Робоча програма навчальної дисципліни «основи психкорекції та психоконсультування осіб з тпм» Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»Скачати 224.07 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір224.07 Kb.


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти


Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

___________ проф. ______________

“_____”_________________2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ОСНОВИ ПСИХКОРЕКЦІЇ ТА ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ

ОСІБ З ТПМ»

Галузь знань 0101   «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки 6.010105   «Корекційна освіта» (бакалавар)

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психкорекції та психоконсультування осіб з ТПМ» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія; бакалавр), галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта». «30» серпня, 2016 року.

Розробник: Сікорська Л.Б., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти, к.психол.н., доцент.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри корекційної педагогіки та інклюзії
Протокол № 1 від «30» серпня 2016 року
Завідувач кафедри _______________________________ (Островська К.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)© Сікорська Л.Б., 2016

© ЛНУ ім. І. Франка, 2016
1. Опис навчальної дисципліни

1Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)


Напрям підготовки

6.010105


«Корекційна освіта»

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й, 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання немає

Семестр

Загальна кількість годин - 60 год

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год

самостійної роботи

студента – 2,29 годОсвітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр14 год.

Практичні, семінарські

14 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

32 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Розкрити особливості психокорекції та психологічного консультування, як напрямків прикладної психологічної діяльності та особливості їх застосувіання для осіб з ТПМ Сформувати у студентів уявлення про основні теоретичні засади консультування. Розвинути навики застосування базових технік консультування та психокорекції.
Завдання:

1) сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику психологічного консультування і психологічної корекції як окремих магістральних видів психологічної практики, а також про їх місце і роль в сучасній психологічній практиці;

2) навчити студентів базовим технікам та стратегіям роботи з особами з ТПМ;

3) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового психологічного консультування та психологічної корекції осіб з ТПМ;

сформувати у студентів розуміння критеріїв ефективності психокорекційної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • функції, види, мету і завдання психологічної корекції осіб з ТПМ;

 • процедури психокорекції;

 • критерії оцінки психологічної корекці осіб з ТПМ;

 • основні закономірності організації та проведення психологічного консультування осіб з ТПМ;

 • основні підходи до психологічного консультування;

 • роль консультанта у перебігу психологічного консультування та психокорекції.

Уміти:

 • проводити психологічне консультування осіб з ТПМ та їх родичів;

 • відслідковувати особливості роботи з певними типами проблем осіб з ТПМ;

 • рекомендувати проведення психологічної корекції осіб з ТПМ у разі її необхідності;

 • розробляти програми психологічної корекції і проводити корекцію вад мовлення в осіб з ТПМ;

 • враховувати особистісні особливості осіб з ТПМ при здійсненні психологічного консультування;

 • зважати на особливості формування пізнавальної та емоційно-вольової сфери особистості осіб з ТПМ при застосуванні до них психокорекції та психологічного консультування;

 • застосовувати отримані знання з навчальної дисципліни у професійній діяльності.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сутність псикорекції.
Тема 1. Наукові та методичні основи психокорекції.

Предмет психокорекції, як науки і практики. Місце психокорекції серед інших наук та дисциплін. Функції психокорекції. Види психокорекції. Мета і завдання психологічної корекції. Специфічні риси і критерії оцінки психологічної корекції. Оцінка ефективності психокорекційних заходів. Чинники, що визначають ефективність психокорекції.Тема 2. Процедура психокорекції та вимоги її проведеннx для осіб з ТПМ

Вимоги до психолога. Програма психологічної корекції. Основні компоненти професійної готовності до психокорекційної роботи. Компоненти готовності психолога до здійснення психокорекції осіб з ТПМ. Теоретичний компонент. Практичний компонент. Особистісна готовність. Синдром вигорання. Принципи психокорекційної роботи. Показання для проведення психокорекцій них заходів із дітьми із ТПМ.
Тема 3. Основні принципи складання психокорекційних програм для осіб з ТПМ

Основні принципи складання психокорекційних програм. Види корекційних програм. Рефреймінг. Способи подолання міжособистісних та внутріособистісних конфліктів. Ознаки неврозу. Вплив порядку народження. Способи подолання комплексу меншовартості. Організація корекційної роботи в логопедичному класі (групі).


Змісовий модуль 2. Основи психологічного консультування

осіб з ТПМ

Тема 4. Специфіка психологічного консультування осіб з ТПМ.

Психологічне консультування: визначення, відмінність психологічного консультування від інших видів психологічної допомоги. Види психологічного консультування. Завдання психологічного консультування. Підготовка консультанта. Особистісні якості консультанта. Мета і завдання психоконсультування осіб з ТПМ.


Тема 5. Психологічна консультація як організаційна структура.

Психологічна консультація як організаційна структура Вимоги до приміщення та інтер’єру консультативного центру. Обов’язки консультанта i взаємодія спеціалістів усередині психологічної консультації. Взаємодія психолога зі спеціалістами суміжних професій (педагоги, лікарі, соціальні працівники, представники правоохоронних органів. Принципи психоконсультування осіб з ТПМ


Тема 6. Структура психологічного консультування.

Етапи психологічного консультування. Специфіка підготовки спеціаліста до зустрічі з клієнтом. Складання попереднього уявлення про клієнта і його проблему. Систематизація знань з наявної проблеми. Розробка плану проведення консультації. Підбір психодіагностичних засобів, які можуть знадобитися в ході консультування. Умови ефективності консультативного процесу. Основні правила ведення консультативного процесу. Чинники, що знижують результативність консультативного процесу.


Тема 7. Процедури і техніки психологічного консультування.

Процедури і техніки психологічного консультування Етап перший. Початок роботи. Етап другий. Збір інформації. Етап третій. Стратегічний. Психологічне консультування, як форма психологічної допомоги особам з ТПМ. Зустріч клієнта з консультантом. Встановлення позитивного емоційного настрою клієнта. Діагностика особистості клієнта. прояснення суті проблеми клієнта і визначення його ресурсів Прийоми активного слухання.
 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

8

усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.1

2

3

4

5

6

7
Змістовий модуль 1. Сутність псикорекції.

Тема 1. Наукові та методичні основи психокорекції.

8

2

24Тема 2. Процедура психокорекції та вимога її проведення для осіб з ТПМ.

8

2

24Тема 3. Основні принципи складання психокорекційних програм для осіб з ТПМ.

8

2

24Модульний контроль

Разом за змістовим модулем 1

24

8

812Змістовий модуль 2. Основи психологічного консультування осіб з ТПМ

Тема 4. Специфіка психологічного консультування осіб з ТПМ.

8

2

24Тема 5. Психологічна консультація як організаційна структура.

8

2

24Тема 6. Структура психологічного консультування

10

2

26Тема 7. Процедури і техніки психологічного консультування.

10

2

26Модульний контроль

Разом за змістовим модулем 2

25

8

820Усього годин за 7 семестр

60

14

1432Усього годин на весь курс навчання

144

22

22106Іспит

7


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Не передбачено
6. Теми практичних занять

№з/п

Назва теми

Кільк.год.

1.

Тема 1. Розгляд практичних прикладів психокорекції осіб з ТПМ та їх групове обговорення. Показання і протипоказання.

2

2.

Тема 2. Опрацювання окремих процедур (на розгляд викладача практичних) психокорекції та вимоги при її проведенні для осіб з ТПМ.

2

3.

Тема 3. Складання психокорекційної програми для осіб з ТПМ, залежно від типу і важкості дефекту. Модульна контрольна робота.

2

4.

Тема 4. Розгляд прикладів психологічного консультування осіб з ТПМ та їх аналіз.

2

5.

Тема 5. Дискусія на тему вимог до особистості консультанта осіб з ТПМ, розгляд прикладів.
6.

Тема 6. З’ясування структури психологічного консультування, обговорення етапів і їх особливостей при консультуванні осіб з ТПМ. Навчання і закріплення навичок активної м’язової релаксації Джекобсона.
7.

Тема 7. Опрацювання процедур і технік психологічного консультування осіб з ТПМ. Тренування м’язевої редаксації. Модульна контрольна робота.

2
Разом

14


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Не передбачено

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1
1.

Тема 1. Місце психокорекції серед інших наук та дисциплін. Напрямки психокорекції.

4

2.

Тема 2. Компоненти готовності психолога до здійснення психокорекційних заходів з особами з ТПМ. Синдром вигорання.

4

3.

Тема 3. Основні принципи складання психокорекційних програм. Види корекційних програм.

4
Разом

12
Змістовий модуль 2
5.

Тема 4. Філософія консультування. Етичні аспекти консультативної діяльності з особми з ТПМ..

4

6.

Тема 5. Взаємодія психологічного клнсультатнта осіб з ТПМ з фахівцями суміжних професій (педагоги, лікарі, соціальні працівники, представники правоохоронних органів.Тренування навичок активної м’язової релаксації Джекобсона

4

7.

Тема 6. Види некоректної поведінки консультанта і способи її попередження. Тренування навичок активної м’язової релаксації Джекобсона.

6

8.

Тема 7. Процедури і техніки психологічного консультування для осіб з ТПМ. Тренування навичок активної м’язової релаксації Джекобсона

6
Разом

20
Всього

32


9. Індивідуальні завдання

1. Створити психокорекційну програму для осіб з ТПМ залежно від типу дефекту?

2. Особливості психокорекційних заходів для осіб з ТПМ.

3. Особливості психологічного консультування для осіб з ТПМ.4. Скласти план психологічного консультування осіб з ТПМ, залежно від виду дефекту.
10. Методи навчання

– пояснювально-ілюстративні

– репродуктивні

– проблемні

– частково-пошукові (евристичні)

– дослідницькі • наочні

 • словесні

 • практичні

 • інтерактивні

 • навчально-ділові ігри

 • тренінги,

 • розв’язування психологічних завдань та аналіз різноманітних психологічних проблемних ситуацій, які виникають при взаємодії різних психічних явищ у ході поведінки та діяльності людини, а також

 • самостійне проведення психологічних досліджень та ін.


11. Методи контролю

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. Засобами поточного контролю є:

1. Усне опитування на практичних заняттях

2. Тестові завдання

3. Оцінка індивідуальних письмових завдань

4. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних робіт

5. Оцінка виконання практичних робіт

Заходами підсумкового контролю буде проведення іспиту


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Мах 100

100

14

14

14

14

14

15

15

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано81-89

В

добре

71-80

С

61-70

D

задовільно

51-60

Е

26-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ»

2. Підручники та посібники

3. Плани практичних занять

4. Завдання для самостійного опрацювання

5. Базова й допоміжна література6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, перелік питань до заліку, перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок запитань і завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом.
14. Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків.   1996.

 2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. Навчальний посібник.   Київ.   Четверта хвиля, 2004.   256 с. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5260593/page:2/

 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 364 с.

 4. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464с. – (Серия «Gaudeamus»).

 5. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник.   2-ге видання, доповнене і перероблене.   Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009.   324 с.

 6. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. — Навч. посібн. Модульно- рейтинговийкурс. випр. і доп. - К., 2007. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html


Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений.   М .: “Академия ”, 2000.

 2. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.

 3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 1999.

 4. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Навч. посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998.

 5. Айламазян А.М. Метод беседы в психологии. М., 1999.

 6. Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / А.К.Болотова, И.В. Макарова. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 7. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.

 8. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської.   К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.   412 с.

 9. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І.   X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе»,   1996. – 424 с.

 10. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення Консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006.

 11. Васьковская С.В.Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К.: Вища шк., 1996.

 12. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое уководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001.

 13. Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб., 2002

 14. ГулинаМ. Основыиндивидуальногопсихологическогоконсультирования. СПб., 2000.

 15. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.

 16. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб., 2001.

 17. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 1999.

 18. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия.   М.: Академический Проект; ОППЛ, 2002.

 19. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Класс, 1994.

 20. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл   2000.

 21. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования.   СПб., 2002.

 22. Немов Р.С. Основы психологического консультирования.   М., 1999.

 23. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учеб. пособ.   М., 2001.

 24. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов.   М.: ТЦ “Сфера”, 2001   512 с

 25. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2001.

 26. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.

 27. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. - 3-е изд.– СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001.

 28. Психологическая помощь и консультирование. Под ред. М.К. Тутушкиной. СПб., 1998.

 29. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия:Учеб. пособие для спец. "Психологическое консультирование" и "Клиническая психология" / Психологический ин-т им. Л.Г.Щукиной; Московский городской психолого-педагогический ин-т. Факультет психологического консультирования и психотерапии / А.Б. Фенько (ред.). — М., 2001.

 30. Психологическое консультирование: теория и практика: Учеб. пособие / Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования / Н.В. Бодягина (сост.).   Самара, 2001.

 31. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)

 32. Психологический практикум по консультированию: учеб. пособие / Г.И. Колесникова, Е.С. Берковченко, А.В. Волочай. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 318с. – (Высшее образование).

 33. Рабочая книга практического психолога: Пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Ин-т психотерапии, 2001.

 34. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2 кн. - М.: Владос- Пресс, 2001, 2002.

 35. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 36. Рудестам К. Групповая психотерапия   СПб.: Питер Ком, 1998   384 с.   (Мастера психологии).

 37. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – С.246, с. 246

 38. Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал практического психолога. 1999. №7-8. С. 125-34.

 39. Український педагогічний словник / Укладач С. Гончаренко. – Київ, “Либідь”, 1997. – С.149, с. 149

 40. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д.Холл. – СПб.: Питер, 2003.

 41. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.

 42. Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь, В.Е. Россоха; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005

 43. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебних заведений. Серия «Серебряная сова». – М.: Ижица, 2002. – 244с.Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учеб. пособ. – М.: Ось   89, 2003.

 44. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб.   К.: Вища школа, 2004.


15. Інформаційні ресурси

 1. http://westudents.com.ua/predmet/25-psiholog%D1%96ya.html

 2. http://medbib.in.ua/psihodinamicheskaya-psihoterapiya.html

 3. http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina

 4. http://ussf.kiev.ua/

 5. http://www.ikpp.npu.edu.ua/

 6. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/

 7. http://www.mon.gov.ua/

 8. http://www.defectology.ru/

 9. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php

 10. http://www.disabilitystudies.ca/

 11. http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrayini.html

 12. http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка