Психологічні особливості прояву агресії у підлітків з неблагополучних родин Щербінова А.І., Симоненко С. М. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»Скачати 80.31 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір80.31 Kb.
Психологічні особливості прояву агресії у підлітків з неблагополучних родин

Щербінова А.І., Симоненко С.М.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д.Ушинського»
Проблема вивчення підліткової агресії є актуальною як в теоретичному так і в практичному аспекті. Питання, пов'язані з людською агресивністю, зачіпаються в багатьох психологічних дослідженнях: Є. Б. Акопова, А. Бандури, Д. О. Іноземцева, В. Холічера, та ін. У західній психології тему агресії і агресивності розглядали такі автори, як А. Бандура, Р. Берон, Р. Уолтер та ін. У вітчизняній психології проблема агресії розглядається в роботах В.С. Мухіної, І.А. Фурманова, Л.М. Семенюка, Л. М. Чепелевої та ін.

У центрі уваги дослідників виявилися такі проблеми як біологічні та соціальні детермінанти агресії (Ардрі А., Лоренц К., Макдаугалл В.), механізми соціального засвоєння та закріплення агресивної поведінки (Бандура А.), умови, що визначають прояви агресії (Берковітц Л.), способи запобігання агресії (Фурман І. А.).

Агресія є однією з найважливіших характеристик дій і вчинків, що визначають взаємини між людьми, а також ефективність індивідуального особистісного розвитку. Саме агресивна поведінка призводить до виникнення конфліктів у взаєминах між людьми і неконструктивним способам їх розв'язку. Але найбільший вплив на людину агресія має у період становлення особистості, особливо в кризові періоди, коли особа є досить вразливою. Саме таким вразливим періодом і є підлітковий вік.

Психологічний портрет підлітка був би явно неповним, якщо в ньому буде відсутня така важлива деталь як агресія. На жаль, в останні роки в Україні відзначається значне підвищення агресивності підлітків. Зростання агресивних тенденцій в підлітковому середовищі відображає одну з найгостріших соціальних проблем нашого суспільства, де за останні роки різко зросла молодіжна злочинність, особливо злочинність підлітків. Почастішали випадки групових бійок підлітків, що носять запеклий характер.

У теоріях виникнення агресії у підлітків ми можемо виділити дві основні тенденції. Йдеться про переважно біологічний механізм, в якому підкреслюється роль нейрофізіологічних медіаторів та функціонального стану глибинних структур мозку, або ж динамічна теорія агресивної поведінки, яка говорить про те, що основним механізмом агресії є патологічній особистісний розвиток, особливо в період життєвих криз [5; с 68].

Багато агресивних вчинків підлітків є наслідком особистісної кризи. Часто ознаки розладу особистості проявляються у вигляді хворобливого ставлення до сприйняття власного Я оточуючими людьми, самотності і відірваності від світу, невідповідності свого Я помилковим ідеалам, відчуття втрати цілісності внутрішнього світу, що супроводжуються жорстокої агресією [6; с. 115].

Говорячи про особливості агресії в підлітковому віці необхідно враховувати той факт, що підліток росте в сім'ї, сім'я є майже завжди основним фактором соціалізації, вона ж є головним джерелом живих прикладів агресивної поведінки для більшості дітей [7; с. 86].

Сім'я може одночасно демонструвати моделі агресивної поведінки і забезпечувати їх підкріплення. Саме в лоні сім'ї дитина проходить первинну соціалізацію. На прикладі взаємин між членами сім'ї діти вчаться взаємодіяти з іншими людьми, навчаються поведінці й формам відносин, які збережуться і в зрілі роки. Реакції батьків на неправильну поведінку дитини, характер відносин між батьками і дітьми, рівень сімейної гармонії або дисгармонії, характер відносин з рідними братами або сестрами, присутність або відсутність значимих особистостей - ось фактори, які можуть зумовлювати агресивну поведінку дитини в сім'ї та поза нею, а також впливати на її відносини з оточуючими в зрілі роки.

Також на становлення агресивної поведінки впливають ступінь згуртованості сім'ї, близькості між батьками і дитиною, а також стиль сімейних взаємовідносин. Діти, у яких в родині сильний розлад, чиї батьки відчужені і холодні, порівняно більш схильні до агресивної поведінки [8; с. 169].

Слід особливо зазначити, що така характеристика родини, як «неблагополучна сім'я», також пов'язана з агресивністю підлітка. Ця характеристика кваліфікує як раз ті самі складові сімейної обстановки, які пов'язанні зі становленням агресивності, - один або обоє батьків живуть з дитиною під одним дахом і який характер відносин між ними.

В своїх роботах, Гачкало С. Ю., стверджує, що неблагополучна сім'я - це сім'я, яка через об'єктивні або суб'єктивні причини втратила свої виховні можливості, внаслідок чого в ній виникають несприятливі умови для виховання дитини.

До неблагополучних родин належать: сім'ї, де батьки - алкоголіки, наркомани - ведуть аморальний спосіб життя; асоціальні родини; конфліктні, неповні сім'ї; родини, зовні благополучні; сім'ї соціального ризику (малозабезпечені, багатодітні, з дітьми-інвалідами, батьками-інвалідами, неповні) [3; 39].

Таким чином, метою нашої роботи було дослідження психологічних особливостей прояву агресії у підлітків неблагополучних родин.

Виходячи з мети нашого дослідження, нами було проведено емпіричне дослідження психологічних особливостей прояву агресії (Методика “Тест агресивності” Л.Г.Почебут) та показників особистісної агресивності («Особистісна агресивність і конфліктність» Є. П. Ільїн та П. А Ковалев) від методів виховання батьків (“Поведінка батьків та відношення підлітків до них”), а також від сфери відносин та фрустрованих цінностей (“Вербальний фрустраціний тест”) Л.Н. Собчик.

Для проведення емпіричного дослідження ми використовували методи математичної статистики: визначення середнього арифметичного, кореляційний аналіз (за критерієм Пірсона). Статистична обробка первинних даних проводилась за допомогою пакету програмного забезпечення SPSS v 17,0 for Windows.

Отже, якщо розглядати залежність між показниками у підлітків з неблагополучних родин, ми можемо відмітити наявність як позитивних, так і негативних кореляцій між показниками (див. рис. 1).


0,577
0,022

0,550 0,004

0,578 0,008 0,438 0,032 0,540 0,004

- 0,454 0,044

- 0,416 0,035

0,527 0,017


Примітка: - однією лінією відмічено зв’язок між показниками, який статистично достовірний на рівні р0,05; - двома лініями відмічено зв’язок між показниками, який статистично достовірний на рівні р0,01;

Рис. 1. Психологічні особливості прояву агресії
Так, ми бачимо, що показник «HOS» (ворожість), позитивно корелює з предметною агресією, ворожість ми можемо розглядати як емоційне відкидання батьками дитини, психологічне неприйняття підлітка. Даний взаємозв'язок на нашу думку, пояснюються тим, що підліток, відчуваючи холодність матері, по відношенню до себе через предметну агресію виміщає свою злість на неживих предметах, це може бути як биття посуду, так і ламання всього, що попадеться під руку. Наступний показник автономності матері по відношенню до дитини має взаємозв'язок з показниками «вербальна агресія» та «конфліктність». Ми можемо припустити, що оскільки автономність, як характеристика методу виховання, трактується як відсутність вимог і заборон матері по відношенню до підлітка [4; с. 152], то дитина таким чином відчуваючи вседозволеність і безконтрольність, може проявляти як вербальну агресію так і конфліктність в різних соціальних сферах.

Також нами був виявлений ряд взаємозв’язку між показником «вуличні контакти» та показниками «самоагресія», «вербальна» та «емоційна» форми агресії. Тут, вуличні контакти розглядаються як міжособистісні взаємовідносини підлітка зі сторонніми людьми (пасажир в автобусі, продавець у магазині, перехожий і т. д.) і інтерпретуються як джерело фрустрації (носій блокування досягнення цілі). Тобто, підліток із неблагополучної родини, таким чином демонструє два типи реакції на фрустрацію: екстрапунітивна реакція, яка характеризується зовнішньою спрямованістю, зганяння негативних емоцій на інших і провокуючий таким чином агресивні форми поведінки (вербальна та емоційна форми агресії) та інтропунітівна реакція - тип реагування особистості на стан фрустрації, що характеризується внутрішньої спрямованістю («відхід у себе»), що призводить до самоагресії.

Розглядаючи рис. 1, ми бачимо взаємозв'язок між показником «приятель» та «предметна агресія» та показником «матір» і «емоційна агресія». Перші показники тут також виступають як носії блокування досягнення цілі. Ми можемо це пояснити тим, що тут присутня зовнішня спрямованість агресії (екстрапунітивна реакція). Проте, треба відмітити, що коефіцієнт кореляції має негативне значення, тобто між показниками існує негативна кореляція, що свідчить про те, що збільшення одного показника пов'язано зі зменшенням іншого.

Таким чином, виходячи з результатів нашого дослідження, ми бачимо, що агресивність підлітків з неблагополучних родин, зумовлена різноманітними характеристиками і спричиняє відкриті конфлікті ситуації з вчителями, батьками, однолітками. Таким чином, агресивна поведінка стає джерелом душевних страждань не тільки оточуючих, а й самих підлітків, які нерідко самі стають його жертвами з боку однолітків. Все це викликає глибоку заклопотаність психологів, педагогів і соціальних працівників.Література:

  1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений. /А.Бандура, Р.Уолтерс. -М.: Эксмо Пресс, 2000. - 512с.

  2. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. / Л. Берковиц - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 510 с.

  3. Гачкало С. Ю. Причини агресивності в підлітків / С. Ю. Гачкало. Відкритий урок. - 2013 . - № 3. - с. 35-44

  4. Карелин А. О. Большая энциклопедия психологических тестов. / А. О. Карелин. - М.: Эксмо, 2007. - 416 с.

  5. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. / Реан А. А. - Спб.: Питер, 2005. - 306 с.

  6. Реан А.А. Изучение агрессивности личности. / Реан А.А. - Спб.: Питер, 2009. - 251 с.

  7. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. / Х. Ремшмидт. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 320 с.

  8. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. / И. А. Фурманов. - Минск: Ильин, 2004. - 192 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка