Програма підготовки до істпиту з дисципліни «документознавство»Скачати 65.01 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір65.01 Kb.
Одеський національний політехнічний університет

Гуманітарний факльтетеКафедра документознавства та інформаційної діяльності


Викладач: доцент Лугова Т.А.
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ІСТПИТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

1. Становлення документознавства як науки і наукової дисципліни

 1. Вступ. Значення документа для людини та суспільства.

 2. Визначення документознавства як науки про документ

 3. Об'єкт та предмет документознавства.

 4. Етапи розвитку документознавства

  1. Період практичного документознавства

  2. Період зародження документаційної науки

  3. Період розвитку понять «документ» та «інформація»

  4. Період розвитку документознавства як наукового напрямку

  5. Період створення комплекса документознавчих дисциплін


2. Документознавство у системі наук

 1. Взаємозв'язок документознавства з іншими науками

 2. Методи документознавчих досліджень

 3. Джерела в документознавстві


3. Концепції структури документознавства

 1. Проблеми структуризації документознавства |

 2. Концепція Поля Отле

 3. Традіційне (класичне|) документознавство|: структура (К.Г.Мітяєв)

 4. Нетрадіційне (загальне|) документознавство|: структура (Ю.М.Столяров)

 5. Розширена концепція документознавства (Ю.Н.Столяров, Н.Н.Кушнаренко)

 6. Управлінська концепція структури документознавства (С.Г.Кулешов, Т.В.Кузнецова, М.В.Ларін)

 7. Інформаційна концепція структури документознавства (Н.Б.Зіновьєва, І.Г.Моргенштерн, М.С.Слободяник)

 8. Новокомунікаційна концепция Г.Н.Швецовой-Водки


4. Документ як базове поняття документознавства

 1. Походження документа: ровиток соціальної комунікації, функції мови|язика| і мовлення, |промовперші спроби закріплення інформації, поява писемності

 2. Сутність, генезис та розвиток терміну «документ»

 3. Вміст поняття «документ» в різних галузях знань

 4. Розширення поняття «документ»

 5. Різноманітність концептуальних підходів до визначення поняття «інформація»


5. Визначення поняття «документ» у законодавчих і нормативних актах

 1. Поняття «документ» в законодавчих і нормативних актах

 2. Визначення поняття «документ» в зарубіжних і міжнародних законодавчих і нормативних документах


6. Істотні|суттєві| характеристики документа

 1. Ознаки документа

 2. Властивості документа

 3. Соціальна сутність та функції документа (поняття «функція документа», основні функції документа, їхні властивості)

 4. Функціональній аналіз документа


7. Особливості і властивості документної інформації

 1. Визначення документної інформації. Різниця понять «документний», «документований» та «документальний»

 2. Властивості документованої інформації

 3. Інформаційні рівні документа

 4. Проблеми пошуку і трансляції документованої інформації


8. Матеріальні носії документованої інформації

 1. Визначення поняття «носій документованої інформації»

 2. Класифікація сучасних носіїв документованої інформації та їхня характеристика

  1. Паперові носії інформації

  2. Оптичні (лазерні) диски. Перспективні види носіїв інформації.

 3. Вплив типу носія інформації на довговічність та вартість документа


9. Знаки та знакові системи у документуванні

 1. Поняття «знак» та «знакова система».

 2. Процес семіозису та документування

 3. Кодування інформації. Знаковий метод фіксування інформації.

 4. Класифікація знаків і знакових систем. Знаки письма.

 5. Документ як знакова система.


10. Документування як процес створення|створіння| документа

 1. Суть|сутність| документування

 2. Текстове документування


11. Різновиди накреслювальних способів документування

  1. Стенографія

  2. Технічне документування.


12. Традиційні та новітні засоби фіксації інформації

1. Ручні засоби|кошти|

2. Механічні і електромеханічні засоби|кошти| документування.

3. Автоматичні засоби|кошти| складання і виготовлення документів.4. Документування із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

  1. Передумови та історія розвитку електромагнітного способу документування.

  2. Засоби електромагнітного документування.

  3. Специфічні особливості електромагнітного документування.

  4. Оптичний (лазерний), магнітооптичний запис і відтворення інформації та голографія


13. Основні технології і засоби копіювання та розмноження документів. Види копій

 1. Визначення понять «копія» та «репрографія»

 2. Історія розвитку технологій копіювання та розмноження документів

 3. Сучасні способи копіювання

 4. Засоби масового розмноження документів

 5. Види копій

 6. Екземпляри, дублікати та редакції документів. Обов’язковий екземпляр документів.


14. Реквізити і формуляр документа

 1. Cкладові елементи документа в книгознавстві та діловодстві

  1. Реквізити авторства: історія розвитку та особливості

  2. Печатка та штамп. Апостиль, проставлення апостилю в Україні

  3. Реквізит «Назва документа»: історія розвитку та особливості

  4. Реквізит «Дата»: визначення та види

  5. Реквізити, що надають документу юридичну силу.

 2. Формуляр документа

  1. Визначення поняття «формуляр документа»

  2. Історія розвитку формуляра документа. Латинська схема або умовний формуляр

  3. Формуляр сучасного службового документа

  4. «Дублінське ядро» — формуляр цифрових| документів|


Література

Основні джерела та література

 1. ДСТУ 2737-94. Записування та відтворення інформації. Терміни та визначення. — К., 1994.

 2. ДСТУ 1.0-93. Державна система стандартизації України. Основні положення. — К., 1993.

 3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — К., 1994.

 4. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. — К., 1994.


5.2. Додаткові джерела та література

 1. Воробьев, Г.Г. Документ: информационный анализ. М.: Наука, 1973. — 255с.

 2. Зиновьева, Н.Б. Документознавение. М.: ИПО Профиздат, 2001. -208 с.

 3. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации: Учеб. пособие. — М.: МГИАИ, 1977. — 84 с.

 4. Илюшенко М.П. К понятию «документ» (Эволюция термина и предмет документоведения) // Советские архивы. — 1986. — N 1. — С.26-31.

 5. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В. Формуляр документа: Учеб. пособие. М.: МГИ-АИ, 1986. — 85 с.

 6. Илюшенко, М.П. Функциональный анализ документа // Делопроизводство. — 2000. — № 1. —С.20-23.

 7. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. — М.: Наука, 1965. — 599 с.

 8. Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Г. Делопроизводство и техническая документация. — М.: Высшая школа, 1991.

 9. Кулешов, С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2000. — 162 с.

 10. Кулешов, С.Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 24-27.

 11. Кулешов, С. Г. Управлінське документознавство: Навчальний посібник. — К.: ДАКККіМ, 2003. — 57 с.

 12. Кулешов, С. П. Про значення поняття "документ" // Бібліотечний вісник. -1995.-№ 1.- С. 1

 13. Кушнаренко, Н. М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — Вип. 11. — С. 106-114.

 14. Кушнаренко, Н. Н. Документознавение: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — К.: Знання, 2000. — 156с.

 15. Ларин, М.В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. — 2000. — № 1. — С.5-9.

 16. Ларьков, Н.С. Документоведение : учебное пособие / Н.С. Ларьков. — М.: ACT: Восток-Запад, 2006 . — 427 с.

 17. Отле, П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / П. Отле; Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р.С. Гиляревского. — М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков-дом, 2004. — 350 с.

 18. Плешкевич, Е.А. Основы общей теории документа. – Саратов: «Научная книга», 2005. — 244 с.

 19. Слободяник, М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18-21.

 20. Швецова-Водка, Н.Г. Значення понять "документ" у документально-інформаційних науках // Культура України: Історія і сучаність. — X., 1994. — 45с.

 21. Швецова-Водка, Г.Н. Функции и свойства документа в системе социальных коммуникаций / Г.Н. Швецова-Водка // Книга. Исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 69. – С. 37–57.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка