Робоча навчальна програмаСкачати 129.23 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір129.23 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНИ

Дніпропетровський національний університет

Факультет психології

Кафедра загальної та педагогічної психології


“Затверджую”

В.о. декана факультету психології

________________В.Г. Мусіяка

“____”________________ 2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з курсу „ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ”
(за вимогами кредитно-модульної системи)

Напряму підготовки 6.030102 Психологія

Для спеціальності Психологія


Навчальний рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Підсумковий контроль

К-ть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Види інд. завдань поточного контролю

Екзамен

(сем.)


Залік (сем.)

Курсові роб. (проекти)

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Семестр

Форма

Тиждень

2007/2008

денна

3

6

екзамен
курсова
108

72

36

36
36
2 КМРФакультету психології
Дніпропетровськ-2007

Робоча програма на основі навчальної програми дисциплини, складеної на кафедрі загальної та педагогічної психології

Робоча програма складена доц. Сидоренко Т.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та педагогічної психології _______________ протокол № 14 від „11” червня 2007 р.


Зав. кафедрою ___________ проф. Носенко Е.Л.
Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності) ____________________________

_______________ протокол № 13 від „12” _червня_ 2007 р.


Голова ______________________

(підпис) прізвище та ініціали  1. Мета та задачі дисципліни
    1. МЕТА викладання дисципліни: дати студентам фундаментальні знання психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального розвитку людини під час навчання та виховання.

    2. Задачі вивчення дисципліни: розкрити зміст основних понять педагогічної психології, механізми і закономірності засвоєння особистісного соціокультурного досвіду, особливості його структурування, збереження в індивідуальній свідомості та використання у різних ситуаціях, психологічні особливості педагогічної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні поняття педагогічної психології, механізми і закономірності навчання та виховання, психологічні особливості педагогічної діяльності.

Підготовлений фахівець повинен вміти: проводити аналіз проблем психічного розвитку, оцінювати рівень знань та особистісних якостей учня за допомогою відповідних методик та технологій аналізу, самостійно відбирати методики дослідження, грамотно використовувати вікові рекомендації.


  1. Зміст дисципліни.

    1. Лекційний курс.
№ модуля, змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудитор-них годин

Модуль 1. Змістовний модуль 1.


Змістовний модуль 2.

Змістовний модуль 3.


Предмет і завдання педагогічної психології.

Предмет і об’єкт педагогічної психології. Розділи педагогічної психології. Зв’язок „Педагогічної психології” із „Віковою психологією”, „Педагогічною” та іншими науками. Теоретичні та практичні завдання „Педагогічної психології”.


Методи дослідження в педагогічній психології.

Формуючий експеримент як основний метод, що використовується і педагогічній психології. Спостереження, констатуючий експеримент, бесіда, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності, тестування.


Основні напрямки і теорії навчання в сучасній освіті.

Класифікація видів навчання. Програмоване навчання. Модульне навчання. Розвиваюче навчання в вітчизняній освітній системі. Закордонні теорії навчання.2 год.

2 год.

4 год.Модуль 2.

Змістовний модуль 1.

Змістовний модуль 2.


Змістовний модуль 3.

Модуль 3.

Змістовний модуль 1.


Змістовий модуль 2.


Змістовий модуль 3.

Психологія навчальної діяльності.

Предметний зміст навчальної діяльності. Структура навчальної діяльності. Навчальна мотивація. Зовнішня і внутрішня мотивація навчальної діяльності учня. Загальна характеристика засвоєння. Навички в процесі засвоєння. Самостійна робота як навчальна діяльність.


Учень (студент) – суб’єкт навчальної діяльності.

Категорія суб’єкта. Специфічні особливості суб’єктів освітнього процесу. Вікові особливості суб’єктів навчальної діяльності.


Психологія виховання.

Соціалізація, індивідуалізація та виховання. Уявлення про особистість. Структура особистості. Характеристика особистості. Розвиток особистості. Соціалізація особистості. Індивідуалізація особистості. Інститути соціалізації. Механізми соціалізації. Цілі виховання. Методи виховання. Загальна характеристика процесу виховання. Психологічні механізми формування особистості. Формування моральної свідомості. Стадії розвитку моральної свідомості.


Педагогічна діяльність в різних освітніх системах.

Загальна характеристика педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність: форми, характеристики, зміст. Мотивація педагогічної діяльності. Педагогічні функції і вміння. Стиль педагогічної діяльності.


Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності.

Професія педагог. Суб’єктивні властивості педагога. Здібності педагога. Особистісні якості в структурі суб’єкта педагогічної діяльності.


Психологічне спілкування.

Загальна характеристика спілкування. Бар’єри в педагогічній взаємодії суб’єктів в освітньому процесі. Визначення і загальна характеристика труднощів в спілкуванні. Синдром емоційного вигоряння як показник професійної дезадаптації вчителя.6 год.
6 год.

6 год.


6 год.
2 год.

2 год.2. 2. Теми практичних (семінарських) занять.


№ модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного (семінарського)

заняття і короткий його змістКількість аудитор-них годин

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 2.


Змістовий модуль 3.

Модуль 2. Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.

Модуль 3.

Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 2.


Змістовий модуль 3.


Предмет і завдання педагогічної психології.

Тема: „Історія становлення педагогічної психології”.

Етапи становлення педагогічної психології. Виникнення психолого-педагогічних ідей в психології нового часу (Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо). Психологія навчання в працях К.Д. Ушинського. Внесок Л.С. Виготського в розробку психологічних ідей.


Методи дослідження в педагогічній психології.

Спостереження. Самоспостереження. Бесіда. Інтерв’ю. анкетування. Аналіз продуктів діяльності. Формуючий експеримент.


Основні напрямки і теорії навчання в сучасній освіті.

Тема: „Закордонні теорії навчання”.

Метод педагогіки М. Монтесорі. Вальдорфська педагогіка.


Психологія навчальної діяльності.

Тема: „Научіння, навчання, навчальна діяльність”.

Види, умови і механізми научіння. Сучасні концепцій навчання. Чинники успіху в навчальній діяльності.


Учень (студент) – суб’єкт навчальної діяльності.

Тема: „Вікові особливості суб’єктів навчальної діяльності”.

Молодший школяр – суб’єкт навчальної діяльності. Старшокласник – суб’єкт навчальної діяльності. Студент-пси-холог – суб’єкт навчальної діяльності.
Психологія виховання.

Учень як суб’єкт виховання. Поняття „виховання”. Взаємозв’язок навчання і виховання. Моральне виховання. Роль емпатії в моральному вихованні учнів. Концепція морального розвитку Колберга.


Педагогічна діяльність в різних освітніх системах.

Психологічний аналіз професійної компетентності педагога специфіка і структура педагогічної діяльності.


Педагог – як суб’єкт педагогічної діяльності.

Самосвідомість педагога і структура педагогічної діяльності. Професія педагога і педагогічні здібності. Направленість особистості вчителя. Педагогічна соціальна перцепція.


Педагогічне спілкування.

Визначення і загальна характеристика труднощів в спілкуванні вчителя і учня. Синдром вигоряння як показник професійної дезадаптації вчителя. Проблема стресотривкості вчителя. Основні характеристики, фази і симптоми синдрому емоційного вигоряння.2 год.

2 год.

4 год.

6 год.

6 год.
6 год.

2 год.

2 год.

2 год.2. 3. Лабораторні заняття непередбачені в навчальному плані.
2. 4. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу самостійної роботи.
Вид роботи

Кількість годин

1.

2.


3.

4.


5.


Ознайомитись з новітніми публікаціями з проблем Педагогічної психології в журналах: „Вопросы психологии”, „Психологический журнал”, „Мир психологии”, „Вестник МГУ” та ін., проаналізувати відібрану статтю та виступити з доповіддю на семінарському занятті.
Виконання тестових завдань до курсу „Педагогічна психологія”. Тестові завдання додаються до робочої навчальної програми.
Вивчення передбачених робочою програмою тем на основі рекомендованої літератури (з підготовкою до їх обговорення на семінарському занятті).
Підготовка до двох контрольних робіт на протязі семестру і згідно графіків контролю самостійної роботи студентів, передбачених робочим навчальним планом.
Підготовка до підсумкового контролю (екзамену)

10 год.

10 год.


10 год.

10 год.


23 год.
Всього 63 години.


2. 5. Тематичний план дисципліни.


№ модулю

Назви змістовних модулів

Розподіл часу

Всього

лекції

семінар ські

лабораторні

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Модуль 1.
Змістовий модуль 1.

Предмет і завдання педагогічної психології6

2

2

-

2

Змістовий модуль 2.

Методи дослідження в педагогічній психології6

2

2

-

2

Змістовий модуль 3.

Основні напрямки і теорії навчання в сучасній освіті.12

4

4

-

4

2

Модуль 2.
Змістовий модуль 1.

Психологія навчальної діяльності18

6

6

-

6

Змістовий модуль 2.

Учень (студент) – суб’єкт навчальної діяльності

18

6

6

-

6

Змістовий модуль 3.

Психологія виховання18

6

6

-

6

3

Модуль 3.
Змістовий модуль 1.

Педагогічна діяльність в різних освітніх системах.18

6

6

-

6

Змістовий модуль 2.

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності.6

2

2

-

2

Змістовий модуль 3.

Педагогічне спілкування.6

2

2

-

2

Всього

108

36

36

-

36


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка