Програму складено на основі Програми для загальноосвітніхСторінка4/6
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6Для вивчення напам'ять:
1. Із давньогрецької лірики (1—2 вірші за вибором учня).

2. Омар Хайям. 1—2 рубаї (за вибором учня).

3. Ф. Петрарка. Сонет (за вибором учня).

4. В.Шекспір. Сонет або монолог Гамлета "Бути чи не бути...ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Учні повинні знати:


 • назви вивчених творів та їх авторів;
 • сюжет, героїв та особливості композиції вивчених творів;
 • передбачені програмою поняття теорії літератури; • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять.Учні повинні вміти:


 • визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції, авторської характеристики, вчинків, портрета героя, пейзажу в творі, що вивчається;

 • характеризувати героя твору, порівнювати героїв одного або різних творів;

 • розрізнять, оцінювати й обговорювати конфлікти і чинники духовного життя літературних героїв;

 • давати повну (усну чи письмову) відповідь на запитання;

 • давати (усно і письмово) відгук про самостійно прочитані літературні твори;

 • складати (усно) висловлювання про художній твір;

 • користуватися словниками, довідковим апаратом підручників, хрестоматій і прочитаних книг.

9 КЛАС

( 35 год., 1 год. на тиждень)

( 3 год. – тематична атестація; 3 год. – резервний час )


п/п


Кількість

годин


Зміст навчального матеріалу

1

3

ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРО­ПЕЙСЬКОГО БАРОКО

1

Бароко як перший загальноєвро­пейський художній напрям. Євро­пейське і українське бароко.

ТЛ: бароко.


2

Педро Кальдерон (1600—1681).

"Життя — це сон".
Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. "Життя — це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів бароко. Філософсько-моральний конфлікт драми. Причи­ни і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

2

3

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КЛАСИЦИЗМУ

1

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

ТЛ: класицизм.


2

Мольєр (1622-1673).

"Міщанин-шляхтич".
Втілення в "Міщанині-шляхтичі" рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті). Висміюван­ня безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість. Засоби творення смішного в творі. Вихов­ний потенціал комедії.


3

6

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТ. ПРОСВІТНИЦТВО

1

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літератур­ного життя: виникнення(сентимен­талізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).
1

Вольтер (1694—1778).

"Простак".
Ідейний зміст і художня структура філософської повісті "Простак", сенс її назви. Конфлікт "природної людини" Гурона і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

ТЛ: філософська повість.


2

Йоганн Вольфганг Гете (1749—1832).

"Фауст"

(І частина), останній монолог Фауста (II частина).

Трагедія "Фауст" — вершина творчості Гете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика. Образ Фауста як втілення динамізму нової євро­пейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне розв'язання проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.2

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759 — 1805).

"Вільгельм Телль".

Народна драма "Вільгєльм Телль", поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний зміст сцени на Рютлі. Геслер і Вільгєльм Телль: причини і характер проти­стояння. Особливості драматичного конфлікту в творі та його художньо­го втілення.4

7

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ

1

Особливості романтизму як худож­нього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розма­їття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

2

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776— 1822).

"Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер".
"Крихітка Цахес" — шедевр роман­тичної казки-новели. Протистояння митця та філістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеску творі.

ТЛ: гротеск, романтизм.

1

Генріх Гейне (1797-1856).

Із "Книги пісень" ("Чому троянди немов неживі", "Коли розлучаються двоє", "Не знаю, що стало зо мною...", "Вечірні промені ясні", "Вмирають люди і роки", "Хотів би я в слово єдине...").
Гейне — німецький поет-романтик. "Книга пісень" — видатне явище німецького романтизму. Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.

2

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788—1824).

"Мій дух як ніч...", "Прометей", "Мазепа".
Байрон — англійський поет-роман-тик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

Байронічний герой і настрої "світо­вої скорботи" у віршах поета. Поема "Мазепа", історична основа та романтичний міф. Риси роман­тичного героя в образі Мазепи.ТЛ: байронічний герой.

1

Адам Міцкевич (1798—1855).

"Кримські сонети" (№ 4 "Буря", № 6 "Бахчисарай", № 8"Гробниця

Потоцької, № 14 "Пілігрим"),

"Дзяди", монолог Конрада (сцена II, Імпровізація).
Творчість А. Міцкевича — апогей польського романтизму. Подорож до Росії та України, відбиття вра­жень від перебування в Криму у його поезіях (цикл "Кримські сонети"). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як про­відний настрій "Кримських сонетів".

5

8

ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

3

Олександр Пушкін (1799-1837).

"Євгеній Онєгін", "До моря",

"Я вас любив...", "Я мить чудову

пам'ятаю...", "Я пам'ятник собі

поставив незотлінний...".
0. Пушкін — видатний російський поет. "Євгеній Онєгін" —соціаль­но-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.

Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.ТЛ: онєгінська строфа, роман у віршах, соціально-психологічний роман.

3

Михайло Лермонтов (1814 -1841).

нудно і сумно...", "На дорогу йду я в самотині..."; "Герой нашого часу".
Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. "Герой нашого часу" — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін. Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ "маленької людини". Роман­тичні й реалістичні елементи в поетиці твору.

ТЛ: реалізм, морально-психологічний роман.

2

Микола Гоголь (1809—1852).

"Шинель".
Гоголь —російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його твор­чості.

Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті "Шинель" трагічної долі "маленької людини". Суміщення в творі елементів романтизму і реалізму.ТЛ: «маленька людина».

6

2

ПІДСУМОК

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.


Для вивчення напам'ять:


 1. Г. Гейне. Вірш за (вибором учня).

 2. Джордж Байрон. Вірш (за вибором учня).

 3. А. Міцкевич. Вірш (за вибором учня).

 4. О. Пушкін. Вірш або уривок з "Євгенія Онєгіна"

 5. М. Лермонтов. Вірш (за вибором учня).


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Учні повинні знати:

 • основні літературні напрямки й течії;
 • окремі відомості про життя та творчість письменника;
 • сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів; • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять.Учні повинні вміти:


 • вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби мови;

 • оцінювати, обговорювати і порівнювати чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних героїв;

 • мотивувати свою оцінку прочитаних творів;

 • створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • складати план та тези літературно-критичних статей;

 • готувати доповідь чи реферат на літературну тему (За одним джерелом).


10 КЛАС

( 35 год., 1 год. на тиждень)

( 3 год. – тематична атестація; 1 год. – резервний час )


п/п


Кількість

годин

Зміст навчального матеріалу


1

7

ВСТУП. ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

1


Загальна характеристика розвитку і культури та літератури XIX століття, стильове розмаїття літератури.

4


Віктор-Марі Гюго (1802-1885).

"Собор Паризької Богоматері".

Віктор Гюго як центральна постать літератури французького романтизму.

"Собор Паризької Богоматері" — романтичний історичний роман,
його проблематика. Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи ("від теократії — до демократії").
Система образів роману, вираження в ній колізій епохи. Трагічність долі Есмеральди. Еволюція Квазімодо: від раба ("пан і його пес") до особистості. Мотив фатуму. Фантастичні обриси й освітлення доби Середньовіччя.

ТЛ: історичний роман.


2

Оноре де Бальзак (1799—1850).

"Гобсек".

Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціально­го реалістичного роману. Поєднан­ня реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. "Людська комедія" — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст. Проблематика і структура "Людської комедії". Влада золота та її філософія в повісті "Гобсек". Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу "філософа й скнари" Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору. Бальзак і Україна.


2

11

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОСІЙСЬКОГО РЕАЛІЗМУ

1

Реалізм як художній напрям у світовій літературі.

3

Федір Достоєвський (1821—1881).

"Злочин і кара".

Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх зображення в художніх текстах. Роман "Злочин і кара" як вираження нового, поліфонічного типу худож­нього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольникова і розвінчання теорії сильної особистості, "надлюдини". Розкриття складності духовного світу людини. Система образів роману, семантика і символіка його назви.ТЛ: роман і його різновиди ( психологічний роман, філософський роман).
5

Лев Толстой (1828—1910).

"Анна Кареніна" або "Війна і мир" (за вибором учителя).
Творчість Льва Толстого як найпов­ніший вияв можливостей реалістич­ної літератури. Духовні й творчі шукання та здо­бутки письменника. Роман "Анна Кареніна". Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глиби­на. Суперечливий образ Анни. Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.
"Війна і мир" — історичний і психологічний роман-епопея. Соціофілософська концепція твору, війна і мир як її вісь. Народ і особистість, народ і влада в розумінні письмен­ника. Народ як головна сила історії, оберіг національної незалежності, культури та традицій. Загально­людське значення проблематики твору. "Діалектика душі" толстовських героїв.

ТЛ: роман-епопея.

2

Микола Некрасов (1821-1877).

"О шостій вчора завернув...";

"Роздуми біля парадного

під'їзду"; "Трійка"; "На смерть

Шевченка".
Некрасов як "співець страждань народних", перегуки з Шевченком. Поетичне новаторство Некрасова: поєднання поезії з прозою, набли­ження поетичної мови до розмовної інтонації.


3

12

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУ­ШЕННЯ В ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

1

Волт Вітмен (1819-1892).

Вірші (за вибором учителя).
Вітмен — американський поет-новатор. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом. Збірка "Листя трави", її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). "Пісня про себе" — програмовий твір поета.

ТЛ: вірш, верлібр – «вільний вірш».

3

Еміль Золя (1840—1902).

"Кар'єра Ругонів".
Е. Золя — французький письмен­ник, теоретик натуралізму. Цикл романів Золя "Ругон-Маккари" — природнича й соціальна історія однієї родини за доби Другої імперії. Роман "Кар'єра Ругонів" як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів.

ТЛ: натуралізм

3

Генрік Ібсен (1828—1906).

"Ляльковий дім".
Генрік Ібсен — норвезький пи­сьменник, зачинатель європейської "нової драматургії". "Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Аналітична композиція п'єси. Новаторство Ібсена-драматурга.

ТЛ: зовнішня і внутрішня дія, «нова драма».2

Антон Чехов (1860—1904).

"Чайка".
Чехов—російський письменник. Його еволюція, імпресіонізм пізньої прози і драматургії. А. Чехов та Г. Ібсен. "Чайка" — перша п'єса російської нової драматургії. Життєва мета і суть мистецтва як головні пробле­ми твору. Особливості драматично­го конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Новаторство Чехова-драматурга.
3

Джордж Бернард Шоу (1856—1950).

"Пігмаліон".
"Театральна революція" англійсько­го драматурга Шоу, його "драми ідей". Шоу й "ібсенізм". Комедія "Пігмаліон", її міфологічна основа.

Динамізм дії і парадоксальність як невід'ємні риси творчості Шоу. Проблематика й художні особли­вості твору, його "філологічний конфлікт" і соціально-виховна спрямованість. Еліза Дулітл, її шлях від малопривабливої квіткарки-кокні до "чарівної леді". Інтелектуальний характер драматургії Шоу.ТЛ: інтелектуальна драма.


4

1

ПІДСУМОК
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

ТЛ: верлібр, зовнішня і внутрішня дія, історичний роман, психологічний роман, соціально-психологічний роман, філософський роман.,

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка