Програма навчальної дисципліни «Психологічна служба»Скачати 189.03 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір189.03 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

Затверджую

Ректор університету
______________М.Кулик «___» ________ 2012 року

Система менеджменту якості

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Психологічна служба»

(за кредитно-модульною системою)


Напрям підготовки: 6.030102 "Психологія"

Спеціальність: 7.03010201 «Психологія»

Курс – 5 Семестр – 9,10

Аудиторні заняття – 32 Диференційований залік – 9 семестр

Самостійна робота – 58 Екзамен - 10 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5


Індекс Н8-7.03010201/12-2.1.7.
СМЯ НАУ НП 12.01.11-01-2012
Навчальна програма дисципліни «Психологічна служба» розроблена на основі освітньо-професійної програми, навчального плану №НС 8 7.03010201/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 6.030102 «Психологія» спеціальності 7.03010201 «Психологія», «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 р. №81/од.
Навчальну програму розробили

Д. психол. наук, професор В.Г.Панок

Ст. викладач кафедри авіаційної психології В.В.Злагодух

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030102 «Психологія» (спеціальність 7.03010201 «Психологія» та спеціальність 8.03010201 «Психологія») – кафедри авіаційної психологія, протокол № ___ від «___» ________2012 р.


Завідувач кафедри ____________________________ О. Петренко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол № ___ від «___» ________ 2012 р.

Голова НМРР _____________________________С.Ягодзінський

УЗГОДЖЕНО

В.о. директора ГМІ

________________________ А. Ґудманян


« ___» __________________ 2012р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник -2


ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця..

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни……………………………

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 "Психологічна служба як вид практичної психології" "…. 2.2. Модуль № 2 "Основні види діяльності психологічної служби"……3. Список рекомендованих джерел ………………........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості …………………….

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль майбутнього спеціаліста психолога, дозволить створити передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у навчальний план.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є знайомство студентів зі змістом, формами й методами навчання та формування особистості практикуючого психолога, розкриття основних наукових концепцій, понять, методів та технологій практичної психології, надбання ними знань, вмінь і навичок, що максимально сприяють усвідомленню досконалого професійного становлення майбутнього спеціаліста.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- вивчення структури організації роботи психологічної служби;


 • засвоєння засобів, механізмів та прийомів роботи в системі психологічної служби;

 • оволодіння навичками прогнозування та контролю результатів діяльності психологічної служби.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

- основні принципи й методи практичної психології;

- етичний кодекс психолога;

- основні вимоги до організації психологічної служби;

- сфери використання психологічних знань у суспільній практиці й види діяльності практичного психолога;

- напрямки роботи практичного психолога у закладах освіти;

- основні завдання і функції практичної психології в системі освіти.

Вміти:


 • формулювати конкретні плани й завдання роботи з дітьми та дорослими.

 • вибирати пріоритетні напрямки, форми і методи роботи, які випливають з його професійних можливостей й цілей психологічної служби;

 • аналізувати навчально-методичні матеріали з проблем методичного забезпечення підготовки практичних психологів;

 • виявляти зв’язки в діяльності практичного психолога, змістовно співставляти теорії та концепції;

 • спиратися на чинні закони, директивні документи та нормативні акти, які стосуються професійної діяльності практичного психолога;

 • самостійно проводити порівняльний аналіз психологічних проблем, визначати напрямок роботи практичного психолога;

 • використовувати отриманні знання на практиці

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Психологічна служба як вид практичної психології" студент повинен:

Знати:

- структуру та завдання практичної психології;

- форму організації практичної психології: визначення, основні завдання й напрями роботи.


 • шляхи впровадження отриманих знань в практичну діяльність психолога-консультанта.

Вміти:

- використовувати консультативно-методичні, просвітницькі, профілактичні методи роботи у системі психологічної служби;

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Основні види діяльності психологічної служби" студент повинен:

Знати:


 • методи та технології просвітницької і профілактичної роботи соціально-психологічної служби.

 • завдання і можливості соціально-психологічної служби;

 • шляхи впровадження отриманих знань в практичну діяльність психолога.

Вміти:

- здійснювати моніторинг роботи психологічної служби в різних галузях діяльності спеціалістів.1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни4

4

44

5

56

6

6
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Психологічна служба як вид практичної психології".

Тема 2.1.1. Теоретичні засади практичної психології

Визначення практичної психології. Взаємозбагачення та взаємопроникнення наукової та практичної психології. Структура та завдання практичної психології. Організаційна форма практичної психології. Національна система соціально-психологічної служби (НСПС): визначення, основні завдання й напрями роботи. Основні спеціалісти НСПС: психологи-консультанти, практикуючи психологи, соціологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, методисти соціально-психологічних служб. Основні функції НСПС: аналіз і прогнозування поведінки людей. Активний соціально-психологічний вплив. Консультативно-методична, просвітницька, профілактична робота, реабілітація, дорадча функція. Психогігієна.

Тема 2.1.2. Особистість практикуючого психолога

Психотерапевтична ситуація. Взаємодія в системі «практичний психолог – клієнт» - психотерапевтична ситуація. Спілкування: комунікація, інтеракція та перцепція як ядро діяльності практикуючого психолога. Професійна самоідентифікація практикуючого психолога та самопізнання. Застосування студентом до себе тих чи інших вимог до професії. Створення можливостей вибору найбільш відповідних індивідуальним особливостям кожного студента інструментів роботи з клієнтами. Професійний відбір. Основні якості практикуючого психолога. Вимоги до наявності глибоких теоретичних знань, емпатії та інтуїції. Основні етапи професійного відбору. Зміст підготовки практикуючих психологів. Теоретичні та практичні компоненти.

2.2. Модуль № 2. "Основні види діяльності психологічної служби"

Тема 2.2.1. Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби

Просвітницька і профілактична робота як один із найважливіших напрямів діяльності соціально-психологічної служби. Завдання і можливості соціально-психологічної служби. Підвищення психологічної компетентності людей з метою поширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти Підвищення психологічної культури суспільства. Психологічне консультування, завдання консультування. Принципи консультування. Індивідуальна психологічна корекція. Індивідуальна психотерапія. Групові форми психокорекції та психотерапії.

Тема 2.2.2. Практична психологія в системі освіти

Практична психологія в системі освіти: основні завдання та функції. Основні вимоги до організації служби. Психологічна служба загальноосвітньої школи. Основні напрями: підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, психологічна профілактика й корекція. Соціально-психологічне обстеження учасників педагогічного процесу з метою покращення навчання й виховання учнів, проведення моніторингу психологічного розвитку дітей. Соціально-психологічна проблематика. Індивідуально-психологічна проблематика.

Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх. Психологічна служба у позашкільних закладах. Психологічна служба у вищих закладах освіти – сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів. Єдина інформаційна система психологічної служби. Морально-етичні принципи діяльності шкільного психолога.

Тема 2.2.3. Основні види діяльності шкільного психолога

Моніторинг умов та особливостей розвитку особистості учнів. Соціально-психологічна адаптованість, здатність усвідомлювати свої почуття та розуміти їх виявлення в інших людей, вольові риси характеру як основні показники моніторингу у дітей молодшого шкільного віку. Діагностування новоутворень дошкільного віку. Робота психолога з проблемами міжособистісних стосунків в класі. Діагностика та корекція психологічних девіацій, дій, які не відповідають нормам. Робота з батьками учнів – максимальне сприяння батькам у виховання дитини. Психопрофілактична й просвітницька робота.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1 Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелева Н.В. Основи практичної психології. Київ: «Либідь» – 1999.

3.1.2 Робота з клієнтами соціальних служб / Упор. З.Г.Зайцева. Київ, 1994.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1 Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. Брест, 1993.

3.2.2 Карандашев В.Н. Психология. Введение в профессию: Учеб.пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академия: Смысл – 2003.

3.2.3.Шмелева И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2007. – 253 с.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка