Програма розвитку кафедри етики, естетики та культурології філософського факультетуСкачати 87.21 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір87.21 Kb.
ПРОГРАМА

розвитку кафедри етики, естетики та культурології

філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри етики, естетики та культурології

Кафедра етики, естетики та культурології є дисциплінарним структурним підрозділом філософського факультету. Тривала історія діяльності кафедри обумовлена значенням, яке має мораль, мистецтво та культура для виховання і професійної підготовки філософів та культурологів – викладачів і дослідників у царині філософії та культурології. Програма розвитку має визначити: 1) сучасний обсяг діяльності кафедри – згідно зі значенням для філософської та культурологічної підготовки, у суміжних царинах та галузях знання, всього комплексу складових університетської освіти; 2) підстави провідного становища кафедри етики, естетики та культурології як науково-освітнього осередку загальнофілософської та культурологічної освіти, наукового і науково-методичного координатора у системі ВНЗ України і академічної спільноти; 3) засади науково-методичного забезпечення навчального процесу на відділенні «Культурології» філософського факультету та розвитку гуманітарних досліджень з наукового напряму «Культурологія»; 4) стратегічні завдання, які випливають із імплементації норм Закону України «Про вищу освіту» 2015р. і нормативних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2. Прогноз тенденцій/змін/ кафедри

Тенденції діяльності кафедри узгоджуються з укладанням програми розвитку і підпорядковуються завданням діяльності кафедри як основного структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету й університету, у зв’язку з виокремленням наукового напряму гуманітарних досліджень «Культурологія» та необхідність підготовки науково-педагогічних кадрів через магістратуру, аспірантуру та докторантуру з напряму «Культурологія».
3. Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри заснована на наріжних детермінантах: досліджений наявний стан розвиненості і встановлені проблеми розвитку; визначені мета, засоби діяльності, перспективи зростання потенціалу; встановлений пріоритет з опорою на особистісні якості і професійну кваліфікацію професорсько-викладацького складу і всіх без винятку інших категорій працівників кафедри; визначена колективно схвалена форма провадження освітньої, освітньо-наукової, наукової, публіцистичної і виховної діяльності кафедри у царині філософських і культурологічних досліджень; повномірне залучення студентів до дослідницьких проектів кафедри; широка взаємодія із освітянським і науково-академічним середовищем Україні і зарубіжжя.
4.Призначення, мета і завдання розвитку кафедри

Визначаються теоретичним статусом надбань з етики, естетики та культурології для філософської та культурологічної освіти, суміжних галузей знань, наукомісткої сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави. Спрямовані на запровадження компетентнісного підходу в освітньо-науковій діяльності, забезпеченні високого рівня якості освіти, підготовки фахівців з професійними навичками, конкурентоспроможними на ринку праці.
5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри

Визначаються метою і завданнями. Зосереджуються на комплексному навчально-методичному забезпеченні всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і провадженні наукових програм на науковому рівні підготовки фахівців, на які поширюється діяльність кафедри: перший (бакалаврський, освітній), другий (магістерський, освітній), третій (освітньо-науковий), науковий, на відділеннях «Філософія» та «Культурологія» філософського факультету, а також інших факультетах університету.

Критерії визначення якості освіти закладають вимогу поєднання у навчальному процесі з етики, естетики та культурології освітньої і дослідницької складової, виховання відповідального ставлення до набуття знань, професійних умінь та навичок.

До пріоритетних напрямків роботи кафедри належать: 

 • Приведення освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм до вимог сучасного законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів МОН України, нормативних і розпорядчих документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, програми розвитку факультету;

 • укладання дисциплінарної матриці з етики, естетики та культурології з урахуванням завдань розвитку етики, естетики та культурології як наук і навчальних дисциплін, сучасного стратегічного напрямку розвитку філософського факультету як визначеної сукупності спеціальностей і всього закладу як класичного університету дослідницького типу;

 • визначення у структурі навчального плану з філософії та культурології видів освітньої підготовки, які містять дослідницьку складову програми;

 • розгортання системної роботи з підготовки навчально-методичних, наукових, дидактичних матеріалів з метою забезпечення викладання сучасних програм дисциплін, курсів, спецкурсів та інших видів освітнього процесу з етики, естетики та культурології ;

 • провадження систематичної поточної консультаційної роботи з підготовки студентами, аспірантами і докторантами кваліфікаційних досліджень;

 • популяризація знань і досліджень у царинах етики, естетики та культурології;

 • забезпечення студентів відділення «Культурологія» ефективними базами науково-виробничої практики.


6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри 

6.1. Структура організації навчально-виховної роботи

У галузі навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити наступні заходи:

 • встановлення колегіальних видів роботи зі студентами з метою узгодження заходів, спрямованих на забезпечення високої якості освіти;

 • виявлення й застосування особистісних навичок викладачів і студентів з метою впровадження в освітньо-науковий процес інноваційних складових професійної підготовки;

 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-викладацького складу кафедри, сприяння молодим викладачам у набутті професійних навичок;

 • застосування засобів сучасних інформаційних технологій у навчальному і дослідницькому процесі;

 • забезпечення студентам спеціалізації «етика, естетика» відділення філософії та відділення культурологія «культурологія» умов для творчого виявлення власних можливостей.


6.2. Структура організації науково-дослідного процесу; наукова робота кафедри зі студентами; міжнародні наукові зв’язки

Освітньо-науковий і науково-дослідний процес містять:

- проведення науково-дослідної роботи відповідно до тематичних планів, організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- здійснення освітньо-наукового проекту згідно з Розпорядженням № 25 від 22.02.2016 р. по Київському національному університетові імені Тараса Шевченка: «Відповідно до п.4 частини 3 статті 29 та п.п. 1, 2, 10, частини 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», на підставі абзацу першого п. 2.2, абзаців четвертого, сьомого, дванадцятого п.2.4, п. 6.9 Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з метою виконання п. 6 розділу 1 «Освітньо-наукове спрямування діяльності університетської спільноти» Рішення (рекомендаційного) Першого громадянського форуму Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

- кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету відповідальна за розробку і впровадження кафедральної теми 16КФ041-02 «Професійні та корпоративні етики: проблеми обгрунтування та впровадження» у період з квітня 2016 року по грудень 2017 року згідно з Розпорядженням КНУ імені Тараса Шевченка № 33 від 21 березня 2016 року та в рамках комплексної наукової програми розвитку соціогуманітарних факультетів, в т.ч. філософського, «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації»;

- вдосконалення концепції освітньо-наукового проекту в межах підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії зі спеціальності «Культурологія»;

- розгортання систематичної роботи Науково-методичного семінару кафедри етики, естетики та культурології як середовища і засобу реалізації освітньо-наукового проекту;

- вдосконалення засобів поширення результатів Науково-методичного семінару кафедри етики, естетики та культурології у соціальних мережах, створення сайту кафедри етики, естетики та культурології;

- здійснення науково-дослідної роботи у межах наукової теми кафедри та факультету, залучення студентів до підготовки матеріалів і виступів на щорічній міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Дні науки» філософського факультету;- заснування наукового видання «Українські культурологічні студії» зі спеціальності 034 Культурологія галузі знань «Гуманітарні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 22614-12514 Р затверджено Міністерством юстиції від 24.03.2017р.)

Міжнародні наукові зв’язки кафедри:

 • підтримка та розширення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з міжнародними центрами у галузі етики, естетики та культурології;

 • участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування, запрошення провідних науковців;

 • участь у міжнародних конференціях, проведення міжгалузевих, міжкафедральних наукових семінарів;

 • особиста співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з дослідниками українських та закордонних університетів, наукових установ;

 • запровадження спільної навчальної програми для студентів відділення «Культурологія» філософського факультету та студентів університету м. Лодзь спеціалізації «Міжнародні культурологічні дослідження» в рамках Угоди про впровадження програми подвійного дипломування «Культурологія» та «Міжнародні культурологічні дослідження» між КНУ імені Тараса Шевченка та Людзьким університетом

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу

На кафедрі етики, естетики та культурології працює 14 викладачів, з них 4 докторів філософських наук, 10 кандидатів філософських наук, 8 викладачів мають вчене звання доцента та 3 - асистента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі своїми спеціальностями та кваліфікаціями. У докторантурі кафедри навчається 1 докторант, в аспірантурі – 5 аспірантів. Підготовка викладацького складу відбувається відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів МОН України. Відповідає розпорядчим документам Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6.4.Перспективний план навчальних і наукових публікацій 

Колектив кафедри працює планує розробку наукових тем «Візуальні практики і комунікація» та «Культурологічна експертиза в соціокультурному проектуванні». Започатковано видання наукового збірника зі спеціальності 034 Культурологія «Українські культурологічні студії». Заплановані видання навчального посібника «Візуальні практики і комунікація» та «Корпоративна та прикладна етика», публікація одноосібної монографії к.філос.н., доцента кафедри Маслікової І.І. «Спільне благо в контексті інституціональних соціокультурних практик». Публікації наукових досліджень викладачів кафедри, аспірантів та докторантів кафедри в виданнях, що знаходяться в науковометричих базах даних з філософії та культурології.
7. Основні умови успішного здійснення програми

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки співпраці студентів, аспірантів, докторантів із професорсько-викладацьким складом кафедри в межах стратегічних напрямків розвитку і програм діяльності філософського факультету та університету.
Програму розвитку підготувала доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри етики, естетики та культурології Панченко В.І.

Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 13 від 10 травня 2017 р.)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка