Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Антропологія»Скачати 107.97 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір107.97 Kb.


Вступ

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Антропологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 0203 Гуманітарні науки, 0301 Соціально-політичні науки, 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування, 0403 Системні науки та кібернетика, спеціальності 6.010201 Фізичне виховання, 6.020203 Історія, 6.020203 Філологія, 6.030101 Соціологія, 6.030502 Економічна кібернетика, 6.030601 Менеджмент.Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина з урахуванням її біологічної, соціальної, психологічної, суспільно-історичної та духовної сутності..

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Антропологія» вивчається в циклі дисциплін гуманітарної підготовки: після вивчення філософії, політології, культурології, релігієзнавства.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Загальнотеоретичні основи антропології.

 2. Формування та розвиток основних напрямків та шкіл у антропології: минуле та сьогодення.

 3. Форми та методи досліджень у антропології.

 4. Походження людини та суспільства: основні теорії та форми антропосоціогенезу.

 5. Етнічна антропологія (Расознавство).1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Дисципліна «Антропологія» має світоглядне значення, оскільки дає теоретичні та методологічні можливості розширення характеристик (фізичних, генетичних, етнічних тощо) окремих індивідів, сім’ї, групи, суспільства.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння антропологічних знань, умінь, навичок через розгляд людини в усьому комплексі та різноманітності її біологічних, соціальних, культурних зв’язків.


1.2. Завданнями навчальної дисципліни є:

 • розкрити найбільш важливі загальні закономірності розвитку антропології;

 • висвітлити специфіку предметної сфери антропологічних досліджень, їх взаємодію з комплексом філософських і наукових дисциплін, засоби аналізу антропологічної проблематики в контексті найвпливовіших сучасних методологій;

 • формування навичок самостійної орієнтації в концепціях і поняттях сучасної антропологічної науки на підставі опрацювання текстів найбільш відомих персоналій.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • предмет антропології та її значення для підготовки майбутнього фахівця;

 • екологічні теорії гомінізації;

 • теорії виникнення людини;

 • принципи расових класифікацій,.

вміти :

 • давати визначення антропологічних понять та розкривати їх зміст;

 • працювати з науковими джерелами: здійснювати інформаційний пошук, складати бібліографію;

 • аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи антропології.

Тема 1. Антропологія як дослідна й навчальна дисципліна.

Антропологія – наука про мінливість фізичного типу людини у часі та просторі. Місце антропології в системі наукових знань та її зв'язок з іншими дисциплінами. Основні розділи антропології.Тема 2. Зародження антропологічних знань.

Зародження антропологічних знань в античний час і добу середньовіччя. Праці Аристотеля, Лукреція Кара, Геродота та інших античних вчених. Ф. Берньє – автор першої антропологічної класифікації людства. Натуралісти й філософи ХVІІІ – початку ХІХ ст. про місце людини в природі. К. Лінней. Теорія антропогенезу Ж.-Б. Ламарка. Боротьба між моногеністами та полігеністами.


Змістовий модуль 2. Формування та розвиток основних напрямків та шкіл у антропології: минуле та сьогодення.

Тема 3. Формування антропології як самостійної наукової дисципліни.

Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічних знань. Виникнення антропологічних товариств та їхня роль в історії антропології. Антропологічна діяльність А.П.Богданова, М.М.Миклухо-Маклая, Д.М.Анучина та ін. Удосконалення методів антропологічних досліджень і головні напрямки розвитку сучасної антропології.Тема 4. Розвиток антропології в Україні.

М.Максимович про місце людини в природі. Антропологічні спостереження Де ля Фліза. Павло Чубинський про антропологічний склад українського народу. Федір Вовк – засновник української антропології. Кабінет антропології ім. Ф.Фовка Всеукраїнської Академії Наук. Антропологічні центри Києва, Харкова, Львова та інших міст України в довоєнний період. Сучасний стан вітчизняної науки про людину.


Змістовий модуль 3. Форми та методи досліджень у антропології.

Тема 5. Методика палеоантропологічних досліджень.

Основні напрямки палеоантропологічних досліджнень. Методика збирання палеоантропологічних матеріалів – кісткових решток давніх людей. Статево-вікові визначення. Краніометричні точки. Вимірні та описові ознаки черепа. Штучна деформація голови людини. Реконструкція обличчя за черепом. Міжгрупова мінливість краніологічних ознак. Остеометричні точки. Вимірні та описові ознаки посткраніального скелету. Визначення зросту людини за розмірами довгих трубчатих кінців. Міжгрупова мінливість остеологічних ознак.Тема 6. Антропологічні дослідження сучасних людей: програма і методи.

Визначення ознак волосяного покриву та пігментації. Вимірні ознаки голови, обличчя й тулуба людини. Пропорції й фізичний розвиток людини. Міжгрупова мінливість соматологічних ознак. Описові ознаки будови зубів. Вимірні ознаки та індекси. Міжгрупова мінливість одонтологічних ознак. Папілярні лінії долоні та пальців людини. Основні типи пальцьових узорів. Головні лінії, візерунки та трирадіуси долоні. Міжгрупова мінливість дерматогліфічних ознак.


Змістовий модуль 4. Походження людини та суспільства: основні теорії та форми антропосоціогенезу.

Тема 7. Еволюційні попередники людей та формування людини сучасного фізичного типу.

Місце людини в природі. Дріопітеки, проконсули, рамапітеки. Австралопітеки – безпосередні попередники людей. Перші представники роду "Гомо" на Землі. Чинники процесу гомінізації і проблема грані між людиною та твариною. Роль "культурної адаптації" в процесі антропогенезу. Мутації та їхній вплив на вдосконалення фізичної подоби предків "гомо сапієнса". Час та місце виникнення людини сучасного фізичного типу. Моноцентризм та поліцентризм. Теорії Ф.Вайденрейха, К.Куна, А.Томи та ін. Кроманьйонці та інші верхньопалеолітичні раси Європи. Людина сучасного фізичного типу в Азії та Африці. Залюднення Америки, Австралії та Океанії.Тема 8. Соціогенез: історична та культурна еволюція суспільства.

Поняття соціогенезу. Суспільства соціальних тварин. Морфо- і соціогенез. Соціальність і евсоціальність. Види господарської діяльності соціальних тварин (городництво, садівництво, скотарство, ремесло, грабіжництво, “рабовласництво”). Суспільство тварин і людей: еволюційний момент. Долюдське стадо. Анонімна згуртованість. Тандем і гарем. Територія і статевий деморфізм. Ієрархія та вожацтво. Соціальна структура біологічних спільнот. Людське стадо. Соціальні критерії. Поява соціальних норм (табу). Тотемізм. Суспільний поділ праці. Типологія людських суспільств. Дописемні культури та цивілізації. Суспільства мисливців, збирачів, землеробів та скотарів. Доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні суспільства. Родоплемінний лад. Плем’я. Рід. Фратрія. Структура органів влади. Збори. Рада старійшин. Вождь. Трайбалізм. Трібалізм. Трайбалізація. Лінідж. Вождізм. Класи у традиційному суспільстві. Таємні союзи. Економіка та товарообмін.


Змістовий модуль 5. Етнічна антропологія (Расознавство).

Тема 9. Сучасне людство: єдність і різноманітність.

Головні принципи расових класифікацій людства. Мінливість морфо-фізіологічних ознак серед народів світу. Великі раси, малі раси, антропологічні типи. Коротка морфологічна характеристика основних расових груп людства. Співвідношення расових, етнічних і лінгвістичних класифікацій. Сучасна наука про виникнення антропологічних (расових) відмінностей. Чинники процесу расоутворення. Моноцентризм і поліцентризм. Адаптивний характер расових прикмет і утворення "великих" рас. Роль географічної ізоляції та змішування як чинників расоутворення.. Зміни расових ознак та їхніх комплексів у процесі соціально - економічного розвитку людства.Тема 10. Антропологія населення України.

Витоки первісних міграцій на територію України в світлі антропологічних даних. Архантропи. Неандертальці Криму. Верхньопалеолітична людність.Антропологічний склад мезолітичних племен. Колективні родові могильники Надпоріжжя. Фізичний тип неолітичної людності Подніпров'я і витоки його формування. Енеолітичні племена України за даними антропології. Антропологічний склад населення українських земель в добу бронзи-раннього залізного віку. Кіммерійці, скіфи, сармати. Антропологічний склад населення України за даними соматології, одонтології, дерматогліфіки та гематології. Антропологічні області України. Місце українців в системі антропологічних типів Європи. Роль окремих компонентів у формуванні морфофізіологічних особливостей українського народу.3. Рекомендована літератураБазова:

 1. Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. – М.: Мысль, 1985.

 2. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. – М.: Наука, 1989.

 3. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Изд­во полит. лит., 1984.

 4. Алексеева Т.И., Алексеев В.П. Антропология о происхождении славян // Природа, 1989, №1;

 5. Антропология на пороге ІІІ тысячелетия. – М., 2003. – Т. 1, 2.

 6. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1972.

 7. Бунак В.В. Род Ноmо, его возникновение и последующая эволюция. – М.: Наука, 1980.

 8. Вишневский Б.Н. Естественная история человека (Очерк истории развития антропологии) // Вселенная и человечество. - Л. 1928. Кн.6.

 9. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995.

 10. Восточные славяне. Антропология и этническая история. – М.: Науч. мир, 1999.

 11. Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 1999;

 12. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.

 13. Давня історія України. - К., 1997, т.1.

 14. Давня історія України. - К., 2000, т.3.

 15. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К.: Наук. думка, 1965.

 16. Дяченко В.Д.Антропологічний склад українського народу. - К., 1965.

 17. Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. – М.: ИЭА им. Н. Н. Миклухо­Маклая РАН, 2004.

 18. Кондукторова Т.С.Антропология древнего населения Украины. - М., 1972;

 19. Кондукторова Т.С.Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. – М., 1973;

 20. Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. – М. – 2003. – 544 с.

 21. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000. – 387 с.

 22. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. – М.: Издат. группа “Прогресс – Универс”, 1993.

 23. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.

 24. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии: Учебное пособие для вузов. – М., 2003. – 400 с.

 25. Очерки социальной антропологии / Отв. ред. В. В. Шаронов. СПб., 1995.

 26. Потехина И.Д. Население Украины в эпохи неолита и энеолита по антропологическим данным. - К., 1999.

 27. Расы и общество. – М.: Наука, 1982.

 28. Сегеда С. Антропологічна спадщина Ф.Вовка в світлі сучасних наукових даних. В кн.: Федір Вовк. Антропологічні особливості українського народу. - К., 1994.

 29. Сегеда С. Генетичні витоки населення Русі-України у світлі даних антропології //Третій Міжнародний конгрес україністів. Харків, 1996.

 30. Сегеда С. Основи антропології. - К., 1995;

 31. Сегеда С.П. Антропологія. – К.: Либідь, 2001.

 32. Сегеда С.П. Методика збирання та транспортування кісткових решток людей // Археологічні відкриття в Україні 1997-98 рр. - К., 1998.

 33. Сегеда С.П. Основи антропології. – К.: Либідь, 1995.

 34. Сегеда С.П.Антропологічний склад українського народу (спроба комплексного аналізу) // Народознавчі зошити, 1997, №2.

 35. Сегеда С.П.Украинцы , В кн.:Этническая одонтология СССР. - М., 1979;

 36. Собчук В.С. Соціальна антропологія: Метод. розробка. – Луцьк РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 104 с.

 37. Социальная антропология: Хрестоматия. – Д.: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2004. – 440 с.

 38. Тегако Л.И., Саливон И. И. Основы современной антропологии. – Минск: Университетское, 1989.

 39. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. – К.: Дух і літера, 2005. – 262 с.

 40. Франко А.Д., Франко О.Е.Федор Кондратьевич Вовк (Волков): Биогр. очерк. // Советская этнография. 1989, №1.

 41. Фрейд З. Тотем и табу // Социальная антропология. Хрестоматия – Д.: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2004. – С. 148–155.

 42. Халдеева Н. И. Антропоэстетика. Опыт антропологических исследований. – М.: ИЭА им. Н. Н. Миклухо­Маклая РАН, 2004.

 43. Хрисанфова Е. Н., Перевожчиков И. В. Антропология. – М.: Изд­во Москов. ун­та, 1991.

 44. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. – М.: Наука, 1971.

 45. Шаронов В. В. Основы социальной антропологии. – СПб.: Лань, 1997. – 192 с.

 46. Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология. Ростов н/Д, 2004. – 416 с.


Допоміжна:

 1. Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. - М., Наука, 1966.

 2. Алексеев В.П., Бромлей Ю.В.Переселение народов и формирование новых исторических общностей // Советская этнография, 1968, №2;

 3. Алексеев В.П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964.

 4. Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. - М., 1964.

 5. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. – М.: Мысль, 1973.

 6. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. Москва, 1973.

 7. Алексеева Т.И.Изучение человеческих рас в советской антропологии // Расы и народы. Москва, 1964.

 8. Арендт Г. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – 254 с.

 9. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.,1992.

 10. Бубер М. Проблема человека // Философские науки. – 1992. – № 3.

 11. Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция: Филос. альманах. – М.: Политиздат, 1992.

 12. Гохман И.И.Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). - М., 1966.

 13. Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. – М., 1984.

 14. Дубинин Н.П., Шевченко Ю.Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. – М.: Наука, 1976.

 15. Клакхон К.М. Зеркало для человека. СПб., 1998

 16. Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії. – М., 1991.

 17. Костебл Дж. Неандертальцы. – М.: Мир, 1978.

 18. Крисаченко В.С. Українознавство (Хрестоматія-посібник). Кн. перша. - К. 1966.

 19. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994. – 608 с.

 20. Левінас Е. Між нами. – К.: Дух і літера, 1999.

 21. Марков Б. В. Философская антропология: Очерки истории и теории. – СПб.: Лань, 1997. – 384 с.

 22. Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.

 23. Минюшев Ф.И. Социальная антропология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. – 2004, – 288 с.

 24. Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди. Избранные труды. М.,1997.

 25. Плесснер Х. Ступени органического и человек. // Проблема человека в западной философии. М.,1988.

 26. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М.: Медиум, 1995.

 27. Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і літера, 2000.

 28. Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.

 29. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1991.

 30. Старовойтова Р.А.Этническая геногеогафия Украины. К., 1979.

 31. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Прогресс, 1988.

 32. Уайт Э., Браун Д. Первые люди. – М.: Мир, 1978.

 33. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.

 34. Франкл В. Человек в поисках иных смыслов. М., 1990.

 35. Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.

 36. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннер Дж и др. Биология человека. М., 1979

 37. Шарден де Т. Феномен человека. М.,1965.

 38. Шелер М. Положение человека в Космосе. // Проблема человека в западной философии. М.,1988.


Інтернет-ресурси

 1. http://antropogenez.ru/books/ – Научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ.

 2. www.darwin.museum.ru – Государственный Дарвиновский музей.

 3. http://www.iea.ras.ru/ – Официальный сайт Института этнологии и антропологии РАН

 4. http://kunstkamera.ru – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого "Кунсткамера" РАН.

 5. http://www.anthropology.ru/ru/texts/index.html – web-кафедра философской антропологии.


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
 1. Засоби діагностики успішності навчання


З метою діагностики успішності студентів використовуються:

 • тематичні письмові контрольні роботи та тести;

 • тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів;

 • підсумкове опитування студентів по тематиці змістових модулів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка