Робоча програма навчальної дисципліни гсп 02. Цивільна оборона перепІдготовки спеціалістівСкачати 444.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір444.46 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Кафедра теоретичної та прикладної економіки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ Н.І. Патика

«___» ______________________ 2013 р.
Робоча програма навчальної дисципліни
ГСП.1.02. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
перепІдготовки спеціалістів

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 7.03010201 ПСИХОЛОГІЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

КИЇВ - 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» для слухачів спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат військових наук, доцент Вісловух А.М.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, протокол № 1 від 16.01.2013 р.
В.о. завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки
О.М. Діденко


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № 1 від 30.01.2013 р.

Рецензенти:
Деревинський Д.М., начальник кафедри теоретичних основ захисту населення і територій інституту державного управління у сфері цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент.

Коляденко Н.В. доктор медичних наук, доцент.

Вісловух А.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона». – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. - 30 с.

© Вісловух А.М., 2013

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України (ІПК ДСЗУ), 2013

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»

Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

  Завдання вивчення дисципліни «Цивільна оборона»:засвоєння слухачами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільна оборона» слухачі повинні

знати:

- основні положення основних законодавчих і нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

- завдання єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ), її структуру,режими функціонування;

- основи організації цивільного захисту на об’єкті господарювання (ОГД);

- причини виникнення НС, способи і засоби захисту населення і територій від уражуючих факторів НС природного і техногенного походження;

-методику прогнозування можливої радіаційної,хімічної,біологічної,інженерної та пожежної обстановки,яка може виникнути внаслідок НС на ОГД;

- основні способи локалізації і знезараження джерел хімічного зараження з урахуванням виду небезпечної хімічної речовини та превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території;

- основи паспортизації та реєстрації об’єктів підвищеної небезпеки;

- режими захисту населення у випадку ускладнення радіаційного стану у разі аварії на АЕС;

- організацію евакуації;

- противибуховий та протипожежний захист ОГД, основні заходи захисту від техногенних вибухів і пожеж;

- характеристику небезпечних геологічних процесів і явищ та захист від них;

- методику оцінки матеріальних збитків і втрат населення в результаті руйнування населеного пункту від НС;

- заходи щодо попередження та зменшення наслідків аварій на гідродинамічних небезпечних об’єктах;

- методику оцінки збитків від наслідків НС природного і техногенного характеру;

вміти:

- прогнозувати можливу радіаційну,хімічну,біологічну,інженерну та пожежну обстановку, яка може виникнути внаслідок НС на ОГД;

- розв’язувати типові завдання з оцінки хімічної, радіаційної, біологічної, інженерної та пожежної обстановки;

розраховувати збитки від: • наслідків НС природного і техногенного походження;

 • втрати життя і здоров’я населення;

 • від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва;

 • практично здійснювати заходи психологічного захисту населення від наслідків НС техногенного і природного характеру.

Професійні компетенції :

 • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГД відповідно до своїх професійних обов’язків;

 • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

 • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

 • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС;

 • забезпечення якісного навчання працівників ОГД з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

 • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками.


2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS: 1,0

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Нормативна

Модулів -3

Спеціальність 7.03010201 Психологія

Рік підготовки

Змістовних модулів -2
1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Семестр

Загальна кількість годин - 30
2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
2год.

Практичні, лабораторні заняття
2год.

Самостійна робота
26год.

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)Вид контролю: залік


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Основи формування цивільного захисту

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС

Правові основи захисту населення і територій від НС. Єдина державна система ЦЗ, структура,органи управління,сили і засоби, режими функціонування. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГД. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву. Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО). Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.


Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту.

Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо). Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації. Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.


Тема 3. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Завдання психологічного захисту. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб. Недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень. Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.


Тема 4. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

Культура безпеки, як структурна компонента базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури кожного майбутнього фахівця. Оволодіння системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності у НС. Формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння, необхідного для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту. Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань, інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. Природа людських помилок. Обробка інформації людиною. Визначення особистих показників особи, яка приймає управлінські рішення у сфері цивільного захисту, на основі систем психологічного тестування. Методики визначення показників інтелекту, стилю керівництва, комунікабельності, ступеню готовності до ризику.


Змістовний модуль 2. Захист населення від надзвичайних ситуацій

Тема 5. Прогнозування обстановки та планування заходів в зонах радіоактивного,хімічного та біологічного зараження

Аварії на хімічно небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження. Особливості ліквідації наслідків хімічної аварії. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки. Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки. Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території (організаційні,інженерно-технічні, заходи із захисту працівників).Радіаційний та хімічний захист населення і територій. Режими радіаційного захисту та евакуація населення. Дезактиваційні роботи на об’єктах, населених пунктах і дорогах. Заходи захисту при проведенні дезактиваційних робіт. Організація евакуаційних заходів. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу. Засоби захисту органів дихання, шкіри. Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників та інших категорій населення. Колективні засоби захисту персоналу. Класифікація захисних споруд. Медичний захист у зонах біологічного зараження. Організація медичної служби ЦЗ. Захист населення від інфекційних хвороб. Осередок бактеріологічного ураження. Режими карантину і обсервації.


Тема 6. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГД

Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі. Оцінка стійкості роботи ОГД внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму. Противибуховий та протипожежний захист ОГД, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа.


Тема 7. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ. Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості. Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при затопленнях. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях. Порядок розрахунку збитків за типами НС. Розрахунок загального обсягу збитків. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його видами. Розрахунок збитків від: втрати життя та здоров’я населення; руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення.
4. Структура навчальної дисципліни

«цИВІЛЬНА ОБОРОНА»Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні заняття

СРС

ІНДЗ

30

2

2

16

10

Змістовний модуль І. Основи формування цивільного захисту

Тема 1. Моніторинг небезпек,що можуть спричинити надзвичайні ситуації

4

2

-

2

-

Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту

2

-

-

2

-

Тема 3. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

2

-

-

2

-

Тема 4. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

2

-

-

2

-

Разом за змістовним модулем 1

10

2

-

8

-

Змістовний модуль ІІ. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Тема 5. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

6

-

2

4

-

Тема 6. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГД

2

-

-

2

-

Тема 7. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

2

-

-

2

-

Разом за змістовним модулем 2

10

-

2

8

-

Усього годин:

30

2

2

16

10


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Практичне заняття

ПЛАН


1. Радіаційний і хімічний захист населення і територій:

1) виявлення і оцінка радіаційної і хімічної обстановки;

2) організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю;

3) розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту;

4) використання засобів колективного захисту;

5) використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю;

6) проведення йодної профілактики;

7) проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, споруд, територій.

2. Розв’язування задач з оцінки радіаційної і хімічної обстановки.

Література: [2,24,34,35, 52,54,57,66,67,68]6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годинМоніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації.

 1. Опрацювати: ст.ст. 4-15, 16-29, 43 Кодексу цивільного захисту України, програмні питання теми 1;

 2. Ознайомитися з :

1.Класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010;

2.Національним стандартом України ДСТУ 7135:2009. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги.2Планування заходів з питань цивільного захисту.

Опрацювати: ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

2Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

 1. Опрацювати:

 1. Ст.ст. 30, 31, 38 Кодексу цивільного захисту України;

 2. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях: гл. 2,3,7.

 3. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл.-К.:Ніка-Центр, 2009: розділ 1,2,3.

 1. Вивчити: правила надання першої психологічної допомоги постраждалим у НС психологами.

2Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.

Самостійно опрацювати питання:

1.Культура безпеки як структурна компонента базової культури особистості та невід’ємна складова професійної культури майбутнього фахівця.

2.Структура впливу параметрів людського чинника (стрес, недостатній рівень знань, інформації, помилкові дії) на управління безпекою в НС.

3.Визначення особистих показників особи, яка приймає управлінські рішення у сфері цивільного захисту, на основі систем психологічного тестування.2Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

Опрацювати:

1. Ст.ст. 30-33, 35-37 Кодексу цивільного захисту України.

2. Наказ МНС від 06.08.2002р.№186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

3. Типове завдання з оцінювання хімічної обстановки.

4.Постанову КМУ від 19.08.2002р.№1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту».

5.Наказ МНС від 03.02.2005р. №59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.

6. Постанову КМУ від 26.10.2001р. №1432 «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».


4Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГД.

Опрацювати:

1. Кодекс цивільного захисту: гл.12,13

2.НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджено наказом МНС від 03.12.2007№833.

3.ДБН В-1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

4. СНиП 2.01.02 -85 Противопожарные нормы.


2Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС.

Опрацювати:

1.Методику оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного характеру, затвердженої постановою КМУ від 15.02.2002р.№175.2. Програмні матеріали теми.

2


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)


  1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

  2. Для слухачів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Варіант

А

П

1

Б

Р

2

В

С

3

Г

Т

4

Д

У

5

Є

Ф

6

Ж

Х

7

З

Ц

8

Й

Ч

9

І

Ш

10

К

Щ

11

Л

Ю

12

М

Я

13

Н
14

О
15
  1. Контрольна робота з дисципліни «Цивільна оборона» складається з двох питаннь, що потребують поглибленої відповіді.

  2. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

  3. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

  4. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка