Робоча програма практики навчальна практика Загальногеографічна міжзональна практикаСкачати 119.8 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір119.8 Kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)Кафедра геоморфології і палеогеографії

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


Навчальна практика
Загальногеографічна міжзональна практика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки ____0705 Географія_______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_____ _____ __________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення географічного факультету __________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Програма затверджена

на засіданні кафедри

геоморфології і палеогеографії

Протокол № 13 від″16″ __травня__2011 р.
Завідувач кафедрою

_________доц. Кравчук Я. С..

″__ ″ ____________2011 р.

2011


Навчальна практика. Робоча програма навчальної практики для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ___Географія____ .

Розробники:

Байрак Г.Р., доцент, кандидат географічних наук;

Горішний П.М., доцент, кандидат географічних наук.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геоморфології і палеогеографії


Протокол № 13 від “ 16 травня 2011 р.
Завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії
_______________________ (Кравчук Я.С..)
“_____”___________________ 20___ р

Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № ___ від. “____”__________2011___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( Біланюк В.І.)

__________, 20__

 __________, 2011__

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної практики)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів -

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів –

Напрям

6.070500 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


другий
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -78

четвертий
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: диференційований залік 1. Мета та завдання практики

Мета практики – набуття практичного досвіду загальногеографічних досліджень.

Загальногеографічна навчальна практика складається з фізико-географічного, геоморфологічного і соціально-економічного розділів і дає студентам перші навички роботи в польових умовах.

Основним способом проведення загальногеографічної навчальної практики є автомаршрутний, який поєднується з пішими переходами.

Дана практика студентів I курсу денної форми навчання є продовженням учбового процесу і проводиться після засвоєння студентами ряду теоретичних дисциплін, таких як "Вступ до загального землезнавства", "Географія грунтів", "Метеорологія", "Загальна гідрологія", "Геоморфологія" та ін. Вона має комплексний характер.Головне завдання практики: закріплення теоретичних знань з основних курсів з географії. Вирішують також такі завдання:

 • ознайомлення з природними зонами і ландшафтами території України;

 • виявлення характерних форм рельєфу гірських, височинних і низовинних областей під час проходження маршрутів;

 • вивчення відслонень гірських порід у різних фізико-географічних районах;

 • встановлення різновидів ґрунтового покриву території України, на якій проходить польовий виїзд;

 • ознайомлення з особливостями поверхневих вод, зокрема, із зовнішньою будовою рік, каналів, озер;

 • виявлення сучасних екзогенних процесів території України;

 • дослідження особливостей сільськогосподарської діяльності в різних природних зонах по трасі маршруту;

 • встановлення характерних рис забудови населених пунктів України.Маршрут, яким проходить практика: Львів – Умань – Херсон – Сімферополь – Севастополь – Кача – Ялта – Бахчисарай – Сімферополь – Львів.
Студенти повинні знати:

 • головні фізико-географічні області та райони, в яких проходить маршрут практики, їхні відзначальні риси;

 • кліматичні зони та підзони по трасі маршруту;

 • назви, походження та переважаючі абсолютні висоти рельєфу;

 • структурно-тектонічні одиниці та геологічні формації порід, які перетинає маршрут практики;

 • типи ґрунтів у ході маршруту;

 • назви рік, водосховищ, магістральних каналів;

 • типи міст і сіл, їхню господарську спеціалізацію;

 • заходи з охорони природи.

Студенти повинні вміти:

 • відрізняти головні компоненти природного середовища та встановлювати взаємозв'язки між ними на найбільш характерній ділянці природної зони, фізико-геграфічної області, ландшафту;

- визначати морфологічні показники елементів і форм рельєфу, їхню абсолютну і відносну висоту, висоту ділянки досліджень, місцеположення точки напівстаціонарних досліджень у системі великих орографічних елементів;

- з’ясовувати типи четвертинних відкладів, потужність, склад, особливості залягання (з зарисовкою відслонень);- уточняти характер і умови залягання корінних відкладів на підставі вивчення відслонень поблизу ділянки досліджень (на березі річки, природні відслонення і т.п.);

 • встановлювати прояви сучасних екзогенних процесів, їхній вплив на довкілля;

 • звертати увагу на річки і водойми, ступінь заболочення, наявність джерел та глибину залягання ґрунтових вод (вивчають за рівнем води в криницях);

 • досліджувати типові ґрунтові розрізи і структуру грунтового покриву;

 • розкривати характерні особливості рослинного покриву, звертати увагу на флористичний склад типових асоціацій;

 • виявляти типові риси ландшафтів лісостепової і степової зон України, а також гірського Криму, висвітлювати закономірності зміни ландшафтів з широтою;

 • давати господарську оцінку природних умов і ресурсів та господарської організації території, якою проходить маршрут. Сюди входить оцінка природних умов для господарської діяльності людини, для розселення населення; комплекс природних умов, територіальні поєднання, оцінку земельних ресурсів, їхню структуру, народногосподарське значення і використання, особливості розміщення; економіко-географічне положення населених пунктів та їхні природні умови і ресурси., функціональна структура населеного пункту, історія розвитку, характеристика промисловості. Під час маршруту вивчення міст проводять шляхом організації екскурсій, відвідування музеїв і виставок.

Студенти повинні набути навичок:

 • польових спостережень за структурою природного та господарського комплексу України;

 • аналізу територіальної організації довкілля;

  • побудови висновків щодо взаємозв’язків природних компонентів середовища;

  • виявлення виробничих зв’язків між господарськими комплексами;

  • складання пропозицій і заходів щодо раціонального господарського використання, охорони даної ділянки (ПТК) і природного району в цілому.
 1. Програма практикиЗа місяць до початку практики. Вступна лекція керівників практики, під час якої студентам повідомляють мету, завдання практики, а також організаційні питання. Студентів знайомлять з правилами техніки безпеки під час автобусних та пішохідних маршрутів. Інформують про умови перебування в різних кліматичних зонах України та, зокрема, в умовах Криму.
7.07. виїзд зі Львова. Автобусний маршрут за пунктами: Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Первомайськ-Вознесенськ-Миколаїв-Херсон-Сімферополь-Кача. В ході маршруту зупинки у підніжжі Гологоро-Кременецького пасма, Товтр, на Хмельницькому плато, Придніпровській височині, у долині р. Південний Буг, у м. Херсон.

8.07, ввечері - прибуття на місце базування – смт Кача. Розміщення студентів, лекція щодо правил техніки безпеки і трудової дисципліни упродовж проходження розділу практики. Поділ студентів на бригади та розподіл завдань між ними.

9.07. Пішохідна екскурсія в околиці Качі. Ознайомлення з унікальним кліматом району, степовою рослинністю, відслоненнями морських та континентальних порід крутого берегу моря, особливостей будови кліфів та долини р. Качі, її ерозійно-акумулятивної діяльності.

10.07. Екскурсія в м. Севастополь. Відвідання акваріуму Інституту біології Південних морів, де студентів знайомлять з екзотичною фауною тропічних морів. Дослідження на берегах Севастопольської затоки, утвореної в зоні тектонічного розлому з крутими берегами і відслоненнями вапняків. Екскурсія в Маккензієві гори та опис рослинного покриву Кримського півострова.

11.07. Відвідування музею під відкритим небом Херсонес Таврійський. Огляд околиць Херсонесу, з якого відкривається вигляд на береги Кримського півострова. Вивчення абразійних та акумулятивних берегових форм рельєфу. Геоморфологічні та геоботанічні дослідження берегів прилеглих заток – Карантинної і Стрілецької.

12.07. Автобусна екскурсія на Південний берег Криму. По трасі маршруту студенти оглядають 900-метрові відслонення юрських вапняків, з яких сформоване Головне Кримське пасмо, обвально-осипні процеси на схилах гір, види рослинності, що вкривають схили. Відвідування Нікітського ботанічного саду, де студенти знайомляться з видами рослин різних природних зон світу. Відвідування Ялти. Екскурсія за вибором студентів в один з історико-культурних музеїв Криму – Воронцовський палац в Алупці чи Лівадійський палац.

13.07. Піша екскурсія в с. Орлівка. Студенти оглядають морські кліфи, відслонення порід на них, обвальні процеси, тріщини відколювання порід, знайомляться з рибним, виноробним господарством радгоспу. Вивчають особливості курортного господарства району.

14.07. Екскурсія в м.Інкерман. В ході маршруту досліджують відслонення мергелів та вапняків, скелі та форми вивітрювання, антропогенного походження печери та виїмки. Відвідання руїн італійської фортеці Каламіти і давнього, витесаного у скелі, печерного монастиря, місця успіння першого Папи Римського Св. Климента. Знайомство з портовим та виноробним господарством Інкермана.

15.07. Автобусна екскурсія в м. Бахчисарай. В ході маршруту студенти оглядають рельєф та ландшафти степової частини Криму, куести Зовнішнього Кримського пасма, виявляють їхню геологічну будову. Встановлюють форми вивітрювання вапняків, у великій кількості поширені у Бахчисарайському каньйоні. Відвідання музею «Ханський палац» та скельного міста Чуфут-Кале, розташованого на вершині пасма. Вивчення панорами Кримських гір.

16.07. Екскурсія у Великий каньйон Криму. Ознайомлення з відслоненнями порід, які відображають геологічний історію утворення гір у юрському періоді. Вивчення характеру карстових процесів та унікальних карстових ван. Знайомство з рослинним і тваринним світом Кримських гір. Перехід до пам’ятки природи «Срібні струмені», вихід на безіменну вершину Внутрішнього Кримського пасма.

17.07. Екскурсія у Червону печеру поблизу м. Сімферополя. В ході маршруту до печери студенти визначають особливості будови кримських річок, Сімферопольського водосховища, характерні риси ландшафтного покриву кримських яйл. У печері знайомляться з натічними карстовими формами, підземними ріками, історією утворення Кримських гір та формуванням печер.

18.07. Камеральний етап. Підготовка матеріалів до захисту звіту. Захист звітів. Від’їзд з бази практики.

19.07. Рух у зворотному напрямі по маршруту Кача-Львів. Зупинка в м. Умань та відвідання дендрологічного парку «Софіївка». Ознайомлення з відслоненнями гранітів у парку, рідкісними рослинними угрупованнями та історією закладання визначної історико-культурної та природної пам’ятки. Приїзд у м. Львів. 1. Критерії оцінювання практики


Вид контролю

Бали

1

2

3
Виконання завдань практики

Оформлення звіту

Захист практики і відповіді на питання


50

20

30
Сума балів

100

Згідно набраної суми балів виставляється оцінка у системі згідно таблиці:
Бал

ЕСТS

Оцінка

90-100

А

5

відмінно

81-89

71-80


В

С


4

добре

61-70

51-60


D

E


3

задовільно

1-50
2

Незадовільно, можна перездати5. Рекомендована література
Основна:

 1. Байцар А.Л. Крим: фізико-географічний нарис та історія. Монографія. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2005. – 234 с.

 2. Карпенко Н. Рельєф морських берегів. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2009. - 308 с.

 3. Маринич О.М. Фізична географія України. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 511 с.

 4. Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук та ін. – К.: Слово, 2010. – 688 с.


Допоміжна:

  1. Бражник А.В., Шемряев Э.С. Туристские маршруты Крыма: Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1989. – 234 с.

  2. Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. – К.: Наук.думка, 1985. – 156 с.

  3. Данилюк А.Г. Поклонися народному зодчому. Етнографічні нариси про народну архітектуру України. – Львів: Свічадо, 1995.

  4. Іванух Р.А., Кривець А.Г. Рекреаційно-туристичний комплекс Поділля // Реґіон. економіка. – 1997. – № 4. – С. 85-94.

  5. Заповідники і національні природні парки України / Мін-во економіки України. – К.: Вища школа, 1999. – 232 с.

  6. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997. – 259 с.

  7. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку. – Львів, 1999. – 162 с.

  8. Курортні ресурси України / За ред. М. В. Лободи. – К.: ТАМЕД, !999. – 344 с.

  9. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто Славутича”. – К., 1998. – 401 с.

  10. Русанов И.В., Русанов К.И. Крым: горы и море. Путеводитель. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2001. – 232 с.

  11. Туристичні ресурси України / За ред. О. І. Лугова. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1996. – 352 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка