Програма підготовки до фахового вступного випробування зСкачати 268.4 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір268.4 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Приймальної комісії

В/о ректора Київського університету ринкових відносин ___________Черевань І.В.

«___»__________2015 рокуПРОГРАМА
підготовки до фахового вступного випробування з


«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»


для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Київ - 2015ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПрограму вступного випробування з економічної теорії для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг», Менеджмент», «Економіка підприємства» при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» вище перелічених спеціальностей на базі ОКР «Молодший спеціаліст» розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців (наказ МОН України №60/528 від 02.11.2009р.), навчальних (типових) програм дисциплін «Політична економія», «Економічна теорія», «Економіка підприємства» та відповідно Правил прийому в Київському університеті ринкових відносин у 2015 р. та Положення про порядок проведення вступних випробувань у формі тестування у Київському університеті ринкових відносин.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження і розвиток економічної теорії. Основні напрямки, школи і течії в економічній теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії. Тлумачення предмета економічної теорії різними школами.

Закони, принципи і категорії економічної теорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна економічна теорія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції економічної теорії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце економічної теорії в системі економічних наук.


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей. Продукт виробництва. Обмеженість ресурсів. Необхідний і додатковий продукт.

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Корисність продукту. Об'єктивна і суб'єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту.

Економічний інтерес, його об'єкт, функція. Інтереси і потреби:

діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.
Тема 3. Економічна система суспільства

Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства, підприємства і держава як суб'єкти економічної системи.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко - економічні відносини.

Економічний устрій: суть та роль у житті суспільства. Економічний устрій і форми господарювання. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства.Тема 4. Відносини власності

Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб'єкти власності.

Об'єкти власності. Власність на робочу силу та підприємницький талант. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію. Відносини власності на засоби виробництва і природні ресурси. Права власності.

Власність на засоби виробництва та способи з'єднання факторів виробництва.

Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин. Товарна форма продукту.

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії.

Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.

Функціонування товарного господарства та його закони.Тема 6. Гроші

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.

Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція.

Еволюція грошей. Сучасна грошова система.Тема 7. Витрати виробництва і прибуток

Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.

Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї впливають.


Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ

Тема 8. Ринок: суть, функції та умови формування

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.

Конкуренція і моделі ринків.Тема 9. Класифікація ринків

Принципи класифікації ринків.

Ринок предметів споживання.

Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.

Ринок капіталу та його складові.

Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.

Ринок нерухомості та його особливості.

Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.

Легальний і нелегальний ринки.

Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

Позичковий капітал і процент. Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-кредитні установи.

Процент та його економічна природа. Межі коливання.

Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.

Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна та оптова торгівля. Товарні біржі. Торговельний прибуток.

Фондова біржа. Цінні папери.

Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.


Розділ 3. СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 11. Домогосподарства

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.

Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів.

Доходи Домогосподарства. Витрати Домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. Місце Домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.

Тема 12. Підприємство і підприємництво

Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва.

Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.

Загальні економіко - правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.Тема 13. Капітал і наймана праця

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері

Аграрне виробництво — особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Рентні відносини і особливості валового і чистого доходу в сільському господарстві. Земельний податок.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і сутність цінового паритету. Державна підтримка сільського господарства.

Тема 15. Держава та її економічні функції

Держава як суб'єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги.

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

Розподіл ресурсів і суспільні блага.

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу.
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Тема 16. Форми суспільного продукту у процесі відтворення

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

Валовий внутрішній продукт, його суть і відтворювальна структура. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт. Національний дохід. Концепції національного доходу.

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі.

Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.

Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв'язання екологічних проблем.Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження

Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Суть розподілу національного доходу. Об'єктивні основи формування доходів населення.

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні.

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність до споживання і заощадження.

Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.Тема 18. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання.

Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми.

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення продуктивності праці.

Особливості розвитку економіки в Україні.Тема 19. Зайнятість, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання

Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.

Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.

Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості та його методи.

Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм: система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.

Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.

Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Розділ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть і основні ознаки. Об'єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Економічні відносини та відносини власності за умов капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

Фінансово-монополістичний капітал і його суть. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Сучасні проблеми фінансово - монополістичного капіталу.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму

Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний акціонерний і державний сектори економіки.

Межі ринку. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство.

Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція

Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно - командна економіка.

Механізм функціонування соціалістичної адміністративно - командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та Її межі.

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно - командної системи соціалізму. Планове ціноутворення.

Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди споживання.

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об'єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні процеси.

Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої економічної системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системи господарювання. Суперечності перехідної економіки.

Становлення різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. Становлення і розвиток підприємництва.

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки.

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і зайнятості.

Особливості ринкової трансформації економіки України.


Розділ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тема 25. Світове господарство

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіці.

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин

Світогосподарські зв'язки та їх форми.

Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити.

Міжнародні валютно - фінансові відносини. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно - фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Еко­логічна криза та форми її прояву. Паливно - енергетична та сировин­на проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.Список рекомендованої літератури
Основна література

 1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія. Політекономія: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719с.

 2. Панчишин С. М., Островерх П. І., Буняк В. Б., Ватаманюк З. Г., Ватаманюк О. З. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посібник:у 2 кн. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет / Степан Михайлович Панчишин (ред.), Петро Іванович Островерх (ред.). — 4-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006.

Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — К. : Знання, 2006 — 723с.

Кн. 2 : Мікроекономіка. — К. : Знання, 2006 — 437с. 1. Економічна теорія /М.М.Бабяк: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 2008с.

 2. Економічна теорія /В.М.Тарасевич: Підручник затверджено МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 784 с.

 3. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка/ Л.В.Білецька: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ, ЦНЛ, 2005. – 652 с.

 4. Елецкий Н.Д., Корниенко О.В. Экономическая теория: Учебное пособие для студентов. Ростов н/Д: “Март”, 2002.

 5. Основи економічних знань /С.В.Вачевський: Підручник затверджено МОН України. Київ: ЦНЛ, 2004. – 536с.

 6. Основи економічної теорії /Л.Ю.Мельник: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 528с.

 7. Основи економічної теорії /Ю.В.Ніколенко: Підручник затверджено МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 540с.

 8. Основи економічної теорії / За ред. А.А.Чухна. – К., 2002.

 9. Основи економічних знань: Навчальний посібник під ред. ГальчинськогоА.С., К, 2002.

 10. Основи економічних знань: Навчальний посібник під ред. Мочерного С.В. – К.: “Академія”, 2002.

 11. Скворцов І. Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. — 340c.

 12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко. – К.: Вища шк. – “Знання”, 2003.

 13. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992.

 14. Самуэльсон П. Экономика. В 2 т.: Пер. с англ. – М.: НПО АЛГОН, 1992.Додаткова література


 1. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник. — 3. вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 390с.

 2. Палехова В.А. Політична економія: Підручник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв, 2007. — 332с.

 3. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2004.

 4. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: підручник / Валентин Григорович Федоренко (наук.ред.). — К. : Алерта, 2008. — 486с.

 5. Бєляєв О.О., Бебело .С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001.

 6. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Волонцевіч С.О., Двінських В.М., Демьохіна О.О. Політична економія: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський економіко-правовий ун-т / Сергій Ігоревич Архієреєв (ред.). — Х. : ТОВ "ПРОМЕТЕЙ", 2006. — 364с.

 7. Біленко Т. І., Бодров В. Г., Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М. Політична економія: Навч. посібник / Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.). — К. : Академвидав, 2007. — 672с.

 8. Гаршина О.К. Політична економія. Курс лекцій: для студ. екон. спец. ВНЗ / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2006. — 80с.

 9. Дмитриченко Л.І., Дмитриченко Л.А., Канівець О.П., Колесник І.В., Хімченко А.М. Політична економія: навч.-метод. посібник за кредитно-модульною системою (для студ. спец. "Економічна теорія") / Донецький національний ун-т. Обліково- фінансовий факультет. Кафедра економічної теорії. — Донецьк : Норд-Прес, 2008. — 141с.

 10. Ковальова І.Г., Корнієнко І.Г., Простяков М.Г., Філонов Л.В. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Політекономія" / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : Видавництво НУК, 2005. — 253с.

 11. Зазимко А.З. Політична економія: структурно-логічний навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 359с.

 12. Кукурудза І.І. Політична економія: матеріали до лекцій та семінарів / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Вид. 2-ге, доп. — Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2007. — 368c.

 13. Міхов Л.І., Кірова Л.Л., Скоч В.Г. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 467с.

 14. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Макаренко А.П., Мельник Л.Л. Політична економія: навч. посіб. / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Вид. 2-е, доопрац. і допов. — Д. : Пороги, 2008. — 186c.

 15. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навч. посіб.. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Знання, 2007. — 684с.

 16. Орехівський Г.А. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : Каравела, 2008. — 295с.

 17. Старостенко Г.Г. Політична економія: навч. посібник для дистац. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — Вид. 2-ге, стер. — К. : Університет "Україна", 2007. — 156c.

 18. Степура О.С., Єремєєв О. С., Пономарьова Т. Ю., Степура М. О. Політична економія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Інститут підприємництва та сучасних технологій / Олександр Степанович Степура (заг.ред.). — К. : Кондор, 2006. — 408с.

 19. Шевчук Є. С., Башнянін Г. І., Зав'ялова О. Р., Шпаргало Г. Є., Шевчик Б. М., Аніловська Г.Я. Політична економія: навч. посібник / Г.І. Башнянін (ред.), Є.С. Шевчук (ред.). — 5-те вид., стер. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 479с.


Варіанти тестових завдань
1

1. Що вивчає економічна теорія?

[ ]закони економічного розвитку

[ ]бухгалтерський облік

[ ]механізм функціонування економічних систем

[ ]принцип ділового спілкування

[ ]економічну політику держави

[ ]функціонування галузей господарства

[ ]економіку бізнесу

[ ]економічну статистику
2. Які об'єктивні умови виникнення та функціонування ринкового господарства?

[ ]суспільний поділ праці

[ ]економічна відособленість суб'єктів економічної політики

[ ]самостійність суб'єктів підприємництва

[ ]жорстка система система управління виробництвом і розподілом
3. Що ви розумієте під економічною категорією "власність"?

( )володіння людиною матеріальними або духовними благами

( )юридично закріплене право володіти, розпоряжатися, використовувати матеріальні і духовні блага, що належать людям

( )відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ

( )власність - це комплекс прав власника благ
4. Дотримання яких умов робить конкуренцію досконалою?

[ ]ніхто не може довільно впливати на ринок

[ ]немає близьких замінників певного товару

[ ]на ринку пропонуються одинакові товари

[ ]даний ринок захищений бар'єрами

[ ]жоден не знає про ринок більше інших

[ ]вільний вхід на ринок і вихід із нього
5. Цінова дискримінація - це?

( )продаж по різним цінам однієї і тієї ж продукції різним покупцям

( )відмінність в оплаті праці за національністю чи по статті

( )експлуатація працівників шляхом встановлення високих цін на споживчі товари

( )підвищення цін на товар більш високої якості
6. Яке із слідуючих понять являє продуктивний економічний ресурс?

( )грошовий капітал

( )засоби виробництва

( )відсоток

( )прибуток

( )споживчі товари
7. Що розуміється під категорією "економічні ресурси"?

[ ]природні ресурси (земля, надра, водні і лісові ресурси)

[ ]трудові ресурси

[ ]засоби виробництва, створені людьми

[ ]підприємницькі здібності

[ ]фінансові ресурси

8. Які із перерахованих функцій мають місце податка в економіці країни?

[ ]фіскальну

[ ]соціальну

[ ]регулюючу
9. Доход, що має в своєму розпорядженні людина - це?

( )заробітна плата, платня, рента і доход у формі відсотка на капітал

( )заробітна плата і платня, доход у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий доход

( )особистий доход мінус індивідуальні податки та інші обов'язкові платежі
10. До активних операцій банків відносяться?

[ ]кредитні операції

[ ]операції з цінними паперами

[ ]випуск облігацій

[ ]облік векселів

[ ]угоди з нерухомістю
11. Вкажіть правильне визначення платіжного балансу?

( )кошторис валютних надходжень та платежів держави

( )співвідношення між експортом та імпортом

( )співвідношення між доходами та платежами з державного бюджету
12. В яких галузях економіки частіше всього існує державний сектор?

[ ]в роздрібній торгівлі

[ ]в інфраструктурі

[ ]в готельному господарстві і громадському харчуванні

[ ]в сільському господарстві

[ ]у видобутку сировини

[ ]у виробництві одягу і взуття

[ ]в науково-дослідницьких розробках
13. Перевагами відкритості економіки є?

[ ]поглиблення спеціалізації і кооперації виробництва

[ ]раціональний розподіл ресурсів в залежності від рівня ефективності

[ ]розповсюдження світового досвіду через систему МЕВ

[ ]зростання конкуренції між вітчизняними виробниками
14. Головними завданнями переходу від адміністративно-командної до ринкової є?

[ ]відміна державного контролю над цінами та товарами

[ ]перехід у приватну власність значної частини державного сектору економіки

[ ]встановлення державної монополії зовнішньої торгівлі;

[ ]свобода вільного підприємництва

15. Яке із слідуючих положень враховується загальною економічною теорією?

[ ]ефективне використання ресурсів

[ ]необмежені виробничі ресурси

[ ]оптимальне використання наявних ресурсів

[ ]матеріальні і духовні потреби
16. Предметом економічної теорії є?

[ ]вияснення законів економічного розвитку

[ ]аналіз механізма функціонування економічних систем

[ ]розробка принципів економічної політики

[ ]вивчення поведінки індивідумів як реалізації їх економічних інтересів
17. Що таке виробництво?

( )це певна історична система суспільної праці

( )це створення матеріально-речових і організаційно-економічних умов людини

( )це доцільна діяльність людей по створенню благ, що спрямована на задоволення їхніх потреб
18. Національне багатство - це?

( )сума матеріальних та духовних благ, які є в розпорядженні суспільства

( )сума матеріальних та духовних благ, які виробляє суспільство

( )матеріальні та духовні блага, що накопичило суспільство за певний рік
19. Які твердження є вірними?

( )різноманітність форм власності необхідна для підвищення ефективності роботи підприємств, заснованих на різних формах власності, в результаті конкуренції між ними

( )акціонери є співвласниками підприємства і приймають участь в його роботі тільки шляхом вкладення своїх грошових коштів

( )поняття приватизації шрше, ніж поняття роздержавлення
20. Яка з названих характеристик не відносятся до економічної системи ринкового типу?

( )конкуренція

( )центральне планування

( )приватна власність

( )свобода підприємницького вибору
2
1. Вкажіть правильне визначення платіжного балансу?

( )кошторис валютних надходжень та платежів держави

( )співвідношення між експортом та імпортом

( )співвідношення між доходами та платежами з державного бюджету
2. В яких галузях економіки частіше всього існує державний сектор?

[ ]в роздрібній торгівлі

[ ]в інфраструктурі

[ ]в готельному господарстві і громадському харчуванні

[ ]в сільському господарстві

[ ]у видобутку сировини

[ ]у виробництві одягу і взуття

[ ]в науково-дослідницьких розробках
3. Перевагами відкритості економіки є?

[ ]поглиблення спеціалізації і кооперації виробництва

[ ]раціональний розподіл ресурсів в залежності від рівня ефективності

[ ]розповсюдження світового досвіду через систему МЕВ

[ ]зростання конкуренції між вітчизняними виробниками
4. Головними завданнями переходу від адміністративно-командної до ринкової є?

[ ]відміна державного контролю над цінами та товарами

[ ]перехід у приватну власність значної частини державного сектору економіки

[ ]встановлення державної монополії зовнішньої торгівлі;

[ ]свобода вільного підприємництва
5. Яке із слідуючих положень враховується загальною економічною теорією?

[ ]ефективне використання ресурсів

[ ]необмежені виробничі ресурси

[ ]оптимальне використання наявних ресурсів

[ ]матеріальні і духовні потреби
6. Предметом економічної теорії є?

[ ]вияснення законів економічного розвитку

[ ]аналіз механізма функціонування економічних систем

[ ]розробка принципів економічної політики

[ ]вивчення поведінки індивідумів як реалізації їх економічних інтересів
7. Що таке виробництво?

( )це певна історична система суспільної праці

( )це створення матеріально-речових і організаційно-економічних умов людини

( )це доцільна діяльність людей по створенню благ, що спрямована на задоволення їхніх потреб
8. Національне багатство - це?

( )сума матеріальних та духовних благ, які є в розпорядженні суспільства

( )сума матеріальних та духовних благ, які виробляє суспільство

( )матеріальні та духовні блага, що накопичило суспільство за певний рік
9. Які твердження є вірними?

( )різноманітність форм власності необхідна для підвищення ефективності роботи підприємств, заснованих на різних формах власності, в результаті конкуренції між ними

( )акціонери є співвласниками підприємства і приймають участь в його роботі тільки шляхом вкладення своїх грошових коштів

( )поняття приватизації шрше, ніж поняття роздержавлення
10. Яка з названих характеристик не відносятся до економічної системи ринкового типу?

( )конкуренція

( )центральне планування

( )приватна власність

( )свобода підприємницького вибору
11. Основними рисами товарного виробництва є?

( )суспільний поділ праці, повна соціально-економічна відособленістьвиробників, стихійний та анархічний характер розвитку

( )приватна власність на засоби виробництва. Економічні зв'язки між відокремленими виробниками шляхом еквівалентного обміну

( )конкуренція, виробництво для обміну і в розрахунку на вигоду

( )все вищезгадене
12. Виберіть фактори, що впливають на збільшення попиту на гроші?

[ ]зростання доходів населення

[ ]підвищення норми позичкового відсотку

[ ]зростання валового національного продукту країни

[ ]пора року

[ ]стабільність економічного та політичного розвитку суспільства

[ ]прискорення інфляції

[ ]збільшення термінів надання кредиту

[ ]зростання цін на нерухомість та товари тривалого використання;

[ ]розвиток інфраструктури ринку

[ ]зростання безробіття
13. Постійні витрати - це?

( )витрати на ресурси за цінами, що діють в момент їх придбання

( )мінімальні витрати виробництва любого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва

( )витрати, які несе фірма навіть в тому випадку, якщо продукція не виробляється

( )неявні витрати фірми
14. Витрати в економічному розумінні слова (економічні витрати)?

( )включають явні і неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток

( )включають явні витрати, але не включають неявні

( )включають неявні витрати, але не включають явні;

( )не включають ні явні витрати, ні неявні витрати

( )перевищують явні і неявні витрати на величину нормального прибутку.
15. Закон попиту припускає, що...?

( )перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни

( )якщо доходи у споживачів зростають, вони звично купляють більше товарів

( )крива попиту звично має позитивний нахил

( )коли ціна товару зменшується, обсяг запланованих покупок зростає
16. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то...?

( )з'являються надлишки товарів

( )виникає дефіцит товарів

( )формується ринок покупця

( )знижується ціна ресурсів
17. Що таке виробництво?

( )це певна історична система суспільної праці

( )це створення матеріально-речових і організаційно-економічних умов людини

( )це доцільна діяльність людей по створенню благ, що спрямована на задоволення їхніх потреб
18. Національне багатство - це?

( )сума матеріальних та духовних благ, які є в розпорядженні суспільства

( )сума матеріальних та духовних благ, які виробляє суспільство

( )матеріальні та духовні блага, що накопичило суспільство за певний рік
19. Які твердження і вірними?

( )різноманітність форм власності необхідна для підвищення ефективності роботи підприємств, заснованих на різних формах власності, в результаті конкуренції між ними

( )акціонери є співвласниками підприємства і приймають участь в його роботі тільки шляхом вкладення своїх грошових коштів

( )поняття приватизації шрше, ніж поняття роздержавлення
20. Яка з названих характеристик не відносятся до економічної системи ринкового типу?

( )конкуренція

( )центральне планування

( )приватна власність

( )свобода підприємницького вибору

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кожне тестове завдання має 20 запитань з 3-5 варіантів відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою – кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 5 балів (максимальна кількість балів – 100) .

В цілому фахове вступне випробування оцінюється максимально у 100 балів (за 200-бальною шкалою – від 100 до 200 балів.)Укладач: Кіреєв С.І., к.е.н, професор

Програму затверджено на засіданні кафедри економіки і підприємництва

(Протокол № ___ від «___»___________ 2015 року ).

Програму розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії Київського університету ринкових відносин (Протокол № ___ від «___»___________ 2015 року ).


Відповідальний секретарПриймальної комісії Є.В.Морозова

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка