякувати кому, сповіщати кого тощо).

Словотвір дієслів. Найхарактерніші дієслівні суфікси й префікси. Співвідносні українсько-російські дієслівні суфікси: ува-ирова (фотографувати - фотографировать), ув-ив (підкручувати – подкручивать), ув-ыв (показувати - показывать), ізува-ирова (полемізувати – полемизировать тощо). Практичне засвоєння дієслівних словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова. Вживання форми 3 особи множини в офіційно-ділових документах типу інструкцій (у реченнях з одним головним членом).

Безособові дієслівні форми на –но, -то та пов’язані з цим питання прикладу. Аналітична і синтаксична форма майбутнього часу дієслів (буду ходити - ходитиму). Форми давноминулого часу, їх стилістична диференціація.

Дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники. Способи їх творення. Відповідність між дієприкметниковими суфіксами в українській та російських мовах (посивілий - посевевший). Паралельні дієприкметникові форми з суфіксами –т, -н (-ен-). Особливості перекладу з російської мови конструкцій з дієприкметниками типу характеризующийся, сигнализирующий (що характеризується, що сигналізує). Використання дієприкметникових зворотів у наукових текстах.

Дієприслівник. Способи творення дієприслівників. Дієприслівниковий зворот. Складні випадки вживання доконаного і недоконаного виду дієприслівників. Використання дієприслівників у наукових текстах. Широке використання у публіцистичному та художньому стилях фразеологізмів з дієприслівниками (висолопивши язика).

Прислівник. Творення і морфологічний склад прислівників. Ступені порівняння прислівників. Правопис прислівників і прислівникових словосполучень.

Прийменник. Групи прийменників за походженням. Закріпленість деяких прийменників за певними відмінковими формами. Особливості вживання деяких прийменників в українській мові порівняно з російською. Правопис прийменників.

Сполучник. Використання деяких сполучників в українській мові. Використання похідних складних сполучників у наукових текстах.

Частка. Групи часток за значенням. Правопис часток з різними частинами мови.

Вигук. Групи вигуків за значенням. Правильне використання вигуків та повнозначних слів, що можуть переходити у вигуки, у текстах. Стилістичне використання вигуків. Відсутність вигуків у науковому та офіційно-діловому стилях.
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (26 год)

Просте речення. Типи простих речень. Використання простих речень в офіційно-діловому стилі. Активне вживання у науковому стилі мови простих речень з великою кількістю уточнюючих другорядних членів у родовому відмінку. Розділові знаки в кінці речення та в кінці рубрик.

Підмет і присудок. Способи вираження підмета і присудка. Вживання тире між підметом і присудком на місці пропущеної зв’язки. Узгодження присудка з різними типами підметів та з однорідними підметами.

Однорідні члени речення. Побудова речень з узагальнюючими словами. Добір однорідних і неоднорідних означень. Розділові знаки при однорідних членах речення.

Відокремлені члени речення. Їх типи. Смислове та інтонаційне виділення другорядних членів речення. Місце відокремлених членів речення у різних стилях мови. Заміна відокремлених членів речення невідокремленими і навпаки.

Речення з відокремленими означеннями. Розділові знаки в них. Речення з відокремленими обставинами. Розділові знаки в них. Речення з відокремленими додатками. Розділові знаки в них. Розділові знаки в реченнях з уточнюючими членами речення.

Вставні слова, словосполучення і речення. Вставні речення. Використання їх у різних стилях мови. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях.

Односкладні речення. Їх місце в різних стилях мови.

Речення із звертаннями. Аналіз різних граматичних форм вираження звертання.

Складне речення. Типи складних речень та їх місце в різних стилях мови.

Складносурядні речення. Аналіз складносурядних речень з єднальними, протиставними і розділовими сполучниками. Розділові знаки в складносурядному реченні.

Складнопідрядні речення. Їх використання в різних стилях мови. Підрядні сполучники в складному реченні. Синоніміка сполучникових засобів (що, котрий, який, чий; де, куди, звідки, коли; щоб, аби, який би та ін.).

Безсполучникові складні речення. Стилістичні функції безсполучникових складних речень, використання їх у різних стилях мови. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Складні синтаксичні конструкції. Період. Типи речень з сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком. Побудова періоду. Стилістичні функції. Побудова тексту.

Пряма, непряма, невласне пряма мова. Заміна прямої мови непрямою і навпаки. Розділові знаки.

Добір цитат. Різні способи введення їх у текст.

Українська пунктуація. Загальний огляд вживання розділових знаків. Залежність пунктуації від змісту та інтонації речень. Використання пунктуації зі стилістичною метою. Так звана авторська пунктуація.
РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсу “ Українська мова” для підготовчого відділення

Усього годин -112

Практичні -112


І. Вступ

ТЕМА 1. Українська мова - державна мова України. Поняття сучасної української

літературної мови. Наукова основа вивчення мови ( підруч­ники, словники, довідники). (2 год.)

ТЕМА 2. Функці ональні стилі сучасної української літературної мови, їх загальна характеристика. (4 год.)

ТЕМА 3. Походження української мови, виникнення української літера­турної мови. Найдавніші українські граматики та словники. (2год.)

ТЕМА 4. Розвиток нової української літературної мови. Досягненя українського мовознавства. “ Конституція України про мову”. (2 год.)


II. Фонетика і орфоепія. Графіка і орфографія

ТЕМА 5. Культура мовлення і практична стилістика. Функціональні можливості стилів української мови. Побудова власних висловлювань,текстів, їх редагування. (2 год.)

ТЕМА 6. Фонетика і орфоепія. Загальна характеристика звуків мови. Вимова приголосних звуків З, Ж, Г, Ґ, Ч. (2 год.)

ТЕМА 7. М'які, пом'якшені й напівпом'якшені приголосні. Асиміляція, дисиміляція. Палаталі зація приголосних. (2 год.)

ТЕМА 8. Спрощення в групах приголосних. Подовжені і подвоєні приголосні. (2 год.)

ТЕМА 9. Тестова контрольна робота № 1 (диктант загального характеру, письмовий переказ тексту в художньому стилі з елементами роздуму, граматичні завдання). (2год.)

ТЕМА 10. Специфічно українські чергування голосних : О та Е з І; Е з О після шиплячих та Й; У-В, 1-Й; РО, ЛО - РИ, ЛИ. Чергування приголосних. (2 год.)

ТЕМА 11. Склад. Характер складу в українській мові. Наголос:словесний і фразовий. Інтонація. Мелодика. (2 год.)

TEMA12. Графіка.Зміни в українському правописі. Співвідношення літер і звуків. (2 год.)

ТЕМА 13. Принципи українського правопису. Правила переносу. Вживання м'якого знака ( Ь) та апострофа ( ). (2год.)

ТЕМА 14. Поняття про орфоепію. Сучасні тенденції у вимові слів ін­шомовного походження ( и замість і). Орфоепічний словник. (2 год.)
III. Лексика і фразеологія. Українська лексикографія

ТЕМА 15. Поняття про лексикографію. Словниковий склад мови. Однозначні і багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова. (2 год)

ТЕМА 16. Поняття про омоніми, синоніми, антоніми, пароніми, пери­фрази та евфемізми (2 год.)

ТЕМА 17. Склад лексики зі стилістичного погляду та з погляду її походження. (2 год)

ТЕМА 18. Фразеологія. Поняття про фразеологізми. Використання фразеологізмів зі стилі- стичною метою. (2 год.)

ТЕМА 19. Типи словників. Характеристика найуживаніших україн­ських словників (енциклопедичних, перекладних, тлумачних, іншомовних слів та ін.). (2год.)IV. Словотвір

ТЕМА 20. Морфемна будова слова: основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс. Слова змінні та незмінні. (2 год.)

ТЕМА 21. Способи словотворення : префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання основ, складноскорочення, безафіксний, перехід з однієї частини мови в іншу. (2 год.)

ТЕМА 22.Тестова контрольна робота №2 (диктант загального характеру із граматичними завданнями). Переклад тексту. (2год.)


V. Морфологія

ТЕМА 23. Іменник. Граматичні категорії іменників. Рід. Число. Від­міни й групи іменників. Категорія відмінка. Синтаксичні особливості. (2 год)

ТЕМА 24. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку однини. Форми давального і місцевого відмінків однини чоловічого та жіночого роду. (2 год)

ТЕМА 25. Форми орудного відмінка однини іменників чоловічого та жіночого роду різних груп. Форми кличного відмінка. Чергування приголосних. (2 год)

ТЕМА 26. Відмінювання українських жіночих прізвищ на приголосний та на -енко в різних ділових паперах. Правопис українських та неукраїнських прізвищ. (2год.) ТЕМА 27. Словотвір іменників. Найпродуктивніші префікси і суфікси. Наголос іменників. Правопис географічних назв. (2 год.)

ТЕМА 28. Прикметник. Розряди за значенням (якісні, відносні, присвійні). Ступені порівняння якісних прикметників. (2год.)

ТЕМА 29. Повні та короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників у нашій мові, їх стилістичне використання. Словотвір. Наголос прикметників. (2 год.)

ТЕМА 30. Числівник. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Особливості відмінювання й наголошування числівників перших двох десятків. (2 год.) ТЕМА 31. Особливості відмінювання числівників від 200 до 900, скла­дених, дробових, збірних та порядкових. Особливості зв'язку числівників з іменниками. (2год.)

ТЕМА 32. Займенник. Групи за значенням. Відмінювання і правопис займенників. Наголошування заперечних та неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками. Стилістичне використання займенників. (2 год.)

ТЕМА 33. Дієслово. Граматичні категорії часу, виду, способу, стану. (2 год.)

ТЕМА 34. Дієвідмінювання. Чергування приголосних при відмінюванні. Особливості дієслівного керування (дякувати кому тощо). Правопис і вимова деяких форм. (2 год.)

ТЕМА 35. Словотвіp дієслів. Найхарактерніші дієслівні суфікси. Особ­ливості наголошування. (2год.)

ТЕМА 36. Безособові дієслівні форми на -НО, -ТО і пов'язані з цим питання перекладу. Аналітична і синтетична форми майбутнього часу ( БУДУ ЧИТАТИ - ЧИТАТИМУ). (2год.)

ТЕМА 37. Дієприкметники в українській мові. Активні та пасивні дієприкметники, способи їх творення. Паралельні дієприкметникові форми із суфіксами -т-, -н-, (- єн-). (2 год.)

ТЕМА 38. Дієприслівник в українській мові. Способи творення. Дієприслівниковий зворот. Стилістичне використання дієприслівників. (2 год.)

ТЕМА 39. Прислівник. Групи за значенням. Творення. Ступені порівняння. Правопис прислівників і прислівникових словосполучень. (2 год.)

ТЕМА 40.Письмова робота №3(диктант із граматичним завданням, редагування тексту). (2 год.)

ТЕМА 41. Прийменник. Групи за походженням. Закріплення деяких прийменників за певними відмінковими формами. Правопис прийменників. (2 год.)

ТЕМА 42. Сполучники. Розряди за значенням. Особливості використання деяких сполучників.Частки. Групи часток за значенням. Правопис часток з різними частинами мови. Вигук. Групи вигуків за значенням. Стилістичне використання вигуків. (2 год.)
VI. Синтаксис. Пунктуація

ТЕМА 43. Просте речення. Типи простих речень. Використання їх у різних стилях

(зокрема, в офіційно-діловому). Розділові знаки в кінці речень. (2 год.)

ТЕМА 44. Граматична основа (підмет і присудок). Способи вираження. Тире між підметом і присудком. Узгодження присудка з різними типами підмета. (2 год.)

ТЕМА 45. Однорідні члени речень. Однорідні і неоднорідні означення. Будова речень з узагальнюючими словами. Розділові знаки при однорідних членах. (2 год.)

ТЕМА 46. Відокремлені члени речення, їх типи. Речення з відокремле­ними означеннями.

Речення з відокремленими обставинами, додатками, з уточнюючими словами, розділові знаки в них.

(2 год.)

ТЕМА 47. Вставні слова, словосполучення, речения. Стилістичне використання. Розділові знаки при вставних конструкціях. (2год.)

ТЕМА 48. Односкладні речення, їх використання в різних стилях. Ре­чення із звертаннями. Різні граматичні форми вираження. Розділові знаки при звертаннях. (2 год.)

ТЕМА 49. Складне речення. Типи складних речень. Складносурядні речення. Єднальні, протиставні й розділові сполучники. Розділові знаки в складносурядних реченнях. (2 год.)

ТЕМА 50. Складнопідрядні речення, їх стилістичне використання. Підрядні сполучники у складному реченні, їх синоніміка. (2год.)

ТЕМА 51. Безсполучникові складні речення. Стилістичні функції без­сполучникових складних речень. Розділові знаки у безсполучникових реченнях. (2 год.)

ТЕМА 52. Складні синтаксичні конструкції. Період. Типи речень із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком. Побудова періоду і тексту. (2 год.)

ТЕМА 53. Пряма, непряма, невласне пряма мова. Заміна прямої мови непрямою і навпаки. Різні способи введення їх у текст. Розділові знаки. (2 год.)

ТЕМА 54. Українська пунктуація. Загальний підсумковий огляд вжи­вання розділових знаків. Залежність пунктуації від змісту та інтонації речень. Так звана авторська пунктуація. (2 год.)

ТЕМА 55. Тестова контрольна робота № 4 (диктант із гарамтичним завданням, переклад, редагування тексту). Підведення підсумків. (2 год)
Практичне заняття №1. Характеристика стилів УЛМ.

План:


 1. Поняття стиль у мовознавстві.

 2. Стилі сучасної української літературної мови: науковий; адміністративно-діловий; публіцистичний; художній; розмовно-побутовий; епістолярно-мемуарний; стиль церковної літератури.

 3. Лексичні і граматичні ознаки стилів сучасної УЛМ,

 4. Встановлення належності текстів до певного стилю мовлення.

Література: 14, 6, 7, 1, 15..

Завдання:

1.Із підручника Пентилюк М.І. виконати вправи 229, 233.

2. Скласти речення зі словами: рекомендований – рекомендаційний; реалістичний – реальний; міфічний – міфологічний.
Практичне заняття №2. Фонетика.

План:

1. Що таке фонетика?

2. Звуки української мови, їх класифікація. Звуки і букви.

3. Голосні звуки та їхня класифікація.

4. Приголосні звуки та їх класифікація: за дзвінкістю-глухістю; за місцем творення; за способом творення.

5. Вимова голосних і приголосних.

6. Фонетичний розбір слова.

Література: 1,3,7,5

Завдання:

Із підручника Г.О.Козачук виконати вправи №20 (письмово), №23 (усно).


Практичне заняття №3. Фонетика.

План:

1. Розрізнення приголосних за твердістю - м’якістю. Як передається м'якість приголосних на письмі.

2. Асиміляція. Види асиміляції.

3. Дисиміляція.Література: 1,3,4,5,6,7.

Завдання:

1. Із підручника Г.0. Козачук виконати вправи: 47(письмово), 48(усно).

2. Виконати повний фонетичний аналіз слів: осінь, солов'ї, поєднати, таврійський.
Практичне заняття №4. Фонетика.

План:

1. Спрощення в групах приголосних.

2. Подвоєння та подовження приголосних.

Література: 1,3,4,5,6,7.

Завдання: Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи: 88,91 (письмово).

Практичне заняття №5. Письмова робота.
Практичне заняття №6. Фонетика.

План:

1. Найдавніші чергування голосних: /е/ - /о/, /і/ - /а/, /е/ - /і, /о/ - /а/.

2. Чергування /о/, /е/ з /і/.

3. Чергування /е/ з /о/ після шиплячих та /й/.

4. Чергування /у/ - /в/, /і/ - /й/.

5. Чергування /й/ з /о/ у звукосполученнях /ри/, /ли/ - /po/, /ло/.

6. Чергування приголосних при словозміні та при словотворенні.

Література: 1,3,4,5,6,7.

Завдання: Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи: 65-67,72 (письмово), 73,79(усно).
Практичне заняття №7.Фонетика.

План:

1. Склад. Характеристика складу в українській мові.

2. Основні принципи складоподілу.

3. Наголос. Типи наголосів: словесний, фразовий, логічний.

4. Інтонація та мелодика.

Література: 1,2,3,5,6,7.

Завдання: Виписати 6 речень із художнього тексту, розставити наголос, поділити на склади.
Практичне заняття №8. Графіка та орфографія.

План:


 1. Що таке графіка, орфографія? Принципи української орфографії.

 2. Виникнення і розвиток письма.

 3. Виникнення і розвиток письма у східних слов’ян.

 4. Становлення української графіки та орфографії.

Література: 11,12.

Практичне заняття №9. Орфографія.

План:

1. Правила переносу слів з рядка в рядок.

2. Уживання Ь.

3. Уживання апострофа.Література: 1,3,4.

Завдання:

1. Із підручника Ющука І.П. Практикум. виконати вправи: 54 /П7, 58 (письмово).

2. Із підручника Козачук Г.0. Українська мова виконати вправу 99 (письмово).
Практичне заняття №10. Орфографія.

План:

1. Правопис префіксів роз-, без-, через-, з-(зі-, с-), пре-, при-, прі- та ін.

2. Правопис суфіксів: іменникових, прикметникових та дієприкметникових, дієслівних.

3. Уживання великої літери.

4. Правопис слів іншомовного походження.

5. Правопис прізвищ та географічних назв. Передача російських власних назв українською мовою.

Література: 5,6,7,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. - вправа 101 (усно).
Практичне заняття №11. Орфоепія.

План:

1. Що таке орфоепія?

2. Основні правила української орфоепії.

3. Сучасні тенденції у вимові слів іншомовного походження.

4. Орфоепія і культура усного мовлення.

Література: 2,3,4,6,7,13.

Завдання: Користуючись орфоепічним словником, підберіть по три-чотири приклади на кожне правило вимови голосних і приголосних.
Практичне заняття №12. Лексикологія.

План:

1. Що таке лексика, лексикологія? Поняття про словниковий склад мови.

2. Однозначні й багатозначні слова.

3. Пряме і переносне значення слів.Література: 1,2,5,6,7.

Завдання:

1. Складіть речення, у яких слова гострий, сірий, переказати, родити були б вжиті у прямому і переносному значенні.

2. Визначити значення слова земля.
Практичне заняття №13. Лексикологія.

План:

1. Омоніми. Види омонімів.

2. Синоніми. Стилістичні та семантичні синоніми.

3. Антоніми.

4. Пароніми.

5. Перифрази та евфемізми.Література: 1,2,3,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. Вправи: 6 (усно), 11 (письмово).
Практичне заняття №14. Лексикологія.

План:

1. Склад лексики з погляду стилістики: загальновживана лексика;

- застарілі слова: архаїзми та історизми;

- неологізми;

- терміни.

2. Лексика з погляду походження: власне українська лексика; запозичена лексика.


Література: 1,2,5,6,7,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. - вправи: 12(письмово), 13, І6(усно).
Практичне заняття №15. Фразеологія.

План:

1. Що таке фразеологія? Поняття про фразеологізми.

2 Класифікація фразеологізмів.

3. Стилістичні та синтаксичні функції фразеологізмів.Література: 1,5,6,7,13.

Завдання:

1. Козачук Г.0. Українська мова. - вправа 17(письмово).

2. Виписати 6 прикладів фразеологізмів і пояснити їх значення.
Практичне заняття №16. Лексикографія.

План:

1. Поняття про лексикографію.

2. Типи словників та їх характеристика.

Література: 6,7,11.

Завдання: Із “Словника іншомовних слів” за ред. О.С. Мельничука (1985р.) виписати значення слів: бутоньєрка, віньєтка. епіграф, монографія.
Практичне заняття №17. Словотвір і морфеміка.

План:

1. Морфемна будова слова.

2. Основа слова і закінчення.

3. Корінь, префікс, суфікс.

4. Слова змінні та незмінні.

5. Морфемний аналіз слова.Література: 1,3,5,6,7,11,12,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. - вправи 108, 112 (письмово).

Практичне заняття №18.Словотвір і морфеміка.

План:

1. Поняття про словотвір.

2. Способи словотворення: морфологічний,, лексико-семантичний, лексико-синтаксичний.

3. Творення і правопис складних слів.

4. Правопис складноскорочених слів і географічних назв.

5. Словотвірний аналіз слова.Література: 1,3,4,6,7,11,13.

Завдання:

1. Козачук Г.0. Українська мова. - вправи: 114, 118 (письмово).

2. Ющук І.П. Практикум... - вправи: 130 (П), 133 (письмово).

Практичне заняття № 19.

Переклад тексту з російської мови на українську.
Практичне заняття №20. Морфологія.

План:

1. Система частин мови в українській мові. Принципи виділення частин мови.

2. Іменник і його граматичні категорії: категорія істоти-неістоти, категорія роду, категорія числа, категорія відмінка.

3. Іменник з конкретним і абстрактним значенням. Збірні іменники. Іменники власні і загальні.

4. Поділ іменників на відміни і групи.

5. Синтаксичні функції іменника.Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13.

Завдання:

1. КозачукГ.0. Українська мова. -Вправи: 128, І30(усно).

2. Ющук І.П. Практикум... Вправа І36(письмово).

Практичне завдання №21.Іменник.

План:

1. Відмінювання іменників.

2. Відмінювання іменників і відміни.

3. Особливості відмінкових закінчень іменників II відміни в однині та множині.Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання: Козачук Г. 0. Українська мова. Вправи: 138(усно), 136,139 (письмово).

Практичне заняття №22. Іменник.

План:

1. Відмінювання іменників ІІІ-ої відміни.

2. Відмінювання іменників ІV-oï відміни.

З. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

4. Невідмінювані іменники.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. -Вправи: 143, 145,147 (письмово).
Практичне заняття №23. Іменник.

План:


1. Відмінювання та правопис імен та по батькові.

2. Відмінювання українських жіночих прізвищ на приголосний та -енко.

3. Правопис українських та неукраїнських прізвищ.

4. Правопис складних іменників.

Література: 1,3,4,6,7,11,13.

Завдання:


 1. Козачук Г.0. Українська мова. - Вправа 152 (письмово).

 2. Провідміняти слово Горинь, Голосієв як прізвища і як географічні назви.


Практичне заняття №24. Іменник.

План:

 1. Способи творення іменників.

 2. Найпродуктивніші іменникові суфікси та префікси.

3. Наголошування іменників.

4. Морфологічний розбір іменника.Література: 1,4,6,7,12.

Завдання: КозачукГ.0. Українська мова. -Вправи: 155,159 (письмово).
Практичне заняття №25. Прикметник.

План:

1. Прикметник, його граматичні категорії: роду, числа, відмінка.

2. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

3. Ступенювання прикметників.

4. Повні та короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників, їх стилістичне використання.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,12,11,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. - Вправи: 163, 160,166 (письмово).
Практичне заняття №26. Прикметник.

План:

1. Поділ прикметників на групи.

2. Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень.

3. Складні прикметники та їх правопис.

4. Морфологічний розбір прикметника.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13.

Завдання:

1. КозачукГ.0. Українська мова. - Вправи: 167, 175 (письмово).

2. Ющук І.П. Практикум... Вправа 16(письмово).
Практичне заняття №27. Числівник.

План:

1. Числівник, його граматичні категорії. Розряди числівників.

2. Розряди кількісних числівників за значенням.

3. Групи кількісних числівників за будовою.

4. Відмінювання кількісних числівників.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання: Козачук Г.0. Українська мова. -Вправи: 17б(усно), 181, 184 (письмово).
Практичне заняття №28.Числівник.

План:

1. Порядкові числівники та їх відмінювання.

2. Правопис складних числівників і відчислівникових складних слів.

3. Творення і правопис числівників.

4. Зв'язок числівника з іменником.

5. Морфологічний розбір числівника.Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання : Козачук Г.О. Українська мова. - Вправа 187(письмово).
Практичне заняття №29.Займенник.

План:

1. Займенник і його граматичне значення.

2. Групи займенників за значенням.

3. Відмінювання займенників.

4. Наголошування заперечних та неозначених займенників.

5. Стилістичне використання займенників.

6. Морфологічний розбір займенника.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання;

1. Козачук Г.0. Українська мова. -Вправи: 188,194(усно), 195 (письмово).

2. Провідміняти займенники: ніхто, казна-що, свій, весь, скільки-небудь.
Практичне заняття №30. Дієслово.

План:

1. Дієслово. Неозначена форма дієслова.

2. Дієслова перехідні і неперехідні.

3. Види дієслів.

4. Способи дієслів.

5. Часи дієслів.

6. Категорія особи, числа, стану у дієсловах.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання:

Козачук Г.0. Українська мова. -Вправи: 196, 205 (усно), 201, 213 (письмово).


Практичне заняття № 31. Дієслово.

План:

 1. Дієвідмінювання. Визначення дієвідмін дієслова за основою інфінітива та за основою теперішнього часу.

2. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

3. Чергування приголосних у дієсловах.

4. Правопис і вимова деяких форм дієслова.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання:


 1. Козачук Г.0. Українська мова. - Вправа 215 (письмово).

 2. Ющук І.П. Практикум... - Вправа 187 (письмово).


Практичне заняття №32. Дієслово.

План:

1. Аналітична і синтетична форми майбутнього часу.

2. Форми давньоминулого часу.

3. Вживання однієї часової форми замість іншої.

4. Безособові дієслова на -но, -то і пов'язані з цим питання перекладу.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання:

1. Козачук Г. 0. Українська мова. - Вправа 212 (письмово).

2. Ющук І.П. Практикум... - Вправа 201 (письмово).
Практичне заняття №33. Дієслово.

План:

1. Способи творення дієслів.

2. Найхарактерніші дієслівні суфікси.

3. Особливості наголошування.

4. Морфологічний розбір дієслова

Література: 1,3,4,5,6,7,11.

Завдання:

1. Козачук Г.0. Українська мова. -Вправи: 218 (усно), 223 (письмово).


Практичне заняття №34. Дієприкметник.

План:

1. Дієприкметник як форма дієслова і його граматичні категорії.

2. Активні дієприкметники та способи їх творення.

3. Пасивні дієприкметники та способи їх творення.

4. Перехід дієприкметників у прикметники.

5. Морфологічний розбір.Література: 1,3,4,5,6,7,8,11,13.

Завдання:

 1. Козачук Г. О. Українська мова. Вправи 224 (усно), 225(письмово).

 2. Ющук І.П. Практикум… Вправа 200 (письмово).


Практичне заняття №35. Дієприслівник.

План:

1. Дієприслівник як форма дієслова.

2. Творення дієприслівників доконаного виду.

3. Творення дієприслівників недоконаного виду.

4. Дієприслівниковий зворот. Стилістичне використання дієприслівникового звороту.

5. Морфологічний розбір дієприслівника.Література: 1,3,4,5,6,7,11,13.

Завдання:

 1. Козачук Г.0. Українська мова. Вправи 230 (усно); 231 (письмово).

 2. Ющук І.П. Практикум. Вправа 202 (письмово).


Практичне заняття №36

Прислівник. Групи за значенням. Ступені порівняння. Правопис прислівників і прислівникових словосполучень.План:

1. Яка частина мови називається прислівником?

2. Властивості прислівників.

3. Розряди за значенням: способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети.

4. Ступені порівняння прислівників.

5. Творення і правопис прислівників.Література: 1,3,4,5,6,7,11,12,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 235, 236, 238, 239 (письмово).Практичне заняття №37

Контрольна робота. Диктант із граматичним завданням.

Редагування тексту.

Література:

1. Вакалюк Я.Ю. Українська мова. Збірник диктантів і вправ. Тексти № 11 (стор.132-133).Граматичне завдання:

 1. Морфологічний розбір слів: іменника, прикметника, числівника, займенника, дієслова, прислівника.


Практичне заняття №38

Прийменник. Групи за походженням. Закріпленість деяких прийменників за певними відмінковими формами. Правопис прийменників.План:

 1. Яка частина мова називається прийменником?

 2. Групи за походженням: первинні,вторинні.

 3. Групи за будовою: прості, складні,складені.

 4. Правопис прийменників.

Література: 1,3,6,7,11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 246,247,248 (письмово).Практичне заняття №39

Сполучники. розряди за значенням. Особливості використання деяких сполучників. Частки. Групи часток за значенням. Правопис часток з різними частинами мови. Вигук. Групи вигуків за значенням. Стилістичне використання вигуків.

План:

 1. Яка частина мови називається сполучником?

 2. Групи:

а) За будовою: прості, складні, складені.

б) За синтаксичною роллю: сурядні, підрядні. 1. Яку частину мови називаємо часткою?

 2. Групи за значенням: словотворчі,формотворчі,заперечні,модальні.

 3. Що таке вигук?

 4. Правопис сполучників, часток, вигуків.

Література: 1,3,4,5,6,7,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 249 (усно), 250,251,255,258,261 (письмово).Практичне заняття №40

Просте речення. Типи простих речень. Використання простих речень у різних стилях (зокрема, в офіційно-діловому). Розділові знаки в кінці речень.План:

 1. Що таке словосполучення і речення ?

 2. Поширені і непоширені речення .

 3. Речення за метою висловлювання: розповідні,питальні,спонукальні.

 4. Односкладні і двоскладні речення.

 5. Розділові знаки в кінці речення:крапка,знак питання,три крапки.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 275,276.Практичне заняття №41

Граматична основа (підмет і присудок). Способи вираження. Тире між підметом і присудком. Узгодження присудка з різними типами підмета.План:

 1. Що таке підмет і присудок (граматична основа)?

 2. Способи вираження головних членів речення.

 3. Типи присудків:простий дієслівний,складний дієслівний,складений іменний.

 4. Тире між підметом і присудком .

 5. Узгодження підмета з присудком.

Література: 1,2,4,5,6,7,8, 11,12,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 281,282.Практичне заняття №42

Однорідні члени речення. Однорідні та неоднорідні означення. Будова речень з узагальнюючими словами. Розділові знаки при однорідних членах.План:

 1. Які члени речення називаються однорідними ?

 2. Однорідні та неоднорідні означення.

 3. Узагальнюючі слова.

 4. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах, кома між однорідними членами.


Література: 1,2,3,4,5,6,7, 11,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 296,297.Практичне заняття №43

Відокремлені члени речення. Їх типи. Речення з відокремленими означеннями. Речення з відокремленими додатками, обставинами, з уточнюючими словами., розділові знаки в них.План:


 1. Відекремлені другорядні члени речення: додатки, означення, прикладки, обставини.

 2. Уточнюючі члени речення.

 3. Розділові знаки в реченнях з уточнюючими відокремленими членами.

Література: 1,2,4,5,6,7, 11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 301,304,305.Практичне заняття №44

Вставні слова, словосполучення, речення,їх стилістичне використання. Розділові знаки при вставних конструкціях.План:

 1. Вставні слова, словосполучення, речення.

 2. Використання вставних одиниць у різних стилях.

 3. Кома, тире, дужки при вставних конструкціях.

Література: 1,2,4,5,6,7, 11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 307,308.Практичне заняття №45

Оноскладні речення, їх використання в різних стилях. Речення із звертаннями. Різні граматичні форми вираження. Розділові знаки при звертаннях.План:


 1. Які речення називаються односкладними ?

 2. Типи односкладних речень:

а) З головним членом, вираженим іменником: називні;

б) ) З головним членом, вираженим дієсловом:означено-особові,неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові. 1. Що таке звертання ?

 2. Розділові знаки в реченнях із звертаннями.

Література: 1,2,4,5,6,7, 11, 12,13.

Завдання: Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 290,291(письмово), 306.

Практичне заняття №46

Складне речення. Типи складних речень. Складносурядні речення. Єднальні, протиставні й розділові сполучники. Розділові знаки в складносурядних реченнях.План:

 1. Які речення називаються складними ?

 2. Типи складних речень: складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові.

 3. Єднальні, протиставні та розділові сполучники.

 4. Кома, крапка з комою і тире в складносурядних реченнях.

Література: 1,2,3,4,5,6, 7,11,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 310, 311(письмово).Практичне заняття №47

Складнопідрядні речення, їх стилістичне використання. Підрядні сполучники в складному реченні, їх синоніміка.План:

 1. Які речення називаються складнопідрядними ?

 2. Типи складнопідрядних речень: з підрядними з’ясувальними, з підрядними означальними, з підрядними обставинними.

3. Синоніміка підрядних сполучників.

Література: 1,2,4,5,6, 7,11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 313, 314(письмово).Практичне заняття №48

Безсполучникові складні речення. Стилістичні функції безсполучникових складних речень. Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях.План:

 1. Які речення називаються безсполучниковими?

 2. Використання безсполучникових речень у різних функціональних стилях мови.

 3. Дві основні групи: з однорідними частинами, з неоднорідними частинами.

 4. Кома, крапка з комою, двокрапка і тире в складних безсполучникових реченнях.

Література: 1,2,3.4,5,6, 7,11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 315, 316 (письмово).Практичне заняття №49

Складні синтаксичні конструкції.

Період. Типи речень із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком. Побудова періоду і тексту.

План:


 1. Які речення називаються складними з різними видами зв’язку ?

 2. Навести 3-4 приклади речень і скласти схеми.

 3. Що ми називаємо періодом ?

 4. Що таке текст ?

Література: 1,2,4,5,6, 7,11.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 317, 318 (письмово).Практичне заняття №50

Пряма, непряма, невласна пряма мова. Заміна прямої мови непрямою і навпаки. Діалог. Цитати. Різні способи введення їх у текст. Розділові знаки.План:

 1. Що ми називаємо прямою мовою ?

 2. Що таке непряма мова ?

 3. Способи заміни.

 4. Що таке цитата ?

 5. Що таке діалог ?

 6. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою, при цитатах та діалогах.

Література: 1,2,3,4,5,6, 7,11,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0. виконати вправи 319, 320 (письмово).Практичне заняття №51

Українська пунктуація. Загальний підсумковий огляд вживання розділових знаків. Залежність пунктуації від змісту та інтонації речень. Так звана авторська пунктуація.План:

 1. Порядок слів у реченні.

 2. Принципи української пунктуації.

 3. Типи розділових знаків.

 4. Основні правила вживання розділових знаків.

Література: 1,2,3,4,5,6, 7,11,13.

Завдання:

Із підручника Козачук Г.0., Шкуратянової Н.Г. “Практичний курс” виконати вправи 203, 204 (письмово).Практичне заняття №52

Контрольна робота. Диктант із граматичним завданням. Переклад і редагування тексту.Література:

 1. Вакалюк Я.Ю., Лесюк М.П., Збірник диктантів і вправ. Текс XXXIII. Слово і народ. (стр. 261-262 ).

Граматичне завдання

 1. Морфемний аналіз слів.

 2. Фонетичний аналіз слів.

 3. Морфологічний розбір.

 4. Синтаксичний розбір багатокомпонентних речень.


Література до курсу 1. Козачук Г.0. Українська мова для абітурієнтів.- К.: Вища школа, 1994.

 2. Козачук Г.0.,Шкуряна Н.Г. Практичний курс української мови.- К.: Вища школа, 1993.

 3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.- К.: Освіта, 1997.

 4. Український правопис 5-е видання.- К.,1996.

 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., Наукова думка, 1984.

 6. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова.- К.: Либідь,1997.

 7. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа,1994.

 8. Пилинський М.Н. Мовна норма і стиль. – К., 1987.

 9. Бабич Н.Д. Практична стилістика.- Л., 1977.

 10. Антоненко- Давидовияч Б. Як ми говоримо.- К.: Либідь. 1991.

 11. Українська мова. Підручник для педучилищ.- К.: Вища школа, 1993.

 12. Шевченко Л.Ю. Українська мова. Довідник.- К.: Либідь, 1993.

 13. Мацько Л.І,Сидоренко О.М. Українська мова. Усний та письмовий екзамени.

- К.: Либідь, 1993.

14. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994, с.100-113.

15. Зубків М. Сучасна українська ділова мова. С. 18-32.

Програма затверджена на засідані кафедри української філології.Протокол № 9, від 25.04.2001 року .


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка