Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: магістрСкачати 236.09 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір236.09 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра теоретичної і прикладної економіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора навчально-наукового інституту бізнес-технологій УАБС

_____________________І.І.Д’яконова (підпис)

“____” ____________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСоціальна політика

Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: магістр

Напрям підготовки/Спеціальність 8.072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (освітня програма «Фінанси та страхування»)

Форма навчання: денна

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг
9

150/5

32

16

16
118МА+ДСК


Розробник : к.е.н., доцент Дутченко О.М.


(науковий ступінь, посада, ПІБ)

1Затверджено на засіданні кафедри, протоколом № 1 від 29 серпня 2016 р.
Завідувач кафедри ___________ Кривенко Л.В.

(підпис) (ПІБ)


Суми – 2016 р.


1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни
Мета дисципліни надати можливість майбутнім фахівцям опанувати сучасні знання в галузі соціальної політики, з державного регулювання соціальними процесами, реалізації моделей соціальної політики з урахуванням досвіду розвинутих країн, управління соціально-політичними процесами, здійснення соціального захисту і соціального розвитку на макро- та мікрорівні.

Завдання дисципліни полягає в теоретичній та практичній підготовці магістрів фаху з питань: основних етапів розвитку соціальної політики як науки, її видів і сучасних напрямків; соціальної політики як цілісної саморегулюючої системи з врахуванням особливостей розвитку українського суспільства, його трансформації; опанування основних категорій та понять соціальної політики; актуалізація основних проблем соціальної політики; взаємозв’язок соціально-трудових проблем і української соціальної політики; забезпечення реалізації соціально-економічної політики в сучасній Україні; ознайомлення з методиками, нормативними документами, що визначають і регламентують заходи щодо соціальної політики.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен: • ЗНАТИ: основні поняття і категорії дисципліни, види існуючих організаційних структур управління соціальною політикою, склад і повноваження органів управління соціальною та гуманітарною політикою на Україні, особливості побудови соціальної політики.

ВМІТИ: аналізувати основні проблеми соціального і духовного розвитку суспільства, особливості цих процесів в Україні, організовувати власну діяльність з огляду на досягнення науки та з урахуванням змін, що відбуваються у соціальній практиці; розробляти пропозиції до цільових перспективних програм та комплекси заходів, спрямованих на поглиблення соціально-економічних реформ; прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм на місцевому та/або регіональному рівні засобами системного аналізу; застосовувати принципи соціального управління та соціальної політики до процесів соціального розвитку українського суспільства; самостійно аналізувати сутність і стан соціального захисту і безпеки людини і суспільства в Україні, основні напрями здійснення соціальної політики в сфері соціального захисту.
1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Знання та уміння з індивідуальних розділів програми дисципліни «Оцінка потенціалу підприємства» побудовані на основі логіки підприємницької діяльності та використанні методологічних положень суміжних економічних дисциплін. Дана дисципліна тісно пов’язана з усіма економічними дисциплінами, а особливо із дисциплінами “Менеджмент”, «Бюджетна система», «Соціальне страхування», “Фінанси ” та ін.


2. ПРОГРАМА КУРСУТема 1. Сутність соціальної політики.

Об’єкт, предмет, методи і завдання соціальної політики. Внутрішня цілісність соціальної політики як єдність ресурсонакопичення і ресурсоспоживання. Віднесення управ лінського рішення до соціальних. Соціальний ефект у коротко- та довгостроковій перспективах. Угрупування обмежень соціальної політики. Поняття економічного ефекту і економічної ефективності соціальної політики. Розробка загальної стратегії соціальної політики і конкретних рішень щодо її реалізації законодавчими органами.


Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні

Законодавча і нормативна база. Системоутворююче державне соціальне законодавство. Нормативні матеріали поточного характеру в соціальній політиці. Соціальна законотворчість на регіональному і місцевому рівнях. Блоки фінансово-кредитного механізму. Використання податкових важелів і стимулів для орієнтації роботодавців на проведення соціальної політики. Адміністративні рішення, спрямовані на підвищення рівня соціальної підтримки населення. Політичні методи — лобіювання рішень у сфері соціальної політики, створення “громадської думки”.


Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління

Держава та її роль в реалізації соціальної політики. Соціальна політика за своєю суттю спрямована на побудову держави загального добробуту. Чотири підстави, що включають програми, служби та заходи, які переслідують соціальні цілі. Соціальна політика і соціальна справедливість. Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем. Рівні соціального партнерства. Функції соціального партнерства. Нормативно-правове забезпечення соціального партнерства.


Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери

Поняття соціальної сфери та її галузі. Функції і відносини соціальної сфери. Галузі соціальної сфери: Освіта, Охорона здоров’я, Культура і мистецтво, Соціальний захист населення. Рівні управління соціальною сферою: державний,

регіональний і місцевий. Повноваження регіональних і місцевих органів влади.

Джерела фінансування соціальної сфери: бюджетні джерела, позабюджетні джерела. зовнішні джерела. Напрямки покращення фінансування соціальної сфери в Україні


Тема 5. Соціальний захист економічно активного населення

Характеристика категорії «економічно активне населення». Система соціального захисту економічно активного населення. Система ефективної зайнятості (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації), працевлаштування та перекваліфікації працівників. Макроекономічне регулювання процесу диференціації доходів (наукове планування, професійна мобільність, соціальна мобільність). Встановлення рівня прожиткового мінімуму на основі споживчого кошику з подальшою індексацією. Захист населення від безробіття та захист безробітних. Страхування у разі безробіття. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Джерела формування коштів Фонду. Єдиний соціальний внесок. Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції. Допомоги для безробітних у розвинутих країнах.


Тема 6. Форми захисту соціально вразливих категорій населення

Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної

політики. Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально вразливих категорій населення. Соціальні нормативи: рівень прожиткового мінімуму; мінімальний розмір заробітної плати; мінімальний розмір пенсії; мінімальний розмір соціальної допомоги. Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту молодих громадян. Класифікація вікових груп серед молоді. До основних напрямів молодіжної політики відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді. Основні види соціальної роботи, які використовують центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: соціальне обслуговування; соціальний супровід; соціальна профілактика; соціальна реабілітація. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та її види: У зв’язку з вагітністю та пологами, Допомога при народженні дитини, По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, На дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та ін. Державна соціальна допомога інвалідам
Тема 7. Соціальне страхування

Соціальне страхування як основа формування держави загального добробуту. Система и механізми соціального страхування. Історія становлення системи соціального страхування. Полеміка щодо проекту обов’язкового пенсійного страхування. Політичні засади впровадження системи соціального страхування. Криза парадигми соціального страхування та її причини. Нова постановка соціального питання.


Тема 8. Моделі соціальної політики в різних економічних системах

Соціальна політика у ринковій системі. Основні напрямки соціальної політики. Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою. Основні модел соціальної політики: ліберальна, корпоративна і суспільна. Американська модель соціальної політики. Шведська модель. Німецька модель. Англосаксонська модель. Японська модель. Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні. Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці.
 1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні,

годин


Лабораторні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (СРС),

годин


Індивід. завдання,

годин


(із обсягу СРС)

Тема 1. Сутність соціальної політики

14

2

-
12
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні

16

2

2
12
Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління

20

2

2
16
Тема 4 Планування і фінансування розвитку соціальної сфери

20

2

2
16
Тема 5. Соціальний захист економічно активного населення

20

2

2
16
Тема 6 Форми захисту соціально вразливих категорій населення

20

2

2
16
Тема 7. Соціальне страхування

20

2

2
16
Тема 8. Моделі соціальної політики в різних економічних системах

19

2

3
14
Модульний контроль

1
1


Всього з навчальної дисципліни

150

16

16
118


 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНомер лекційного заняття

Тема та основні питання, що розглядаються на лекції

Обсяг лекційних занять, годин

Посилання на основну літературу 1

1

Тема 1. Сутність соціальної політики

1.1. Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції.

1.2. Правова та інституційна база соціальної політики.

1.3. Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання.

  1. Фінансування соціальної політики.

2

[1] c. 6-26

[3] c. 5-47

[4] c.9-16


2

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні

2.1. Соціальні нормативи як відправна точка соціальної політики

2.2. Державні соціальні стандарти — основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики

2.3. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт

2.4. Принципи, цілі й завдання соціальної стандартизації

2.5. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні

2.6. Основні та додаткові види державних соціальних гарантій

2.7. Правове і нормативно-методичне забезпечення соціальної політики

2.8. Міністерство соціальної політики як суб’єкт реалізації соціально-політичних завдань країни


2

[2] c. 56-69

[4] c.62-80
3

Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління

3.1.Методи і завдання соціальної політики.

3.2. Держава та її роль в реалізації соціальної політики.

3.3. Соціальна політика і соціальна справедливість.

3.4. Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем


2

[1] c. 56-71

[3] c.49-89

[4] c.81-97


4

Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери

4.1. Поняття соціальної сфери та її галузі

4.2. Рівні управління соціальною сферою

4.3. Джерела фінансування соціальної сфери

4.4. Напрямки покращення фінансування соціальної сфери в Україн


2

[2] c. 156-168

[4] c.215-223
5

Тема 5. Соціальний захист економічно активного населення

5.1.Характеристика категорії «економічно активне населення»

5.2.Система соціального захисту економічно активного населення

5.3.Захист населення від безробіття та захист безробітних

5.4.Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції


2

[2] c.126-156

[3] c.117-120

[4] c.123-129


6

Тема 6. Форми захисту соціально вразливих категорій населення

6.1.Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики

6.2.Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально вразливих категорій населення

6.3.Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту молодих громадян

6.4.Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді

6.5.Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та її види

6.6. Державна соціальна допомога інвалідам


2

[1] c. 156-178

[3] c.137-153

[4] c.179-187


7

Тема 7. Соціальне страхування

7.1. Основні поняття соціального страхування

7.2. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні

7.3. Види соціального страхування2

[3] c. 113-136

[4] c.206-214
8

Тема 8. Моделі соціальної політики в різних економічних системах

8.1.Соціальна політика у ринковій системі.

8.2.Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою.

8.3.Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення.

8.4.Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.

8.5.Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці.2

[3] c.154-185

[4] c.240-254, 277-294
Всього

16 1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ ) ЗАНЯТЬ

Розділ

Номер заняття

Тема та основні питання, що розглядаються на занятті

Обсяг практичних занять, годин

Посилання на основну літературу
1

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні

2.1. Соціальні нормативи як відправна точка соціальної політики

2.2. Державні соціальні стандарти — основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики

2.3. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт

2.4. Принципи, цілі й завдання соціальної стандартизації

2.5. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні

2.6. Основні та додаткові види державних соціальних гарантій

2.7. Правове і нормативно-методичне забезпечення соціальної політики

2.8. Міністерство соціальної політики як суб’єкт реалізації соціально-політичних завдань країни


2

[2] c. 56-69

[4] c.62-802

Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління

3.1.Методи і завдання соціальної політики.

3.2. Держава та її роль в реалізації соціальної політики.

3.3. Соціальна політика і соціальна справедливість.

3.4. Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем


2

[1] c. 56-71

[3] c.49-89

[4] c.81-97

3

Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери

4.1. Поняття соціальної сфери та її галузі

4.2. Рівні управління соціальною сферою

4.3. Джерела фінансування соціальної сфери

4.4. Напрямки покращення фінансування соціальної сфери в Україн


2

[2] c. 156-168

[4] c.215-2234

Тема 5. Соціальний захист економічно активного населення

5.1.Характеристика категорії «економічно активне населення»

5.2.Система соціального захисту економічно активного населення

5.3.Захист населення від безробіття та захист безробітних

5.4.Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції


2

[2] c.126-156

[3] c.117-120

[4] c.123-129

5

Тема 6. Форми захисту соціально вразливих категорій населення

6.1.Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики

6.2.Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально вразливих категорій населення

6.3.Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту молодих громадян

6.4.Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді

6.5.Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та її види

6.6. Державна соціальна допомога інвалідам


2

[1] c. 156-178

[3] c.137-153

[4] c.179-187

6

Тема 7. Соціальне страхування

7.1. Основні поняття соціального страхування

7.2. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні

7.3. Види соціального страхування2

[3] c. 113-136

[4] c.206-2147,8

Тема 8. Моделі соціальної політики в різних економічних системах

8.1.Соціальна політика у ринковій системі.

8.2.Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою.

8.3.Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення.

8.4.Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.

8.5.Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці.3

[3] c.154-185

[4] c.240-254, 277-2948

Модульний контроль

1


Всього

16

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Номер теми

Назва теми та основні питання, що виносяться на самостійне вивчення

Обсяг годин

Посилання на літературу

1

Тема 1. Сутність соціальної політики

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Самостійний розгляд питань:

  • Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції.

  • Правова та інституційна база соціальної політики.

  • Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання.

  • Фінансування соціальної політики.

12

[1] c. 6-26

[3] c. 5-47

[4] c.9-16


2

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Соціальні нормативи як відправна точка соціальної політики

 • Державні соціальні стандарти — основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики

 • Базовий державний мінімальний соціальний стандарт

 • Принципи, цілі й завдання соціальної стандартизації

 • Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні

12

[2] c. 56-69

[4] c.62-80
3

Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Методи і завдання соціальної політики.

 • Держава та її роль в реалізації соціальної політики.

 • Соціальна політика і соціальна справедливість.

 • Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем

16

[1] c. 56-71

[3] c.49-89

[4] c.81-97


4

Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Поняття соціальної сфери та її галузі

 • Рівні управління соціальною сферою

 • Джерела фінансування соціальної сфери

 • Напрямки покращення фінансування соціальної сфери в Україн

16

[2] c. 156-168

[4] c.215-223
5

Тема 5. Соціальний захист економічно активного населення

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Характеристика категорії «економічно активне населення»

 • Система соціального захисту економічно активного населення

 • Захист населення від безробіття та захист безробітних

 • Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції

16

[2] c.126-156

[3] c.117-120

[4] c.123-129


6

Тема 6. Форми захисту соціально вразливих категорій населення

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики

 • Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту молодих громадян

 • Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді

 • Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та її види

 • Державна соціальна допомога інвалідам

16

[1] c. 156-178

[3] c.137-153

[4] c.179-187


7

Тема 7. Соціальне страхування

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Основні поняття соціального страхування

 • Кошти і тарифи в соціальному страхуванні

 • Види соціального страхування

16

[3] c. 113-136

[4] c.206-214
8

Тема 8. Моделі соціальної політики в різних економічних системах

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Підготовка докладу та реферату

 3. Самостійний розгляд питань:

 • Соціальна політика у ринковій системі.

 • Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою.

 • Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення.

 • Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.

 • Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці.

14

[3] c.154-185

[4] c.240-254, 277-294Всього

118


7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основними методами навчання є:

 • лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій;

 • семінарські заняття: підготовка рефератів та виступ з докладами; робота над індивідуальними завданнями;

 • організація самостійної роботи студента: передбачає самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку до семінарських занять згідно методичних вказівок до організації самостійної роботи студентів;

 • виконання обов’язкового домашнього завдання (написання реферату): дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і додатковий матеріал з дисципліни, що викладається.

 • контроль навчальної роботи: модульний контроль у вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну та практичну частини; контрольні опитування (фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; письмове опитування); тестування.8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

9.1. ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1.

Скуратівський В.А. Соціальна політика:навчальний посібник/ В.А. Скуратівський. - К.:Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с.

Навчальний посібник

5

2.

Шевчук П. І. Соціальна політика: навч. посіб. / П. І. Шевчук. — 2-е вид. — Львів: Світ, 2005. — 400 с.

Навчальний посібник

3

3.

Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. — К. : МАУП, 2002. — 200 с.

Електронний ресурс
9.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4

Соціальна політика: навч. посіб./ Л.Д.Кліманська, В.Є Савка, Н.М. Хома та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. – 2-ге вид. випр. І доповн. – Львів : «Новий світ-2000», 2014. – 318 с.

5

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінологічно-понятійний словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. — К. : МАУП, 2005. — 560 с.

5

Скуратівський В.А. Гуманітарна політика в Україні / В.А. Скуратівський. – К.: Вид-во УАДУ, Міленіум, 2002. – 262 с.

7

Семигіна, Т. В. Порівняльна соціальна політика: навч. посіб./ Т. В. Семигіна. — К. : МАУП, 2005. — 276 с.

8

Жиган Д. Ф. Соціальна політика держави як об'єкт політологічного аналізу / Д. Ф. Жиган // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 4 (54). — С. 385-397.

9

Колот А. М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції / А. М. Колот // Демографія та соціальна економіка. — 2008. — № 1. — С. 23-41.

10

Бесчастний В. М. Соціальна політика держави в галузі освіти / В. М. Бесчастний // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 19. — С. 42-43.

11

Садова У. Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності / У. Я. Садова // Демографія та соціальна економіка. — 2008. — № 1. — С. 151-165.

10. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________20_ року.

Завідувач кафедри ____________________

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20_ року.

Завідувач кафедри ____________________

Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20_ року.

Завідувач кафедри ____________________


1


1База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка