Рішення Вченої ради Національної академії від 28 березня 2013 рокуСкачати 122.32 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір122.32 Kb.
Додаток 3

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 28 березня 2013 року,протокол № 201/3-7
Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


25.00.03 – державна служба
(підготовлено та рекомендовано для схвалення Вченою Радою Національної академії кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії,
протокол від 13 березня 2013 року № 15)


Станом

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

 1. Державна служба як соціальний інститут.

 2. Адміністративний аудит як засіб здійснення контролю ефективності державної служби.

 3. Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні.

 4. Кадрова служба органу державної влади: правовий статус, функції, завдання.

 5. Патріотизм та доброчесність як принципи державної служби.

 6. Сутність поняття державної служби.

 7. Етика державного службовця як вид професійної етики.

 8. Оцінювання державних службовців: сутність та форми.

 9. Цілі та функції управління системою державної служби.

 10. Розмежування політичних і адміністративних посад в системі державного управління.

 11. Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби.

 12. Система професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 13. Основні складові кадрового розвитку державних службовців.

 14. Сучасна кадрова ситуація та пріоритети кадрової політики в Україні.

 15. Стажування державних службовців як механізм перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників.

 16. Поняття управління людськими ресурсами в системі державної служби.

 17. Кадровий потенціал державної служби: сутність та напрями розвитку.

 18. Контроль виконавчої дисципліни в державній службі. Суб’єкти контролю.

 19. Завдання та функції державної служби.

 20. Підстави для припинення державної служби.

 21. Конституційно-правові засади державної служби. Принципи державної служби.

 22. Роль професійного навчання у процесі професіоналізації державного управління.

 23. Кадровий менеджмент в системі органів виконавчої влади.

 24. Організація та планування індивідуальної роботи з кадрами на державній службі.

 25. Система підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій.

 26. Поняття кадрової політики у сфері державного управління. Принципи кадрової політики. Суб’єкти та об’єкти кадрової політики.

 27. Державна служба як об’єкт управління.

 28. Відставка як форма припинення державно-службових відносин.

 29. Система управління кадрами державної служби. Роль Національного агентства України з питань державної служби в роботі з кадрами.

 30. Безперервна професійна освіта державних службовців.

 31. Поняття професіоналізації державного управління. Складові професіоналізації.

 32. Поняття ротації керівних кадрів в системі державної служби. Роль і механізми ротації.

 33. Добір кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 34. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державної служби.

 35. Механізми професіоналізації державної служби в Україні.

 36. Моделі систем державної служби у зарубіжних країнах.

 37. Класифікація посад. Категорії посад та ранги державних службовців в Україні.

 38. Політична неупередженість державних службовців.

 39. Професійно-етична складова професіоналізму державних службовців.

 40. Вплив груп інтересів та груп тиску на розвиток громадянського суспільства в Україні.

 41. Особливості статусу державного службовця.

 42. Загальні правила поведінки державного службовця – етичний кодекс державних службовців України.

 43. Етична інфраструктура державної служби.

 44. Вимоги до моральних та ділових якостей державних службовців.

 45. Довіра як основоположний принцип побудови партнерських відносин між владою та громадянами.

 46. Моральні засади службових взаємовідносини державних службовців.

 47. Етичні засоби управління конфліктом інтересів та державній службі.

 48. Організаційно-правові основи проходження державної служби в Україні.

 49. Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.

 50. Управління персоналом в системі державного управління.

 51. Мотивація та мотиваційні механізми на державній службі.

 52. Роль керівника в процесі добору та розстановки кадрів.

 53. Дотримання керівником професійно-етичних норм як умова формування сприятливого морально-психологічного клімату колективу.

 54. Роль керівника у створенні ефективного мотиваційного середовища в колективі.

 55. Принципи та методи добору керівних кадрів в системі державної служби.

 56. Реформування державної служби в Україні як складова адміністративної реформи.

 57. Шляхи реформування державної служби в Україні.

 58. Правове забезпечення процесів реформування державної служби в Україні.

 59. Еволюція розвитку державної служби в Україні.

 60. Наукове забезпечення розвитку державної служби.

 61. Пріоритетні напрями розвитку інституту державної служби в Україні.

 62. Механізми формування та реалізації кадрової політики в системі державної служби: регіональний вимір.

 63. Кадрове планування як необхідна складова кадрової політики.

 64. Урегулювання конфлікту інтересів та запобігання проявам корупції на державній службі.

 65. Формування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”.

 66. Модель побудови раціональної бюрократії М.Вебера.

 67. Розвиток системи державної служби України в контексті процесів євроінтеграції.

 68. Спеціалізовані види державної служби: особливості функціонування і розвитку, професійної діяльності службовців, добору кадрів і проходження державної служби.

 69. Технологія формування управлінської команди на державній службі.

 70. Технології підготовки резерву вищих керівних кадрів. Формування національної еліти.

 71. Сутність і зміст управлінської діяльності керівника на державній службі.

 72. Політична культура та позапартійність службових відносин на державній службі.

 73. Політико-правові аспекти політичної нейтральності державного службовця.

 74. Правовий нігілізм та корупційна свідомість на державній службі.

 75. Деполітизація державної служби України: сутність, мета, завдання, пріоритети.

 76. Компетенції посад на державній службі.

 77. Акмеологізація державної служби: сутність, мета, завдання, значимість, складові.

 78. Правові засади та принципи професійного розвитку державних службовців.Список рекомендованої літератури


 1. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця : навч. посіб. з дистанц. курсу / Н. О. Алюшина ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2012. – 192 с.

 2. Андрушко В. К. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. /
  В. К. Андрушко, Ю. М. Комар. – Хмельницький : Вид-во Хмельн. ін-ту регіон. упр. та права, 2000. – 256 с.

 3. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы /
  Г. В. Атаманчук. – М. : Изд-во РАГС, 2002. – 272 с.

 4. Василевська Т. Е. Етика та етикет у депутатській діяльності : навч. посіб. / Т. Е. Василевська ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини “Україна”, Відкрита вища шк. політ. лідера. – К. : Ун-т “Україна”, 2011. – 113 с.

 5. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т. Е. Василевська. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с.

 6. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие /
  И. А. Василенко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИКД Логос ; ИНФРА-М, 2001. – 199 с.

 7. Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер [пер. с нем.
  М. И. Левиной, А. ф. Филиппова, П. П. Гайденко] ; общ. ред. и послесл.
  Ю. Н. Давыдова ; предисл. П.П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

 8. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення : монографія / В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін. ; за заг. ред. В. М. Олуйка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. – 418 с.

 9. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : Львів. політехніка, 2002. – 252 с.

 10. Державне управління та державна служба : словник-довідник / Уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

 11. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник,
  О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 344 с.

 12. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

 13. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посібник / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. :
  Ін Юре, 1999. – 244 с.

 14. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред.
  Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. –
  819 с.

 15. Желюк Т. Л. Державна служба : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – К. : Професіонал, 2005. – 569 с.

 16. Загальні правила поведінки державного службовця : наказ Головдержслужби України від 04 серп. 2010 р. № 214 зі змінами та доповн. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
  show/z1089-10. – Назва з екрана.

 17. Законодавча та нормативно-правова база державної служби України: навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів ; уклад. : Л. М. Фугель, Н. Б. Ларіна, М. Т. Солоха [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 172 с.

 18. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011.

 19. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів ; уклад. : О. Д. Брайченко, І. В. Васькова, С. В. Загороднюк, Т. А. Саченко. – К. : НАДУ, 2010. – 71 с.

 20. Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / уклад. :
  В. М. Сороко. – К. : НАДУ, 2009. – 103 с.

 21. Книга работника кадровой службы / [под общ. ред.
  Е. В. Охотского, В. М. Анисимова]. – М. : Экономика, 1998. – 494 с.

 22. Колесніков Б. П. Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні : монографія / Б. П. Колесніков,
  І. Г. Батраченко ; Донецьк. держ. ун-т упр. , Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Норд-Прес,
  2006. – 136 с.

 23. Колісниченко Н. М. Державна служба в ЄС. Розвиток державної служби в Україні. Civil service in the Ukraine. Capacity building of the Ukrainian Civil Service : навч. посіб. / за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я.Мудрого. – К.: – Міленіум, 2009. – 236 с.

 24. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-вр : за станом на 04 лют. 2011 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. – Назва з екрана.

 25. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков ; за наук. ред. Е. А. Афоніна. –
  К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 250 с.

 26. Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект : навч. посіб. / О. Ю. Амосов, В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, О. В. Ольшанський ; за заг. ред. О. Ю. Амосова, В. В. Мамонової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 208 с.

 27. Механізми професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого розвитку територіальної громади : наук. розробка / О. І. Сушинський, А. О. Каляєв, І. О. Дробот, О. Г. Сидорчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ.
  упр. – К. : НАДУ, 2009. – 61 с.

 28. Мизес Л. фон. Бюрократия / Л. фон Мизес ; пер. с англ.
  Е. Журавской ; под ред. Б. Пинскера ; науч. ред. Р. Левита. – Челябинск : Социум, 2006. – 200 с. – (Серия “Библиотека ГВЛ : Политика”).

 29. Нижник Н. Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект) : монографія /
  Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, В. А. Яцюк. – Львів : Львів. політехніка, 2003. – 300 с.

 30. Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник. – К. : КНЕУ,
  2006. – 472 с.

 31. Оболонский А. В. Бюрократия для ХХІ века? Модели государственной службы – Россия, США, Англия, Австралия /
  А. В. Оболонский / Ин-т гос-ва и права. – М. : Дело, 2002. – 168 с.

 32. Пахомова Т.І. Державна служба: система і особистість : монографія. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2002. – 410 с.

 33. Пірен М. І. Конфлікти в системі управлінської взаємодії: шляхи розв’язання та попередження : навч. посіб. / М. І. Пірен, В. А. Ребкало. –
  К. : НАДУ, 2009. – 95 с.

 34. Политико-административные отношения: кто стоит у власти? / [Рабренович А., Кумбиз Д., Кудрика Б. и др.] ; под ред. Т. Верхейна ; пер. с англ. – М. : Права человека, 2001. – 512 с.

 35. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування : наук.-практ. посіб. / А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва,
  Р. Гекалюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. Мотренка ; Голов. упр. держ. служби України [та ін.]. – К. : Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС, 2010. – 396 с.

 36. Про державну службу : закон України від 16 груд. 1993 р. зі змін. та допов. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 37. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1506-17 – Назва з екрана.

 38. Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій: Указ Президента України від 10 листоп. 1995 р. № 1035 // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
  show/1035/95. – Заголовок з екрана.

 39. Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування : Указ Президента України від 25 січ. 2012 р. № 33/2012 // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/33/2012. – Заголовок з екрана.

 40. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17 трав. 2012 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
  show/4722-17. – Заголовок з екрана.

 41. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 черв. 2001 р. зі змінами та допов. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 42. Проходження служби в органах місцевого самоврядування в
  Україні : навч.-метод. посіб для підготов. магістрів за спец. 8.150001 “Держ. служба” / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України / уклад. :
  М. М. Білинська, І. Г. Сурай, Н. О. Васюк. – К. : НУБіП України, 2010. – 91 с.

 43. Прудиус Л. В. Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні : монографія / Л. В. Прудиус ; за заг. ред.
  С. Д. Дубенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : Едельвейс і К, 2012. – 232 с.

 44. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / В. М. Алексєєв, Л. С. Бровченко, І. А. Верещук [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 399 с.

 45. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / [за заг. ред. Тимощука В. П., Школика А. М]. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с.

 46. Рачинський А. П. Керівник у державних інституціях : навч.-метод. матеріали / А. П. Рачинський. – К. : НАДУ, 2009. – 75 с.

 47. Реформа государственной службы: Канадский опыт и Российская действительность / [А. Г. Барабашев, С. В. Кабышев, А. В. Оболонский
  и др. ] ; отв. ред. А. Г. Барабашев и С. В. Кабышев. – М. : Формула права, 2006. – 148 с.

 48. Розвиток лідерства : навч. посіб. / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть [та ін.] ; за заг. ред. І. Ібрагімової ; Проект “Реформа упр. персоналом на держ. службі в Україні”. – К. : САММІТ-КН., 2012. – 400 с.

 49. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи : монографія / М. І. Мельник (кер. авт. кол.), Ю. В. Бакаєв,
  Т. Е. Василевська та ін. – К. : Нота-прінт, 2002. – 160 c.

 50. Роуз-Акерман С. Корупція та урядування. Причини, наслідки, зміни / С. Роуз-Акерман ; пер. з англ. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 280 с.

 51. Рудакевич М. І. Етика державних службовців : моногр. /
  М. І. Рудакевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с.

 52. Cерьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : монографія / С. М. Серьогін. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ при Президентові України, 2003. – 456 с.

 53. Сіцінський А. С. Відповідність індивідуально-психологічних якостей керівника у державному органі місії державної служби /
  А. С. Сіцінський // Вісн. державної служби України. – К. : ГУ ДСУ. – 2004. – Вип. 1. – С. 36–40.

 54. Спиридонова В. И. Бюрократия и реформа (анализ концепции
  М. Крозье) / В. И. Спиридонова; РАН, Ин-т филос. – М. : ИФРАН, 1997. – 202 с.

 55. Стратегія реформування системи державної служби в Україні : Указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. № 599 // Законодавство
  України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/599/2000. – Заголовок з екрана.

 56. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки : монографія / за ред. М. І. Пірен,
  В. А. Ребкала. – К., 2003. – 180 с.

 57. Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. І. Пірен. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. –
  204 с.

 58. Цвєтков В. В. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства / В. В. Цвєтков, В. П. Горбатенко. –
  К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 348 с.

 59. Шпекторенко І. В. Професійна мобільність державного
  службовця : монографія / І. В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. –
  Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 242 с.

Начальник управління підготовкинаукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка