Програма вивчення обдарованого учня Характеристика вивчення особистості обдарованого учня студентами-практикантами Розділ ЗагальніСкачати 244.82 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір244.82 Kb.
Програма

вивчення обдарованого учня
Характеристика

вивчення особистості обдарованого учня студентами-практикантами

Розділ 1. Загальні відомості про учня

1.ПІБ, вік, клас, домашня адреса, навчальна успішність, термін навчання в даній школі;

Середній бал академічної успішності в минулому навчальному році і на даний час.

Нагороди, відзнаки.

В яких конкурсах, змаганнях учень приймав участь. Які результати.

Захоплення, хобі. Які гуртки, секції відвідує?

Навчальна література чи інші джерела, що використовуєте при підготовці до уроків.

Життєве кредо, девіз, улюблений вислів учня.

2. Сімейні умови: склад сім’ї, обов’язки учня у сім’ї, атмосфера у сім’ї для розвитку здібностей та обдарованості, ранній прояв обдарованості (здібностей: математичних, гуманітарних); у якому віці проявилась обдарованість і з якого предмету;

3. Вікові особливості учня (випереджує вік, норма, відстає від вікової норми: у чому це проявляється).

4. Ситуація розвитку у сім’ї:

- соціальна: статус батьків, матеріальне становище; наявність чи перебуває хтось із батьків за кордоном;

- психологічна: психічне здоров’я батьків;

- соціально-психологічна: стосунки у сім’ї, особливості спілкування, місце учня у системі сімейних стосунків;

- моральна атмосфера: моральні норми, цінності, ідеали, традиції; яких дотримуються усі члени сім’ї; моральне здоров’я батьків;

- духовна атмосфера: реалізація вартостей: віра, надія, любов, вірування; роль батьків у розвитку духовності учня; духовне здоров’я батьків;

- педагогічна: особливості сімейного виховання, стилі та технології виховання та їх вплив на розвиток обдарованості.

5. Особливі обставини: стан здоров’я, особливі потреби учня, фізичні та душевні травми у дитинстві (встановити у довірливій співбесіді з класним керівником та учнем).

Висновок про оптимальність ситуації розвитку для розвитку обдарованості у сім’ї. У чому є оптимальність, а в чому неоптимальність.

Розділ 2. Особистісна сфера учня

2.1. Розвиток самосвідомості, зокрема:

- Особливості Я:

- сила Я, цілісність;

- уявлення про себе (Я-ідеальне, Я-реальне, Я-минуле, Я-теперішнє, Я-майбутнє);

- сукупність настанов щодо себе;

- особливості самооцінки (стійка, завищена, занижена, нестійка). Як оцінює себе (висока, низька)?

- рівень домагань (високий, низький, стійкий, нестійкий), сфери домагань, сфери високих домагань і сфери низьких домагань);

- соціальні очікування (хто для нього є авторитетом);

- впевненість у власних силах, знання власних переваг та їх використання (на основі спостереження та анкети);

Висновок про розвиток самосвідомості учнів. Наскільки є здоровим Я? Чи відповідає рівень розвитку самосвідомості віку.

2.2. Спонукальна сфера учня:

1) Духовні та моральні ідеали, цінності, норми; духовні потреби (вірування, сумління, надії, релігійна віра, любов);

2) Висока мотивація досягнень та головні потреби (усвідомлювані і неусвідомлювані);.

3)Психологічні потреби (в безпеці, захисті, у спілкуванні);

4) Соціально-психологічні потреби (потреби в самоствердженні, самореалізації, самовираженні);

- конкретні мотиви (інтереси, звички, цілі, наміри, ідеали);

- настанови щодо світу, інших людей, самого себе.

Висновок про спрямованість спонукальної сфери (егоїстична, гуманістична, просоціальна, групова). Основні інтереси, потреби, цінності, ідеали, конструктивні та деструктивні моменти.

2.3. Особливості емоційно-вольової сфери учня

1. Особливості вияву емоцій.

2.Форми і зміст переживань, емоцій. Переважаючі емоції. Здатність до регулювання емоцій.

3.Почуття: розвиток окремих видів почуттів.

4. Емоційна спрямованість. Переважаючий настрій. Типові переживання учня та їх причини.

5. Розвиток волі. Охарактеризувати основні вольові якості.

6. Особливості контролю власних дій (на основі спостереження).

Висновок про особливості емоційно-вольової сфери.

Розділ 3. Пізнавальна діяльність учня та процес навчання:

Рівень навчальних досягнень, лінія успішності (причини н нерівномірності), системність і міцність знань;

Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).

Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами;

Ступінь сформованості вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.

Розвиток інтелекту:

- розвиток відчуттів;

- сприймання, спостережливість;

- розвиток уваги;

- розвиток пам’яті (види, властивості);

- розвиток мислення (засвоєння дії, види мислення);

- розвиток уяви;

- індивідуальні особливості розвитку інтелекту;

- когнітивні та пізнавальні стилі;

- пізнавальні інтереси.

Висновок про розвиток інтелектуальної сфери.

Розділ 4.Соціальна сфера учня та його життя.

4.1. Особливості діяльності та поведінки учня: активність, організованість, наполегливість у вирішенні складних завдань (на основі спостереження).

4.2. Спілкування та взаємодія з оточуючими: прагнення спілкування, ініціативність у процесі спілкування; поведінка у конфлікті( на основі спостереження).

4.3. Ставлення учня до оточуючих (ровесників, батьків, вчителів, старших людей): прагнення до домінування, товариськість, толерантність. вияв поваги ( на основі спостереження). Товариші учня.

4.4. Стосунки з оточуючими. Доброзичливі-недоброзичливі, відкриті-невідкриті

4.5. Статус учня в класі (групі): популярність, кількість друзів серед однокласників, ставлення до нього однокласників, авторитетність серед однокласників ( на основі схеми спостереження та анкети).

4.6. Особливості навчальної діяльності. Ставлення до навчальної діяльності: вчасність. Ретельність та самостійність виконання домашніх завдань, зацікавленість певними предметами та ін.. (на основі анкети).

4.7. Життя учня поза школою. Хобі та позашкільна діяльність учня: відвідування гуртків, секцій, участь у громадському житті класу, школи, мікрорайону ( на основі анкети).

4.8. Уявлення про майбутню професію, досягнення, мрії (на основі анкети).

Висновок про соціальну сферу та життя учня.

Висновки та рекомендації

 1. Загальні висновки про вікові та індивідуальні особливості учня, прояв обдарованості, галузі розвитку.

 1. Рекомендації щодо стимулювання особистісного розвитку обдарованого учня та вдосконалення його навчання та виховання.

 2. Які проблеми виникають у учня у спілкуванні з батьками, вчителями, однолітками?

 3. Шляхи оптимізації психологічної, соціально-психологічної, моральної та духовної ситуації розвитку учня.

Критерії оцінювання складеної характеристики:

 1. Самостійність у складанні характеристики.

 2. Висвітлення усіх аспектів схеми вивчення особистості обдарованого учня;.

 3. Наявність у характеристиці обдарованого учня прикладів, які ілюструють рівень вияву певної якості та обґрунтують висновки.

 4. Структура характеристики (логічність та послідовність, відповідність запропонованому алгоритму, наявність додатків, анкет);.

 5. Обсяг та оформлення характеристики.

 6. Відсутність списувань та плагіату з інтернету.

Увага! Для оцінювання психолого-педагогічної характеристики обдарованого учня студент зобов’язаний подати роботу на перевірку керівникові від кафедри психології щонайменше за тиждень до захисту практики. Не забувайте долучати до роботи анкети та результати вивчення обдарованого учня за допомогою пропонованих методик.

Максимально можлива оцінка – 10 балів.
Додатки

Методичні вказівки: Перш, ніж укладати психолого-педагогічну характеристику на обдарованого учня, студент-практикант повинен вивчити обдарованого учня за допомогою однієї із запропонованих методик.

І. Опитувальник для вивчення обдарованості. (заповнює учень).

1. В класі якого профілю ви навчаєтесь?

2. Ваш середній бал?

3. Чи нагороджували Вас похвальними листами. В яких класах?

4. Чи всі предмети однаково легко вам даються?

5. Як часто ви стаєте переможцем (призером) олімпіад, конкурсів, МАН. В яких з видах змагань Ви берете участь?

6. Скільки часу у Вас забирає підготовка до олімпіад, конкурсів, робота над науковими проектами тощо?

7. Якщо Ви не стали переможцем, які емоції та почуття викликає у Вас поразка?

8. Яка з причин (мотивів) є найважливішою у вашій учбовій діяльності (підкресліть):

 • Бажання підготуватися до майбутньої професії

 • Прагнення отримати гарні оцінки

 • Завоювати авторитет однолітків

 • Завоювати повагу старших

 • Подобається пізнавати нове

 • Подобається сам процес навчання

 • Люблю мислити, думати, розв’язувати проблеми, задачі

 • Розумію власну відповідальність перед батьками

 • Приємно отримувати схвалення

 • Прагну бути найкращим, лідером, переможцем

 • Люблю теоретичні знання

 • Люблю виконувати важкі, цікаві завдання

 • Бажання уникнути неприємностей, невдач

9. Скільки часу Вам потрібно, щоб запам’ятати вірш розміром близько 1 друкованої сторінки?

10. Як швидко Ви запам’ятовуєте цифрову інформацію, математичні дані, хронологічні межі тощо?

11. Як ви засвоюєте новий матеріал? Потрібне підкресліть:

 • Спочатку опрацьовую все, потім розділяю на частини по змісту

 • Складаю опорні конспекти

 • Складаю схеми

 • Роблю тематичні картки

 • Прагну класифікувати матеріал

 • Проводжу асоціації з певними предметами, символами, кольорами, звуками

 • Легко запам’ятовую все підряд

 • Виділяю головне

 • Ви самостійно обираєте методи вивчення матеріалу?

 •  Як ви розподіляєте свій час на вивчення предметів?

 •  Чи є у Вас власний план подальшого навчання і покращення власних результатів? Ви його складаєте самостійно чи з допомогою вчителів (батьків)?

 •  Чи відчуваєте Ви потребу у розумовому навантаженні?

12. Чи намагаєтеся об’єднувати матеріал з дисциплін одного циклу, шукати паралелі, відповідність?

13.Чи працюєте Ви за загальноприйнятими алгоритмами, що гарантують певний результат?

14. Чи велика кількість гіпотез, ідей виникає у Вас як відповідь на певну проблему?

15. Чи любите комбінувати інформацію (вихідні дані) і отримувати нові результати?

16. Як вам легше висловити власні думки (письмово, в доповіді чи виступі, в дискусії)?

17. Чи залежить результативність Вашої праці від вчителя? Яким вчителям Ви надаєте перевагу?

18. Якби Ви могли змінити шкільну освіту, щоб зробили в першу чергу?

19. Чи потребуєте Ви додаткових занять (гурткова робота, факультативи)? Якими вони повинні бути?

20. Чи потрібні учням заняття з викладачами ВНЗ. Уякій формі?

21. Якою має бути хороша школа?

 Після проведення анкетування і обробки результатів, аналізуються форми та методи роботи, яким надають перевагу академічно обдаровані учні та робиться узагальнення – рекомендація  для вчителів.

Основними складовими академічної обдарованості є:

- когнітивні здібності;

- достатньо розвинені інтелектуальні здібності;

- висока концентрація уваги, наполегливість, старанність, вміння тривалий час зосереджуватися на одноманітній роботі;

- тренована довготривала пам'ять;

- легкість та швидкість засвоєння знань не залежно від їх природи, умінь, навичок;

- швидкість відтворення знань та способів діяльності; глибина розуміння та відтворення знань;

- здатність швидко накопичувати досвід;

- здатність засвоювати чужий досвід, діяти за готовими алгоритмами та зразками;

- висока внутрішня мотивація досягнення та прагнення успіху;

- високий рівень емоційно-оціночного ставлення до суб’єктів освітнього простору.

Основними ознаками академічної обдарованості є:

- високий рівень сформованості ключових компетентностей;

- системні (іноді енциклопедичного характеру) знання;

- прояви активного перфекціонізму як прагнення до досконалості («потенційно здорової активності» за А. Маслоу та А. Адлер).
Первинна діагностика обдарованості учнів (Дж. Рензуллі, 1977 в адаптації Л. Попової)

Інструкція.Запропоновані шкали створені для того, щоб учитель міг оцінити характеристики учнів у пізнавальній, мотиваційній, творчій і лідерських галузях. Кожний пункт потрібно оцінювати відокремлено від інших.

Відповідність цифрових значень оцінки:

1 – якщо ця характеристика ніколи не спостерігалася;

2 – характеристика спостерігається час від часу;

3 – характеристика спостерігається досить часто;

4 – спостерігається постійно.

Прізвище, ім’я учня

Дата

Школа … Клас …

Вік

Особа, що проводить рейтинг

Як давно ви знаєте цю дитину?

Шкала І. Пізнавальні характеристики учня

 1. Володіє незвично великим для цього віку чи класу запасом слів; використовує терміни з розумінням змісту; мовлення багате, складне

1 2 3 4

 1. Володіє широким запасом інформації з різних тем (що виходять за межі звичайних інтересів однолітків)

1 2 3 4

 1. Швидко запам’ятовує і відтворює фактичну інформацію

1 2 3 4

 1. Легко встановлює причинно-наслідкові зв’язки; задає багато питань, що стимулюють до роздумів (на відміну від питань, спрямованих на отримання фактів), прагне встановити, що лежить в основі явищ і дій людей

1 2 3 4

 1. Чутливий і відважний спостерігач, звичайно бачить більше і розуміє глибше, ніж оточуючі

1 2 3 4

Загальний показник:

Шкала ІІ. Мотиваційні характеристики учня

 1. Повністю «заглиблюється» у певну проблему, цілеспрямовано доводить до закінчення розпочате, не відволікається на стороннє

1 2 3 4

 1. Від звичних завдань нудьгує

1 2 3 4

 1. Прагне до досконалості, відрізняється самокритичністю

1 2 3 4

 1. Прагне працювати самостійно, потребує лише незначного спрямування від учителя

1 2 3 4

 1. Має схильність організовувати людей, структурувати предмети, планувати ситуації

1 2 3 4

Загальний показник:

Шкала ІІІ. Лідерські  характеристики учня

 1. Проявляє відповідальність; виконує те, що обіцяє і, зазвичай, робить це добре

1 2 3 4

 1. Впевнено почуває себе і з однолітками, і з дорослими; добре почуває себе, коли його просять презентувати власну роботу класу

1 2 3 4

 1. Чітко формулює свої почуття і думки; гарно і зрозуміло висловлюється

1 2 3 4

 1. Любить знаходитися серед людей, комунікабельний, прагне не залишатися на одинці

1 2 3 4

 1. Має схильність домінувати серед інших; зазвичай керує діяльністю, вякій приймає участь

1 2 3 4

Загальний показник:

Шкала ІV. Творчі характеристики учня

 1. Проявляє цікавість до багатьох сфер, постійно ставить запитання

1 2 3 4

 1. Висуває велику кількість ідей чи розв’язків проблеми і відповідей на запитання; пропонує незвичні, оригінальні, доречні запитання

1 2 3 4

 1. Виражає свою думку, не вагаючись; іноді радикальний і запальний у дискусії, наполегливий

1 2 3 4

 1. Схильний до «гри з ідеями»; фантазує, займається пристосуванням, покращенням і зміною суспільних інститутів, предметів і систем

1 2 3 4

 1. Проявляє тонке почуття гумору і бачить комічне в таких ситуаціях, які не здаються смішними іншим

1  2  3  4

 1. Любить ризикувати, має схильність «до пригод»

 1. 2  3  4

 1. Надзвичайно чутливий до внутрішніх імпульсів і більш відкритий, емоційно чутливий

 1.  2  3  4

 1. Чутливий до прекрасного, звертає увагу на естетичні сторони життя

1  2  3  4

 1. Не піддається впливу групи, приймає безлад, не цікавиться деталями, не  боїться відрізнятися від інших

1  2  3  4

 1. Дає конструктивну критику, не схильний приймати авторитети без критичного вивчення

1 2 3 4

Загальний показник:

Бажано, щоб таку шкалу заповнили всі вчителі, що тривалий час працюють з учнем. Оцінки різних вчителів співставляють, обговорюють, у суперечливих ситуаціях необхідно описати конкретні ситуації, у яких проявилася та чи інша характеристика.

 

Дослідження мотиваційної сфери особистості. Шкала оцінки потреби у досягненні (Г. Айзенка)

Мотивація досягнення – прагнення до поліпшення результатів, незадоволеність досягнутим, наполегливість у досягненні своїх цілей, прагнення домогтися свого – є однією з основних властивостей особистості, що має вплив на все життя людини. Виміряти рівень мотивації досягнення можна за допомогою шкали, що містить 22 судження, з приводу яких можливі два варіанти відповідей «так» і «ні».

Судження

 1. Думаю, що успіх у житті залежить більше від випадку, ніж від розрахунку.

 2. Якщо я втрачу улюблене заняття, життя для мене втратить сенс.

 3. Длямене в будь-якій справі важливе не виконання, а результат.

 4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач в навчанні, на роботі, ніж від взаємостосунків з близькими.

 5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не близькими.

 6. У житті у мене було більше успіхів, ніж невдач.

 7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні.

 8. Навіть у повсякденній роботі я намагаюся вдосконалити деякі її елементи.

 9. Захоплюючись думками про успіх, я можу знехтувати безпекою.

 10. Мої близькі вважають мене ледачим.

 11. Думаю, що причиною більшості моїх невдач є випадок, а не я.

 12. Терпіння у мене переважає над здібностями.

 13. Мої батьки надто строго контролюють мене.

 14. Лінощі, а не сумніви в успішності змушують мене часто відмовитися від своїх намірів.

 15. Думаю, що я впевнена в собі людина.

 16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси незначні.

 17. Я старанна людина.

 18. Коли все йде добре моя енергія підсилюється.

 19. Якби я був журналістом, я писав би швидше про оригінальні винаходи людей, ніж про події.

 20. Мої близькі зазвичай не підтримують мої плани.

 21. Рівень моїх вимог до життя нижчий ніж у моїх товаришів.

 22. Я вважаю, що наполегливість у мені домінує над здібностями.

Результат оцінюється за допомогою таблиці:

 

Рівень мотивації досягнення

низький

середній

високий

Запитання

1  2  3

4  5  6  7

8  9  10

10  11

12   13  14   15

 16  17  18  19  20  20 - 22

Сума балів

 

 

 

Ключі: відповіді «так» на судження 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22; відповіді «ні» на судження 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20.

Картка самооцінки мотиваційних установок  учня

 (оцінка виставляється за десятибальною шкалою)

 1. Допитливість

 2. Прагнення прогнозованого майбутнього, орієнтація на майбутню професію

 3. Прагнення бути успішним

 4. Прагнення до лідерства

 5. Прагнення отримати зовнішню оцінку діяльності (від вчителів, батьків)

 6. Прагнення до самовдосконалення

 7. Навчання заради уникнення неприємностей

Тест на визначення сформованості загальних творчих здібностей

Уважно прочитайте пункти і проти кожного з них поставте «так», якщо твердження збігається з вашою думкою просебе, або «ні», якщо не збігається.

 1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей чи умов.

 2. Мені подобається вирішувати типові, стандартні завдання.

 3. Я, здається, з більшою охотою створювала б чи конструювала б нове, ніж поліпшувала б, удосконалювала б старе.

 4. Зазвичай я обачлива, коли маю справу з колективом.

 5. Здебільшого я дію самостійно, без допомоги і підказок друзів та старших.

 6. Ніколи не намагаюся змінити стосунки між собою і моїми товаришами.

 7. Часто-густо я утримуюся від висування ідей, позицій, хоча й маю їх.

 8. Мені щастить знайти нестандартне, оригінальне вирішення завдання.

 9. Мені подобається, коли відбувається різка зміна різних видів діяльності.

 10. Мені притаманне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати кілька проблем.

 11. Я частенько сам вступаю у суперечку з колегами.

 12. Зазвичай я легко погоджуюся з іншими й підкоряюся колективній думці.

 13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.

 14. Мені подобається виконувати роботи за розробленим планом, схемою, інструкцією.

 15. Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.

 16. Я вважаю за краще виконувати роботу по- новому, хоча й знаю, що товариші можуть мене не розуміти.

 17. Як правило, я працюю без істотних змін, відхилень від рекомендацій, які мені надають методики.

 18. Мені часто доводиться виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями.

 19. Мені подобається виконувати завдання досконалішого характеру.

 20. Я завжди відстоюю свою думку, якщо в ході дискусії не виявляю серйозних недоліків.

За кожну відповідь «так» на запитання 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 і відповідь «ні» на запитання 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18 виставляють 2 бали.

Якщо набрано31-40 баліввисокий рівень творчих здібностей;16-30 балів — середній;1-15 балів — низький.

Тест «Який ваш творчий потенціал?»Виберіть один із запропонованих варіантів відповідей.

     1. Чи вважаєте ви, що світ навколо вас можна змінити на краще?

а) Так;

б) ні, він і так в міру гарний;

в) так, але тільки дещо.


     1. Чи думаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу?

а) Так, у більшості випадків;

б) ні;


в) так, у деякій мірі.

     1. Чи вважаєте ви, що деякі ваші ідеї принесли б значний прогрес у тій сфері діяльності, де ви працюєте?

а) Так;

б) так, за сприятливих умов;

в) лише в деякій мірі.


     1. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете відігравати значно більшу роль і зможете щось принципово змінити?

а) Так, напевно;

б) це малоймовірно;

в) можливо.

     1. Коли вирішуєте щось зробити, чи думаєте ви, що здійсните своє починання?

а) Так;

б) часто думаєте, що не зможете;

в) так, часто.

     1. Чи виникає у вас бажання розпочати справу, якої абсолютно не знаєте?

а) Так, невідоме мене цікавить;

б) невідоме мене не цікавить;

в) усе залежить від суті цієї справи.

     1. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи виникає у вас бажання досягти в ній досконалості?

а) Так;

б) задовольняєтесь тим, чого встигли досягти;

в) так, але тільки якщо вам це подобається.


     1. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи бажаєте ви знати про неї все?

а) так;

б) ні, ви бажаєте навчитися лише основному;

в) ні, ви бажаєте лише задовольнити свою цікавість.

9. Якщо вам не вдалося щось зробити, то:

а) якийсь час наполягаєте на своєму, наперекір здоровому глузду;

б) покинете цю справу, оскільки розумієте, що вона нереальна;

в) продовжуєте справу, навіть коли стає зрозуміло, що це неможливо.


 1. На вашу думку, професію треба вибирати, виходячи зі:

а) своїх можливостей, майбутніх перспектив для себе;

б) стабільності, значимості, важливості професії, потреб у ній;

в) переваг, які вона забезпечить.

11. Подорожуючи, могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому уже пройшли?

а) Так;

б) ні, боїтесь збитись із дороги;в) так, але тільки там, де місцевість вам сподобалась і запам'яталась.

 1. Одразу після якоїсь бесіди чи зможете ви згадати все, про що говорилося?

а) Так, без труднощів;

б) усього згадати не зможете;

в) запам'ятовуєте лише те, що вас цікавить.


 1. Коли ви чуєте якесь незнайоме слово незнайомою мовою, то можете повторити його по складах, без помилок, навіть не знаючи його значення?

а) Так, без труднощів;

б) так, якщо це слово легко запам'ятати;

в) зможете повторити, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви частіше за все:

а) залишаєтесь наодинці подумати;

б) знаходитесь у компанії;

в) вам байдуже, будете ви в компанії чи наодинці.


 1. Ви займаєтесь якоюсь справою, вирішуєте її закінчити лише тоді, як:

а) справа закінчена і здається вам виконаного гарно;

б) ви більш-менш задоволені;

в) вам ще не все вдалось зробити.

16.Коли ви наодинці:

а) полюбляєте мріяти про якісь, можливо навіть абстрактні, речі;

б) за будь-яку ціну намагаєтесь знайти собі конкретне заняття;

в) іноді мрієте про речі, пов'язані з вашою роботою.      1. Якщо вас захоплює якась ідея, ви будете думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким ви знаходитесь;

б) ви можете робити це лише наодинці;

в) тільки там, де не дуже шумно.


      1. Коли ви відстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитись від неї, якщо почуєте переконливі аргументи ваших опонентів;

б) залишитесь при своїй думці, які б аргументи ви не вислухали;

в) зміните думку, якщо опір буде занадто сильним.


Трактування результатів тесту

Підрахуйте бали, які ви набрали, таким чином: за відповідь «а» — 3 бали; за відповідь «б» — 1 бал; за відповідь «в» — 2 бали.

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межу вашої допитливості; питання 2, 3, 4, 5 — віру в себе; питання 9 і 15 — постійність; питання 10 — амбіційність; питання 12 і 13 — слухову пам'ять; питання 11 — зорову пам'ять; питання 14 — ваше прагнення бути незалежним; питання 16, 17 — уміння абстрагувати; питання 18 — ступінь зосередженості.Ці здібності і становлять основні якості творчого потенціалу. Загальна сума балів показує рівень вашого творчого потенціалу.

23 і менше балів. Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий. Можливо, ви недооцінили себе, свої здібності. Відсутність віри у свої сили може привести вас до думки, що ви взагалі не спроможні до творчості. Не думайте про це і таким чином вирішите проблему.

Від 24 до 48 балів. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви володієте тими якостями, які дозволяють вам творити, але у вас є і проблеми, які гальмують процес творчості. У будь-якому разі ваш творчий потенціал дозволяє вам творчо проявити себе, якщо ви, звичайно, цього забажаєте.

49 і більше балів. У вас значний творчий потенціал, який надає вам багатий вибір можливостей. Якщо ви на ділі зможете застосувати ваші здібності, то вам доступні будь-які різноманітні форми творчості.

Критерії  оцінювання характеристики  учня

 

10-8 балів:

1. У характеристиці реалізовані всі пункти схеми-характеристики.

2. Використано 3-4 емпіричні методи дослідження учня.

3. Схарактеризовано всі  сторони особистості  (самосвідомість, спонукальна, інтелектуальна та емоційно-вольова сфери, особливості темпераменту, здібностей та характеру).

4. Схарактеризовано соціальну  ситуацію розвитку, вольові  новоутворення та особливості  різних видів діяльності.

5. Сформульовано 5-6 висновків, що стосуються індивідуальних особливостей та рівня розвитку особистості.

6. Сформульовані 5-6 пунктів практичних рекомендацій, що стосуються забезпечення  педагогічних умов та перспектив розвитку  особистості учня.

 

 

7-4 бали:

1. У характеристиці  відбито лише основні  пункти плану.

2. Використано 1-2 емпіричні методи емпіричного дослідження.

3. Схарактеризовано не всі сторони особистості.

4. Дано не повний аналіз  соціальної ситуації розвитку, вікових новоутворень та особливості різних видів діяльності.

5. Висновки мають неконкретний характер.

6. Практичні рекомендації не конкретні. 

  

3-1 бали:

1. Зміст характеристики не відповідає схемі.

2. Не використано емпіричних методів дослідження.

3. Схарактеризовано не всі  сторони особистості.

4. Не представлено аналіз соціальної ситуації розвитку та особливостей основних видів діяльності.

5. Висновки та рекомендації формальні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка