Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в ізмаїльському районіСкачати 153.57 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір153.57 Kb.
ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2014 – 2016 РОКИ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Підтримка громадянського суспільства є зобов’язанням країн, які вважають себе демократичними, соціальними, правовими державами. Тому в сучасній Україні важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Розглядаючи сучасний стан громадянського суспільства в Україні, зокрема в Ізмаїльському районі, необхідно розглядати як рівень розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), так і стан громадянської культури та рівень громадської активності населення.

В Ізмаїльському районі, як здебільшого і загалом в Україні, фіксується стан становлення громадянського суспільства, суспільно-значимої самодіяльної добровільної активності громадян. Кількість ІГС та сфер їхньої діяльності в Ізмаїльському районі постійно зростає. Так, на кінець 2013 року управлінням юстиції в Ізмаїльському районі зареєстровано 72 громадських організацій різної спрямованості.

Інструментом покращення розвитку громадянського суспільства в Ізмаїльському районі може стати прийняття та реалізація районної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Ізмаїльському районі на 2014-2016 роки (далі – Програми), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій. Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для громадських організацій у налагодженні співпраці з органами влади і підсилить відповідальність за результативність цієї співпраці. Ухвалення Програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку громадської активності.

Причини виникнення проблем, які пропонується розв'язати програмним методом, визначаються сучасними процесами у функціонуванні органів місцевої влади, внутрішнього розвитку ІГС, їх фінансової та інституційної спроможності, а також різними аспектами забезпечення взаємодії між ними.

Прийняття і реалізація Програми забезпечить: визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері громадянського суспільства; створення цілісної системи ініціювання, впровадження та контролю за виконанням спільних заходів між місцевими органами влади та ІГС регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що також матиме позитивний вплив на залучення зовнішніх ресурсів на вирішення місцевих проблем.

МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є створення умов для розвитку в Ізмаїльському районі інфраструктури громадянського суспільства, підвищення громадської активності населення та налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні місцевих проблем і забезпеченні належної якості життя мешканців району.ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма передбачає проведення протягом 2014-2016 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної регіональної політики у межах району та конкретних населених пунктів, розвиток різних форм співпраці влади та ІГС, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району.

Досягнення мети Програми відбуватиметься у наступних аспектах: нормативно-правовий – удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності ІГС; фінансово-ресурсний – створення прозорих механізмів фінансової підтримки діяльності ІГС з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел; інституційно-інфраструктурний – сприяння розвитку ІГС, їх взаємодії між собою, поінформованості, обміну досвідом; комунікаційний – налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС і суб'єктами господарювання; навчально-методичний – активна реалізація навчальних заходів для представників ІГС та працівників місцевих органів влади з сучасних методів роботи та способів взаємодії; інформаційний – створення спільного інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС; контрольно-моніторинговий – здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, громадського контролю і громадської експертизи, контролю за дотриманням принципів партнерства.

Розпорядником коштів Програми є Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, та уточнюється під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. (Додаток 1)

Строк виконання Програми – три роки (2014-2016 роки).ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності Програми – це комплексна система програмних завдань, визначених для виконання в межах Програми і спрямованих на досягнення її мети.

Програма є продуктом усвідомленого консенсусу місцевої влади та ІГС Ізмаїльського району. В основу проекту Програми покладений принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку громадянського суспільства. Виходячи з цього, визначено чотири стратегічні напрями Програми:

Напрям 1. Активізація громадян  та ІГС у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем.

Напрям 2. Забезпечення належних умов для створення і діяльності ІГС в Ізмаїльському районі.

Напрям 3. Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад.

Напрям 4. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади.

Основними завданнями Програми є: залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району принципів відкритості, прозорості і публічності.

Показниками виконання завдань Програми є:

Напрям 1:

- кількість діючих ІГС (громадських та благодійних організацій, профспілкових організацій, творчих спілок, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони громадського порядку та ін.), у розрізі населених пунктів району – у динаміці по роках;

- кількість і тематика звернень громадян з аналізом у відповідності із чинним положенням;

- кількість членів територіальних громад, які узяли участь у таких формах локальної демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, місцеві референдуми тощо.

 Напрям 2:

- кількість ІГС, які отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів та від благодійників, обсяги цієї підтримки;

- кількість ІГС, які використовують приміщення комунальної власності на пільгових умовах;

- заходи і спрощення процедур легалізації ІГС у межах чинного законодавства, кількість ІГС, створених і легалізованих за звітний період.

Напрям 3:

- кількість населених пунктів, які впровадили механізм соціального замовлення;

- обсяги фінансових ресурсів, які на конкурсній основі реалізовані через механізм соціального замовлення, кількість проектів, реалізованих силами ІГС;

- кількість спільних акцій, проведених органами влади та ІГС у межах співпраці;

- кількість консультативно-дорадчих органів, робочих груп, піклувальних рад тощо, які діють в районі за участю громадськості.

Напрям 4:

- кількість навчальних заходів, проведених за участю представників громадськості та органів влади;

- кількість учасників вказаних   заходів;

- кількість комунікативних заходів з обміну досвідом з представникам ІГС та органів влади з інших регіонів області, України та з інших країн.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС;

активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації регіональної та місцевої політики;

ураховувати пропозиції ІГС та думку громадськості у вирішення завдань суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку територій;

інформувати жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ІГС.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрями Програми передбачають взаємодію з консультативно-дорадчими органами, проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики, вивчення громадської думки, сприяння в реалізації конституційних прав мешканців району, підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства.

Заходи Програми передбачають проведення зустрічей та консультацій з громадськістю в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Ізмаїльській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, виконавчих комітетах сільських, селищних рад, залучення громадських організацій до заходів, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підтримку їх ініціатив, популяризації здобутків та потенціалу Ізмаїльського району, вивчення громадської думки жителів району. (Додаток 2)

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та постійні комісії районної ради: з питань законності, правопорядку, прав громадян, депутатської діяльності, етики та гласності; з питань бюджету, фінансів,  економіки, міжнародних зв’язків, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ комунікації з громадськістю апарату районної державної адміністрації, який щорічно, до 15 січня, інформує Ізмаїльську районну раду про хід виконання Програми.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при Ізмаїльській районній державній адміністрації – безпосередньо та через її відповідні комісії.


Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Ізмаїльському районі на 2014-2016 роки

тис.грн.Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2014 р.

2015 р.

2016 р.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

10.0

10.0

10.0

30.0

районний бюджет

10.0

10.0

10.0

30.0

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

Додаток 2 до ПрограмиЗАХОДИ

щодо реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Ізмаїльському районі

на 2014-2016 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

В

С

Ь

О

Г

О

2014

рік

2015

рік

2016

рік
1

Активізація громадян та ІГСМ у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем

1.1. Залучення громадськості до обговорення соціально значущих питань представницьких та виконавчих органів, що виносяться на розгляд районної ради або затверджуються розпорядженнями голови РДА

Напередодні сесії та під час підготовки розпоряджень у відповідності до регламентів

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Підвищення соціальної обґрунтованості актів, що приймає місцева влада1.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах Ізмаїльського району

Щоквартально

2014-2016рр.Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

2

Забезпечення належних умов для створення і діяльності ІГС в Ізмаїльському районі

2.1. Сприяння запровадженню механізмів громадського контролю силами ІГС у певних галузях соціальної сфери

2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Контроль за підвищенням якості виконаних робіт та запобігання проявам корупції2.2. Сприяння забезпеченню належних умов для створення та діяльності ІГС

2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Створення сприятливих нормативно-правових умов для формування і діяльності ІГС

3

Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад

3.1. Реалізація соціальних проектів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, які визначені переможцями на конкурсних засадах

2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

9.0

3.0

3.0

3.0

Вирішення пріоритетних соціальних проблем силами ІГС3.2. Проведення щорічного районного конкурсу «Кращий волонтер року»

2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

Районний бюджет

3.0

1.0

1.0

1.0

Залучення небайдужих людей до волонтерської діяльності, розширення волонтерського руху3.3. Робота громадської ради при   Ізмаїльській райдержадміністрації, виїзди та семінари в сільські (селищну) ради

(матеріальні та нематеріальні витрати)2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

Районний бюджет

9.0

3.0

3.0

3.0


3.4. Проведення щорічного районного благодійного балу з визначенням переможця «Кращий благодійник року»

2014-2016рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

Районний бюджет

6.0

2.0

2.0

2.0

Стимулювання благодійницької активності підприємців, громадян та інститутів громадянського суспільства3.5. Проведення конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства

2014-2016рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

3.0

1.0

1.0

1.0

Професійна популяризація процесів розвитку громадянського суспільства в районі

4

Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади

4.1. Практикувати стажування фахівців органів влади, студентів, активістів громадського руху на базі працюючих ІГС

2014-2016рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Ознайомлення зацікавлених осіб з діяльністю ІГС, для розвитку конструктивної співпраці з ними.4.2. Комунікативні заходи, круглі столи, обмін досвідом та навчання фахівців органів виконавчої влади, лідерів ІГС з питань запровадження громадської експертизи, доступу до публічної інформації тощо

Щопівроку 2014-2016 рр.

Відділ комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації; громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Підвищення професійного рівня посадових осіб представників ІГС з основних напрямків розвитку громадянського суспільства

Всього за напрямами діяльності

30.0

10

10

10
Районний бюджет

30.0

10

10

10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка