Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Модель інноваційного освітнього закладу «Акме-школа» Науковий керівник Карпенчук Світлана Григорівна – доктор педагогічних наукСторінка4/8
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тематичний план факультативних занять


№№

з/п


ТЕМА

Кількість годин

1.

Діагностика інтелектуальних здібностей учнів

1

2.

Діагностика творчих здібностей учнів

1

3.

Діагностика пізнавальних процесів учнів

2

4.

Діагностика особистісної сфери учнів

1

5.

Особливості роботи мозку людини

2

6.

Психологічні умови розвитку інтелекту

2

7.

Психологічні умови розвитку креативності

2

8.

Психологічні умови розвитку уваги

2

9.

Психологічні умови розвитку пам’яті

2

10.

Психологічні умови розвитку уяви

2

11.

Психологічні умови розвитку мислення

3

12.

Психологічні умови розвитку мотивації навчання учнів

2

13.

Психологічні умови розвитку особистості підлітків

3

14.

Психологічні умови розвитку емоційної сфери підлітків

2

15.

Основні вимоги до проведення наукових досліджень

2

16.

Перевірка ефективності корекційно-розвивальної роботи

1
Всього

30 годин


Методи та форми роботи

На заняттях факультативу «Інтелектика», згідно з рекомендаціями «Концепції дослідно - експериментальної роботи Рівненського НВК «Колегіум», будуть використані наступні методи та форми роботи: • на чуттєво–образному рівні мисленнєвої діяльності: уроки мислення (за В.О.Сухомлинським); психодрама; евристичні методи (фантазування, гіперболізація); «мозковий штурм» (А.Ф. Осборн); методи «вживання», «образного бачення» (за Хуторянською), використання штучних асоціативних знаків, мнемотехніка та ейдотехніка тощо;

 • на словесно – логічному й теоретичному рівнях: проблемні запитання, ситуації, вправи на розвиток логічних операцій (аналіз, синтез, узагальнення та ін.); герменевтика; ейдотехніка; метод евристичних запитань (Квінталіан); тощо;

 • на практичному рівні: груповий інтелектуальний тренінг, проектні методики, модульне навчання; операційні методи (практичні й лабораторні заняття); методи «Ділова гра», «Творчий діалог»тощо.

Навчально-методичне забезпечення

  1. Антощук Є.В. Вчимося запам'ятовувати. - Київ, КИМО: «Рута», 2001.

  2. Білий Є.А. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе. - Москва, «АСТ», 2002.

  3. Васильева Е.Е, Васильев В.Ю. Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить? - Москва «Издательство Астрель», 2006.

  4. Вимірювання інтелекту дітей: Посібник для психолога-практика. Ч.1. Людський інтелект і його вимірювання: теорія і практика / За ред.. Ю.З. Гільбуха. К.: РОВО «Укрвузполіграф», 1992. – 133 с.

  5. Головко З.Л., Морська Я. Ф. Цікава граматика в початкових класах. - Тернопіль, "Богдан" 1997.

  6. Зак А. Тетрадь для развития мыслительных способностей. Пособие для 1 -4 классов. – М.: Интеллект – Центр, 2007. – 504 с.

  7. Концепція дослідно - експериментальної роботи Рівненського НВК «Колегіум». – Рівне, 2012.

  8. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. -К., 1990. -240с.

  9. Матюгин И.Ю. Рыбникова И.К. Развитие памяти. Зрительная, тактильная
   осязательная памяти. - Москва: Эйдос 1994.

  10. Матюгин И.Ю. Как развить внимание - Москва: Эйдос, 1994.

  11. Матюгин И.Ю, Рыбникова И.К. Как развить хорошую память - Москва 2001

  12. Матюгин И.Ю. Как запоминать цифры. - Москва:"Ринол - Класик", 2001

  13. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри. - Київ "Радянська
   школа", 1991

  14. Психология: Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошенко. – 2-е изд. – М.,1990. – С. 142.

  15. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології. – К.:Академвидав, 2009. – 384 с.

  16. Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 272 с.

  17. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – С. 178-179.

ПЛАН

ОБЛАСНОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

( на базі Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради) з теми « Формування потреби самопізнання та пізнання оточуючого світу у школярів в умовах реалізації науково-педагогічного проекту «Росток»»

Керівник Чабанюк Т.В.
СКЛАД РАДИ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
Голова ради – Чабанюк Тетяна Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК „Колегіум”, вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

Члени ради: 1. Воротеляк Аліна Володимирівна - заступник директора з навчально-виховної роботи НВК „Колегіум”

 2. Снігур Людмила Вікторівна - вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

 3. Голиш Ірина Миколаївна – керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів, вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії

 4. Хрусюк Оксана Василівна – вчитель початкових класів І кваліфікаціної категорії

 5. Кушніренко Світлана Василівна – вчитель початкових класів І кваліфікаціної категорії.

 6. Бахмєтьєва Наталія Анатоліївна – практичний психолог закладуАктуальність досвіду
Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін в становленні національної освіти. Згідно Закону України про освіту, одними з принципів її розбудови є створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських цінностей. Тому особливу АКТУАЛЬНІСТЬ набуває проблема розробки та створення розвиваючих освітніх програм, які б відповідали принципам єдності і наступності системи освіти, а також безпереривності і різноманітності. У сучасній освіті розвиваються плідні процеси гуманітарізації, інтеграції, екологізації, гармонійного поєднання загальнолюдських духовних цінностей з національним характером освіти. Розвиток цих процесів потребує їх практичного втілення у зміст та методи навчання. На сьогоднішній день існує гостра потреба у підручниках та навчальних посібниках, які б мали гуманний, розвивальний характер, формували творчу особистість. Тому сьогодні виникає проблема апробації нових інноваційних педагогічних технологій, направлених на розвиваюче навчання.

Одним з варіантів такої технології є комплексна програма розвитку дітей "Росток".


З 2010-2011 навчального року в початкових класах НВК «Колегіум» розпочалося впровадження комплексної програми розвитку «Росток». Були створені необхідні для цього умови, а саме:

 • Вчителі 1-х класів пройшли курсову підготовку до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток» в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 • Придбано навчальну та методичну літературуПРОВІДНА ІДЕЯ ДОСВІДУ
Основою даного проекту є інтегративно-діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя.

Концепція науково-педагогічного проекту "Росток” базується на наступних принципах:
принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в навчально-виховному процесі;

принцип системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

принцип екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;

принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як космополітичним, так націоналістичним збоченням в навчально-виховному процесі;

принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;

принцип пріоритету творчої діяльності обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;

принцип додатковості потребує, щоб нові технології, методики, навчальні посібники, підручники, становили єдиний навчально-виховний комплекс, який поєднує суспільно-гуманітарний, природничий, екологічний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу;

принцип інтеграції поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток".


НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Впровадження науково-педагогічного проекту «Росток» в практику роботи вчителів «Початкових класів».

 2. Пропагування ідей проекту серед освітян області.

 3. Створення консультативного центру з питань впровадження проекту «Росток»

 4. Забезпечення наступності та умов для повноцінної адаптації класів початкової ланки при переході у середню ланку.

ПЛАН РОБОТИ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ НА 2010-2011 Р.Р.


2010-2011 н.р

Термін

Відповідальний

Організаційна діяльність:

Створення ради опорного закладу.

Засідання ради опорного закладу.

Створення методичної та нормативної бази опорного закладу освіти.

Створення спеціальної індивідуальної картотеки наукової та методичної літератури, періодики.

Науково-методична діяльність:

Засідання методичної ради НВК „Колегіум”: „Про роботу вчителів початкових класів НВК „Колегіум” над реалізацією науково-педагогічного проекту «Росток»

Робота щодо організації перепідготовки вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток»

Створення комп’ютерної презентації „Програма «Росток»


Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів НВК «Колегіум» „Працюємо за проектом «Росток»

Практична діяльність

Адресна допомога молодим вчителям з проблеми „Інноваційні технології в практиці роботи школи. Проект «Росток»

Випуск методичного бюлетеня

«Формування цілісної уяви про Всесвіт та його закони шляхом використання технологій розвивального навчання та програми «Росток»

Робота творчої групи.

Показові заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації РОІППО.

Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

Системно-узагальнююча діяльність

Педагогічні читання • «Формування синтетичного типу мислення молодших школярів в рамках програми «Росток»

Вересень 2010


Двічі на рік

До січня 2010

Квітень 2011

Березень 2011


До вересня 2011

Листопад-березень
Квітень 2011 р.
Протягом року

Жовтень 2010


Протягом року

Протягом року

Протягом року

Жовтень 2010

Чабанюк Т.В.


Чабанюк Т.В.

Рада закладу

Голиш І.М.,

Новоселецька Л.В.

Чабанюк Т.В.

Чабанюк Т.В.

Новоселецька Л.В.,

Кушніренко С.В.

Голиш І.М.

Чабанюк Т.В.,

Новоселецька Л.В.,

Голиш І.М.

Голиш І.М.

Новоселецька Л.В.

Чабанюк Т.В., Голиш І.М

Чабанюк Т.В
2011-2012 н.рОрганізаційна діяльність

Створення банку педагогічної інформації на електронних носіях для широкого загалу педагогічних працівників

Організація роботи семінарів-практикумів, консультування з проблемної теми опорного закладу освіти.

Класифікація довідкової та методичної літератури, новинок педагогічної літератури.


Науково-методична діяльність

Продовження роботи щодо організації підготовки вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток»


Створення та систематичне оновлення методичного банку з теми « Формування потреби пізнання себе та оточуючого світу у молодших школярів в умовах реалізації науково-педагогічного проекту «Росток»»
Практична діяльність

Психолого-педагогічний семінар „Розвиток мислення школяра”.


Круглий стіл «Використання інноваційних технологій, інтерактивних форм НВП – ефективний засіб формування мислительної сфери дитини»
Методичні об’єднання.

Творчі групи.

Показові заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації РОІППО.

Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.


Системно-узагальнююча діяльність

Технологічний аналіз інформації (структуризація, класифікація, спорідненість з власним технологічним потенціалом).

Методичні рекомендації „Технологія впровадження програми „Росток ” в практичній діяльності освітнього закладу ”.

Інформаційно-методичний вісникГрудень 2011

Протягом року

Січень 2009

До вересня 2012р.
Протягом року

Березень 2011

Квітень 2011

Березень 2012


Протягом року
Протягом року
Протягом року
Травень 2011

Травень 2011


Рада закладу


Рада закладу


Чабанюк Т.В.

Чабанюк Т.В.
Новоселецька Л.В., Голиш І.М.

Чабанюк Т.В.

Новоселецька Л.В., Голиш І.М.

Чабанюк Т.В.


Голиш І.М.
Чабанюк Т.В.

Новоселецька Л.В., Голиш І.


Рада закладу

Рада закладу

Чабанюк Т.В.

Новоселецька Л.В., Голиш І.М
2012-2014 н.р.Організаційна діяльність

Планування роботи учасників проекту щодо впровадження у практику науково-методичних та психолого-педагогічних засад передбачених проектом «Росток»


Науково-методична діяльність

Робота творчої групи з питання «Визначення аспектів спрямованості педагогічного спостереження та критеріїв моніторингу ефективності діяльності учасників експерименту безпосередньо під час практичного етапу впровадження проекту «Росток».Практична діяльність

  1. Спостереження психолога: констатувальний зріз учасників експерименту на різних етапах його впровадження – визначення впливу на розвиток дитини підходів проекту «Росток». Висновок психологічної служби щодо необхідності популяризації даного проекту з точки зору формування особистості
  1. Моніторинг ефективності діяльності учасників експерименту: проведення контрольних зрізів з їх подальшим аналізом та порівнянням із класами, які не були учасниками експерименту
  1. Анкетування батьків та учнів – учасників експерименту


Системно-узагальнююча діяльність.
Висновок експертної ради щодо перебігу реалізації проекту «Росток» в НВК «Колегіум»
Вироблення методичних рекомендацій щодо оптимізації перебігу експериментальної роботи.


2014-2015 н.р.Організаційна діяльність

Організація роботи семінарів-практикумів, консультування з проблемної теми опорного закладу освіти

Опрацювання довідкової та методичної літератури, новинок педагогічної літератури. Створення каталогу наукових джерел з теми.

Науково-методична діяльність

Психолого-педагогічний семінар „Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу – важлива умова забезпечення високого рівня розвитку дитини ”.

Методичний посібник «забезпечення всебічного розвитку дитини засобами педагогічного проекту «Росток»
Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний супровід проекту «Росток»

Практична діяльність

Мікродослідження „Визначення ефективності впровадження проекту «Росток».

Методичні об’єднання.

Семінари-практикуми.

Творчі звіти вчителів.

Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

Семінар-тренінг „Творча активність учителя – складовий компонент педагогічної майстерності”.

Системно-узагальнююча діяльність

Круглий стіл „Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у процесі здійснення інноваційної діяльності”.

Інформаційно-методичний вісник.

Звіт про роботу обласного опорного закладу освіти на засіданні науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Презентація методичних надбань опорного закладу у місті.

Протягом року


Жовтень 2014

Листопад 2014

До березня 2015


Березень 2015

Квітень 2015


Квітень 2015

Травень-червень 2015


Травень 2015

Травень-червень 2015Рада проекту


Учасники проекту


Чабанюк Т.В.

Рада закладу

Бахмєтьєва Н.А.


Рада закладу
Учасники проекту

Бахмєтьєва Н.А.


Чабанюк Т.В.,

Воротеляк А.В.

Рада закладу


Рада закладу


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка