Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка8/13
Дата конвертації02.05.2016
Розмір1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з англійської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”(українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

ІI семестр

№ п/п

К-сть годин

Тема


1.

4

Номенклатура вітамінів.Назви полівітамінів.

2.

4

Назви гормональних та ферментних препаратів.

3.

4

Назви сироваток, вакцин і анатоксинів.

4.

4

Назви хімічних елементів.

5.

4

Латинська хімічна номенклатура.

6.

4

Прикметники III відміни. Грецькі дублети, частотні відрізки.

7.

4

Дієприкметник теперішнього часу активного стану .

8.

3

Ступені порівняння прикметників.

9.

3

IV відміна іменників. Грецькі дублети, частотні відрізки.

10.

3

V відміна іменників.

11.

3

Прислівники та займенники у рецептурі.

12.

3

Числівник. Словотворення за допомогою латинських та грецьких числівникових префіксів.

13.

3

Рецепт. Його структура і форма.

14.

3

Рідкі лікарські форми.

15.

3

М'які лікарські форми.

16.

3

Тверді лікарські форми.

17

3

Скорочення в рецептах.


Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з англійської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”(російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

ІI семестр

№ п/п

К-сть годин

Тема


1.

4

Названия витаминов. Номенклатура витаминов.

2.

4

Названия гормональных и ферментных препаратов.

3.

4

Названия сывороток, вакцин и анатоксинов.

4.

4

Названия химических элементов.

5.

4

Латинская химическая номенклатура.

6.

4

Прилагательные III склонения. Греческие дублеты, частотные звенья.

7.

4

Причастие настоящего времени действительного залога.

8.

3

Степени сравнения прилагательных.

9.

3

IV склонение существительных. Греческие дублеты, частотные звенья.

10.

3

V склонение существительных.

11.

3

Наречия и местоимения в рецептуре.

12.

3

Числительное. Словообразование с помощью латинских и греческих числительных приставок.

13.

3

Рецепт. Его структура и форма.

14.

3

Жидкие лекарственные формы.

15.

3

Мягкие лекарственные формы.

16.

3

Твердые лекарственные формы.

17

3

Сокращение в рецептах.


1.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань
Контроль поточної успішності в сесійний період на кожному практичному занятті. Оцінка знань вихідного і кінцевого рівня здійснюється за допомогою тестового контролю, роздаткових карточок, картонок для програмованого контролю, написання рецептів та анатомо-гістологічних і клінічних термінів латинською мовою на дошці та усного опитування.

Засвоєння теми (поточний контроль) рівня знань студентів проводиться на кожному практичному занятті відповідно до мети заняття з урахуванням усіх видів робіт, передбачених методичною розробкою для вивчення теми. Поточний контроль включає перевірку теоретичної та практичної підготовки студента до кожного практичного заняття. Поточний контроль проводиться за допомогою таких засобів:
 • перевірка навичок читання (включно з акцентуацією);

 • виконання лексико-граматичних вправ;

 • тестування вхідного та вихідного рівня знань;

 • тестування (лексичні завдання);

 • тестування (граматичні завдання);

 • контроль умінь перекладу ботанічних, фармакогнистичних, хімічних, та клінічних термінів;

 • контроль умінь перекладу рецептів без словника з латинської мови українською та з української латинською ;

 • контроль умінь розв’язування ситуативних задач;

 • контроль умінь аналізу найменувань лікарських препаратів, пояснення значень компонентів слова;

 • контроль знань латинських афоризмів, фармацевтичних та клінічних ідіом.
 • засвоєння нових лексичних одиниць (усна відповідь, виконання лексичних вправ)

(Взірець)

Експрес опитування (L = 2).

1. Які додаткові надписи інколи застосовуються під час виписування рецептів?

Еталон відповіді

"Cito!" – Швидко!

"Statim!" – Негайно!

Для термінового виготовлення та видачі ліків з аптеки

"Bis repetatur!" – Повторити двічі!

2. Продемонструвати модель граматичної залежності при виписуванні рецептів.

Еталон відповіді

Accusativus (що? скільки?)

Recipe:(Назва лікарського засобу)(маса, об’єм)

Genetivus (чого?)
 • засвоєння нових граматичних одиниць, засвоєння нового та повторення вивченого граматичного матеріалу (усна відповідь, виконання граматичних вправ)

(Взірець)

1.Провідміняйте іменник aqua, ae, f в Sing. et Plur.

Еталон відповідіSingularis Pluralis

Nom. aqua aquae

Gen. aquae aquarum

Dat. aquae aquis

Acc. aquam aquas

Abl. aqua aquis2. Утворити наказовий спосіб однини дієслів, які використовуються під час виписування рецептів:

recipeo, ere; do, are; misceo, ere; signo, are; filtro, are.

Еталон відповіді

recipe! – візьми!

da! – видай!

misce! – змішай!

signa! – познач!

filtra! – профільтруй!


 • стандартизований тестовий контроль засвоєння змістового модуля

(Взірець)1. Тести із множинним вибором.

1. В яких одиницях вимірюється біологічна активність лікувальних засобів під час виписування рецептів. Вибрати правильні відповіді

а) МО – міжнародні одиниці;

б) грами;

в) краплі;

г) мілілітри;

д) ОД – одиниці дії;

е) дециграми;

Еталон відповіді

а); д).


2. У яких виразах подані дієслівні форми виражені і Conjunctivus:

a) Repete bis

b) Recipe

c) Dentur tales doses

d) Misce/ Da/ Sign/

e) Misceatur/ Detur/ Signetur/

f) Sterilisetur

g) Sterilisa

h) Miscetur/ Dentur/ Signentur/

i) Detur in vitro fusco

j) Misceatur in vitro nigro

Еталон відповіді

a); c); e); f); h); i); j).

2. Тестові завдання, передбачають визначення правильної послідовності дій із заданої довільної

1. У правильній послідовності з поданих слів скласти рецепт:

a) Signa.

b) Extracti

c) fluidi

d) 20 ml


e) Frangulae

f) Da


g) Recipe

Еталон відповіді

g); b); e); c); d); f); a).

2. Назвати послідовність структур при виписуванні рецепта.

1) Datum

2) Signatura

3) Nomen medici

4) Invocatio

5) Subscriptio

6) Inscriptio

7) Designatio materiarum

8) Nomen aegroti

9) Nomen medici et sigillum personale

Еталон відповіді

6); 1); 8);3);4);7);5);2);9);

3. Тести на знаходження співвідношення між елементами двох рядів даних

1) Знайти логічно пов’язані пари;

Designatio materiarum Переклад

1. remedium adjuvans a) основна речовина

2. basis б) виправляючий, коригуючий засіб

3. remedium corrigens в) допоміжний засіб

4. remedium constituens г) формоутворюючий засіб

Еталон відповіді

1 - в; 2 - а; 3 – б; 4 – г

2) Знайти узгоджений прикметник до іменника використовуючи при цьому словникову форму іменника:

a) capsula, ae, f 1) fluidum

b) extractum, i, n 2) gelatinosa

c) sirupus, i, m 3) aethylicus

d) solutio, onis, f 4) simplex

e) spiritus, us, m 5) flava

f) cera, ae, f 6) spirituosa

Еталон відповіді

a)- 2; b) - 1; c) – 4; d) – 6); e) – 3; f) – 5/4. Тести із відповіддю, що самостійно конструюється

1. Написати назви елементів структури рецепту (українською мовою):

1. МОЗ України

ТМО м. Ів-Франківськ

2. 21 листопада 2011р.

3. Левчук Г. В. 65 років

4. Федорів В. І.

5. Recipe:

6.Natrii chloride 10, 0

Aquae destillatae ad 100 ml.

7. Mssce. Da.

8. Signa: для пов'язок

9. В. Федор.

Еталон відповіді

1. Назва установи

2. Дата виписування рецепту

3. Прізвище, ініціали та вік хворого

4. Прізвище та ініціали лікаря

5. Звернення лікаря до фармацевта (візьми)

6. Перелік лікарських речовин

а) основна речовина

б) формоутворюючий лікарський засіб

7. Припис (змішай, видай)

8. Позначення (познач)

9. Підпис та особиста печатка лікаря, який виписав даний рецепт

2. Дописати закінчення у поданих словосполученнях

a) pro injection….

b) ad us… intern…

c) in tabulett….

d) cum herb…

e) misce, ut fi… pilul…

Еталон відповіді

a) pro injectionibus

b) ad usum internum

c) in tabulettis.

d) cum herba

e) misce, ut fiat pilula


Критерії оцінювання відповіді студента на практичному заняттіОцінка

Характеристика відповіді


5

Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.
4


Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. . Студент відчуває незначні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому володіє парадигмами відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос), виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.3


Студент недостатньо володіє термінологією не послідовно виконує практичні завдання не чітко відповідає на питання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, недостатньо володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою допускається неточностей.знає 20 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос).

Не впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою допускає значні неточності. Відповідаючи, студент допускає кілька значних помилок у вимові і перекладі слів і словосполучень, допускає кілька значних граматичних та орфографічних помилок чи робить більше двох грубих помилок.2


Студент практично не володіє термінологією, не виконує практичні завдання не відповідає на питання. Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу; неправильно перекладає латинською мовою з української і навпаки).

Знає не більше 5 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент регулярно допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос). Погано користується словником та додатковою літературою.1

Студент при відповіді допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати переклад з латинської і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент не вміє правильно читати та перекладати текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту.

Студент також не володіє граматичним та лексичним матеріалом, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу.

Критерії оцінювання відповіді студента на практичному занятті


Оцінка

Характеристика відповіді

1

Студент при відповіді допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати переклад з латинської і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент не вміє правильно читати та перекладати текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту.

Студент також не володіє граматичним та лексичним матеріалом, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу.2


Студент практично не володіє термінологією, не виконує практичні завдання не відповідає на питання. Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу; неправильно перекладає латинською мовою з української і навпаки).

Знає не більше 5 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент регулярно допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос). Погано користується словником та додатковою літературою.
3


Студент недостатньо володіє термінологією не послідовно виконує практичні завдання не чітко відповідає на питання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, недостатньо володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою допускається неточностей.знає 20 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос).

Не впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою допускає значні неточності. Відповідаючи, студент допускає кілька значних помилок у вимові і перекладі слів і словосполучень, допускає кілька значних граматичних та орфографічних помилок чи робить більше двох грубих помилок.
4


Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. . Студент відчуває незначні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому володіє парадигмами відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос), виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.5

Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми
Підсумковий контроль здійснюється в різних формах, включаючи контрольнуі роботу, тестування та ін. Семестри закінчуються заліком за результатами відвідування занять у І –ІІ семестрах, а основний курс іспитом.

Підсумкова контрольна робота з латинської мови виконується студентами у міжсесійний період. За допомогою контрольної роботи перевіряється досягнутий рівень практичного володіння латинською мовою.

Кінцеве оцінювання знань студентів по всьому об'ємі дисципліни здійснюється на іспиті. Оцінка знань проводиться як в усній, так і в письмовій формі по екзаменаційних білетах.Перелік завдань до контрольної роботи з латинської мови

для спеціальності “Фармація”

заочної форми навчання
 1. Написати латинськими буквами фармацевтичні терміни.

 2. Визначити довготу або короткість передостаннього складу, поставити наголос

 3. Визначити відміну та основу іменників.

 4. Перекласти латинською мовою та провідміняти

 5. Визначити, яким відмінком керує даний прийменник. Перекласти словосполучення, подати словникову форму слів

 6. Перекласти латинською мовою

 7. Перекласти латинською, записати дієслово в основних формах, визначити основу, утворити наказовий спосіб:

 8. Утворити 3 особу однини і 3 особу множини Praesens indicativi activi et passivi від дієслів:

 9. Утворити 3 особу однини та множини Praesens conjunctivi activi et passivi від дієслів

 10. Пояснити дієслівні форми, перекласти

 11. Перекласти латинською мовою, записати у N., G.sing.; у назвах кисневих кислот та назвах аніонів солей кисневих кислот вказати суфікси, які характеризують ступінь окислення:

 12. Перекладіть рецепти українською мовою

 13. Перекладіть рецепти латинською мовою

 14. Перекласти речення українською мовою. Зробити морфологічний розбір

 15. Записати назви препаратів латинською мовою, пояснити значення частотних відрізків

 16. Вибрати назви рослин, записати латинською мовою ботанічну та фармацевтичну назву.

(Взірець)Контрольна робота
Завдання1: Поставте наголос, поясніть довготу чи короткість другого з кінця голосного:

Glycyrrhiza, olla, Calendula, officinalis, signatura, Erythraea, nitrosum, Shizandra, Tilia,chloridum.Завдання 2: Напишіть латинські слова у транскрипції українськими літерами:

Glycyrrhiza, urea, Glaucium, bacillus, bacterium, Kanamycinum, Polymyxinum,

gonorrhoea, Salmonella, Oxycoccus.

Завдання 3: Перекладіть латинською мовою, провідміняйте у однині і множині:

Білий кристал, простий сироп.Завдання 4 : Напишіть назви препаратів латинською мовою, виділіть терміноелементи, назвіть їх значення:

Дипрофілін, окситетрациклін, синатрин, фенобарбітал, тіопентал, етимідин, фенол, ретандрол, кортиген, дуовіт.Завдання 5: Перекладіть словосполучення латинською мовою, поставте у називному і родовому відмінку:

Трава китяток, трава ефедри, пілюльна маса, настоянка красавки, ягоди лимонника, настоянка нагідок, камедь абрикосова, ромашкова вода, м’ ятна настоянка, рисове борошно.Завдання 6:

а) перекладіть українською мовою, утворіть наказовий спосіб дієслів:

змішувати, формувати, стерилізувати, слухати, вживати, очищати.

б) утворіть третю особу однини і множини дійсного і умовного способу, перекладіь українською мовою:

dignoscere, dividere,auscultare, dare, finire, miscere.

Завдання 7: Перекладіть латинською мовою назви хімічних сполук, поставте у

називному і родовому відмінку:

Сірчана кислота, бензоат натрію, перекис водню, йодистоводнева кислота, гідроокис кальцію, гідрохлорид адреналіну, основний карбонат магнію, оксид свинцю, гліцерофосфат кальцію, бромід амонію.

Завдання 8: Перекладіть рецепти українською мовою:

1. Recipe: Resorcini 0,5

Anaesthesini 1,0

Ichtyoli


Vaselini aa 5,0

Misce, fiat unguentum

Da. Signa:

2. Recipe: Dragee Levomepromazini 0,025 N 50

Da.

Signa:


3. Recipe: Olei Euacalypti 10,0

Mentholi 1,0

Misce. Da.

Signa:


4. Recipe: Unguenti “Dermasinum” 0,1% 30,0

Da.


Signa:

Завдання 9: Перекладіть рецепти латинською мовою:

1. Візьми: Екстракту беладонни 0,01

Оксиду магнію

Гідрокарбонату натрію по 0,3

Змішай, хай утвориться порошок.

Видай. Познач.

2. Візьми:Нафталану 40,0

Осадженої сірки

Дьогтю по 15,0

Зеленого мила 30,0

Змішай, щоб утворилась мазь.

Видай.


Познач.

3. Візьми: Таблетки «Кнфалгін» числом 10

Видай

Познач:


4. Візьми: Таблетки бромкамфори 0,15 числом 20

Видай


Познач:

5. Візьми: Настоянки конвалії

Настоянки валеріани по 10 мл

Настоянки красавки 5 мл

Ментолу 0,2

Змішай. Видай. Познач.Завдання10: Перекладіть речення латинською мовою:

 1. Видати ліки негайно. 2. Настій листя сени готується просто. 3. Трава череди часто вживається для ванн. 4. Відвар із листя евкаліпта часто приписується для інгаляцій і полоскань. 5. Пагони багна болотяного рідко вживається в медицині. 6. Візьми дрібно нарізаного листя брусниці 100,0. 7. Свіжо приготовлена демінералізрвана вода. 8. Ретинолу ацетат у капсулах. 9. Ароматичний збір для ванн. 10. Порошок синтоміцину видається в желатинових капсулах, закритих кришечкою.

Завдання 11: Перекладіть українською мовою текст:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка