Психологічна готовність до діяльностіСкачати 88.79 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір88.79 Kb.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЯЛЬНОСТІ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Психологічна готовність до діяльності» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про особливості психологічної готовності до діяльності. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічна готовність до діяльності» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Законспектувати першоджерела:

 1. Ануфрієнко О.А. Формування професійних якостей юриста засобами духовної культури / О.А. Ануфрієнко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ, 2005. – № 1. – С.63-69.

 2. Асмолов А. Г. Деятельность и установка / Асмолов А.Г. – М.: МГУ, 1979. – 151с.

 3. Афузова Г. Психологічні особливості готовності спеціальних психологів допрофесійного становлення: матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. [“Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”], (Київ, 25-27 квітня 2006 р.) / відп. Ред. І.І. Тимошенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – Т.3. – С. 11- 13.

 4. Багашов М.М. Специфика подготовки психологов к профессиональной деятельности в различных социально-производственных средах / М.М. Багашов, М.И. Лукьянова // Психофизиологическая наука и образование. – М.: Наука, 1998. – №2– С.10-14.

 5. Бойко О.В. Технологія формування психологічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до виконання функцій керівників-лідерів / О.В. Бойко  // Військова освіта [Зб. наук. пр.]. – К.: Наук.-метод. центр військової освіти МОН України, 2004. – № 14. – С. 126-135.

 6. Борисюк А.С. Професійно значущі якості лікаря-психолога / А.С. Борисюк // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди [cерія психологія]. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – № 3. – С. 161-169.

 7. Войтюк Д.К. Психологическая готовность к профессиональной деятельности как рефлексивный акт / Д.К. Войтюк // Сибирський учитель. – 2002. – №5. – С.21-25.

 8. Губенко О. В. Формування у старшокласників готовності до вибору творчих технічних професій як психолого-педагогічна проблема: [колективна монографія “Трудове становлення молоді”] / О.В.Губенко та ін. – К.: Наукова думка. – 1992. – С.56-75.

 9. Коломінський Н.Л. Методологічні засади професійної підготовки практичного психолога / Н.Л. Коломінський // Практична психология та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.12-13.

 10. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б.Ільїна // Практична психологія та соціальна робота. – К.: Соціс Геллап. – №1. − 1999. – С. 2-6.

 11. Мачуський В.В. Структурні компоненти та критерії оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності / В.В. Мачуський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2001. – № 3. – С.10-14.

 12. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В.А. Моляко, М.Л. Смульсон. – К.: Рад. Школа, 1985. – 14 с.

 13. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.А. Моляко. – К.: Знання, 1989. – 48 с. – (Сер. 7 “Педагогічна”, №9).

 14. Пов’якель Н.І. Креативність як передумова та показник професійної обдарованості практичного психолога: відмінності, проблеми адаптації та розвитку / Н.І. Пов’якель // Актуальні проблеми психології: Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога. – зб. наукових праць.– К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, 2002. – Ч. ΙΙ. – С. 288 – 292.

 15. Прангвишвили А.С. Установка и деятельность / А.С. Прангвишвили // Вопросы психологии, 1972. – №1 – С.78-86.

 16. Санжаева Р.Д. Психологическая готовность к деятельности и диспозиционное поведение личности / Р.Д. Санжаева. – Хабаровск, 2003. 211. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе.– Тбилиси, Мецниереба, 1989. – 206 с.

 17. Филимонова Т.Г. Формирование психологической готовности к труду у старшеклассников в условиях межшкольного учебно-производственного комбината / Т.Г. Филимонова. – М.: Педагогика, 1988. – 16 с.

 18. Хромова М.В. Проблема формирования компонентов готовности к профессиональной деятельности в системе дистанционного обучения / М.В. Хромова. – Тамбов, 2003. – С.15-18.

 19. Хрущ-Ріпська О.В. Проблема готовності до професійної праці в контексті музичного виховання / О.В. Хрущ-Ріпська // Практична психологія і соціальна робота. – 1998. – № 9. – С. 47.

 20. Чепелєва Н.В. Формування професійної культури майбутніх практичних психологів / Н.В. Чепелєва // Методи підготовки фахівців до професійного спілкування. – Черкаси, 1997. – Кн. I. –С. 34-42.

3. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни: готовність, установка, психологічна готовність до діяльності, психологічна готовність до професійної діяльності, психічний стан, емоційний стан, інтегральне особистісне утворення, інтегративна якість, гра, навчання, провідний вид діяльності, готовність до навчання, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, дидактична гра, продуктивна діяльність, зображувальна діяльність, соціальна готовність, інтелектуальна готовність, вольова готовність, мотиваційна готовність, професійне ставлення, стадія оптації, професійна самосвідомість, професійна ідентичність, особи з особливими потребами, інклюзивне навчання, інтегроване навчання, соматичні вади здоров’я, адаптація, дезадаптація, професійна підготовка, професійне становлення особистості.

4. Підготувати мультимедійні презентації до кожної теми навчальної дисципліни.
Творчі завдання:

1. Укомплектувати папку практичного психолога.2. Самостійно опрацювати навчальні посібники:

 1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – 470 с.

 2. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интепритация / Д. Дилео. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с.

 3. Зак А. З. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у детей пяти-шести лет / А. З. Зак. – М.: АРКТИ, 2003. – 104 с.

 4. Поливанова К. Н. Шестилетки. Диагностика готовности к школе.- М.: Эксмо, 2009. – 208 с.

 5. Студенты-инвалиды в российских вузах // Межвузовское исследование. – М., 2010. – 15 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка