Реферат романенко ольга анатоліївнаСкачати 104.69 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір104.69 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ


РЕФЕРАТ

РОМАНЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету

м. Київ


2015

МЕТА ПРАЦІ


Метою роботи є розробка науково-обгрунтованих рекомендацій щодо побудови удосконаленої системи аналізу і контролю фінансових ресурсів холдингових компаній на основі використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення їхнього ефективного функціонування в умовах ринкових відносин.

НАУКОВА НОВИЗНА


Наукова новизна отриманих результатів проведеного дослідження полягає у визначенні і теоретичному обґрунтуванні комплексу проблем, в розроблених особисто автором рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації та методики аналізу і контролю фінансових ресурсів торговельних холдингових компаній з використанням комп'ютерних технологій та економіко-математичного моделювання.

Основні результати дослідження, що складають наукову новизну, характеризуються такими положеннями:Вперше:

- обґрунтовано нову концепцію щодо визначення фінансових ресурсів підприємницьких структур як грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств чи їх об’єднань і можуть бути використані для здійснення ними господарської діяльності у майбутньому періоді з метою забезпечення економічних, матеріальних та духовних потреб людини, компанії та суспільства в цілому, а також обґрунтовано нову класифікацію фінансових ресурсів за чотирма рівнями деталізації: за джерелами їх утворення, за термінами залучення, за ознакою платності, за найменуванням валюти, що дозволяє оперативно здійснювати аналіз за даними бухгалтерського обліку;

- розроблено систему достатніх інформаційних потоків для забезпечення аналізу формування та використання фінансових ресурсів у торговельній холдинговій компанії, яка дозволяє здійснювати аналітичну оцінку доцільності та перевірки відповідності кожної операції вимогам чинного законодавства і стандартам попереднього контролю й слугує базою прийняття оперативних рішень щодо формування джерел фінансування та їх розміщення в активах холдингової компанії;

Удосконалено:

- визначення організаційно-економічного механізму функціонування холдингової компанії відповідно до їх економічної та юридичної сутності, окреслено їх види залежно від типів інтеграції, стилю управління та виду діяльності, що дозволяє налагодити систему аналізу і контролю фінансових ресурсів відповідно до особливостей холдингової компанії;

- методику рейтингової оцінки фінансового стану дочірнього підприємства як елемента інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів торговельного холдингу, яка полягає у визначенні двох варіантів певного набору показників, розроблених спеціально для горизонтального або вертикального (та конгломератного) типу холдингу, що створює можливість проведення порівняльного аналізу досягнень дочірніх компаній холдингу та дозволяє оперативно виявляти незадовільний фінансовий стан підконтрольних підприємств;

- теоретичні та методичні положення аналізу формування та використання фінансових ресурсів торговельних холдингових компаній, зокрема: запропоновані моделі аналізу, сформовано систему показників горизонтального та структурного аналізу з метою забезпечення стійкого фінансового стану усіх підприємств холдингу;Одержали подальший розвиток:

- визначено типові порушення, пов’язані з рухом та обліком фінансових ресурсів, які зустрічаються в процесі аудиту та запропоновано заходи щодо їх виявлення і попередження у холдингах, розроблено організаційні та методичні аспекти планування зовнішнього аудиту фінансових ресурсів у холдингу;- система методичного інструментарію внутрішнього контролю у торговельному холдингу щодо діяльності внутрішньої ревізійної служби та служби внутрішнього аудиту, які дозволять підвищити дієвість контролю в управлінні фінансовими ресурсами торговельних холдингових компаній з метою уникнення шахрайств та помилок.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ


Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що їх використання дало можливість розробити рекомендації та пропозиції, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками аналізу та контролю формування та використання фінансових ресурсів з використанням нових інформаційних технологій на ПЕОМ в управлінні торговельними холдинговими компаніями.

Результати дослідження використані в практичній діяльності торговельних холдингових компаній «Вінницька регіональна холдингова компанія» (довідка № 46 від 15 листопада 2006 р.), «Інтеркомплекс холдінг» (довідка №5 від 17 січня 2007 р.) та «Опт Оптика» (довідка №19/12 від 19 грудня 2006 р.). Крім того, вони застосовуваться в процесі організації системи аналізу і контролю фінансових ресурсів у холдингових компаніях різних галузей економіки, а також при проведенні консультаційної роботи.

Основні положення наукової роботи використовуються у навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету при викладанні курсів «Теорія економічного аналізу», «Фінансовий аналіз», «Основи аудиту», «Аудит державних фінансів», а також при виконанні курсових робіт студентами економічних спеціальностей (довідка № 177/49 від 06.02.2007 року).

Тема роботи є складовою науково-дослідної роботи кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торговельно-економічного університету № 515/33 “Фінансовий контроль в системі державного регулювання розподілу і використання бюджетних ресурсів” 0105U000766 (довідка № 219/33 від 12.02.07 КНТЕУ). Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні застосування аналітичних методів під час здійснення контролю за ефективністю формування і використання фінансових ресурсів та розробці методики аудиту фінансових ресурсів.

Наукові результати роботи були впроваджені у діяльність у Рахунковій палаті України під час читання автором курсу лекцій за професійною програмою «Аудит державних фінансів» для працівників Рахункової палати (15-26 квітня 2013 року). Були обговорені та прийняті до використання практичні рекомендації щодо аналізу процедур аудиту ефективності, який спрямований на перевірку виконання, економності, продуктивності і результативності (ефективності) управління державними фінансовими ресурсами. У рамках тематичного короткострокового семінару підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати «Управління якістю аудиту» 6 листопада 2013 року Романенко О.А. було прочитано курс лекцій про основні етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики менеджменту якості, організаційно-методичні основи сучасних систем управління якістю, якість в аудиті. Запропоновані методичні прийоми в оцінці якості в аудиті були впроваджені в діяльності працівників Рахункової Палати.

Рекомендації і пропозиції, які містить наукова робота впроваджено в діяльність аудиторської фірми «Ентузіаст-Аудит» (довідка №8 від 12.12.2014). Розроблені плани організації і методики зовнішнього аудиту холдингів мають практичну цінність і використовуються при проведенні аудиту фінансової звітності холдингових компаній, що дозволяє суттєво скоротити затрати перевірки та підвищити її ефективність.

Розроблена методика рейтингової оцінки фінансового стану дочірнього підприємства як елемента інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів холдингу, яка полягає у визначенні двох варіантів певного набору показників, розроблених спеціально для горизонтального або вертикального (та конгломератного) типу холдингу створює можливість в процесі аудиторської діяльності проведення порівняльного аналізу досягнень дочірніх компаній холдингу та дозволяє оперативно виявляти незадовільний фінансовий стан підконтрольних підприємств холдингу, що дозволяє скоротити час на проведення аудиту та знизити його вартість (впроваджено в діяльність аудиторської фірми «Альта» (довідка № 25/12 від 25.12.2014 р.).

Основні положення роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”, (Тернопіль-Мукачево, 2004), міжнародній науково-практичній конференції “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”(Київ, 2005), міжнародному форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн», (Харків, 2005), Всеукраїнській науковій конференції «Регіональні аспекти організації і управління фінансовими ресурсами», (Івано-Франківськ, 2005), міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (Полтава, 2006), всеукраїнській науковій конференції «Регіональні аспекти організації і управління фінансовими ресурсами» (Івано-Франківськ, 2006), ХХ Міжнародній науково-практичній конференції “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості” (Донецьк, 2006), VII науково-практичній конференції «Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях рыночной экономики», (Сімферополь, 2006), Ш міжнародній науково-технічній конференції «Еколого-економічні проблеми карпатського єврорегіону» (Івано-Франківськ, 2006), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні» (Ялта, 2006), науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів, 2007), VI міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення і напрями подальшого розвитку» (Житомир, 2007), міжвузівській науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасних фінансових досліджень» (Київ, 2007), міжнародній практичній конференції «Эффективное управление компанией: системы внутреннего контроля и аудита» (Київ, 2007), міжнародній науково-практичній конференції «Україна на шляху інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості» (Краматорськ, 2007).


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ
Основні результати дослідження опубліковано у 55 друкованих працях, з них у наукових фахових виданнях – 17 праць. Надруковані у міжнародних виданнях – 2 статті. Індекс цитування – 20. За темою наукової праці опубліковано 35 статей.
ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У роботі проведено теоретичне узагальнення наукового дослідження і запропоновані рекомендації щодо удосконалення аналізу і контролю формування та використання фінансових ресурсів у торговельних холдингових компаніях. Проведене дослідження актуальних теоретичних та практичних проблем аналізу і контролю формування та використання фінансових ресурсів у торговельних холдингових компаніях в Україні дозволило сформулювати такі висновки та надати конкретні пропозиції щодо їх практичного використання:

1. Фінансові ресурси холдингових компаній визначено як грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємств чи їх об’єднань і можуть бути використані для здійснення ними господарської діяльності в майбутньому періоді з метою забезпечення економічних, матеріальних та духовних потреб людини, компанії та суспільства в цілому. Виходячи з цього розроблено класифікацію фінансових ресурсів за чотирма рівнями деталізації: за джерелами їх утворення, за термінами залучення, за ознакою платності, за найменуванням валюти, що дозволяє побудувати інформаційну систему для здійснення оперативного, перспективного та ретроспективного аналізу і контролю фінансових ресурсів у холдингових компаніях.

2. Запропоновано класифікацію холдингових компаній у залежності від центра, навколо якого відбувається об'єднання підприємств, на виробничі (промислові, індустріальні) банківські, науково-технологічні і торговельні, що дозволяє більш глибоко дослідити і обґрунтувати організаційно-методичні засади аналізу і контролю фінансових ресурсів залежно від виду діяльності холдингу.

3. Запропоновано обґрунтовану систему організації аналізу і контролю фінансових ресурсів у холдингових структурах на двох рівнях управління, що сприятиме економії робочого часу і коштів. Перший рівень представлений спеціальними аналітичними і контрольними службами холдингової компанії, для яких головним завданням є розробка фінансової стратегії розвитку всього холдингу, другий рівень - аналітичними відділами дочірніх підприємств, на яких покладається завдання підготовки інформації для прийняття тактичних управлінських рішень менеджментом корпоративних підприємств.

4. Розроблено рекомендації щодо механізму складання та форм агрегованої фінансової звітності у торговельній холдинговій компанії для забезпечення вимог ефективного аналізу і контролю фінансових ресурсів з використанням інформаційної мережі холдингу.

5. Обґрунтовано методику аналізу фінансових ресурсів у торговельній холдинговій компанії, яка передбачає дослідження кожного джерела фінансових ресурсів за такими блоками: визначення і оцінка джерел утворення та напрямів використання фінансових ресурсів, оцінка структури їх джерел та напрямів використання, оцінка структури потоків фінансових ресурсів, проведення параметричного аналізу, що забезпечує простоту, оперативність та зручність процесу аналізу формування та використання фінансових ресурсів, врахування тенденцій конкурентного середовища та середньогалузевих показників для прийняття управлінських рішень.

6. Розроблено систему показників для рейтингової оцінки фінансового стану всіх підконтрольних підприємств холдингової компанії: аналіз асоційованих підприємств дозволить визначити доцільність вкладання у них фінансових інвестицій з метою отримання дивідендів, а рейтинговий аналіз дочірніх підприємств сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень щодо формування і використання в них фінансових ресурсів.

7. Розроблено організаційну систему контролю за фінансовими ресурсами у торговельних холдингових компаніях, яка складається із зовнішнього і внутрішнього контролю, зокрема: внутрішній включає ревізію і внутрішній аудит, а зовнішній–державний контроль і незалежний (зовнішній) аудит. Для забезпечення дієвості внутрішнього контролю за фінансовими ресурсами рекомендовано службі аудиту сконцентрувати контрольні дії на пріоритетних напрямках формування і використання фінансових ресурсів, своєчасному виявленні відхилень від нормативних і планових показників, а також обґрунтуванні стратегічних і тактичних управлінських рішень, пов'язаних з оптимізацією руху фінансових ресурсів в усіх дочірніх підприємствах холдингу, а контрольно-ревізійній службі – здійснювати контрольні дії за відповідністю операцій з фінансовими ресурсами чинному законодавству.8. Виявлено причини оприлюднення позитивних аудиторських висновків при реальному незадовільному фінансовому стані холдингових компаній, що призводить до поглиблення тінізації потоків фінансових ресурсів у холдингових компаніях, до розвитку незаконних методів формування та використання фінансових ресурсів у таких структурах. Для подолання цієї ситуації визначено типові порушення, пов’язані з рухом фінансових ресурсів у холдингових компаніях, розроблені пропозиції щодо практичної відповідальності аудиторів за надані висновки, а також запропоновано методику зовнішнього аудиту фінансових ресурсів відповідно до міжнародних стандартів та демократичних і чесних принципів, що буде сприяти підвищенню якості аудиторських висновків.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка