Програма складається з двох розділів: І. Культура мовлення; ІІ. Українська мова професійного спрямуванняСкачати 64.74 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір64.74 Kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни)

ГП-01 „Українська мова (за професійним спрямуванням) ”
Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Лектор Мислович Наталія Максимівна, ст. викладач

Факультет лінгвістики

Кафедра української мови, літератури та культури
І.Загальні відомості

Програму розроблено для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Програма складається з двох розділів: І. Культура мовлення; ІІ. Українська мова професійного спрямування.

У І розділі програми студенти вивчатимуть закони спілкування, види, жанри публічних виступів, оволодіватимуть нормами організації мовленнєвої діяльності, розглянуть лексичні та стильові особливості мовлення. Культура мовлення пов’язана з високим рівнем загальної культури людини і сприяє реалізації творчих можливостей особистості в усіх сферах науково-технічного та професійно-виробничого життя.

У ІІ розділі програми будуть опрацьовані теми з фонетики, морфології, синтаксису. Значна частина цих тем винесена на самостійне опрацювання.

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів, що аналогічна ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів, представлено систему індивідуальних науково-дослідних завдань, наведені зразки модульної контрольної роботи, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів, передбачено тестовий контроль знань студентів.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Українська мова” відноситься до нормативної частини програми, циклу гуманітарної підготовки.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “ Українська мова” має код ГП-01 і викладається в обсязі 3 кредитів ECTS.II. Розподіл навчального часу


Семестр

Код кредитного модуля

Всього

(кред./годин)

Розподіл годин за видами занять

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні


СРС

Модульні контрольні роб.

1

ГП-01/1

1/36

-

18

18

1

залік

2

ГП-01/2

2/72

-

18

54

1

екзамен


III. Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни: формування високого рівня мовної компетентності у професійній і науковій сферах комунікацій; підвищення загально - культурного та інтелектуального рівнів особистості.
Завдання дисципліни: засвоєння норм літературної мови як основи культури усного й писемного спілкування; відтворення і створення текстів залежно від комунікативної мети; формування вміння правильно й логічно висловлювати свої думки в різностильовій комунікації; формування мовної компетенції, що інтегрує національний і культурний компоненти.
IV. Зміст дисципліни

Програма складається з двох модулів:

І. Культура мовлення;

ІІ. Українська мова професійного спрямування.


Модуль І. Культура мовлення

 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості.

 2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови.

 3. Текст як засіб різностильової комунікації.

 4. Художня література як основа формування культури мови особистості.

 5. Мовний світ давньої української літератури.

 6. Мовний світ нової української літератури.

 7. Мовний світ сучасної української літератури.

 8. Лексичні та фразеологічні засоби в різностильових текстах.

 9. Граматичні засоби мови в різностильових текстах.

 10. Шляхи формування мовної компетенції особистості.

Модуль ІІ. Українська мова професійного спрямування 1. Правила складання професійних документів.

 2. Орфографічні та морфологічні норми української мови.

 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.

 4. Проблеми науково-технічного перекладу.


V. Контрольні роботи

Для контролю знань студентів дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” пропонується два змістових модулі з контрольними питаннями в контексті запропонованих тем, що опрацьовуються на практичних заняттях, в обсязі 1 год. кожний модуль. Це надасть можливість перевірити набуті знання, уміння і практичні мовленнєві навички, скорегувати і поглибити засвоєння навчального матеріалу та підвищити рівень оволодіння культурою мови професійного спрямування.


VІ. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Основною формою навчання є практичні заняття із застосуванням елементів лекції, колоквіуму, дискусії, тренінгу. Рекомендується проводити зі студентами різні види додаткової роботи: консультації, індивідуальні заняття.

Метою дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є формування практичних навичок та умінь з культури усного й писемного мовлення та професійного спілкування. Особливе місце у змісті дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” відводиться вивченню наукового, офіційно-ділового стилів, опрацьовується спеціальна термінологія та семантико-граматичні структури науково-орієнтованої лексики з обраного студентами фаху. За допомогою відповідних методик вироблятимуться навички пошуку нової текстової інформації в україномовних та іншомовних джерелах з їх аналітичним обробленням. Засвоєння засобів техніки перекладу (комп’ютерного, зокрема) дозволить без обмежень користуватись інформаційним простором, що вкрай необхідно для виконання професійної діяльності на високому кваліфікаційному рівні.

При вивченні дисципліни студенти користуються дидактичним матеріалом, підготовленим викладачами кафедри української мови, літератури та культури.

Основна література, яка забезпечує навчальний процес, знаходиться у НТБ ім. Денисенка (НТУУ „КПІ”) та у методкабінеті кафедри української мови, літератури та культури.

Консультації надаються викладачами кафедри один раз на тиждень за індивідуальним графіком.
VІІ. Мова

Дисципліна „Українська мова (за професійним спрямуванням)” викладається українською мовою.VІІІ. Методика оцінювання
Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.
Розрахунок шкали (R) рейтингу:
Розмір шкали рейтингу R=100 балів.

Розмір стартової шкали RC=60 балів.

Розмір екзаменаційної шкали RE =40 балів
Критерії екзаменаційного оцінювання:

ваговий бал — 40 балів.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD=rC+rE

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

rC<50

F

не допущений


ІХ. Організація

Заняття проводяться за розкладом, іспит у кінці семестру за графіком сесії.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка