Результативність навчально-виховноїСторінка2/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3   4

У основу методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею покладено системний підхід до:


 • оперування змістом нормативних, інструктивних документів про освіту, основними положенням навчальних програм;

 • реалізації нового Державного стандарту початкової освіти; загальної середньої освіти;

 • вибору оптимальних форм методичної взаємодії у педагогічному колективі;

 • підвищення та удосконалення професійного рівня педагогів;

 • розвитку та підтримки творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та кожного педагога зокрема;

 • збагачення досвіду педагогічного колективу через систему методичної роботи як важливої умови творчості учителя;

 • володіння високою культурою та моральними якостями.

Слід відзначити недостатню роботу окремих структурних методичних підрозділів ліцею (ШМО вчителів хімії та біології, ШМО вчителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни», ШМО вчителів російської мови та світової літератри, ШМО української мови та літератури, ШМО вчителів початкових класів) щодо вивчення теоретичних засад та нормативної бази, що простежувалося у ході внутрішкільного контролю. Тож на наступний 2014/2015 навчальний рік одним із завдань організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами слід визначити досконале вивчення нормативної бази у системі освіти, опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій, впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки через систему індивідуальних та групових форм роботи (у тому числі розширення можливостей діяльності творчих тимчасових колективів).

Науковий зміст досвіду щодо організаційно-методичної діяльності ліцею, розвитку творчого потенціалу вчителя полягав у можливості розкрити механізм творчості, забезпечити використання і впровадження законів формування творчої особистості, що сприяло удосконаленню змісту і структури управлінської, науково-методичної діяльності в ліцеї.


У основу управлінської діяльності покладено ідеї концепції Л. Зайверта (економія часу), М. Вудкока і Д. Френсіса (подолання власних обмежень), А. Хроменка (підвищення особистої культури ділового життя), Б. і Х. Швальбе (досягнення особистого ділового успіху).

Провідною науковою ідеєю роботи з педагогічними кадрами є теоретико-практичне розкриття природи та умов реалізації особистісних розвивальних функцій методичної взаємодії в ліцеї. Інноваційна розробка досвіду роботи базується на сучасних теоретичних положеннях і концепціях вітчизняної та зарубіжної педагогіки, а саме: В. Сухомлинського, М. Поташника, І. Жерносєка, В. Гербутова, Л. Виготського, Л. Гальперіна, Ю. Бабанського.


Під час планування методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році акценти було перенесено на опанування новими підходами до організації праці педагога, перебудову педагогічного мислення, ставлення учителя до своєї діяльності, результатом якої є формування життєво зрілої особистості учня, що вільно орієнтується у соціумі, є конкурентоспроможним у суспільстві.

Виконання освітніх завдань спонукало педагогів ліцею спрямувати свої зусилля на творчий розвиток особистості на засадах індивідуального підходу, що сприяло розвитку учнів, їх здатності діяти раціонально і продуктивно. Критерієм оцінювання результатів діяльності педагогічного колективу в цілому і кожного учителя зокрема було оцінювання діяльності за показниками методичної роботи та учнівськими досягненнями.ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Масові
Педагогічна рада

Групові
Методичні об`єднання

Індивідуальні
Наставництво

Семінари
Методичні оперативні нарадиКурси підвищення кваліфікації


Наради при директоровіМетодичні тижніНауково-дослідницька діяльність

Виставки-презентації педагогічних ідей та технологійТТК “експертних груп”, «ініціатив них групп»


Взаємо - відвідування уроків

Робота над єдиною науково-методичною темою
Семінари- практикумиАтестація


Педагогічні конкурси
Творчі динамічні

групиСамоосвітня, проектна діяльність вчителя

Масові форми роботи були спрямовані на впровадження концептуальних ідей розвитку ліцею, стимулювали педагогічний колектив до педагогіки діяльності у реалізації єдиної науково-методичної теми.

Особливе місце у структурі методичної роботи належало педагогічній раді (постійно діючий колегіальний орган управління ліцеєм, дієва форма масової внутріліцейської методичної роботи). Адміністрація ліцею велику увагу приділяла питанням підготовки й проведення педагогічної ради, що забезпечило можливості для творчого пошуку, згуртування педагогічного колективу, винесення виважених рішень.Педагогічні ради проводилися у формі традиційних засідань та в інтерактивних формах («колективне мислення», «педагогічна рада-тренінг», ділова гра), увага педагогічного колективу зосереджувалася на сучасних підходах до навчально-виховного процесу, вирішувалися питання оптимізації основної форми навчальної діяльності учнів – уроку, що сприяло підвищенню якості освітньої діяльності в ліцеї.
Мета, завдання, пріоритетні напрямки

науково-методичної роботи у 2015/2016 навчальному році

Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, підсумки реалізації методичних заходів, методична рада ліцею відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою «Впровадження системи формування професійно зрілої, творчої особистості педагога з метою забезпечення якості навчально-виховного процесу», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції навчально-виховного процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу, насичення освітнього простору інноваційним за своєю суттю змістом, який спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи закладу за всіма напрямами, визначення результативності навчально-виховної діяльності ліцею з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Мета, завдання, пріоритетні напрямки

науково-методичної роботи у 2015/2016 навчальному році

Мета роботи педагогічного колективу ліцею передбачає забезпечення умов для впровадження системи формування професійно зрілої, творчої особистості педагога, розвитку й творчої самореалізації особистості кожного учня, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури і громадського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Пріоритетними напрямами розвитку ліцею є:

 • реалізація через систему науково-методичної роботи Концепції розвитку ліцею;

 • робота управлінської команди, яка забезпечує визначення стратегічних і тактичних завдань, прогнозування перспективного розвитку;

 • впровадження системи новітніх технологій у процес управління ліцеєм;

Створення освітнього середовища через реалізацію завдань:

 • аналіз діяльності педпрацівників відповідно до критеріїв оцінювання за показниками якості результатів НВП;

 • забезпечення системи безперервного навчання педагогів щодо розвитку їх фахової майстерності;

 • активного запровадження нових Державних стандартів початкової та повної загальної середньої освіти(відповідно до окреслених компонентів освітніх галузей);

 • активного включення педагогічного колективу у експериментально-дослідницьку діяльність;

 • глибокої діагностичної роботи з вивчення індивідуальних особливостей кожного учня;

 • забезпечення принципів особистісно орієнтованої освіти, визнання особистості учня, педагога, керівника суб’єктом діяльності й суб’єктом взаємин;

 • модернізація змісту і технологій навчального процесу на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходів;

 • оволодіння учнями уміннями самостійно організувати пізнавальну діяльність у процесі переходу до переважно групової та частково індивідуальної навчальної роботи в процесі вивчення рідної, іноземних мов, інформатики в умовах поділу класу на групи;

 • забезпечення здоров’язберігаючих функцій через впровадження освітньої галузі «Фізична культура»;

 • готовність учнів 9-11-х класів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності в умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, творчої науково-дослідницької діяльності, оволодіння уміннями ставити перед собою та вирішувати завдання на основі широкого перенесення способів пізнання. Оволодіння учнями творчим застосуванням набутих знань у нестандартних ситуаціях через вивчення курсів за вибором, участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних учнівських проектах;

 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

 • створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

 • розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

 • моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

 • цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів;

 • формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя;

 • формування цілісного педагогічного колективу;

 • контроль та аналіз конкретного навчально-виховного процесу і його результатів – якості знань, умінь, навичок, вихованості і розвитку школярів;

 • виявлення, узагальнення, поширення внутрішньоліцейського педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;

 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;

 • впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.

Очікуваний результат:

Якісне оновлення змісту ліцейської освіти (функціонування системи навчання і виховання, що забезпечує розвиток кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей, здібностей, інтересів та стану здоров’я), формування у молодого покоління активної громадянської, національно-патріотичної позиції, прагнення до життєтворчості.

Показником ефективності методичної роботи в ліцеї залишається задоволення, яке отримують вчителі від своєї праці, створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, позитивного морально-психологічного клімату.

У процесі комплексної організаційно-методичної роботи забезпечується високий рівень системи формування професійної компетентності вчителя як однієї із провідних професійно значущих якостей, удосконалюється здатність реалізувати свої знання на практиці, відбувається оволодіння всім необхідним комплексом педагогічних умінь, розширюється загальний кругозір, поглиблюються знання педагогіки, психології. Це допомагає вчителю виробити свій педагогічний стиль, передбачити труднощі, пов’язані з особистісним розвитком, досягти високого рівня теоретичної та практичної підготовки, оперативно і гнучко реагувати на вимоги часу, розвивати власні творчі здібності.

Усі позитивні зміни переконують керівництво ліцею в тому, що витрати часу і зусиль на поліпшення внутрішньоліцейської методичної роботи, впровадження концептуальної ідеї розвитку ліцею не були марними, стимулюють педагогічний колектив до педагогіки діяльності та спонукають до подальшої праці у новому 2015/2016 навчальному році.

Самоаналіз діяльності ліцею   свідчить, що  педагогічний колектив Зміївського ліцею №1 ім.З. К.Слюсаренка   -  це  ефективна педагогічна команда, працююча творчо і  самовіддано, яка вбачає головним своїм завданням створення  дитині умов для  її самовизначення й  самовираження, максимальне наближення процесу  навчання  до  запитів і можливостей  школяра, виховання  особистості, здатної  створити своє  особисте успішне життя.РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ,

ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, АТЕСТАЦІЯз/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Оптимізувати роботу по кадровому забезпеченню діяльності ліцею:


1.1

Здійснити комплектування ліцею педагогічними кадрами на вакантні посади.

серпень 2015

Директор
1.2

Прийняти та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи ліцею, інструкції та методичні рекомендації з питань ведення шкільної документації педпрацівниками.

Постійно

Директор,

педагогічний колектив


1.3

Стимулювати роботу працівників згідно з Положенням про надання грошової винагороди педагогічним працівникам, Положенням про надання грошової премії працівникам.

Постійно

Директор,

голова ПК


1.4

Подати замовлення на педагогічні кадри з вакантних посад на 2016/2017 навчальний рік.

жовтень

Директор
1.5

Виявити випускників та рекомендувати для цільового направлення на навчання до педагогічних ВНЗ з подальшим працевлаштуванням у ліцеї.

Протягом року

Директор
2

Визначити систему роботи з підвищення кваліфікації та фахової майстерності:


2.1

Внести корективи до перспективного плану курсової підготовки та атестації педагогічних працівників.

вересень-жовтень

Директор,

заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.

2.2

Забезпечити курсову підготовку вчителів:

 • визначити докурсові завдання у напрямку підготовки до складання фахових контрольних робіт та к/р з ІКТ;

 • організувати перевірку ефективності курсової підготовки шляхом аналізу результатів к/р, відвідування уроків, проведення співбесід, виступів на ШМО, нарадах при директорові, педрадах.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.3

Провести комплекс управлінських рішень з атестації педагогічних працівників:


3.1.

Створити атестаційну комісію, узгодити її склад з ПК та Радою ліцею для проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2016 році

До 20.09 2015

директор
3.2

Сформувати та подати списки педагогічних працівників, які згідно з перспективним планом атестації підлягають черговій атестації, подали заяви на позачергову атестацію (п.3.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників)

До 10.10.2015

директор
3.3

Затвердити списки педпрацівників, що атестуються. Розподілити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками.
Затвердити графік атестації (ознайомлення з ним педпрацівників під розпис) (п.3.2. Типовго положення)

до 20.10. 2015

атестаційна комісія
3.4

Видати наказ про атестацію педагогічних

працівниківдо 20.10.2015

директор
3.5

Поновити матеріали інформаційного стенду

«Атестація педагогічних працівників ліцею»вересень-жовтень

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


3.6

Вивчити професійну діяльність педпрацівників, що атестуються, виконання заходів плану роботи атестаційної комісії відповідно до затвердженого графіка роботи (п.3.3. Типового положення)

20.10.2015-

15.03.2016Атестаційна комісія
3.7.

Планувати виступи учителів, які атестуються, з творчими презентаційними звітами на педрадах, нарадах при директорові, засіданнях методичної ради та МО

протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


3.8

Подати до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний проміжок (п.3.5. Типового положення)

До 01.03.2016 року

Директор
3.9

Ознайомлення з характеристикою під підпис педагогічного працівника (п.3.5. Типового положення)
Оформлення атестаційних листів (п. 3.15. Типового положення)

За 10 днів до засідання комісії


лютий-березень 2016

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.,

атестаційна комісія

3.10

Провести засідання атестаційної комісії
Підсумки атестації

(п. 2.12., 3.13. Типового положення )14-15.03.2016
Директор
3.11

Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів (видати наказ про підсумки атестації педагогічних працівників; п. 6.1 Типового положення)

14-15.03.2016

директор
3.12

Підвести підсумки атестації, підготувати статистичну документацію

До 10.04.2016

атестаційна комісія
3.13

Звіт до атестаційної комісії ІІ рівня про хід атестації педагогічних працівників ліцею у 2016 р.

До 15.03.2016

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


4

Забезпечити активну участь вчителів ліцею в роботі районних методоб’єднань та семінарів

протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


5

Спланувати діяльність шкільних методичних об’єднань, спрямувавши її на

підвищення якості та ефективності праці, формування професійної компетентностіі, реалізацію творчого підходу в роботі вчителя та учнів, нових підходів у виборі методів, засобів та способів навчання.До 10.09.2015


Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.,

керівники ШМО

6

Створювати оптимальні умови для самоосвітньої роботи педагогів:

Протягом року

Заступник директора з НВР
6.1.

Ознайомлювати вчителів ліцею з нормативно-правовими документами щодо освітньої галузі.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.,


6.2

Поновляти методичний кабінет новинками педагогічної, методичної, психологічної та наукової літератури; вести каталог періодичної преси, матеріалів, що виходили до друку під авторством вчителів ліцею.

Постійно

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.6.3

Провести діагностичні процедури щодо інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології та методики навчання учнів.

Протягом року

Практичний психолог
6.4

Провести співбесіди з учителями з питань продовження роботи чи обрання нової індивідуальної методичної теми, скоординувати їх з методичною темою ліцею.

Травень-серпень 2016

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.6.5

Надати допомогу вчителям у підготовці робіт для участі в педагогічних конкурсах, проведенні творчих звітів.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


7

Забезпечити якісну підготовку та участь педагогічних працівників у районному, обласному виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

Жовтень-січень


Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.8

Надати методичну допомогу конкурсантам до участі у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

І семестр

2015/2016 н.р.Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


9

Забезпечити безперервність освіти педкадрів, підвищення їхньої кваліфікації і педагогічної компетентності.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.


10

Організація роботи Школи молодого вчителя.


До 10.09.2015

Заступник директора з НВР

Захаркіна С.Л.
Пріоритетні напрямки та форми методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2015/2016 навчальному році
Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на розвиток загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації та професійної мобільності вчителів, формування нового типу педагога, здатного до самовдосконалення, саморозвитку творчої самореалізації, збагачення педагогічного колективу надбаннями сучасної педагогіки, науки, культури в усіх аспектах педагогічної діяльності.

Основні функції методичної роботи ліцею:діагностична виявлення розриву між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлююча, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуюча, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційна, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;

прогностична (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

моделююча, яка забезпечує розробку перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

опозиційно-регулююча;

інформаційно-оцінна.

У 2015/2016 навчальному році науково-методична робота ліцею спрямована на реалізацію методичної теми: «Впровадження системи формування професійно зрілої, творчої особистості педагога з метою забезпечення якості навчально-виховного процесу».Для вирішення поставлені такі завдання :

 • аналіз діяльності педпрацівників відповідно до критеріїв оцінювання за показниками якості результатів НВП;

 • забезпечення системи безперервного навчання педагогів щодо розвитку їх фахової майстерності;

 • активного запровадження нових Державних стандартів початкової та повної загальної середньої освіти(відповідно до окреслених компонентів освітніх галузей);

 • активного включення педагогічного колективу у експериментально-дослідницьку діяльність;

 • глибокої діагностичної роботи з вивчення індивідуальних особливостей кожного учня;

 • забезпечення принципів особистісно орієнтованої освіти, визнання особистості учня, педагога, керівника суб’єктом діяльності й суб’єктом взаємин;

 • модернізація змісту і технологій навчального процесу на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходів;

 • оволодіння учнями уміннями самостійно організувати пізнавальну діяльність у процесі переходу до переважно групової та частково індивідуальної навчальної роботи в процесі вивчення рідної, іноземних мов, інформатики в умовах поділу класу на групи;

 • забезпечення здоров’язберігаючих функцій через впровадження освітньої галузі «Фізична культура»;

 • готовність учнів 9-11-х класів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності в умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, творчої науково-дослідницької діяльності, оволодіння уміннями ставити перед собою та вирішувати завдання на основі широкого перенесення способів пізнання. Оволодіння учнями творчим застосуванням набутих знань у нестандартних ситуаціях через вивчення курсів за вибором, участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних учнівських проектах;

 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

 • створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

 • розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

 • моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

 • цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів;

 • формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя;

 • формування цілісного педагогічного колективу;

 • контроль та аналіз конкретного навчально-виховного процесу і його результатів – якості знань, умінь, навичок, вихованості і розвитку школярів;

 • виявлення, узагальнення, поширення внутрішньоліцейського педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;

 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;

 • впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної компетентності визначити, як основні, наступні форми науково-теоретичної та методичної роботи:

колективні форми роботи:

педагогічна рада;

методична рада;

методичні оперативні наради;

психолого – педагогічні семінари;

педагогічні виставки-презентації;групові форми роботи:

методичні об’єднання;

фокус-групи, творчі групи, тимчасові творчі колективи;

школа молодого учителя;

предметні тижні;

семінари-практикуми;індивідуальні форми роботи:

стажування;

методичні консультації;

співбесіди;

наставництво;

аналіз уроків;

робота над науково-методичною темою;

атестація вчителів;

курси підвищення кваліфікації;

творчі звіти;

самоосвіта вчителів.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та опрацювання теми, визначеної педагогічним колективом ліцею, організувати роботу в таких напрямках:організаційно – педагогічні заходи:

 • педагогічні ради;

 • практичні міжпредметні семінари;

 • науково-практичні конференції;1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка