Програма психологія управління розроблено та внесено: розробники програми: кандидат психологічних наук, доцент, Паньковець Віталій ЛеонідовичСкачати 152.15 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір152.15 Kb.Робоча програма

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

кандидат психологічних наук, доцент,

Паньковець Віталій Леонідович

“_______” __________________ 20______ року, протокол №_______

1. Опис навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити ECTS.Загальна кількість годин – 72 год., аудиторних – 40 год. Лекції – 12 год. Практичні заняття – 16 год.. Семінарські заняття – . Лабораторні заняття – . Індивідуальна робота – 12 год. Самостійна робота – 32 год. Залік – VІІ семестр.

Назви модулів і тем
Кількість годинЗміст модулів
Аудиторна робота
Зміст теми

Кредити ЕСТ8


Всього


Самостійна робота


Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні


Індивідуальна

робота
Модуль І.

1,5

48

22

8

108

1.

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання психології управління
10

4

2

22

2.

Тема 2. Психологічна готовність до управління

12

6

2

22

3

Тема 3. Мотивація працівників та задоволеність працею
12

6

2

22

4.

Тема 4 . Психологічні основи прийняття управлінського рішення
10

4

2

22

5.

Підсумковий модуль І
4

2
2Модуль ІІ. Міжособистісні взаємини в організації

0,5

24

10

4

64

6

Тема 5. Феномен команди у організації
10

4

2

22

7

Тема 6. Здійснення комунікацій в організації, психологія ділового спілкування в управлінні.

14

6

2

42
Всього годин за навчальний рік:


2


72


32


12


16


12

.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни


2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є ознайомити з психологією управління персоналом як науковою дисципліною. Розширення уявлення персонал організації в сучасних умовах розвитку суспільства.
2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія управління» є напрацювання особистісного досвіду роботи із персоналом організацій. Самостійна розробка студентами технологій роботи із персоналом
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

особистісні особливості персоналу організацій; методи розвитку навичок самоменеджменту; основні характеристики професійної діяльності персоналу організацій; виконання роботи та шляхи її вимірювання; абсентеїзм, плинність кадрів та відданість організації; шляхи здійснення кар’єри в організаціях; види міжособистісної взаємодія в організації; соціальну систему та комунікативні зв’язки в організації; методи отримання влади та здійснення впливу на колектив організації;


уміти :

проводити психодіагностику працівників та груп працівників в організації; розробляти та впроваджувати психопрофілактичні та просвітницькі заходи для працівників організацій; розробляти та проводити психокорекційні та розвивальні заходи для працівників організацій; визначати ефективність впроваджених психологічних технологій3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ І.. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання психології управління

Тема 2. Психологічна готовність до управління

Тема 3. Мотивація працівників та задоволеність працею

Тема 4 . Психологічні основи прийняття управлінського рішення
МОДУЛЬ ІІ. МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 5. Феномен команди у організації.

Тема 6. Здійснення комунікацій в організації, психологія ділового спілкування в управлінні.
4. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання психології управління

2

2

Тема 2. Психологічна готовність до управління


2

3

Тема 3. Мотивація працівників та задоволеність працею

4

4

Тема 4 . Психологічні основи прийняття управлінського рішення

2

5

Тема 5. Феномен команди у організації.


2

6

Тема 6. Здійснення комунікацій в організації, психологія ділового спілкування в управлінні.


2

7

Модуль

2
Разом

16


5. Методи контролю
5.1 Засоби діагностики успішності навчання
(ТЕСТ - приклад)


 1. Психологія управління - це:

 1. наука про ефективне функціонування організації;

 2. наука про ефективну взаємодію в організації;

 3. наука про підвищення прибутковості організації.

 4. галузь знань про гуманізацію стосунків в колективі організації.
 1. Управління - це:

 1. створення умов для задоволення потреб керівника;

 2. створення умов для задоволення потреб підлеглих;

 3. створення умов для задоволення потреб організації;

 4. серія безперервних взаємопов'язаних дій, які забезпечують успіх організації.
 1. Об'єктом дослідження в психології управління є:

 1. керівник;

 2. підлеглий;

 3. економічний розвиток організації;

 4. взаємодія організацій між собою.
 1. Яка із перелічених видів діяльності керівника не належить до управлінських функцій

 1. прогнозування;

 2. планування;

 3. маніпулювання;

 4. контроль;
 1. Мета психолога в організації:

 1. гуманізація стосунків співробітників колективу;

 2. розробка шляхів підвищення ефективності діяльності організації;

 3. захист підлеглих від вимог керівництва;

 4. допомога керівникові у зборі психологічного матеріалу на кожного співробітника


5.2 Питання до (заліку)

 1. психологія управління як галузь психологічної науки.

 2. Предмет і об’єкт психології управління.

 3. Завдання психології управління.

 4. Структура, функції та основні категорії психології управління.

 5. Методологія і методи психології управління.

 6. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.

 7. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління.

 8. Становлення і розвиток вітчизняної психології управління.

 9. Особистість у психології управління.

 10. Психологія особистості керівника.

 11. Психологія організації в управлінні.

 12. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

 13. Особливості групового прийняття рішень.

 14. Психологічна структура управлінської діяльності.

 15. Класифікація функцій управління.

 16. психологія професіоналізму управлінської діяльності.

 17. Соціально-психологічні особливості управління.

 18. психологія управління людськими ресурсами.

 19. Особливості здійснення набору та розподілу працівників в організації.

 20. Психологічні особливості освіти і навчання працівників в організації.

 21. Здійснення кар’єри працівниками організацій.

 22. Теорія соціалізації та її значення в організації.

 23. Психологічні особливості формування управлінських кадрів.

 24. Психологічні аспекти мотивації працівників.

 25. Задоволеність працею працівників організацій.

 26. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв’язання.

 27. Особливості прояву професійного стресу у працівників організацій.

 28. Вияви синдрому «професійного вигорання» у працівників організацій.

 29. Особливості здійснення комунікацій в організації.

 30. Психологія ділового спілкування в управлінні.

 31. Зміст поняття «лідерство».

 32. Лідерство працівників організації.

 33. Можливості впровадження організаційних зміни.

 34. Особливості психологічного супроводу розвитку організацій.

 35. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників.

 36. Особливості здійснення психологічного консультування персоналу організації.

 37. Особливості здійснення психодіагностики працівників та груп працівників в організації.

 38. Особливості розробки та впровадження психопрофілактичних та просвітницьких заходів для керівників та працівників організацій.

 39. Розробка та впровадження психокорекційних та розвивальних заходів для керівників та працівників організацій.

 40. Визначення ефективності впроваджених психологічних технологій.

 41. Поняття «стиль керівництва».

 42. Види та типи стилів керівництва.

 43. Авторитарний, демократичний, ліберальний стиль керівництва.

 44. Поняття «організаційна культура».

 45. Соціально-психологічний клімат в організаціях.

 46. Зміст понять «соціально-психологічний клімат» та «організаційна культура».

 47. Організаційний клімат.

 48. Стрес та стресори в організаціях.

 49. Поняття «професійний стрес».

 50. Психологічні дослідження професійного стресу в організаціях.

 51. Баланс між особистим та професійним життям.

 52. Основні підходи до визначення феномену «професійного вигорання» в зарубіжній та вітчизняній психології.

 53. Структура та моделі синдрому «професійного вигорання».

 54. Особливості здійснення психодіагностики, психопрофілактики та психокорекції стресів та синдрому «професійного вигорання» в організаціях.

 55. Психогігієна професійної діяльності в організаціях.

 56. Особливості розвитку кар’єри працівників освітніх організацій.

 57. Поняття «кар’єра».

 58. Основні види та етапи здійснення професійної кар’єри в організації.

 59. Типологізація кар’єри.

 60. Взаємозв’язок понять «інновації» та «організаційні зміни»


6. Розподіл балів, які отримують студенти


Тема

Теми

Кількість

Балів


1

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання психології управління

15

2

Тема 2. Психологічна готовність до управління


15

3

Тема 3. Мотивація працівників та задоволеність працею

15

4

Тема 4 . Психологічні основи прийняття управлінського рішення

15

5

Тема 5 Феномен команди у організації.


20

6

Тема 6. Здійснення комунікацій в організації, психологія ділового спілкування в управлінні.


20
СУМА

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

65-69

D

задовільно

60-64

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


7. Рекомендована література

 1. Бодди Д. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.

 2. Вудкок К., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Дело, 1991. – 320 с.

 3. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х. мл. Организации: поведение, структура, процессы. – 8-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 4. Гвишиани Д. М. Организация и управление. – М.: Наука, 1972.

 5. Дафт Р. Л. Менеджмент. – Пер. с англ. – СПб: Питер, 2000. – 832 с.

 6. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2001. – 710 с.

 7. Деркач А. А., Ситников А. П. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии. – М.: Луч, 1993.

 8. Зайчикова Т. В. Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: «Міленіум», 2004. – 24 с.

 9. Зазыкин В. Г., Чернышев А. П. Менеджер: психологические секреты профессии. – М., 1992.

 10. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. – К.: МЗУУП, 1993.

 11. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

 12. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

 13. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с.

 14. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. – 512 с.

 15. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999.

 16. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

 17. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л. В. Винокурова, И. И. Скрипюка – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 18. Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та ін.; За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.

 19. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога: монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – 294 с.

 20. Психология личности: Словарь справочник / Авт. кол.: П.П. Горностай, Т.М. Титаренко, В. Васьковская, И.А. Грабская, Л.А. Лепихова, Н.И. Повякель, Н.В. Чепелева; Под. ред. П.П. Горностай, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 21. Психологія управління: Навчальна програма / Укладач Карамушка Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – 56 с.

 22. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. – Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 176 с.

 23. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. –368 с.

 24. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка