Програма навчальної дисципліни юридична психологія Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 152.23 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір152.23 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Юридична психологія

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняОпис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –2/2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Дисципліна професійної і практичної підготовки

Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»Модулів – 1

Спеціальність:
7.03040101 «Правознавство» 8.03040101 «Правознавство»Рік підготовки:

Змістових модулів – 1
5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Триместр

Загальна кількість годин – 72/90Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр
(правознавство)

Спеціаліст

(правознавство)Бакалавр

(психологія)6/6 год.

Практичні
4/4 год.

Самостійна робота
60/80 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит/залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання – 10/60=0,17 і 10/80=0,125

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальний курс «Юридична психологія» розрахований на студентів спеціальності «Правознавство» та спеціальності «Психологія» для їх необхідної психологічної підготовки до практичної професійної діяльності.

Завдання курсу забезпечити формування необхідного рівня психологічної культури і психологічної компетенції.Мета вивчення курсу – вивчення студентами психологічних типів злочинців, дослідження мотивації злочинної поведінки, психології злочинних груп, психологічні особливості злочинності неповнолітніх і т.п.

В результаті вивчення курсу студент повинензнати:

- предмет, завдання, систему і методи юридичної психології;

- історію розвитку юридичної психології;

- особливості правової соціалізації;

- психологію злочинної поведінки;

- психологічні особливості діяльності слідчого, судді, прокурора, адвоката і т.п.;

- особливості виправної (пенітенціарної) психології.

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні положення про юридичну психологію (предмет, завдання, система, методи та історія).

Тема 2. Кримінальна психологія

Тема 3. Психологія злочинних груп.

Тема 4. Психологія злочинності неповнолітніх.

Тема 5. Психологічна характеристика слідчих дій.

Тема 6. Виправна (пенітенціарна) психологія.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні положення про юридичну психологію (предмет, завдання, система, методи та історія).

Мета вивчення: розкрити поняття, предмет, завдання, систему, методи та історію юридичної психології.

Короткий зміст: визначається предмет юридичної психології, її завдання, структурні складові частини її системи, методи та історія розвитку.12/12

2

-

-

-

10/10

Тема 2. Кримінальна психологія

Мета вивчення: проаналізувати предмет дослідження кримінальної психології, визначити психологічні типи злочинців, психологічний портрет особи злочинця.

Короткий зміст: проводиться аналіз предмету дослідження кримінальної психології, визначаються найбільш характерні психологічні типи злочинців, аналізується психологічний портрет особи злочинця.12/22

1

1

-

-

10/20

Тема 3. Психологія злочинних груп.

Мета вивчення: з’ясувати критерії типології злочинних груп, дослідити структуру організованих злочинних формувань.

Короткий зміст: розглядаються критерії типології злочинних груп за психологічними особливостями поведінки їх учасників. Досліджуються психологічні особливості побудови структури організованих злочинних угрупувань.11/11

0,5

0,5

-

-

10/10

Тема 4. Психологія злочинності неповнолітніх.

Мета вивчення: розглянути психологічні особливості злочинності неповнолітніх.

Короткий зміст: проводиться аналіз психологічних особливостей злочинної поведінки неповнолітніх. Визначається мотивація насильницьких, корисливих та інших видів злочинів, що скоюють неповнолітні особи.11/11

0,5

0,5

-

-

10/10

Тема 5. Психологічна характеристика слідчих дій.

Мета вивчення: вивчити психологічні особливості проведення слідчих дій.

Короткий зміст: розглядаються психологічні особливості проведення слідчих дій, зокрема допиту, очної ставки, огляду місця події, обшуку, впізнання, проведення слідчого експерименту, судово-психологічної експертизи.13/23

2

1

-

-

10/20

Тема 6. Виправна (пенітенціарна) психологія.

Мета вивчення: вивчити особливості та способи виправлення та перевиховання засуджених.

Короткий зміст: вивчається психологія засудженої особи, розглядаються особливості та способи виправлення та перевиховання засуджених.11/11

-

1

-

2/0

10/10
    1. Усього годин
72/90

6

4

-

2/0

60/80
 1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кримінальна психологія. Психологія злочинних груп. Психологія злочинності неповнолітніх

2

2

Психологічна характеристика слідчих дій. Виправна (пенітенціарна) психологія.

2

Разом:

4


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Розвиток юридичної психології в зарубіжних країнах

10/10

2

Історія дослідження психологічного портрету злочинця

10/20

3

Механізми формування злочинних груп

10/10

4

Соціально-психологічні основи профілактики правопорушень, що скоюють неповнолітні.

10/10

5

Психологічна характеристика діяльності слідчого, прокурора, судді, адвоката.

10/20

6

Соціальна реадаптація звільненої особи

10/10

Разом:

60/80


7. Методи навчання

 1. Словесні методи – лекція, бесіда (діалог, розв'язання проблемної ситуації).

 2. Наочні методи – ілюстрація (презентації, таблиці), демонстрація (практичні ситуації, фільми).

 3. Практичні методи: вправи, задачі, есе на проблемні теми.


8. Методи контролю

 1. Усний контроль: індивідуальне опитування, поточний модульний контроль.

 2. Письмовий контроль: письмові індивідуальні завдання при проведенні практичних занять, підсумковий заліковий чи іспитовий контроль.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Залік/

Іспит


Сума

Змістовий модуль 1

80

100

Т1

Т2

10

10


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

91 – 100

А

відмінно

83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

20-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-19,9

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Рекомендована література
Основна література:

 1. Андросюк В. Г. Професійна психологія в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Курс лекцій. — К.: НАВС, 2005. — С. 116.

 2. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 106 с.

 3. Бедь В. В. Юридична психологія. – К., 2002. – 376 с.

 4. Васильев В.Л. Психология следственных действий: Учебное пособие. — СПб., 1993. - 54 с.

 5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2003. – 656 с.

 6. Еникеев М. И. Психология следователя: практикум по юрид. психологии: Учеб. пособие. / М.И. Еникеев, Э.А. Черных; Ин-т междунар. права и экономики. - М., 1994. - 158 с.

 7. Еникеев М. И. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — М., 1999. —517с.

 8. Коновалова В. Е. Правовая психология: учеб. пособие для юрид. вузов и фак. по спец. «Правоведение» / В. Е. Коновалова. - Харьков: Основа, 1990. - 198 с.

 9. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія. – К., 2004. – 424 с.

 10. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. — К.: Выща шк., 1999. — С. 105.

 11. Розин В. М. Психология для юристов. – М.: Изд. дом «Форум», 1997. – 128 с.

 12. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: Учебное пособие. - К., 1989. - 44 с.

 13. Медведев В. С. Кримінальна психологія . – К. : Аттіка, 2004.

 14. Мостова І. М. Юридична психологія. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 120 с.

 15. Орбан-Лембрик Л. Юридична психологія: навчальний посібник / Лідія Орбан-Лембрик, Віктор Кощинець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 447 с.

 16. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: Учебное пособие / Гаврилов А. К., Глазырин Ф. В., Ефимичев С. П., Закатов А. А., и др.; Под общ. ред.: Смагоринский Б. П.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. - 242 c.

 17. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Учебник для вузов. Отв. ред. проф. В. А. Томсинов. – М.: Изд. «Зерцало», 1998. – 352 с.

 18. Юридична психологія: Підручник / За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва.– К.: Ін Юре, 1999. – 352 с.


Додаткова література:

 1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 334 с.

 2. Виденеев Л.А. Психология девиантного поведения. – Харьков, 1997.

 3. Коновалова В. Юридична психологія: проблеми інтеграції // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2004. - № 2(37). – С.168-174.

 4. Петровский А. В. История советской психологии. - М.: Просвещение, 2007. – 181 с.

 5. Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М., 2006. – 201 с.

 6. Шепітько В. Психологія судової діяльності: проблеми теорії та практики // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2004. - № 3(38). – С. 161-168.

 7. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями / За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.


11. Інформаційні ресурси

  1. Підручники, монографії.

  2. Періодичні видання (ресурсний центр Інституту права ім. І. Малиновського та Наукова бібліотека «Острозької академії»).

  3. Нормативно-правові акти.

  4. Електронні ресурси (www.rada.gov.ua, комп’ютерно-правові системи Ліга Закон Еліт, НаУ-Експерт та ін.).


12. Питання для підготовки до заліку/іспиту

 1. Предмет і завдання юридичної психології.

 2. Система юридичної психології.

 3. Методи юридичної психології.

 4. Історичний розвиток юридичної психології.

 5. Правова соціалізація, дефекти правової соціалізації.

 6. Психологічні передумови ефективності правових норм.

 7. Психологічні типи злочинців.

 8. Психологічні особливості злочинця.

 9. Психологічні передумови злочинної поведінки.

 10. Мотивація злочинної поведінки.

 11. Типологія злочинних груп.

 12. Функціональна характеристика організованих злочинних груп.

 13. Структура організованих злочинних груп.

 14. Механізми утворення злочинних груп.

 15. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників.

 16. Соціально-психологічна характеристика злочинної поведінки неповнолітніх.

 17. Мотивація насильницьких злочинів.

 18. Мотивація корисливих злочинів.

 19. Соціально-психологічні основи профілактики правопорушень скоєних неповнолітніми.

 20. Психологічна характеристика слідчої діяльності.

 21. Психологія слідчого. Психологічні якості слідчого.

 22. Професійна деформація слідчого.

 23. Психологія допиту.

 24. Психологія допиту свідка і потерпілого.

 25. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого.

 26. Психологія очної ставки.

 27. Психологія огляду місця злочину.

 28. Психологія обшуку.

 29. Психологія слідчого експерименту.

 30. Психологія проведення впізнання.

 31. Судово-психологічна експертиза в кримінальному судочинстві.

 32. Психологічні особливості адвокатської діяльності. Психологія адвоката.

 33. Психологія відносин між адвокатом і підзахисним.

 34. Стратегія і тактика захисту у кримінальних справах.

 35. Психологія діяльності адвоката у суді.

 36. Захисна промова адвоката.

 37. Психологічні особливості судової діяльності. Психологія судді.

 38. Психологія судового допиту.

 39. Психологічні аспекти судових дебатів.

 40. Психологія винесення вироку.

 41. Виправна (пенітенціарна) психологія.

 42. Психологія засудженого.

 43. Адаптація засудженого до умов позбавлення волі.

 44. Соціально-психологічна структура колективу осіб позбавлених волі.

 45. Основні засоби виправлення і перевиховання засуджених.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка