Робоча навчальна програма (додаток) навчальної дисципліниСкачати 383.09 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір383.09 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочного та дистанційного навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

"_____"______________2013 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


(додаток)

навчальної дисципліни

«Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»

(за кредитно-модульною системою)Галузь знань: 1301 «Соціальне забезпечення»

Напрям підготовки: 6.130102 «Соціальна робота»


Курс – 4 Семестр – 7, 8

Лекції – 6 (4, 2) Екзамен – 8 семестр

Практичні заняття – 10 (2, 8)

Самостійна робота – 128 (48, 80)

Усього (годин/кредитів ECTS) – 144/4

Курсова робота – 8 семестр

Індекс РБ-12-6.130102/12-4.9СМЯ НАУ РНП ІЗДН 12.01.08-01-2013

Робоча навчальна програма дисципліни «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі» розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-12-6.130102/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.130102 «Соціальна робота», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-6.130102/11-4.9, затвердженої ректором 12.04.2011 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання, індекс Н8-6.130102/11-4.9, затвердженої проректором з навчальної роботи 29.02.2012 р., «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри політологі

та соціальних технологій ___________________________ О. Блінов

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології та соціальних технологій, протокол № 4 від 24 жовтня 2013 р.

Завідувач кафедри __________________________________ О. М. Котикова

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЗДН, протокол №___ від "___"___________2013 р.

Голова НМРР______________________________________Н. Шаповал

УЗГОДЖЕНО

Заст. директора ІЗДН

______________ Н. Шаповал

“____” ____________ 2013 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник 2
ЗМІСТ

стор.


Вступ ..............................................................................................................................

1. Зміст навчальної дисципліни ...................................................................................

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................................

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студентів (зміст та обсяг)………………………………………………............................

2. Завдання на курсову роботу………………………………………………………..

2.1. Курсова робота………………………………………………………………………..3. Перелік завдань для підготовки до екзамену………..............................................

3.1. Перелік питань на екзамен…………………………………………………………..4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ......................................................

4.1. Список рекомендованих джерел.................................................................................

4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання………………………………………………

Форми документів Системи менеджменту якості ………………………………….

Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни………………...............................................................


4

4

4


5

7

79

9

1212
13

14
16
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. Зміст навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни
Назва темиОбсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Прак

тичні


СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль №1 “Теоретичні основи, форми і методи соціально-психологічної реабілітації”

7 семестр

1

Соціальна та психологічна реабілітація

10

2

2

6

2

Хвороби людини. Їх причини, концепції та методи вивчення

6

6

3

Універсальні закони розвитку

6

6

4

Системний підхід до здоров’я

6

6

5

Захворювання сечовидільної, статевої, травної системи. Причини захворювань. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

8

26

6

Причины захворювання серцево-судинної, кровотворної та імунної системи. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

6

7

Захворювання дихальної системи. Захворювання шкіри, опорно-рухової системи, патологія органів почуттів і кістково-суглобова патологія. Захворювання зубів, очей та вух. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

6

8

Причини захворювання нервової системи, психіки та ендокринні захворювання людини. Порушення обміну речовин. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

6

Усього за 7 семестром

54

4

2

48

8 семестр

 1. 9

Основи психотерапії у практики соціально-психологічної реабілітації

8

26Методи психотерапії в реабілітаційної практики

82

6

 1. 1

Зміст музикотерапії, арт-терапії, казкотерапії, бібліотерапії, їх сутність і особливості застосування

82

6

 1. 1

Особливості використання аромотерапії, кольоротерапії, ігротерапії та піщаної терапії в реабілітації

82

6

 1. 1

Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

5

5

 1. 1

Реабілітація інвалідів та осіб, які були жертвами насилля

5

5

 1. 1

Психопрофілактика суїцідальної та залежної поведінки людей

5

5

 1. 1

Соціально-психологічна реабілітація хворих на онкологію

72

5

Усього за 8 семестром

54

2

8

44

Усього за модулем №1

54

2

8

44

Модуль №2 “Основні напрямки реабілітаційної діяльності”

Курсова робота

36

36

Усього за модулем №2

36

36

Усього за модулем №1–2

144

6

10

128

Усього за навчальною дисципліною

144

6

10

128


1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

та самостійна робота студентів (зміст та обсяг)
Назва темиОбсяг навчальних занять (год.)

Список рекомендованих джерел

Лекції

Практ.

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль №1 “Теоретичні основи, форми і методи соціально-психологічної реабілітації”

7 семестр

1.

Соціальна та психологічна реабілітація

2

2

6

[5, С. 6–17]

[3, С. 5–21]2.

Хвороби людини. Їх причини, концепції та методи вивчення

6

[1, С. 20–37]

[3, С. 23–42]3.

Універсальні закони розвитку

6

[1, С. 40–64]

[3, С. 45–73]4.

Системний підхід до здоров’я

6

[2, С. 71–92]

[1, С. 67–83]5.

Захворювання сечовидільної, статевої, травної системи. Причини захворювань. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

26

[1, С. 84–92]

[4, С. 90–110]6.

Причины захворювання серцево-судинної, кровотворної та імунної системи. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

[6, С. 34–57]

[3, С. 75–90]7.

Захворювання дихальної системи. Захворювання шкіри, опорно-рухової системи, патологія органів почуттів і кістково-суглобова патологія. Захворювання зубів, очей та вух. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

[6, С. 60–78]

[3, С. 28–30]8.

Причини захворювання нервової системи, психіки та ендокринні захворювання людини. Порушення обміну речовин. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування

6

[6, С. 80–94]

[3, С. 32–49]Усього за 7 семестр

4

2

48
8 семестр

 1. 9

Основи психотерапії у практики соціально-психологічної реабілітації

26

[1, с. 94–117]

[3, с. 51–65] 1. 1

Методи психотерапії в реабілітаційної практики2

6

[1, С. 128–149]

[3, С. 66–80] 1. 1

Зміст музикотерапії, арт-терапії, казкотерапії, бібліотерапії, їх сутність і особливості застосування2

6

[1, С. 229–244]

[1, С. 151–173] 1. 1

Особливості використання аромотерапії, кольоротерапії, ігротерапії та піщаної терапії в реабілітації2

6

[1, С. 156–168]

[3, С. 83–95] 1. 1

Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців

5

[1, С. 173–187]

[3, С. 98–94] 1. 1

Реабілітація інвалідів та осіб, які були жертвами насилля

5

[1, С. 198–204]

[3, С. 95–108] 1. 1

Психопрофілактика суїцідальної та залежної поведінки людей

5

[2, С. 35–47]

[6, С. 169–182] 1. 1

Соціально-психологічна реабілітація хворих на онкологію2

5

[1, С. 207–224]

[6, С. 183–204]Усього за 8 семестром

2

8

44
Усього за модулем №1

2

8

44
Модуль №2 “Основні напрямки реабілітаційної діяльності”

Курсова робота

36
Усього за модулем №2

36
Усього за модулем №1–2

6

10

128
Екзамен


Усього за навчальною дисципліною

6

10

128

2. Завдання на курсову роботу

2.1. Курсова робота

Курсова робота з дисципліни виконується у 8–му семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області основ соціально-психологічної реабілітації.

Виконання курсової роботи є важливим етапом у підготовці майбутнього фахівця з соціальної роботи.

Курсова робота виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами під час навчання і їх застосування для комплексного рішення конкретних професійних задач.

Закріплення, систематизація і поглиблення теоретичних знань за курсом «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі» відповідно до обраної теми дослідження.

Набуття умінь використання теоретичних знань для рішення конкретних практичних задач діяльності соціального працівника.

Закріплення умінь розробляти рекомендації з основних напрямків соціально-психологічної реабілітації людини.

Виконання завдань курсової роботи дає можливість установити: • здатність студента до самостійної науково-дослідної і практичної діяльності;

 • уміння студента використовувати теоретичні знання і застосовувати їх до рішення конкретних задач;

 • здатність студента збирати, систематизувати, узагальнювати й аналізувати теоретичні й емпіричні данні;

 • уміння студента при захисті коротко, логічно й у доступній формі викласти основні положення курсової роботи, висновки і рекомендації.

Загальні вимоги до студентів при підготовці до курсової роботи містять у собі:

 • оволодіння теоретичними знаннями по різних напрямках соціально-психологічної реабілітації людини;

 • формування широкого наукового і загальнокультурного кругозору;

 • уміння аналізувати наукову літературу;

 • здатність внести свій внесок у розробку даної теми;

 • уміння коротке, логічно викласти свої думки, хід і результати аналізу наукових джерел.

Виконання, оформлення та захист курсової роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Тема курсової роботи визначається сумою трьох останніх цифр номера залікової книжки студента.


Тема:

 1. Місце психотерапії в процесі соціально-психологічної реабілітації.

 2. Рольова гра як метод соціальної реабілітації.

 3. Психоаналітичні реабілітаційні стратегії і тактики.

 4. Індивідуальна психотерапія А.Адлера в роботі з людьми з обмеженими можливостями.

 5. Аналітична психологія К.Юнга і застосування її в реабілітації клієнтів соціальних служб.

 6. Можливість застосування тілесно-орієнтованої психотерапії в процесі соціальної реабілітації.

 7. Застосування трансактного аналізу в реабілітаційній діяльності соціального працівника.

 8. Використання психосинтезу для відновлення психологічного статусу індивіда.

 9. Використання когнітивної психотерапії в практиці реабілітації.

 10. Групова робота в реабілітаційній діяльності соціального працівника.

 11. Психодраматичні методики в соціальній реабілітації.

 12. Застосування тренінгу умінь у відновленні соціального стану індивіда.

 13. Клієнт-центрований напрямок у реабілітації різних груп клієнтів.

 14. Значення саморегуляції й аутотренінгу для процесу соціально-психологічної реабілітації.

 15. Екзистенціальна психотерапія і проблема смислу в реабілітаційній роботі.

 16. Групи зустрічей і їхнє місце в реабілітації клієнтів соціальних служб.

 17. Методи реабілітації, засновані на спілкуванні з мистецтвом.

 18. Методи танцювальної психотерапії в роботі з різними категоріями клієнтів.

 19. Особливості соціально-психологічної роботи зі сліпоглухими.

 20. Соціально-психологічний портрет безробітних.

 21. Соціально-психологічний портрет хворих алкоголізмом.

 22. Соціально-психологічний портрет наркоманів.

 23. Соціально-психологічний портрет осіб без визначеного місця проживання.

 24. Соціально-психологічний портрет родини, що має дитину інваліда.

 25. Соціально-психологічний портрет багатодітної родини.

 26. Соціально-психологічний портрет родин “групи ризику”.

 27. Соціально-психологічний портрет біженців.

 28. Соціально-психологічний портрет дітей-сиріт.

 29. Соціально-психологічна реабілітація наркозалежних.

 30. Профілактика раннього алкоголізму.

 31. Психотерапевтична допомога учасникам збройних конфліктів.


3. Перелік завдань для підготовки до екзамену
3.1. Перелік питань на екзамен

 1. Навіщо потрібна хвороба? Рівні відносин людини зі світом.

 2. Захворювання органів і систем людини. Причини хвороб.

 3. Психосоматика.

 4. Психофізіологічні концепції.

 5. Умовно-рефлекторні механізми.

 6. Реакції в екстремальних ситуаціях, стрес.

 7. Психоаналітичні концепції. Конверсійна модель Фрейда. Модель вегетативного неврозу Александера.

 8. Психоаналітичні концепції. Концепції «десоматизації-ресоматізаціі» М. Schur. Модель двухешелонной лінії оборони Мітчерліха. Концепція «хвороб готовності і прояву» F. VexKull.

 9. Ментально-когнітивні моделі. Концепція алекситимії P. Є. Sifneous, концепція втрати об'єкту Н. Freyberger. Модель порушення об'єктних відносин.

 10. Соціопсіхосоматіка. Теорія Морено. Концепція Аммона.

 11. Системно-теоретичні моделі. Концепція Ананьєва-Пригожина.

 12. Універсальні закони розвитку. Закон полярних взаємодій (дуалізму). VI складових елементів закону.

 13. Універсальні закони розвитку. Закон спадкоємності і подоби. ІV складових елементів закону.

 14. Універсальні закони розвитку. Закон причинної обумовленості (збереження енергії в причинно-наслідкових зв'язках). V складових елементів закону.

 15. Універсальні закони розвитку. Закон циклічності (закон переходу кількості в якість). ІІІ складових елементів закону.

 16. Універсальні закони розвитку. Закон альтернативності (закон свободи вибору). ІІ складові закону.

 17. Діалектичні причини виникнення хвороби.

 18. Системний підхід до здоров'я.

 19. Сім рівнів системних відносин.

 20. Захворювання сечовидільної системи. Сечокам'яна хвороба. Нетримання сечі. Причини. Соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 21. Захворювання статевої системи. Безпліддя. Кесарів розтин. Причини. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 22. Захворювання травної системи. Жовчнокам'яна хвороба. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Геморой. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 23. Захворювання серцево-судинної і кровотворної систем. Гіпертонія. Гіпотонія. Інфаркт міокарда. Інсульт. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 24. Варикозне розширення вен. Тромбофлебіт. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 25. Імунна система. Патологія імунітету.

 26. Механізми захисту. Раціоналізація. Проекція. Заперечення. Ізоляція. Сублімація. Регресія. Ідентифікація. Витіснення. Реактивні створювання.

 27. Алергія. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 28. Рак. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 29. Захворювання дихальної системи. Бронхіт. Пневмонія. Бронхіальна астма. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 30. Шкірні захворювання. Ендогенна або конституціональна екзема. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 31. Захворювання опорно-рухової системи, кістково-суглобова патологія. Ревматоїдний артрит. Остеохондроз. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 32. Захворювання зубів. Пародонтоз. Карієс. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 33. Захворювання очей. Короткозорість. Далекозорість. Косоокість. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 34. Захворювання вух. Отит. Глухота. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 35. Захворювання нервової системи та психічні захворювання. Менінгіт. Пухлина головного мозку. Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 36. Алкоголізм. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 37. Епілепсія. Олігофренія. Шизофренія. Маніакально-депресивний психоз (циклофрения). Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 38. Ендокринні захворювання. Цукровий діабет. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 39. Порушення обміну речовин та інші захворювання. Ожиріння. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 40. СНІД. Причини, соціально-психологічні рекомендації попередження захворювання та лікування.

 41. Використання психотерапевтичних технік у реабілітації.

 42. Методи і напрямки психотерапії в Україні та за кордоном.

 43. Складна ситуація у житті людини. Психологічна допомога в кризисних ситуаціях.

 44. Техніки психотерапії у практики соціально-психологічної реабілітації.

 45. Зміст гештальттерапії у практики реабілітації. Перлз Фредерик. 

 46. Характеристика групової терапії, як метода відновлення депресивних пацієнтів.

 47. Клієнт-центрована терапія Карла Роджерса.

 48. Індивідуальна психологія А. Адлера.

 49. Терапія кризисних станів.

 50. Сімейна терапія.

 51. Психодрама Я. Морено.

 52. Позитивна психотерапія Н. Пезешкіані.

 53. Основи гіпнозу. В. Бехтерев, К. Платонов, М. Шойфет.

 54. Гіпноз М. Еріксона.

 55. Історія зародження та використання музикотерапії. Шведська і американська школа музикотерапії.

 56. Розвиток шкіл музикотерапії у Німеччині та Росії. Методики музикотерапії у практики реабілітації.

 57. Сутність казкотерапії та бібліотерапії у практики соціально-психологічної реабілітації.

 58. Використання танцевально-рухової терапії.

 59. Особливості використання арт-терапії. Арт-мандала.

 60. Поняття бібліотерапії.

 61. Основи використання куклотерапії.

 62. Характеристика казкотерапії.

 63. Поняття аромотерапії. Сутність, сфери використання, секрет впливу ароматів на людину.

 64. Загальні риси організації і проведення піщаної терапії в реабілітації.

 65. Особливості використання аромотерапії в реабілітаційної діяльності фахівця.

 66. Поняття кольоротерапії та ігротерапії. Застосування кольоротерапії в соціально-психологічної реабілітації.

 67. Основні труднощі у використанні фототерапії.

 68. Використання ігротерапії в практики роботи з дітьми.

 69. Опанування методикою зоотерапії.

 70. Методики психічної саморегуляції.

 71. Застосування аутогенного тренування для формування емоційної стійкості та подолання страхів у людини.

 72. Характеристика методик рефлексотерапії та акутоніки.

 73. Поняття релаксації. Методи релаксації. Метод прогресивної м'язової релаксації за Джекобсоном.

 74. Загальна характеристика методики аутогенного тренування, її різновиди проведення.

 75. Пози проведення аутогенного тренування. Поза «кучера на дрожках».

 76. Етапи і порядок проведення вправ методики аутогенного тренування.

 77. Зміст методу рефлексотерапії.

 78. Метод акупунктури.

 79. Акутоніка, звукова терапія камертонами.

 80. Використання впливу психології релігії у практики соціально-психологічної реабілітації.

 81. Законодавча база захисту прав інвалідів. Психологічне консультування, психотренінг і психокорекція у практики роботи з інвалідами.

 82. Копінг-стратегії і проблеми психологічного пристосування інвалідів. Основні закони, які захищають права інвалідів.

 83. Форми і методи організаційної роботи з інвалідами. Профілактика інвалідності людини. Центри і санаторії реабілітації інвалідів. Індивідуальні програми реабілітації інвалідів.

 84. Соціально-правові основи соціальної роботи з жертвами домашнього насильства.

 85. Жінки і діти як об'єкт соціального захисту від домашнього насильства. Організація соціальної допомоги жінкам і дітям, які зазнали домашнього насильства.

 86. Бойова психічна травма та методи її корекції. Реабілітація військових, які отримали психічну травму.

 87. Стрес-фактори діяльності військовослужбовців. Хто може отримати психічну травму? Психологічна допомога психотравмованим військовим.

 88. Організація психологічної реабілітації воїнів. Досвід фахівців провідних країн світу у подоланні наслідків бойових психічних травм військовослужбовцями.

 89. Зміст посттравматичних стресових розладів. Методики подолання посттравматичних стресових розладів.

 90. Зміст психологічного дебрифінгу. Етапи підготовки та проведення дебрифінгу.

 91. Поняття суїциду та його історична ретроспектива.

 92. Психологічний зміст суїціда. Статистика суїцидів в Україні та світу.

 93. Діагностика суїцідентів. Основні причини суїцидів.

 94. Профілактика суїцідальної поведінки. Суїцід, як девіантна поведінка людини.

 95. Профілактика суїцідальної поведінки в літньому віці. Проблема скоєння суїцидів військовослужбовцями.

 96. Вплив стану психічного здоров’я людини на скоєння суїциду. Психопрофілактика та діагностика суїцідальної поведінки людини.

 97. Вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів у початку захворювання на рак. Особливості взаємовідносин хворого і лікаря. Реабілітаційні програми.

 98. Формування віри у хворого на онкологію в одужанні. Технології психопрофілактики. Причини захворювання на онкологію. Характеристика хвороби.

 99. Методи і методики лікування ракових пухлин. Вплив психології релігії на одужання хворих онкологічними захворюваннями.

 100. Використання психологічних технологій у боротьбі з раком. Яким чином людина спроможна вилікуватися на рак? Соціально-психологічна реабілітація хворих на онкологію. Психогігієна та психопрофілактика ракових захворювань.


4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

4.1. Список рекомендованих джерел

Основні:

 1. Блінов О.А. Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі : Практикум / О.А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 80 с.

 2. Марищук В. А. Евдокимов В. И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – СПб. : изд. Дом. «Сентябрь» 2001. – 214 с.

 3. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А.А. Осипова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 315 с.

 4. Практикум по психологии посттравматического стресса // Под. ред. Н.В. Тарабариной. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с.

 5. Ромек В. Г., Конторович В. А, Крукович Е. И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – СПб. : Речь, 2004. – 256 с.

 6. Холстова Е. И, Дементьева Н. Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 340 с.

 7. Психология социальных ситуаций / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб. : Питер, 2001 – 416 с.

 8. Психологія суїциду // За ред. В.Б. Москальця. – К. : Академвидав, 2004. – 217 с.

 9. Пуховский Н. Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. – М. : Академический проект, 2000. – 346 с.

Додаткові:

 1. Айві Флен Цілеспрямоване інтерн’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. Пер. З англ. О. Абесонової. – Навчальний посібник. – К., Сфера, 1998. – 342с.

 2. Аронсон Э., Уллсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология: психологические законы поведения человека в социуме. – СПб. : Прайм-еврознак, 2002.

 3. Будза А. Арт-терапия: Йога внутреннего художника. – М. : изд-во АСТ, 2002.

 4. Василюк Ф. Е. Пережить горе // О человеческом в человеке. – М., 1991.

 5. Голанд М., Голанд С. Что делать, когда тот кого вы любите, в депрессии. – М. : изд-во института психотерапии, 2001.

 6. Грининг Т. Посттравматический стресс с позиций экзистенциально-гуманистической психологии // Вопр. психологии. – 1994. – №1. – С. 92–96.

 7. Крайг Г. Психология развития. – М., 2002.

 8. Детская и подростковая психотерапия // Под. ред. Д. Лейна и Э.Миллера. – СПб. : Питер 2001.4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання

№ пор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Слайди

М 1 (1–3, 5), М 2 (2–5)

8 прим.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки
(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла


зміну

Дата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміне

ного


Заміне

ного


Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка