Програма з курсу «основи теорії літератури та літературно-художньої критики»Скачати 196.45 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір196.45 Kb.

Затверджую

____________ Т.О. Приступенко
8 вересня 2003 р.


Затверджено на вченій раді Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса ШевченкаПротокол № 2 від 12 вересня 2003 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З КУРСУ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ»
зі спеціальності: ВСР


Викладач: к.ф.н. МИХАЙЛЮТА В.П.Курс: І

Семестр: І Годин усього:110


Семестри
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік

8

Екзамен
Контрольна робота

25

Курсова робота
Кваліфікаційна
роботаСеместри
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій

15

Семінарських

60

Практичних
Лабораторних
Консультацій

12

Самостійної роботи

3515


Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 1 вересня 2003 року

Навчально-методична карта дисциплін

Назви розділів, тем. План, короткий зміст

К-ть
годин


Вид
заняття
(лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійна, конт.
робота,
тест,
курсова тощо)


Література
до курсу


Засоби
нав­чання


Конт­роль

Тема 1. Літературознавство як наука.
План.
1. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін.
2. Зміст і обсяг курсу «Основи теорії літератури».
3. Система лекцій і практичних занять.
4. Посібники. Обов’язкова література.

Тема 2, 3. Методи вивчення літератури. Формування і становлення шкіл в українському літературознавстві.
План.
1. Неокласична школа (Л. Білецький).
2. Історична школа.
3. Біографічний метод.
4. Психологічний напрям в історичній школі.
5. Філологічна школа (формальна школа, структуралізм)
6. Модерні методи в літературознавстві: формально-соціологічний, психоаналітичний, феміністична критика, декоструктивізм.
7. Радянське (марксистське) літературознавство.
8. Системний підхід. Інтерпретація тексту. Герменевтика.
9. Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках ХХ століття
Тема 4. Літературний процес.
План.
1. Загальне поняття про літературний процес.
2. Характер історичного розвитку письменства:
а) літературний процес та розвиток суспільства;
б) науково-технічна революція та розвиток літератури;
в) традиції та новаторства;
г) взаємодії та взаємовпливи літератур;
3. Основні категорії літературного процесу: літературна епоха, літературний напрям, творчий метод, літературна течія, літературна школа.
4. Поняття про літературний канон. Питання канону класики.

Тема 5. Літературні напрями. Романтизм.
План.
1. Історія розвитку літературних напрямів.
2. Історичний і теоретичний дискурс романтизму.
3. Романтизм як художня категорія. Складові романтиз­му: тип творчості (напрям), стиль, стильова тональність.
4. Проблема змісту і форми в романтизмі.
5. «Межі» романтизму в українській і зарубіжній літературах.
6. Романтизм як художній напрям і стиль у літературі рубежу XVIII—XIX століття

Тема 6. Аналіз художнього твору.
План.
1. Поняття аналізу, інтерпретації твору. Герменевтика.
2. Варіантність у застосуванні методологічних та методичних принципів системного підходу при різних напрямах, шляхах та видах аналізу літературних творів.
3. Становлення наукового розуміння літературного твору як системно організованої цілісності.
4. Аналітизм як необхідна умова в аналізі художнього твору.
5. Результат літературознавчого аналізу — самодостатній твір, вартий уваги читача.
6. Синкретизм світового літературознавства ХХ ст..

Тема 7. Жанр літературної рецензії.
План.
1. Літературна рецензія як жанр газетно-журнальної публіцистики.
2. Характеристика жанру літературної рецензії.
3. Основні види рецензії.
4. Жанр рецензії у сучасному літературно-критичному дискурсі.

Тема 8. Художня деталь у творі, її естетично-художня функція.
План.
1. Поняття «художня деталь».
2. Художня деталь як засіб індивідуалізації образу, засіб алегорії у творі, як засіб художньої та публіцистичної майстерності.
3. Осмислення теоретичних засад проблеми.

Тема 1 . Вступне заняття. Літературознавство як наука.
План.
1. Літературознавство як філологічна наука.
2. Літературознавство серед мистецтвознавчих наук.
3. Літературознавство як історична наука.
4. Основні і допоміжні галузі літературознавства.

Тема 2. Із історії розвитку літературознавства.
План.
1. Теоретичні погляди на мистецтво в античному світі та Сході.
2. Давній період українського літературознавства.
3. Утвердження теорії літератури як самостійної наукової дисципліни.

Тема 3. Художній метод, напрям, течія та стиль у літературі.
План.
1. Категорія художнього методу.
2. Напрям і метод.
3. Літературна течія.
4. Проблема спадкоємності у розвитку напрямів і течій.
5. Історія розвитку літературних напрямів.
6. Реалізм як основний літературний напрям ХІХ ст.

Тема 4. Модернізм.
План.
1. Модернізм як заперечення художніх принципів реалізму.
2. Дискусія модернізму і народництва (І. Франко, М. Вороний, Н. Євшан).
3. Характеристика літературних напрямів модернізму.

Тема 5. Постмодернізм.
План.
1. Естетичні засади постмодернізму.
2. Постмодернізм в українській літературі.


Тема 6. Контрольна робота. (Контрольні питання додають­ся)


Тема 7. Аналіз художнього твору.
План.
1. Поняття аналізу, інтерпретації твору. Герменевтика
2. Аналіз твору в єдності змісту та форми.
3. Синкретизм сучасної техніки аналізу художнього твору.

Тема 8. Засоби увиразнення художнього мовлення.
План.
1. Літературна мова і мова художньої літератури.
2. Лексика художнього твору та її особливості.2 год.

4 год.

4 год.
2 год.

2 год.


2 год.
2 год.

2 год.

2 год.

2 год.


2 год.

2 год.


2 год.

2 год.


2 год.


Лекція

Лекція

Лекція
Лекція

Лекція


Лекція
Лекція

Практичне


заняття

Практичне


заняття

Практичне


заняття

Практичне


заняття

Практичне


заняття
Практичне
заняття

Практичне


заняття

Практичне


заняття


Обов’язкова:
1. Бандура О. Основи теорії літератури. — К., 1967.
2. Волинський П. Основи теорії літератури: Вступ до літературознавства. — К., 1967.
3. Галич О., Назарець В., Валильєв Є. Теорія літератури: Підручник (за наук. ред. О. Гали­ча). — К., 2001.
4. Вступ до літературознавства. Хрестоматія (Упоряд. Н.Бернадська. — К., 1995).
5. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. — К., 1996.
6. Наєнко М. Історія українського літературо­знавства: Підручник. — К., 2002.
7. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманіта­ріїв. — К., 1998.

Словники:
1. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства. — К., 1997
2. Лесин В., Пулинець О. Словник літера­турознавчих термінів. — Вид. 3-е перероб. і доп. — К., 1971.
3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці, 2001.
4. Літературознавчий словниик-довідник (Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін.). — К., 1997.
5. Українська літературно енциклопедія: В 5-ти т. — К., 1988—1995.

Додаткова:
1. Білецький Л. Основи української літератур­но-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. — Т. 1. — Прага, 1925. (Перевидання за ред. М.Ільницького. — К., 1998).
2. Білецький О. Зібрання праць: У 5-ти т. — К., 1966.
3. Грабович Г. До історії української літера­тури. Дослідження, полеміка. — К., 1997.
4. Гуляк А. та ін. Деякі аспекти аналізу літературного твору. — К., 2000.
5. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Львів, 1991.
6. Єфремов С. Історія українського письменст­ва. — К., 1995.
7. Ільницький М. Критика і критерії. — Львів, 1998.
8. Клочек Г. У світлі вічних критеріїв: Про систему критеріїв оцінки літературного твору. — К., 1989.
9. Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про літературу. — К., 1995.
10. Наєнко М. Романтичний епос. Ефект роман­тизму і українська література. — К., 2000.
11. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К., 1997.
12. Павлишин М. Канон та іконостас. — К., 1997.
13. Парандовський Ян. Алхімія слова. — К., 1993.
14. Чижевський Д. Історія української літера­тури. — К., 1997.
15. Чижевський Д. Реалізм в українській літера­турі. — Тернопіль, 1994.
16. Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. — К., 1993.

Література:
1. Бушмин А. Наука о литературе: Проблемы. Суждения. Споры. — М., 1980.
2. Клочек Г. Поетика і психологія. — К., 1990.

Література:
1. Галич О. Теорія літератури. — С. 18—80.
2. Наєнко М. Історія українського літературо­знавства. — С. 20—76.
Завдання
Арістотель. Поетика (конспект)
— Які найдавніші форми наукового літературо­знав­ства утвердилися в епоху античності?
Література:
1. Галич О. Теорія літератури. — К., 2001. — с. 341-434.
2. Чижевський Д. Історія української літератури. — К., 1997.
3. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. — Тернопіль, 1994.
4. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Львів, 1991.
5. Ігнатенко М. Читач як учасник літературного процесу. — К., 1980.
6. Шерех (Шевельов) Ю. Троє прощань і про те, що таке історія української літератури// Українське слово. Хрестоматія української літератури та української критики ХХ століття: у 3 кн. — К., 1994. — кн. 3. — С. 538—545.
7. Словник.
Завдання 1
У праці Ю. Шереха (Шевельова) «Троє прощань і про те, що таке історія української літератури» віднайдіть визначення генези української літератури, проблем традицій і новаторства, щодо творчості В. Тарнавського, Л. Боровиков­ського, Олени Пчілки;
— у аналізовані праці вирізніть, як автор інтер­пре­тує мистецтво літературного відображення;
— з’ясуйте інтерпретацію Ю. Шерехом залежності історії літератури від адекватності життя, суспільних обставин, «Прекрасно повторність неповторного».

Завдання 2


Як Дмитро Чижевський у статті «Історія українсь­кої літератури» визначає типологічні ознаки стилю стосовно творчості окремого письменника і цієї ж категорії як цілісної художньої системи, літературного напряму.
Декодуйте образну форму тлумачень П.Пакуліна, яку він вкладає у визначення цих теоретичних дефініцій:
«Класицизм — струнка фігура воїна в гордій позі, з величною простягнутою рукою. Сентименталізм - ніжна, тендітна дівчина; сидить, підперши підбо­рід­дя рукою; на обличчі — сумна задума; очі замріяно спрямовані вдале­чінь: на віях виблискує нависла сльоза. Роман­тизм — красивий юнак у плащі й крисла­тому капелюсі; кучеряве волосся розвівається за вітром; зір, що палає від захвату, звернений до неба. Художній реалізм — зрілий чоловік із здоровим кольором обличчя, зі спокійним і вдумливим поглядом. Натуралізм — нечупарно одягнутий чоловік у картузі; волосся стоїть диб­ки, в руках - нотатник, на ремені висить кодак; неспокійно й критично озирається по сторонах. Символізм - нервова молода людина; сильно жестикулює; голосно і протяжно декламує вірші про метафізичну красу потойбічного світу».

Література:
1. Галич О. Теорія літератури. — 2001. — с.
2. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літератури. // Павличко С. Теорія літератури. — К., 2002. — с. 39-174.
3. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін. / — К., 1997.
4. Моренець В. Народництво — позитивізм — модернізм//Слов і час. — 2000. — № 1. — С. 35—39.

Література:
1. Андрухович Ю. Постмодернізм — не напрям, не течія, не мода//Слов і час. — 1999. — № 3. — С. 56—66.
2. Галич О. Теорія літератури. — К., 2001 — С. 49—50.
3. Денисова Д. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири//Слов і час. — 1995. — № 2. — С. 18—27.
4. Павличко С. Літературознавство постмодернізму. // Теорія літератури. — К., 2002. — с. 624—626.
5. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму//Канон та іконостас. — С. 213—222.
6. Павлишин М. Що перетворюється в «Рекреаціях» Юрія Андруховича//Канон та іконостас. — С. 237—254.
7. Енциклопедія постмодернізму. / За ред. Ч. Вінквіста та В.Е. Тейлора. — К., 2003.
Завдання
Прочитайте твори сучасних письменників і визначте в них риси постмодернізму (Ю. Андру­хович, О. Забужко, Б. Жолдак, О. Іранець, Є. Пєшковський, В. Медмідь...)

Література:
1. Галич О. Теорія літератури. — 2001. — с. 38—52, 96—168, 205—223, 238—241.
2. Гуляк А. та ін. Деякі аспекти аналізу літературного твору. — К., 2001.
3. Клочек Г. У світлі вічних критеріїв: Про систему критеріїв оцінки літературного твору. — К., 1989.

Література:
1. Бацій І. Краса і сила слова: Бесіди про мову художнього твору. — К., 1983.
2. Вихованець І. Таїна слова. — К., 1990. — С. 163—170.
3. Волинський П. Основи теорії літератури. — К., 1967. — С. 146—186.
4. Галич О. Теорія літератури. — К., 2001 — С. 169—237.
5. Гончар О. Цвіт слова народного//Гончар О. Письменницкі роздуми. — К., 1980. — С. 296—303.
6. Словник.
Завдання
Дібрати два приклади з художніх текстів (прозові і поетичні) і з’ясувати в них наявні художні засоби.


ЗалікКонтрольні питання до курсу «Основи теорії літератури
та літературно-художньої критики»

1. Літературознавство як наука.

2. Дати визначення тропів. Навести приклади із творів українських письменників.


1. Література як вид мистецтва

2.Визначити типи та функції сюжету повісті О. Кобилянської “Земля”.


1.Загальне поняття про літературний процес.

2. Естетично-художні функції метафори в художньому творі.


1. Схарактеризуйте поняття “художній метод ,” “індивідуальний стиль,” “літературний напрям.”

2. Покажіть взаємопроникнення епічного, ліричного, драматичного на прикладі роману І. Багряного “Тигролови”.


1. Давній період українського літературознавства. Неокласична або формально-поетична школа вітчизняного літературознавства.

2. З’ясуйте приклади метонімії та синекдохи. Наведіть приклади.


1.Викладіть основні положення праці Арістотеля “Поетика.”

2. Іронія та сарказм у поемі Т. Шевченка “Кавказ”.


1. Розкажіть про формування історичної школи літературознавства як вияв романтизму в науці про літературу.

2. Естетично-художні функції епітетів у художньому творі. Наведіть приклади.


1. З’ясуйте місце психологічного напряму (історична школа ) серед інших методологій літературознавства.

2. Естетично-художні функції порівняння в художньому творі. Наведіть приклади.


1. Іван Франко і його концепція історії літератури.

2. Дайте визначення оксиморона. Наведіть приклади.


1. Прокоментуйте засадничі принципи аналізу літературних явищ історичної та філологічної шкіл.

2. Дайте визначення евфемізма. Наведіть приклади.


1. Розкажіть про розвиток українського літературознавства в ХІХ ст.

2. Дайте визначення перифраза. Наведіть приклади.


1. Місце і роль М. Максимовича та М. Костомарова в історії українського літературознавства.

2. Дайте визначення гіперболи. Наведіть приклади.


1. Роль М. Драгоманова у розвитку літературознавства в Україні.

2. Наведіть приклади ліричних жанрів.

1. Досягнення українського літературознавства 20-30-х років ХХ ст.

2. Наведіть приклади епічних жанрів.


1. Основоположні принципи “Історії українського письменства” С.Єфремова. Народницький канон.

2. Наведіть приклади драматичних жанрів.


1. Здобутки і втрати українського радянського літературознавства (40-70-ті роки ХХ ст.)

2. Портрет як засіб розкриття характеру. Наведіть приклади.


1. Як можна визначити продуктивність традиційних та модерних методологій на сучасному етапі розвитку літературознавства?

2. Визначте складові елементи сюжету повісті І. Нечуя-Левицького “Микола Джеря”.


1. Розвиток літературознавства в умовах незалежності: чому такою актуальною в ньому є проблема канону письменника?

2. Визначте позасюжетні елементи у творі О. Гончара “Собор” та визначте їх функцію.


1. Літературний процес. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку літературного процесу.

2. Ліричні відступи в поемі Т. Шевченка “Сон” та їх естетично-художні функції.


1. З’ясуйте естетичні засади класицизму.

2. Ліричні відступи в поемі Т. Шевченка “Катерина” та їх естетично-художні функції.


1. Розкажіть про українське літературне бароко.

2. Наведіть приклад художньої деталі у творі та визначте її естетично-художню роль.


1. Романтизм як літературний напрям.

2. Наведіть приклад архетипу із художнього твору (за власним вибором).


1. Реалізм як домінуючий літературний напрям ХІХ ст. Різновиди реалізму.

2. Визначте хронотоп твору(за власним вибором).

1. Література модернізму як заперечення художніх принципів реалізму й натуралізму.

2. Естетично-художні функції метафори в художньому творі.


1. Протистояння народництва й модернізму на рубежі 19-20 ст.

2. Наведіть приклади художніх творів, у яких сюжет і фабула співпадають і навпаки.


1. Модернізм як естетичне явище. Течії модернізму.

2. Показати взаємопроникнення епічного, ліричного та драматичного у романі І. Багряного “Тигролови”.


1. Традиції імпресіонізму в українській літературі.

2. Наведіть приклади творів з різними функціями та типами сюжетів.


1. З’ясуйте засади футуризму. Діяльність М. Семенка.

2. Визначте хронотоп художнього твору (за власним вибором).

1. Філософське підґрунтя екзистенціалізму. Відлуння екзистенціалізму в українській літературі.

2. Наведіть приклади художньої деталі у творі.


1. “Сонячні кларнети “ П. Тичини як синтез символізму та імпресіонізму

2. Наведіть приклади використання традиційного сюжету у творах різних письменників.


1. Чи можна говорити про постмодернізм як явище української літератури?

2. З’ясуйте співвідношення історичної правди та художнього домислу (вимислу ) у творі (за власним вибором ).


1. Художній образ як форма буття художнього твору.

2. Проаналізуйте віршову форму поезії (за власним вибором )


1. Структурні елементи художнього твору :фабула, сюжет, композиція.

2. Архетип у творчості українських письменників. Наведіть приклади.

1. Функції і типи сюжетів.

2. Визначте хронотоп художнього твору (за власним вибором ).


1. Позасюжетні елементи у творі.

2. Дайте визначення тропів. Наведіть приклади із творів українських письменників.


1. Зовнішня форма художнього твору. Композиція та архітектоніка.

2. Дайте визначення жанру медитації. Наведіть приклади.


1. Хронотоп у творі. Наведіть приклади.

2. Наведіть приклади творів з різними функціями та типами сюжетів.


1. Поняття архетипу як літературознавчої категорії.

2. З’ясуйте поняття метонімії та синекдохи. Наведіть приклади.


1. Художня деталь у творі, її естетично-художня функція.

2. З’ясуйте співвідношення історичної правди та художнього домислу (вимислу) у творі (за власним вибором ).


1. Художній домисел та вимисел. Проблема співвідношення історичної правди та художнього домислу (вимислу ) в біографічних та історичних творах.

2. Дайте визначення тропів. Наведіть приклади із творів українських письменників.


1. Традиційні (вічні ) сюжети та образи в літературі. Джерела традиційних сюжетів (образів ).

2. Іронія та сарказм у поемі Т. Шевченка “Кавказ”.


1. Віршові розміри силабо-тонічної системи віршування. Наведіть приклади.

2. Визначте складові елементи сюжету (твір - за власним вибором ).

1. Аналіз твору в єдності змісту та форми. Поняття інтерпретації твору.

2. Наведіть приклади творів з різними функціями та типами сюжетів.


1. Літературна рецензія як жанр пресової журналістики. Різновиди рецензії.

2. Ліричні відступи в поемі Т. Шевченка “Катерина” та їх ідейно-художні функції.


1. Загальне поняття про роди та жанри. Система епічних жанрів.

2. З’ясуйте поняття метонімії та синекдохи. Наведіть приклади.


1. Жанровий поділ лірики.

2. Наведіть приклади творів, у яких фабула та сюжет співпадають і навпаки.


1. Жанри драматичного роду.

2. Назвіть літературознавчі школи та їх представників.


1. Дати визначення тропів. Навести приклади із художніх творів.

2. Назвіть літературознавчі школи та їх представників.


1. Естетично-художні функції метафори в художньому творі.

2. Наведіть приклади використання традиційного сюжету у творах різних письменників.САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ»


(для студентів І курсу-відділення “ВСР” )
ТЕМА І

Історія українського літературознавства.


ЗАВДАННЯ

Простежити розвиток українського літературознавства з найдавніших часів до сьогодення. Укласти хронологічну таблицю персоналій, вказуючи літературознавчу школу.


ЛІТЕРАТУРА

1.Галич О. та ін. Теорія літератури.-К.,2001.

2.Наєнко М.Історія українського літературознавства.-К.,2001.

ТЕМА 2


Модернізм в українській літературі.
ЗАВДАННЯ

Опрацювати розділи з книги С. Павличко “Дискурс модернізму в українській літературі”


ЛІТЕРАТУРА

Павличко С.Дискурс модернізму в українській літературі.-К.,1999.-с.167-229.

ТЕМА 3

Роди й жанри літератури.


ЗАВДАННЯ

Укласти стислий словник-довідник до теми “Роди й жанри літератури”.


ЛІТЕРАТУРА

Галич О та ін. Теорія літератури.-2001.-с.251-337.

Літературознавчий словник-довідник/ За ред. Р. Гром’яка , Ю. Коваліва.-К.,1997
ТЕМА 4

Літературна рецензія.


ЗАВДАННЯ

1.Здійснити моніторинг ЗМІ з метою виявлення літературознавчого матеріалу.

2.Зробити аналіз вибраної літературознавчої рецензії.

3.Написати літературознавчу рецензію на прочитану книгу.


ЛІТЕРАТУРА

Газети “Україна молода”, ”День”, “Вечірній Київ”, “Столиця”, “Голос України”, та ін.


ТЕМА 5

Засоби увиразнення мовлення (тропи).

ЗАВДАННЯ

Дібрати приклади тропів з художньої літератури, вказавши їх стилістичну функцію.


ЛІТЕРАТУРА

Тексти художніх творів на власний вибір.

ТЕМА

Нинішній стан літературно-художньої критики.


ЗАВДАННЯ

Підготувати сценарій презентації літературно-критичного видання (за власним вибором, яке вийшло в останні роки ).

ЛІТЕРАТУРА

1. Грабович Г.Поет як міфотворець.-К.,1998.

2. Грабович Г. Шевченко, якого ми не знаємо.-К.,2000.

3. Єфремов С. Історія українського письменства.-К.,1993.

4. Павлишин М. Канон та іконостас.-К.,1997.

5. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі.-К.,1999.6. Шерех Ю. Третя сторожа.-К.,1993.


КОНСУЛЬТАЦІЇ щосереди з 12.00 до 14.00 ауд. 204.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка