Програми міжшкільного факультативу для обдарованих дітейСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації

Методичний кабінетПРОГРАМИ
МІЖШКІЛЬНОГО ФАКУЛЬТАТИВУ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Катеринопіль 2007

Упорядник: Коровченко І.Ю., методист

Катеринопільського

районного методичного кабінету

Автори: Гірник А.В., Кононенко Н.Г., Марцін Л.І., Марцін І.М.,

Норенко О.М., Тараненко О.В., Янворська Л.А.

До збірника входять програми міжшкільного факультативу для обдарованих дітей. Кожна програма складається з пояснювальної записки, тематичного планування та змісту навчального матеріалу, вимог до навчальної діяльності учнів.

Програми побудовано за лінійним принципом: зміст матеріалу реалізується послідовно, з поступовим ускладненням; виклад базується на основі уже вивченого.

Програми мають практичне значення для вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, а також для організації допрофільної підготовки учнів.

Рекомендовано до друку радою методичного кабінету

Протокол від 21.03.2007р. № 3


ЗМІСТ
Норенко О.М. Програма міжшкільного факультативу з математики. 7 кл……....................................................................... 4

Норенко О.М. Програма міжшкільного факультативу з математики. 8 кл…………………………………..………............10

Кононенко Н.Г. Програма міжшкільного факультативу з англійської мови.8 кл…………………………………..…............18

Янворська Л.А. Програма міжшкільного факультативу з історії. 7-8 кл……...................................................................................... 28

Марцін І.М. Програма міжшкільного факультативу з біології. 7-8 кл……….................................................................................. 33

Гірник А.В. Програма міжшкільного факультативу з української мови.7-8 кл…………………………………...…........41


Гірник А.В. Програма міжшкільного факультативу з української літератури. 7-8 кл……………………………………………........47

Тараненко О.В. Програма міжшкільного факультативу з інформатики. 10-11 кл……………………………….……........... 53Математика
7-8 клас

(74 годин, 2 години на тиждень)
І. Пояснювальна записка

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня математичної підготовки набуває особливої актуальності. Це обумовлено насамперед тим, що все більше спеціальностей потребують високого рівня застосування математики. Тому без належної математичної підготовки є неможливим повноцінна освіта сучасної людини та забезпечення її неперервності. Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий вплив предмета математики на особистість школярів. Йдеться насамперед про розвиток логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної і інформаційної культури, уваги, пам'яті, позитивних властивостей особистості й рис характеру, емоційно-вольової сфери.

Основні цілі і завдання міжшкільного факультативу з математики:


  • розширити і поглибити вивчення програмного матеріалу;

  • ознайомити школярів з деякими загальними математичними ідеями;

  • показати застосування математики у практичній

діяльності;

  • інтелектуальний розвиток учнів;

  • якомога повніше розкривати потенційні можливості кожного учня;

  • підвищення рівня математичної підготовки слухачів факультативу;

  • підготовка учнів до участі в районних, обласних олімпіадах.


7 клас

(74 годин, 2 години на тиждень)


№ з/п

Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу.

Основні вимоги до математичної підготовки учнів

1.

Історія математики (2 год)
Стислий огляд систем числення. Основні етапи розвитку дробів. Піфагор і вчення про числа.

Історія розвитку алгебри. Геометрична алгебра греків. Алгебра - наука про рівняння. Розвиток алгебраїчної символіки.

Як виникла геометрія? Фалес Мілетський - засновник грецької геометрії. Логічна побудова геометрії в „Началах" Евкліда.

Історичні задачі з арифметики, алгебри і геометрії.Учні повинні:

мати уявлення про:

історію розвитку поняття про натуральне число;

системи числення;

історію розвитку алгебри;

історію розвитку геометрії;

„Начала" Евкліда;уміти:

розв'язувати історичні задачі з арифметики, алгебри і геометрії;2.

Математична мозаїка

(4 год)
Магічні квадрати. Математичні ребуси та загадки. Листок Мебіуса. Круги Ейлера. Математичні софізми. Розв'язування олімпіад них задач.

Учні повинні:

мати уявлення про:

магічні квадрати;

листок Мебіуса;

круги Ейлера;

математичні софізми;

уміти:

розв'язувати магічні квадрати;

розв'язувати математичні софізми;

розв'язувати задачі, використовуючи круги Ейлера.3.

Подільність і прості числа

(8 год)
Подільність чисел. Властивості й ознаки подільності чисел. Алгоритм Евкліда. Прості числа. Нескінченність множини простих чисел. Конгруенції та їх властивості. Класи чисел і мала теорема Ферма. Найпростіші діофантові рівняння.

Учні повинні:

мати уявлення про:

властивості й ознаки подільності чисел;алгоритм Евкліда;

конгруенції та їх властивості;

класи чисел;малу теорему Ферма.уміти:

розв'язувати задачі, використовуючи алгоритм Евкліда;

розв'язувати найпростіші діофантові рівняння.


4.

Цілі вирази та їх перетворення (8год)
Цілі вирази, їх види. Многочлени. Ділення многочленів. Як знаходити раціональні корені многочленів? Схема Горнера. Розкладання многочленів на множники. Розв'язування рівнянь методом розкладання на множники. Виділення квадрата двочлена. Знаходження найбільшого і найменшого значення виразу. Розв'язування задач на подільність.

Учні повинні:

мати уявлення про:

цілі вирази, їх види;

схему Горнера;

уміти:

виконувати ділення многочленів;

знаходити раціональні корені многочленів;

розв'язувати задачі, використовуючи схему Горнера;

розкладати многочлен на множники;

розв'язувати рівняння методом розкладання на множники;

виділяти квадрат двочлена;

знаходити найбільше й найменше значення виразу;

розв'язувати задачі на подільність.


5.

Геометричні побудови

(7 год)
Загальна схема розв'язування задач на побудову. Основні геометричні місця точок та їх побудова циркулем та лінійкою. Метод геометричних місць точок. Розв'язування задач на побудову методом геометричних місць. Побудови за допомогою лише циркуля або лінійки, побудова на обмеженій площині. Побудови за допомогою двосторонньої лінійки, косинця. Класичні задачі, які не розв'язуються за допомогою циркуля і лінійки.

Учні повинні:

мати уявлення про:

- загальну схему розв'язування задач на побудову;

- основні геометричні місця точок;

- метод геометричних місць точок;

- побудови за допомогою лише циркуля або лінійки;

- побудови на обмеженій площині;

- побудови за допомогою циркуля і лінійки.

- класичні задачі, які не розв'язуються за допомогою циркуля і лінійки;уміти:

- розв'язувати задачі на побудову методом геометричних місць;

- виконувати побудови за допомогою двосторонньої лінійки, косинця.


6.

Особливі точки та лінії в трикутнику ( 5 год)
Центр кола, описаного навколо трикутника. Центр кола, вписаного в трикутник. Центр поза вписаного кола. Точка перетину медіан (центр мас трикутника). Точка перетину висот (ортоцентр). Середня лінія трикутника. Пряма Ейлера. Коло дев'яти точок.

Магічні трикутники і їх властивості.Учні повинні:

мати уявлення про:

- кола, вписані і описані навколо трикутника кола;

- центр поза вписаного кола;

- центр мас трикутника;

- ортоцентр трикутника;

- середню лінію трикутника;

- пряму Ейлера;

- коло дев'яти точок;

- магічні трикутники і їх властивості;

уміти:

- вписувати і описувати навколо трикутника кола;

- знаходити центр мас трикутника;

- знаходити ортоцентр трикутника;

- застосовувати властивості магічних трикутників до розв'язку задач;


7.

Розв'язування задач підвищеної складності

(4 год)

Учні повинні:

мати уявлення про:

- методи і прийоми розв'язування задач підвищеної складності;уміти:

- розв'язувати задачі підвищеної складності.

Норенко О.М.,

учитель математики

Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

8 клас

(74 години, 2 години на тиждень)


№ з/п

Тема, мета вивчення, зміст навчального матеріалу.

Основні вимоги до математичної підготовки учнів

1.

Історія математики (3 год)
Історія розвитку поняття про число. Несумірні відрізки та ірраціональні числа. Від'ємні числа і нуль. Дійсні числа. Поняття комплексного числа. Історія розвитку алгебри. Розв'язування квадратних рівнянь геометричним способом. Кубічні рівняння і рівняння четвертого степеня. Внесок у алгебру Франсуа Вієта, Рене Декарта, Ісаака Ньютона. Розвиток алгебраїчної символіки. Нерозв'язність у радикалах алгебраїчних рівнянь вище четвертого степеня. Теорема Піфагора, різні способи її доведення. Піфагор у легендах і дійсності. Центральне проектування і перспектива. Історія виникнення і розвитку теорії векторів. Історичні задачі з арифметики, алгебри і геометрії.

Учні повинні:

мати уявлення про:

історію розвитку поняття про число;

несумірні відрізки та ірраціональні числа;

дійсні числа; комплексне число; історію розвитку алгебри; розв'язування квадратних рівнянь геометричним способом;

кубічні рівняння і рівняння четвертого степеня; внесок у алгебру Вієта, Декарта, Ньютона; різні способи доведення теореми Піфагора; центральне проектування і перспективу.

уміти:

- розв'язувати квадратні рівняння геометричним способом;

- розв'язувати квадратні рівняння;

- кубічні рівняння і рівняння четвертого степеня;

- доводити теорему Піфагора різними способами;

- розв'язувати історичні задачі з іарифметики, алгебри і геометрії.2.

Математична мозаїка (4 год)
Принцип Діріхле. Математичні парадокси. Золотий переріз. Розрізання фігур. Задачі поліміно. Розв'язування олімпіадних задач.

Учні повинні:

мати уявлення про:

- принцип Діріхле;

- математичні парадокси; золотий переріз;

розрізання фігур;

- задачі поліміно.

уміти:

- застосовувати принцип Діріхле до розв'язування задач;

- розв'язувати задачі поліміно;

- розв'язувати математичні парадокси.3.

Алгебраїчні вирази (4 год)
Раціональні вирази, їх перетворення та застосування. Вирази з модулями, їх перетворення та застосування. Ірраціональні вирази, їх перетворення та застосування.

Учні повинні:

мати уявлення про:

- перетворення та застосування раціональних виразів;

перетворення виразів із модулями;

- перетворення ірраціональних виразів;уміти:

- перетворювати раціональні вирази;

- перетворювати вирази з модулями;

- перетворювати раціональні вирази;4.

Рівняння. Види рівнянь та способи їх розв'язування

(7 год)
Основні принципи розв'язування рівнянь: рівносильні рівняння і перетворення, при яких можлива поява сторонніх коренів, виключення сторонніх коренів. Основні методи розв'язування раціональних рівнянь: за формулою, графічний метод, метод розкладання на множники, заміни змінної, тощо. Симетричні рівняння.

Ірраціональні рівняння і методи їх розв'язування.

Рівняння, що містять змінну під знаком модуля. Рівняння з параметрами.


Учні повинні:

мати уявлення про:

- основні принципи розв'язування рівнянь;

- основні методи розв'язування раціональних рівнянь;

- ірраціональні рівняння і методи їх розв'язування;

- рівняння, що містять змінну під знаком модуля;

- рівняння з параметрами.уміти:

- розв'язувати раціональні

Рівняння основними методами;

- розв'язувати Ірраціональні

рівняння

- розв'язувати рівняння, що

містять змінну під знаком модуля;

- розв'язувати рівняння з параметрами.5.

Розв'язування задач на складання рівнянь ( 4год)
Задачі з однойменними та різнойменними величинами. Різні способи розв'язування задач. Задачі на суміші і сплави. Графічні моделі задач на рух і спільну роботу.

Учні повинні:

мати уявлення про:

- різні способи розв'язування задач;

- задачі на суміші і сплави;

- графічні моделі задач на рух і спільну роботу.уміти:

- розв'язувати задачі на суміші і сплави;

- складати графічні моделі задач на спільну роботу і рух.


6.

Множини (Згод)
Множина. Елементи множин. Порожня множина. Підмножина. Переріз, об'єднання та різниця множин. Скінченні та нескінченні множини.

Учні повинні:

мати уявлення про:

- Множину. Елементи множин.

- Порожню множину. Підмножину.

- Переріз, об'єднання та різницю множин.

- Скінченні та нескінченні множини.

уміти:

- розв'язувати задачі на множини.7.

Метод координат ( 5 год )
Декартові координати на площині. Основні задачі на координатній площині. Застосування методу координат для знаходження геометричних місць точок. Еліпс, гіпербола, парабола. Графіки рівнянь і нерівностей.

Деякі арифметичні застосування методу координат.

Поняття полярних координат та їх зв'язок з декартовими координатами.


Учні повинні:

мати уявлення про:

- декартові координати на площині;

застосування методу координат для

знаходження геометричних місць точок;

- еліпс, гіперболу, параболу;

графіки рівнянь і нерівностей;

- деякі арифметичні застосування методу координат;

- поняття полярних координат та їх зв'язок з декартовими координатами.уміти:

- розв'язувати основні задачі на координатній площині;

- застосовувати метод координат для знаходження геометричних місць точок;


8.

Рухи на площині (4 год)
Рухи, їх властивості. Поняття про орієнтацію площини. Теорема Шаля. Теореми про композицію рухів. Координатні формули рухів.

Поняття групи рухів. Приклади груп рухів. Геометричні ідеї Клейна.

Застосування рухів при доведенні теорем та розв'язування задач.

Симетрія в природі, техніці, мистецтві.Учні повинні:

мати уявлення про:

- рухи, їх властивості;

- композицію рухів;

- поняття групи рухів;

- Приклади груп рухів. Геометричні ідеї Клейна.

- симетрія в природі, техніці, мистецтві;уміти:

- застосувати рухи при доведенні теорем та розв'язування задач.9.

Розв'язування задач підвищеної складності (4 год)

Учні повинні:

мати уявлення про:

- методи і прийоми розв'язування задач підвищеної складності;уміти:

- розв'язувати задачі підвищеної складності;


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка