Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 284.76 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір284.76 Kb.


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
___________________________________
“___”_______________ 2012 р.

___НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ ТА РУХИ__

(назва навчальної дисципліни)
Програма


вибіркової навчальної дисципліни

підготовки ________бакалавра_______

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


галузі знань ____________0304 право________________

(шифр і назва галузі знань)напряму __________6.030401 правознавство__________

(шифр і назва напряму)спеціальності _____________________________________

(шифр і назва спеціальності)Львів

2012 рік

Програму вибіркової навчальної дисципліни «Новітні релігійні течії та рухи»

розроблено кафедрою теорії та історії культури Львівського національного

(назва кафедри)

університету ім. Івана Франка

Розробник програми: кандидат філософських наук, асистент Колесник І.М.


Програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № __ від ___________2012 р.

Завідувач кафедри теорії та історії культури


____________________ /проф. Мельник В.П./
“__” ___________ 2012 р

Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № _____ від ___________ 2012 р.
“__” ____________ 2012 р. Голова ради _________________/проф. Мельник В.П./

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Новітні релігійні течії” складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030401 правознавство.Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів новітнього релігійного життя, багатоманіття релігійних течій та їхніх характерних рис.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна на вибір “Новітні релігійні течії та рухи” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, пов’язується з такими дисциплінами як “Релігієзнавство”, “Історія християнства в Україні”, “Філософія”, “Культурологія” тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Вступ у дисципліну. Неохристиянські, орієнтальні, синкретичні релігійні течії.

2. Неоязичництво, квазінаукові, деструктивні культи та культи «поклонінню злу».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Вивчення і успішне засвоєння даної дисципліни буде сприяти:

 • підвищенню загальної релігієзнавчої культури;

 • формуванню цілісного уявлення про феномен нетрадиційних релігійних рухів і культів закордоном і в Україні;

 • вмінню з позицій сучасного релігієзнавства самостійно характеризувати віровчення та інші особливості конкретного типу новітніх релігійних формувань, їх місце в житті українського суспільства;

 • набуттю досвіду аналізу ступеня, форм і способів поширення новітніх релігійних течій та рухів поміж різних прошарків населення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Релігієзнавство” є:

• Набуття досвіду комплексного аналізу з позицій сучасного релігієзнавства сутності і конкретних форм прояву новітніх релігій;

• Оволодіння понятійним апаратом, що описує віровчення, обряди і соціально-етичний зміст, компенсаторну і регулятивну функції, мотиваційну й емоційно-вольову сторони діяльності різноманітних типів новітніх релігійних течій;

• Ознайомлення із основними напрямами досліджень різних аспектів функціонування сучасних нетрадиційних релігій, їхньої типологізацію у вітчизняному і закордонному релігієзнавстві і соціології релігії;

• Засвоєння причин, соціальних, економічних, політичних і психологічних передумов виникнення нетрадиційних релігійних рухів і культів;

• Ознайомлення із правовим регулюванням діяльності новітніх релігійних течій, відношення до них традиційних конфесій України, політичних партій і рухів;

• Набуття досвіду вивчення індивідуально-психологічних і особистісних особливостей послідовників нетрадиційних релігійних рухів і культів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • сутність, причини виникнення новітніх релігійних течій;

 • структуру, функції та специфіку релігій світу;

 • понятійно-категоріальний апарат вивчення діяльності новітніх релігійних рухів;

 • основні особливості і відмінні риси неорелігійних формувань;

 • особливості розвитку неорелігій в Україні

 • мотивацію залучення молоді до нетрадиційних релігій та культів.

вміти :

 • аналізувати зміст теорії та історії релігії;

 • провести порівняльний аналіз поширення нетрадиційних релігійних рухів;

 • володіти системою знання про основи правової регуляції діяльності неорелігійних об’єднань;

 • розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 1 кредит ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Вступ у дисципліну. Неохристиянські, орієнтальні, синкретичні релігійні течії
Тема 1 Дослідження новітніх релігійних течій у контексті гуманітарної науки. Феномен неорелігійних течій в сучасному суспільному вимірі

Активізація новітніх релігійних течій та рухів у 2 пол. ХХ ст. та їхній розвиток у ХХІ ст. Категоріальний апарат релігієзнавства та його адаптація до нових умов у релігійному просторі. Дефініція основних термінів (секта, культ, тоталітарна секта, деструктивний культ, новітня релігійна течія тощо). Основні підходи у вивченні новітніх релігійних течій.

Основні причини популярності новітніх релігійних течій та рухів. Проблеми у сприйняття суспільством новітніх течій та роль ЗМІ. Конфесійні та академічні дослідження: основні відмінності. Спроби класифікації новітніх релігійних течій та пов’язані із цим проблеми.
Тема 2 Неохристиянські релігійні течії

Особливості неохристиянства. Розвиток течій та специфіка взаємодії із традиційними церквами. Регіональна специфіка. Спільні та відмінні риси. Неопротестантизм: Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони), Товариство Вартової вежі (Свідки Єгови). Православні відгалуження: Православна церква Божої Матері державна. Християнський синкретизм: Церква Останнього Завіту.


Тема 3 Міжкультурний діалог та неоорієнталістичні течії

Дефініція орієнтальних релігій. Особливості поширення східних течій на Заході. Основні риси. Трансперсональний акцент та проблема наукового дослідження феноменів зміненої свідомості. Феномен гуру. Неоіндуїзм та індійські неорелігії: Міжнародне товариство Свідомості Крішни, Трансцендентальна медитація Махаріші, Ошо Раджніш. Далекосхідні неорелігії: Фалуньгун, дзен-буддизм тощо.


Тема 4 Пошуки синтезу в постмодерній добі: синкретичні культи

Явище релігійного еклектизму. Феномен Нью-ейджу та його основні риси. Синкретизм як визначальна риса Нью-ейджу. Віровчення та поширення синкретичних течій: Віра Бахаї, Велике Біле Братство, Церква Муна («муніти»), Євреї за Христа тощо.


Змістовий модуль 2. Неоязичництво, квазінаукові, деструктивні культи та культи «поклонінню злу»
Тема 5. Сцієнтистські (квазінаукові) напрямки як спроба переосмислення наукової картини світу

Інформаційне суспільство та роль сучасної науки у прогресі цивілізації. Значення технології. Проблема осмислення феномену науки та технології у сфері релігійних груп. Квазінаукові течії: Церква саєнтології, Діанетика Рона Хаббарда, раеліти, UFO-логія, «Товариство Астаріус», «Космічні комуністи», Релігійна громада «Наука розуму», АСТІКА.


Тема 6. Неоязичництво – спроба повернення до давніх вірувань

Неоязичництво як спроба відновлення національних релігій. Значення Нью-Ейджу та етнографії. Регіональна специфіка неоязичництва. Європейське неоязичництво: тенденції, особливості віровчення та практики. Скандинавські вірування та відновлення традиційного світогляду. Кельтське неоязичництво. Неошаманізм та причини його популярності.

Українські неорелігійні течії: РУН-віра, культ Перуна, Рідна Віра, Собор Рідної Віри; Слов’янська релігійна громада; Лицарі сонячного ордену; Руна Перуна.
Тема 7. Деструктивні, тоталітарні і культи «поклоніння злу»

Проблема дефініції деструктивного культу. Академічне релігієзнавство та богословська апологетика: точки перетину та конфліктів. Основні ознаки деструктивних та суїцидальних культів. «Народний Храм» (Джим Джоунс), «Храм Сонця», «Небесні ворота». Релігійний тероризм: Біле Братство, Аум Сінрікьо. Культи поклоніння злу. Релігія Вуду. «Чорний орден», «Церква Сатани», «Black Metal Mаfia» тощо.


Тема 8. Правовий вимір визначення феномену НРТ

Феномен неорелігійних течій та рухів у правовій площині. Країни пострадянського простору та проблема трансформації попередньої системи права. Дефініція поняття «тоталітарна» секта і захист права на свободу совісті.
3. Рекомендована літератураБазова

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 2. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.

 3. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. – Київ, 1996.

 4. Кислюк К.В. Релігієзнавство: Підручник / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.

 5. Павлов С.В. Географія релігій: Навчальний посібник / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.

 6. Петрушенко В.Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.

 7. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010.


Допоміжна

 1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический аналіз / Е.Г. Балагушкин. – Ч. 1. – М.: ИФРАН,1999. – 244 с.

 2. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. Религиоведческий аналіз / И.Я. Кантеров. – Москва, 2006.

 3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – К.: Наук. думка, 1999. – 252 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

 1. Засоби діагностики успішності навчання:

З метою успішного навчання використовують:

1) поточне тестування пройденого і самостійного опрацьованого матеріалу (контрольні питання, тести);

2) захист рефератів, есе і самостійно напрацьованих тем;

3) підсумкове письмове тестування за змістовим модулем (ПМК).Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________________
“___”_______________ 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ___НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ ТА РУХИ__

(назва навчальної дисципліни)


галузь знань _____________0201 культура _____________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки ________________________

спеціальності ________8.02010101 культурологія, 7.02010101 культурологія

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет, відділення ___філософський_______________

(назва інституту, факультету, відділення)

Львів – 2012 рік


Робоча програма з __«Новітніх релігійних течій та рухів»_ для студентів

(назва навчальної дисципліни)

галузі знань 0201 культура за спеціальностями 7.02010101, 8.02010101 культурологія.

“__” ___________ 2012 року. – с.

Розробник: Колесник Ігор Миколайович – кандидат філософських наук, асистент кафедри теорії та історії культури

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № __ від _______________ 2012 р.

Завідувач кафедри теорії та історії культури


____________________ /проф. Мельник В.П./
“__” ____________ 2012 р

Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № ______ від _____________2012 р.
“__” ___________ 2012 р. Голова ради ______________/проф. Мельник В.П./

Ó Колесник І.М., 2012

Ó Кафедра теорії та історії культури, 2012


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

___0201 культура___

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки
(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

__7.02010101, 8.02010101 культурологія__


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ____-_____

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 36

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

9 год.

год.

Практичні, семінарські

8 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

19 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 1

для заочної форми навчання - 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни сприяти:

 • підвищенню загальної релігієзнавчої культури;

 • формуванню цілісного уявлення про феномен нетрадиційних релігійних рухів і культів закордоном і в Україні;

 • вмінню з позицій сучасного релігієзнавства самостійно характеризувати віровчення та інші особливості конкретного типу новітніх релігійних формувань, їх місце в житті українського суспільства;

 • набуттю досвіду аналізу ступеня, форм і способів поширення новітніх релігійних течій та рухів поміж різних прошарків населення.

Завдання:

• Набуття досвіду комплексного аналізу з позицій сучасного релігієзнавства сутності і конкретних форм прояву новітніх релігій;

• Оволодіння понятійним апаратом, що описує віровчення, обряди і соціально-етичний зміст, компенсаторну і регулятивну функції, мотиваційну й емоційно-вольову сторони діяльності різноманітних типів новітніх релігійних течій;

• Ознайомлення із основними напрямами досліджень різних аспектів функціонування сучасних нетрадиційних релігій, їхньої типологізацію у вітчизняному і закордонному релігієзнавстві і соціології релігії;

• Засвоєння причин, соціальних, економічних, політичних і психологічних передумов виникнення нетрадиційних релігійних рухів і культів;

• Ознайомлення із правовим регулюванням діяльності новітніх релігійних течій, відношення до них традиційних конфесій України, політичних партій і рухів;

• Набуття досвіду вивчення індивідуально-психологічних і особистісних особливостей послідовників нетрадиційних релігійних рухів і культів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • сутність, причини виникнення новітніх релігійних течій;

 • структуру, функції та специфіку релігій світу;

 • понятійно-категоріальний апарат вивчення діяльності новітніх релігійних рухів;

 • основні особливості і відмінні риси неорелігійних формувань;

 • особливості розвитку неорелігій в Україні

 • мотивацію залучення молоді до нетрадиційних релігій та культів.

вміти:

 • аналізувати зміст теорії та історії релігії;

 • провести порівняльний аналіз поширення нетрадиційних релігійних рухів;

 • володіти системою знання про основи правової регуляції діяльності неорелігійних об’єднань;

 • розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Вступ у дисципліну. Неохристиянські, орієнтальні, синкретичні релігійні течії
Тема 1 Дослідження новітніх релігійних течій у контексті гуманітарної науки. Феномен неорелігійних течій в сучасному суспільному вимірі.

Активізація новітніх релігійних течій та рухів у 2 пол. ХХ ст. та їхній розвиток у ХХІ ст. Категоріальний апарат релігієзнавства та його адаптація до нових умов у релігійному просторі. Дефініція основних термінів (секта, культ, тоталітарна секта, деструктивний культ, новітня релігійна течія тощо). Основні підходи у вивченні новітніх релігійних течій.

Основні причини популярності новітніх релігійних течій та рухів. Проблеми у сприйняття суспільством новітніх течій та роль ЗМІ. Конфесійні та академічні дослідження: основні відмінності. Спроби класифікації новітніх релігійних течій та пов’язані із цим проблеми.
Тема 2 Неохристиянські релігійні течії

Особливості неохристиянства. Розвиток течій та специфіка взаємодії із традиційними церквами. Регіональна специфіка. Спільні та відмінні риси. Неопротестантизм: Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони), Товариство Вартової вежі (Свідки Єгови). Православні відгалуження: Православна церква Божої Матері державна. Християнський синкретизм: Церква Останнього Завіту.


Тема 3 Міжкультурний діалог та неоорієнталістичні течії

Дефініція орієнтальних релігій. Особливості поширення східних течій на Заході. Основні риси. Трансперсональний акцент та проблема наукового дослідження феноменів зміненої свідомості. Феномен гуру. Неоіндуїзм та індійські неорелігії: Міжнародне товариство Свідомості Крішни, Трансцендентальна медитація Махаріші, Ошо Раджніш. Далекосхідні неорелігії: Фалуньгун, дзен-буддизм тощо.


Тема 4 Пошуки синтезу в постмодерній добі: синкретичні культи

Явище релігійного еклектизму. Феномен Нью-ейджу та його основні риси. Синкретизм як визначальна риса Нью-ейджу. Віровчення та поширення синкретичних течій: Віра Бахаї, Велике Біле Братство, Церква Муна («муніти»), Євреї за Христа тощо.


Змістовий модуль 2. Неоязичництво, квазінаукові, деструктивні культи та культи «поклонінню злу»
Тема 5. Сцієнтистські (квазінаукові) напрямки як спроба переосмислення наукової картини світу

Інформаційне суспільство та роль сучасної науки у прогресі цивілізації. Значення технології. Проблема осмислення феномену науки та технології у сфері релігійних груп. Квазінаукові течії: Церква саєнтології, Діанетика Рона Хаббарда, раеліти, UFO-логія, «Товариство Астаріус», «Космічні комуністи», Релігійна громада «Наука розуму», АСТІКА.


Тема 6. Неоязичництво – спроба повернення до давніх вірувань

Неоязичництво як спроба відновлення національних релігій. Значення Нью-Ейджу та етнографії. Регіональна специфіка неоязичництва. Європейське неоязичництво: тенденції, особливості віровчення та практики. Скандинавські вірування та відновлення традиційного світогляду. Кельтське неоязичництво. Неошаманізм та причини його популярності.

Українські неорелігійні течії: РУН-віра, культ Перуна, Рідна Віра, Собор Рідної Віри; Слов’янська релігійна громада; Лицарі сонячного ордену; Руна Перуна.
Тема 7. Деструктивні, тоталітарні і культи «поклоніння злу»

Проблема дефініції деструктивного культу. Академічне релігієзнавство та богословська апологетика: точки перетину та конфліктів. Основні ознаки деструктивних та суїцидальних культів. «Народний Храм» (Джим Джоунс), «Храм Сонця», «Небесні ворота». Релігійний тероризм: Біле Братство, Аум Сінрікьо. Культи поклоніння злу. Релігія Вуду. «Чорний орден», «Церква Сатани», «Black Metal Mаfia» тощо.


Тема 8. Правовий вимір визначення феномену НРТ

Феномен неорелігійних течій та рухів у правовій площині. Країни пострадянського простору та проблема трансформації попередньої системи права. Дефініція поняття «тоталітарна» секта і захист права на свободу совісті.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо­го

у тому числі

усьо­го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ у дисципліну. Неохристиянські, орієнтальні,

синкретичні релігійні течії

Тема 1 Дослідження новітніх релігійних течій у контексті гуманітарної науки. Феномен не орелі­гійних течій в сучасному суспільному вимірі

4

1

12Тема 2 Неохристиянські релігійні течії

4

1

12Тема 3 Міжкультур­ний діалог та неоорієн­талістичні течії

4

1

12Тема 4 Пошуки синте­зу в постмодерній добі: синкретичні культи

4

1

12Разом за змістовим модулем 1

16

4

48Змістовий модуль 2. Неоязичництво, квазінаукові, деструктивні культи

та культи «поклонінню злу»

Тема 5. Сцієнтистські (квазінаукові) напрямки як спроба переосмислення наукової картини світу

4

1

12Тема 6. Неоязичництво – спроба повернення до давніх вірувань

5

1

13Тема 7. Деструктивні, тоталітарні і культи «поклоніння злу»

5

1

13Тема 8. Правовий вимір визначення феномену НРТ

6

2

13Разом за змістовим модулем 2

20

5

411


Усього годин


36

9

819
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Дослідження новітніх релігійних течій у контексті гуманітарної науки. Феномен неорелігійних течій в сучасному суспільному вимірі

1

2

Неохристиянські релігійні течії

1

3

Міжкультурний діалог та неоорієнталістичні течії

1

4

Пошуки синтезу в постмодерній добі: синкретичні культи

1

5

Сцієнтистські (квазінаукові) напрямки як спроба переосмислення наукової картини світу

1

6

Неоязичництво – спроба повернення до давніх вірувань

1

7

Деструктивні, тоталітарні і культи «поклоніння злу»

1

8

Правовий вимір визначення феномену НРТ

1

Разом

8


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12Разом

7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12Разом

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Дослідження новітніх релігійних течій у контексті гуманітарної науки. Феномен неорелігійних течій в сучасному суспільному вимірі

2

2

Неохристиянські релігійні течії

2

3

Міжкультурний діалог та неоорієнталістичні течії

2

4

Пошуки синтезу в постмодерній добі: синкретичні культи

2

5

Сцієнтистські (квазінаукові) напрямки як спроба переосмислення наукової картини світу

2

6

Неоязичництво – спроба повернення до давніх вірувань

3

7

Деструктивні, тоталітарні і культи «поклоніння злу»

3

8

Правовий вимір визначення феномену НРТ

3

Разом

19


9. Індивідуальні завдання

10. Методи навчання

Навчальна дисципліна “Новітні релігійні течії” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів.

1 модуль – 8 тиждень 2 семестру

2 модуль – 16 тиждень 2 семестру.11. Методи контролю

Поточний контроль, модульний контроль, залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для залікуПоточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

15

15

10

10

15

15

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Колесник І.М. Новітні релігійні течії / І.М. Колесник // Конспект лекцій [Електронний варіант].14. Рекомендована література
Базова

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 2. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.

 3. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. – Київ, 1996.

 4. Кислюк К.В. Релігієзнавство: Підручник / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.

 5. Павлов С.В. Географія релігій: Навчальний посібник / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.

 6. Петрушенко В.Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.

 7. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010.


Допоміжна

 1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический аналіз / Е.Г. Балагушкин. – Ч. 1. – М.: ИФРАН,1999. – 244 с.

 2. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. Религиоведческий аналіз / И.Я. Кантеров. – Москва, 2006.

 3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – К.: Наук. думка, 1999. – 252 с.15. Інформаційні ресурси


 1. Бібліотека Гумер: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php

 2. Матеріали до курсу «Релігієзнавство»: http://philosophy.ru/edu/vgu/index.html

 3. «Вериги» - Бібліотека з релігієзнавства: http://www.verigi.ru/

 4. Російське об’єднання дослідників релігії: http://www.rusoir.ru/

 5. Російський державний гуманітарний університет – відділ релігієзнавства: http://religion.rsuh.ru/

 6. Московське релігієзнавче товариство: http://mro.su/База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка