Робоча програма навчальної дисципліни соціальна статистикаСкачати 267.9 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір267.9 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра прикладної соціології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор


________________________________

“______”____________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна статистика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки __________0402 – «соціологія»_____________

(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності _________6.030101 – «соціологія», 6.030102 – «соціальна робота»_

(шифр і назва спеціальності(тей))


спеціалізації _____________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету __________________соціологічного

(назва факультету)Кредитно-модульна система


організації навчального процесу

Харків – 2010


____Соціальна статистика__________________. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)


за напрямком підготовки 0402– «соціологія», спеціальністю 6.030101 – «соціологія», 6.030102 – «соціальна робота»_

Розробник: Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри

прикладної соціології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної соціології


Протокол № ___6__ від “___26_” січня 2010 р.
Завідувач кафедри прикладної соціології
(Бакіров В. С.)_

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією соціологічного факультету


Протокол № ____ від “____” 2010 р.
Голова ________________________ _ (Лукащук В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

______0402 – «соціологія»

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

0402 – «соціологія»

________


(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030101 – «соціологія», 6.030102 – «соціальна робота»


Рік підготовки:

2-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-__

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин -

3-й

5-й

126
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 72


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

36 год.

4 год.

Самостійна робота

72 год.

116 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: екзамен2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Статистична освіченість є складовою соціологічної компетентності, тому її зміст, напрямки підвищення стають наразі в центрі уваги при підготовці фахівців в галузі соціології. При цьому слід відмітити, що роль статистичної освіти зростає в сучасному світі. Це обумовлено інформаційним суспільством, в якому зростає як потреба у статистичній інформації, так і в умінні користуватися нею для прийняття рішень в різних видах людської діяльності. Для соціолога інтерес представляють як результати статистичного вивчення масових явищ та процесів суспільного життя, так і використання статистичних методів в ході соціологічних досліджень.

Мета курсу: надати базові уявлення про сучасний стан соціальної статистики; показати можливості застосування статистичної інформації для соціологічного аналізу різних сфер суспільного життя.

Завдання:

 • надати базові знання, що необхідні для статистичного аналізу соціальних явищ (процесів);

 • розкрити специфіку статистичних методів, які використовуються в соціальній статистиці;

 • навчити студентів розуміти та користуватися статистичні методи та показники;

 • навчити студентів самостійно аналізувати статистичні дані, які відносяться до суспільних явищ та процесів.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні статистичні поняття (статистична сукупність, статистична закономірність, соціальний статистичний показник, одиниця сукупності тощо);

 • стадії статистичного дослідження соціальних явищ та процесів;

 • форми виразу соціальних статистичних показників;

 • застосування в соціальній статистиці основних статистичних методів;

 • особливості організації соціальної статистики та систему її показників;

 • основні напрямки аналізу статистичних даних та джерела статистичної інформації про соціальну структуру суспільства, рівень життя населення, моральний стан суспільства тощо;

вміти:

 • розробляти програму статистичного дослідження соціальних явищ та процесів;

 • розраховувати середні, відносні статистичні показники, а також показники варіації, динаміки соціальних явищ тощо;

 • проводити аналіз соціальної статистичної інформації;

 • будувати статистичні таблиці, графіки;

 • писати аналітичні довідки за матеріалами соціальної статистики.


3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 1. Теорія, методологія і організація соціальної статистики

Сучасні уявлення про предмет статистики та її місце в системі наук.

Основні статистичні поняття та їх роль у формуванні методології соціальної статистики. Джерела та способи одержання статистичних даних. Статистичне спостереження: форми організації, вимоги до його проведення. Зведення та групування статистичних даних. Статистичний аналіз. Статистичний прогноз. Форми виразу статистичних показників: абсолютні величини, відносні величини, середні величини. Система національних рахунків.

Застосування окремих статистичних методів у соціальній статистиці. Методи класифікації та групування в соціальній статистиці. Метод середніх величин. Ряди розподілу. Аналіз варіації в соціальній статистиці. Статистичний аналіз динаміки соціальних явищ і процесів: аналіз динамічних рядів та індексний метод. Графічні методи в соціальній статистиці. Особливості вивчення зв`язків соціальних явищ (процесів).

Розвиток статистично обізнаного суспільства. Статистична освіченість громадян України, її зміст, напрямки підвищення.

Використання статистики як інструмента соціологічних досліджень.


Тема 2. Статистика соціального складу і руху населення

Населення як статистична сукупність. Завдання статистики населення. Статистичне визначення кількості, природного, механічного та соціального руху населення. Перспективи статистики населення.

Структура сімей і домогосподарств. Основні напрямки, методи аналізу статистичних даних про склад населення. Переписи населення як джерело вивчення динаміки його соціального складу.

Методи вивчення динаміки соціального складу населення. Роль статистичної інформації про рух і соціальний склад населення в практичній роботі соціологічних та соціальних служб.

Основні напрямки статистичного аналізу узгодження соціальних, економічних та демографічних процесів на рівні країни, міста (регіону).
Тема 3. Статистика зайнятості, ринку праці і безробіття

Завдання статистики зайнятості і безробіття.

Показники статистики зайнятості, їх значення та використання в статистичному та соціологічному вивченні проблем зайнятості.

Безробіття як соціально-економічне явище. Статистичний аналіз безробіття: показники, напрямки статистичного аналізу, джерела статистичної інформації. Рівень безробіття за методологією МОП. Статистичний портрет безробітного.

Сучасний стан і тенденції зайнятості в Україні.

МОДУЛЬ 2. НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ (ПРОЦЕСІВ)
Тема 4. Статистика рівня життя населення і бідності

Соціальне значення та завдання статистичного вивчення рівня життя населення. Поняття «рівень життя» та його межі в статистичній практиці. Система показників статистики рівня життя. Фактори, які впливають на рівень життя.

Поняття «бідність». Види бідності. Статистичні методи визначення рівня бідності. Прожитковий мінімум. Розрахунки порогу бідності. Мінімальний споживчий бюджет. Коефіцієнт (рівень) бідності. Зони бідності. Соціальний портрет бідності. Досвід встановлення стандартів бідності в різних країнах. Малозабезпечені групи населення. Індекси людської бідності.

Систематичні дослідження сімейних бюджетів як джерело статистичної інформації про рівень життя населення.


Тема 5. Статистика доходів населення споживання матеріальних благ (послуг)

Доходи населення та їх статистичне вивчення. Види доходів. Показники, які характеризують доходи населення. Ціна як фактор динаміки реальних доходів населення. Індекс покупної здатності грошової одиниці. Індексація доходів населення. Індекс інфляції. Баланс грошових доходів та витрат населення. Показники диференціації доходів. Дефіцит доходу. Соціальні проблеми, пов’язані з диференціацією доходів населення.

Завдання та система показників статистики споживання населенням матеріальних благ та послуг. Загальний обсяг споживання населенням матеріальних благ (послуг). Структура споживчих витрат населення. Раціональні норми споживання. Децильні коефіцієнти диференціації споживання. Коефіцієнти еластичності споживання. Якість споживання та проблеми її кількісної оцінки. Вибіркові обстеження бюджетів домогосподарств. Динаміка споживання населення. Фактори, які визначають попит на товари та послуги. Ринок товарів і послуг та проблеми його збалансування.

Джерела статистичної інформації про доходи населення і споживання матеріальних благ і послуг.


Тема 6. Статистика стану здоров’я, охорони здоров’я та соціального забезпечення населення

Рівень здоров’я населення та особливості його статистичного вимірювання. Фактори, які впливають на стан здоров’я населення. Показники статистики здоров’я населення. Показники соціальної статистики, які характеризують забезпеченість, культуру, якість обслуговування населення медичними установами, медичним персоналом та лікарською допомогою. Показники статистики захворюваності населення.

Основні напрямки аналізу даних про здоров’я населення та охорону здоров’я. Джерела статистичної інформації про стан здоров’я, охорону здоров’я населення.

Соціальне забезпечення як результат історичного процесу формування інститутів соціального захисту населення. Форми забезпечення непрацездатного населення. Статистичні обстеження соціального забезпечення населення в нашій країні. Особливості статистики соціального забезпечення в різних країнах.


Тема 7. Правова статистика

Історія становлення правової статистики. Предмет, об’єкти, завдання, галузі правової статистики.

Співвідношення правової статистики і соціології права.

Джерела статистичної інформації про правові явища (процеси)

Групування та класифікації у правовій статистиці.

Основні показники правової статистики та напрямки аналізу статистичних даних про правові явища (процеси).

Організація правової статистики в різних країнах.
Тема 8. Статистика окремих галузей сфери обслуговування населення

Особливості та завдання статистичного вивчення послуг.

Статистичне вимірювання стану й розвитку житлово-комунального господарства. Основні статистичні показники роботи підприємств транспорту й торгівлі. Обсяг реалізації побутових послуг населенню. Вивчення рівня задоволення потреб населення в транспортних і торговельних послугах. Система статистичних показників, які характеризують ефективність і якість роботи житлово-комунальних служб, служб транспорту та торговельного обслуговування населення. Статистика ринку житла.

Джерела інформації і напрямки аналізу статистичної інформації про стан та роботу житлово-комунального господарства, транспортного і торговельного обслуговування населення.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви модулів і темКількість годин

Денна форма

Усьго

у тому числі
лекції

прак-тичні

лаб.

інд.

СР

Модуль 1. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Тема 1: Теорія, методологія і організація соціальної статистики
2

4


Тема 2: Статистика соціального складу і руху населення
2

4


Тема 3: Статистика зайнятості, ринку праці і безробіття
2

4


Разом за модулем 1
6

12


Модуль 2. НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ (ПРОЦЕСІВ)


Тема 4: Статистика рівня життя населення і бідності
2

4


Тема 5: Статистика доходів населення і споживання матеріальних благ (послуг)
2

4


Тема 6: Статистика стану здоров`я, охорони здоров`я і соціального забезпечення населення
2

4


Тема 7: Правова статистика
2

4


Тема 8: Статистика окремих галузей сфери обслуговування населення
4

8

Разом за модулем 2

12

24

Усього годин

18

36
5. Теми семінарських (практичних) занять


з/п


Назва теми

Кількість годин

Модуль 1. СОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1

Тема 1. Теорія, методологія і організація соціальної статистики

Питання семінару №1:

1. Сучасні трактовки статистики. Предмет, об`єкт соціальної статистики, її місце в системі наук. Співвідношення соціальної статистики й соціології.

2. Основні статистичні поняття та їх роль у формуванні методології соціальної статистики.

3. Форми виразу статистичних показників: абсолютні величини, відносні величини, середні величини. Система показників соціальної статистики. Зміни в статистичних показниках в умовах реформування українського суспільства. Система національних рахунків.Питання семінару № 2:

1. Етапи статистичного дослідження. Статистичне спостереження: форми організації, вимоги до його проведення. Зведення та групування статистичних даних. Статистичний аналіз. Статистичний прогноз.

2. Класифікації і групування в соціальній статистиці. Статистичний аналіз динаміки соціальних явищ і процесів.

3. Ряди розподілу. Аналіз варіації в соціальній статистиці.
4

2

Тема 2. Статистика складу і руху населення

Питання семінару:

1. Методологія статистичного вивчення складу і руху населення.

2. Система показників статистики руху населення.

3. Методи аналізу статистичних даних про соціальний склад і рух населення.

4. Рішення задач.


4

3

Тема 3. Статистика зайнятості і безробіття

Питання семінару:

1. Завдання статистики зайнятості і безробіття. Показники статистики зайнятості.

2. Статистичний аналіз безробіття: показники, напрямки статистичного аналізу, джерела статистичної інформації. Рівень безробіття за методологією МОП. Статистичний портрет безробітного.

3.Сучасний стан і тенденції зайнятості в Україні.

4. Рішення задач.


4Разом за модулем 1


12

Модуль 2. НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ (ПРОЦЕСІВ)
4

Тема 4. Статистика рівня життя населення і бідності

Питання семінару :

1. Поняття «рівень життя», та його межі в статистичній практиці. Система показників рівня життя населення. Фактори, які впливають на рівень життя різних соціальних груп.

2.Статистика сімейних бюджетів.

3. Статистичне вивчення бідності.

4. Рішення задач.


4

5

Тема 5. Статистика доходів населення і споживання матеріальних благ (послуг)

Питання семінару:

1. Завдання статистики доходів. Склад доходів. Показники статистики доходів населення.

2. Статистичний аналіз диференціації доходів населення.

3. Статистичні показники і моделі споживання населенням товарів і послуг.Споживчий бюджет і споживчий кошик. Статистичне спостереження споживання окремими соціальними групами товарів і послуг.

4. Рішення задач.


4

6

Тема 6. Статистика стану здоров`я, охорони здоров`я і соціального забезпечення населення

Питання семінару:

1. Соціальне значення та завдання статистичного вивчення стану здоров`я, охорони здоров`я, соціального забезпечення населення. Рівень здоров`я населення та особливості його вимірювання. Показники статистики здоров`я та його охорони.

2. Методологічні основи та показники статистики соціального забезпечення населення.

3. Джерела інформації та основні напрямки аналізу статистичних даних про стан здоров`я населення, охорону здоров`я та соціальне забезпечення.

4. Рішення задач.


4

7

Тема 7. Правова статистика

Питання семінару:

1. Предмет, об’єкти, завдання, галузі правової статистики. Співвідношення правової статистики і соціології права.

2. Джерела статистичної інформації про правові явища (процеси). Групування та класифікації у правовій статистиці.

3. Основні показники правової статистики та напрямки аналізу статистичних даних про правові явища (процеси).

4. Рішення задач.


4

8

Тема 8. Статистика окремих галузей сфери обслуговування населення

Питання семінару:

1. Особливості і завдання статистичного вивчення послуг.

2. Показники статистики житлово-комунального та транспортного обслуговування населення. Показники статистики обслуговування населення підприємствами торгівлі й громадського харчування, побутового обслуговування. Статистика освіти і науки: завдання, основні показники.

3. Джерела статистичної інформації про сферу обслуговування населення та основні напрямки статистичного аналізу її стану й розвитку.

4. Рішення задач.


8

Разом за модулем 2


24

Усього годин


36


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість годин

Модуль 1.

1

Тема 1: Теорія, методологія і організація соціальної статистики
2

Тема 2: Статистика соціального складу і руху населення
3

Тема 3: Статистика зайнятості і безробіттяРазом за модулем 1

Модуль 2.
4

Тема 4: Статистика рівня життя населення і бідності
5

Тема 5: Статистика доходів населення і споживання матеріальних благ (послуг)
6

Тема 6: Статистика стану здоров`я, охорони здоров`я і соціального забезпечення населення
7

Тема 7: Правова статистика
8

Тема 8: Статистика окремих галузей сфери обслуговування населенняРазом за модулем 2
Усього годин


7. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, активні методи (захист аналітичної довідки та програми статистичного обстеження).8. Методи контролю

Письмовий екзамен у формі тестів та задач.


9. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

6

6

6

6

6

6

6

18 (6+6+6)


Форми контролю навчальних здобутків студентів та критерії оцінювання.

Т1-Т7 – виконання практичних завдань та рішення задач.

Т8 – виконання практичних завдань та рішення задач + підготовка аналітичної довідки за статистичними даними + розробка програми статистичного обстеження за обраною студентом темою із запропонованих викладачем тем.

Критерії оцінювання знань студентів в ході поточного контролю та самостійної роботи:

Знання, вміння та навички студента по кожній темі оцінюються за 6 бальною шкалою.Оцінка 6 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування при відповідях не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, методами, використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення відповіді повинно бути акуратним, логічним та послідовним.

Оцінка 5 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та рекомендованої літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Допускаються незначні випадкові погрішності, які суттєво не впливають на повноту та змістовність відповіді.

Оцінка 4 бали ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, але при їх виконанні студент припускається окремих помилок. Оформлення виконаного завдання має бути охайним.

Оцінка 3 бали ставиться за часткове вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання практичних задач; за умови, якщо завдання частково виконане, а студент при відповіді продемонстрував розуміння основних положень матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінка 2 бали ставиться у випадках, якщо студент при виконанні практичних завдань без достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал, припускається суттєвих помилок, стикається з труднощами при аналізі проблем навчальної дисципліни.

Оцінка 1 бал ставиться студенту за неопанування значної частини програмного матеріалу, який не може правильно виконати практичні завдання, стикається зі значними труднощами при аналізі проблем навчальної дисципліни.
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю: студент має набрати не менше 20 балів (за роботу на семінарських заняттях і підготовку аналітичної довідки та розробку програми статистичного обстеження за обраною темою із запропонованих викладачем тем).
Підсумковий cеместровий контроль (екзамен) складається з 90 тестів і задачі. Критерії оцінювання:

 • за виконання тестових завдань студент одержує не більше 30 балів (1 бал за правильні відповіді на 3 тести);

 • за рішення задачі і пояснення до неї – не більше 10 балів (5 балів – за вирішення задачі і 5 балів – за пояснення до задачі).

Шкала оцінювання

Кількість балів, набраних протягом семестру

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення за національною шкалою

Екзамен

Залік

90-100

А

відмінно

зараховано
80-89

В

добре

70-79

С

добре

60-69

D

задовільно

50-59

Е

задовільно

1-49

FX

незадовільно

не зараховано


11. Методичне забезпечення
1. Хижняк Л.М. Соціально-економічна статистика: навчально-методична розробка для студентів соціологічного факультету. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 65 с.

2. Роздатковий матеріал: • „Всесоюзний перепис населення 1979р. Переписний лист”. „Всесоюзний перепис населення 1989р. Переписний лист”. „Всесоюзний перепис населення 2001р. Переписний лист”.

 • „Анкета вибіркового обстеження населення з питань економічної активності”.

3. Банк тестів.

4. Банк задач.


12. Рекомендована література

Базова


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України „Про державну статистику”// Статистика України. – 2000. – № 4. – С. 99-108.

Удосконалення законодавства України у галузі статистики /Підгот. Ю.М. Остапчук. – К.: ІВД Держкомстату України, 2002. – 764 с.

Концептуальні основи статистичного моніторингу /За ред.. М.В. Пугачової. – К.: ІВД Держкомстату України, 2003. – 343 с.

Методологічні положення зі статистики /Держкомстат України. – К.: ЗАТ «Август», 2002. – Вип. 1. – 552 с.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 463 с.

Всеукраїнський перепис населення. Методологія та організація: навч.посібник. – К.: Держкомстат України, 2001. – 336 с.

Едронова В.Н., Едронова М.В. Общая теория статистики: учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 511 с.

Елисеева И.И. Статистика: Учебник / Егорова И.И., Курышева С.В. и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 448 с

Ефимова М.Р. Социальная статистика: Учебн. пособие / М.Р.Ефимова, С.Г. Бычкова; под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.

Практикум по социальной статистике:учебное пособие /Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с.

Статистика: підручник /За ред. С. С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник.– К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.

Уманець Т. В. Статистика: навч. посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

Шерстнева Г.С. Социальная статистика: Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2009. – 160 с.
СТАТИСТИЧНІ ЖУРНАЛИ

Статистика України (Науково-інформаційний журнал. Видається з 1998 р.).

Вопросы статистики (Москва).

Допоміжна

Абдрахманова Г.И. Статистика информационного общества – современное состояние и перспективы развития // Вопросы статистики.– 2008. – № 1. – С. 20-30.

Авров А.П. К расчету дифференцированного индекса размера ВВП на душу населения – одного из показателей индекса человеческого развития // Вопросы статистики. – 2007. – № 5. – С. 61-64.

Алупко С. Витоки, еволюція, персоналії та наукові здобутки української статистичної думки // Статистика України. – 2000.– № 1. – С. 57-61.

Актуальная статистика 2000: Сб.: науч. трудов / Под ред. В.Н Тамашевича, Л. П. Шахотько, Н. Ч.Бокун. – Мн.: Информстат, 2000. Т. 1. – Т. 1. – 279 с; Т. 2. – 282 с.

Геллер В. Б. Статистика ринку житла: Навч. посібник.- К.: Ін-т статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2000. – 190 с.

Глинский В. В., Ионин В. Г. Статистический анализ: Уч. пособие, 2-е изд. – М.: ИИД «Филинъ», 1998. – 264 с.

Государственная статистическая отчетность в современных условиях: моногр. / А.В. Сидорова, О.А. Зеленый, В.В. Авдеева (ред.). Донецкий нац. ун-т. – Х.: ИНЖЕК, 2008. – 304 с.

Гурьев В. И. Основы социальной статистики: методы, система показателей, анализ. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.

Давидова Л.А. Статистика: Все формулы: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 2008. – 24 с.

Осипова Э. Ю. Система национальных счетов.Краткий курс: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007.– 176 с.

Захожай В. Б., Калина А. В. Статистика труда и занятости: Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 79 с.

Зинченко А.П. О предмете статистики как науки // Вопросы статистики. – 2009. – № 2. – С. 3-8.

Зырянова С.Е. Подходы к измерению бедности: опыт стран СНГ // Вопросы статистики. – 2007. – № 3. – С. 37-43.

Инновационные технологии в статистике: Учебник для вузов /Божко В., Хорошилов А., Гаспариан М. И др. – М.: Финстатинформ, 2002. – 143 с.

Карлсон Веверлі. Жінки в статистиці: стан справ // Статистика України. – 2001.– № 2. – С. 63-70.

Каткова Т.І. Статистика: навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.І Каткова, Н.О. Попова. – Донецьк: Юго-восток, Лтд., 2008. – 240 с.

Колмаков И.Б. Методы расчета показателей поляризации денежных доходов населения //Вопросы статистики. – 2007. – № 9. – С. 28-35.

Королев М.А. О развитии статистики стран СНГ: итоги, проблемы и перспективы // Вопросы статистики. – 2007. – № 1. – С. 3-5.

Кравчук Т.А., Тамашевич В.Н., Филиппова О.В. Статистическое оценивание доступности социальных услуг населению // Вопросы статистики. – 2007. – № 4. – С. 32-37.

Кремлев Н.Д. Без учета и статистических измерений невозможно управление // Вопросы статистики.– 2008. – № 5. – С. 46-50.

Куликовская Н.Б. О подготовке к проведению переписей населения раунда 2010 года в странах СНГ // Вопросы статистики. – 2009. – № 4. – С. 10-11.

Кулинич Р.О. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку: моногр. – К.: Формат, 2008. – 288 с.

Нариси з історії статистики України /В. І. Карпов, М. В. Пугачова, М. М. Артем’єв та ін. /НДІ статистики Держ. Ком. Статистики України. – К., 1997. – 152 с.

Осипова Э. Ю. Система национальных счетов: Краткий курс: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 176 с.

Парфенцева Н. А. Международные и национальные статистические классификации: методология, опыт, проблемы, – К.: НИИ статистики Госкомстата Украины, 2000. – 358 с.

Плошко В. Г., Елисеева И. И. История статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1990.– 295 с.

Правова статистика: Курс лекцій /О. М. Джужа, Ю. В. Александров та ін. – К.: Нац. Академія внутрішніх справ України, 2000. – 336 с.

Правовая статистика: Учеб. пособие / Кальман А.Г., Христич М.А., Зинченко В.Н. – Х, 1998. – 184 с.

Правова статистика: Курс лекцій /О. М. Джужа (відп. ред.). – К.: Нац. акад. внутрішніх справ України, 2000. – 336 с.

Радилов Д.С. Современные аспекты статистической информации в диалоге власти и общества // Вопросы статистики.– 2008. – № 4. – С. 16-19.

Сквозников В.Я. Как повысить качество статистической информации // Вопросы статистики. – 2007. – № 3. – С. 75-77.

Статистика: Підручник/ Під ред. О. П. Бондаренко. – К.: КНЕУ, 1998. – 468 с.

Тарасов Н.Г., Скальная М.М. Методические подходы к классификации хозяйств населения //Вопросы статистики. – 2008. – № 3. – С. 32-38.

Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навч. - метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 76 с.

Практикум по статистике: Учебное пособие /Под ред. В. М. Симчеры. – М.: Финстатинформ, 1999. – 259 с.

Проблеми розвитку регіональної статистики в Україні /Ін-т регіон. дослідж. Ред.: М. І. Долішній. – Л.,К., 1997. – 95 с.

Статистический словарь /Гл. ред. А. В. Юрков. – М.: Финстатинформ, 1999. – 479 с.

Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров'я: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.

Цейтлин Н.А. Из опыта аналитического статистика. – М.: Солар, 2007. – 906 с.

Юзбашев М.М., Михайлов В. А. Методы статистического изучения распределений в социальной и финансово-экономической жизни: Учеб. пособие. – СПб.: СПбУЭФ, 1995. – 127 с.

13. Інформаційні ресурси

СТАТИСТИЧНІ ДОВІДНИКИ

Базова захищеність населення України (за матеріалами вибіркового соціально-демографічного обстеження): Статистичне видання /Держкомстат України. – К., 2001. – 35 с.

Діти, жінки та сім’я в Україні: Стат. збірник. – К.: Держкомстат України, 2000. – 364 с.

Жінки і чоловіки в Україні: Стат. збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 1999. - 75 с.

Злочинність в Україні: Статистичний збірник. – К., 2000. – 100 с.

Економічна активність населення України у 1998 році: Стат. збірник.- К.: Державний комітет статистики України, 1999. – 184 с.

Мир в цифрах. – М.: Межгос. Стат. Комитет СНГ, 1996. – 328 с.

Международная стандартная классификация занятий: Пер. с англ. – М.: Финстатинформ, 1998. – 352 с.

Модельний набір соціальних індикаторів рівня життя населення: Експериментальні розрахунки: Стат. бюл. /Держ. Ком. статистики України. – К., 1998. – 78 с.

Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2000 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств ): Стат. бюлетень. – К., 2001. – 65 с.

Розвиток інформатизації в Україні: Стат. збірник. – К.: Держкомстат України, 2000 – 74 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. зб. - К: Державний комітет статистики України, 1999. - 131 с.

Споживання основних продуктів харчування населенням України: Стат. збірник /Держкомстат України. – К., 1999. – 57 с.

Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.

Україна у цифрах у 2000 році: Корот. стат. довід. / Державний комітет статистики України. – К., 2001.

Умови життя сімей – учасниць Програми житлових субсидій: За результатами вибіркового обстеження. – К.: Держкомстат України, 2000. – 53 с.


ПЕРЕЛІК САЙТІВ ОСНОВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СВІТУ

(див.: Хижняк Л.М. Соціально-економічна статистика: навчально-методична розробка для студентів соціологічного факультету. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – С. 59-64.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка